Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04102 6B04102-Мемлекеттік және жергілікті басқару в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттердің теориялық және практикалық экономикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерін меңгеру; логикалық және алгоритмдік ойлау дағдыларын дамыту; өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, экономикалық мәселелерді зерттеу, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тайм-менеджмент
  Несиелер: 6

  Тайм-менеджмент ғылым ретінде. Мақсатқа жету түсінігі және анықтамасы. Хронометраж уақытты есепке алудың дербес жүйесі ретінде. Тайм-менеджменттегі жоспарлау. Басымдықтар. Уақыт шығындарын оңтайландыру. Корпоративтік тайм-менеджмент. Нәтижеге қол жеткізу технологиялары тайм-менеджментті компьютерлендіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өзіндік менеджмент
  Несиелер: 6

  Курстың мазмұны әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы болашақ мамандарды жеке басқарудың негіздерімен, үйлесімді әлеуметтік қызметтің жаңа ғылыми-практикалық ұйымымен және өздерінің тиімділігін арттыру әдістерімен таныстыру үшін арналған. Бұл пәнді зерттеу әлеуметтік-мәдени салада жеке позициялау сапасын белгілеуге мүмкіндік береді, ол кәсіби мақсаттарға сәйкес мақсаттарды қою үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  "Экономикалық теория" курсында студенттерге қоғамның экономикалық құрылымы туралы түсінік беріледі. Онда негізгі экономикалық ұғымдар мен экономикалық заңдылықтар, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің эволюциясы бойынша білім қаланады. Бұл білімдер басқа экономикалық пәндерді тереңдетіп оқытуға негіз болады, ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыруға және кәсіби дағдыларды меңгеруге көмектеседі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес жоспарлау
  Несиелер: 3

  Берілген пәнде «Бизнес-жоспарлау» жалпы кәсіби пән ретінде үлкен ғылыми және қолданбалы маңызды. Арнайы өндірістік ортаға қолданбалы міндеттер ді шешудің негізгі қағидаттары мен тәсілдерін айқындай тын курстың теориялық және әдіснамалық негізі тәуелсіз пәндерге бөлінген жалпы басқару, маркетинг, экономика және өндірісті ұйымдас тыру мәселелері болып табылады. Курсты табысты дамыту келесі пәндер ді зерттеуге ықпал етеді: «Ұйым экономи касы», «Еңбек эконо микасы», «Корпора тивтік қаржы», «Өнді рісті ұйымдасты

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 6

  Ұйымды басқару саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамаларды анықтайды, менеджерлердің кәсіби құзыреттілігіне қойылатын талаптар, басқару жүйесіне жүйелік көзқарас негіздері, басқарудың дамуына елеулі үлес қосқан негізгі тәсілдер. Басқаруды ұйымдастыруға, басқарудағы мақсаттық тәсілді, ұйымның ішкі және сыртқы ортасына, сондай-ақ басқарудың ұйымдық құрылымына және басқарудың қалыпты жағдайына көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызметшілердің этикасы
  Несиелер: 6

  Этика. Оның тақырыбы және негізгі санаттары. Мораль теориясының негізгі мәселелері. Антикалық этика. Діни әдеп. Қазіргі өркениеттің дамуы мен моральдық процестер ерекшелігі. Зорлыққа жатпайтын этика. Өзін-өзі ұстау этикасы. Кәсіби этика қалыптастыру және дамыту кезеңдері. Жабық идеологиялық жүйелердің этикасы. Мемлекеттік қызмет этикасының қалыптасу ерекшелігі. Азаматтық қызметтің ұйымдық және жұмыс істеу ерекшеліктері және олардың мемлекеттік қызметшілердің моральына әсер етуі. Жеке азаматтық қызметшінің н

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттің экономикалық функциялары
  Несиелер: 6

  Пән мемлекеттік реттеуді әртүрлі елдердің экономикалық даму кезеңдерімен, белгілі бір мемлекеттің жалпы теориялық және тәжірибелік тапсырмаларымен, оның ерекшеліктерімен, нарықтық жағдайда экономикалық саясат қалыптасуының бастауымен тығыз байланысты қарастырады. Оқу-әдістемелік кешен студенттерге мемлекеттің айрықша маңыздылығы туралы білім алуға, нарықтың өздігінен қалыптасуының теріс салдарын жоюға және мемлекеттің әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және 1С Бухгалтерия
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есепті ғылым ретінде қалыптастыру тарихы. Ақпараттық жүйе ретінде бухгалтерлік есеп. Бухгалтерлік есеп пәні мен әдісі. Бухгалтерлік теңгерім. Бастапқы бақылау бухгалтерлік ақпараттық жүйенің негізі болып табылады. Есептер және қосарлы жазба. Әділ өлшеу және ағымдағы есеп. Бухгалтерлік есеп формалары. Қаржылық есептіліктің негіздері. Кәсіби этика бухгалтері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 6

  Белгісіздік және қауіп-қатер жағдайында шешім қабылдау және критерийлер. Шешімдер қабылдау міндеттерін жіктеу. Белгісіздік жағдайында шешім қабылдау. Лаплас, Вальд, Сэвидж критерийлері. Орташа және орташа диапазон үшін критерийлер. Тауар қорларын басқару бойынша тапсырма. Тәуекелді қаржыландыру тәуекелдің интегралды бағалануы, тәуекелді менеджменттің әртүрлі әдістерінің экономикалық тиімділігі, инвестициялық тәуекелдерді бағалау және басқару. Тәуекелді басқарудың басты тапсырмасы, нарықтағы кәсіпорының да

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономика жалпы экономикалық жүйенің қызмет ету заңдылықтарын зерттейді,қазіргі ұлттық экономиканың негізгі мәселелерін зерттейді. «Макроэкономика» курсының негізгі мақсаты: макроэкономикалық агенттер, нарықтар, көрсеткіштер мен модельдер туралы жүйелі түсінік қалыптастыру; макроэкономикалық талдаудың тәсілдері мен тәсілдерін оқыту болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Корпоративтік менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән корпоративтік басқарудың ерекшеліктерін - директорлар кеңестерінің, комитеттер мен комиссиялардың, атқарушы органдардың және басқарманың құрылуы мен қызмет етуін көрсетеді. Американдық корпорациялармен салыстырулар акционерлік компанияларды жетілдіру бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді және қазақстандық корпорацияларды сақтау және дамыту бойынша дәлелденген жұмыс бағдарламасы нақты шаралар тізбесін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Креативті менеджмент
  Несиелер: 6

  Басқаруға шығармашылық көзқарастың қажеттілігі тұрғысынан қарау. Қоғамның инновациялық дамуы. Ұйымдағы жаңа басқару моделі және жалпы шығармашылыққа деген назар аудару. Шығармашылық тұжырымдамасы. Шығармашылық басқарудың мәні мен анықтамасы. Жан-жақты ойлау шығармашылықтың негізі. Параметрлер және шығармашылық деңгейі. Инновациялық, шығармашылық және эвристикалық басқарудың: өзара әрекеттесуі және айырмашылығы. Инновациялық процестің кезеңдері, инновацияларды жіктеу және олардың сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  "Микроэкономика" пәні экономикалық бағыттар бойынша мамандарды дайындауда базалық пәндер қатарына жатады. Пәннің ерекшелігі-ол нарықтың екі негізгі агенттері-үй шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқының заңдары мен заңдылықтарын қарастырады."Микроэкономика" курсын оқу студенттерге микроэкономикалық талдаудың фундаменталды ережелері туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға және алынған білімді экономикалық шешімдерді негіздеу үшін тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дағдарысқа қарсы менеджмент
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік-экономикалық дамудағы дағдарыстар. Экономикалық дағдарыстардың пайда болуы және оларды шешу үрдісі. Дағдарыстық жағдайларды мемлекеттік реттеу. Ұйымның дамуындағы дағдарыстар. Дағдарысты басқарудың негізгі ерекшеліктері. Басқару үдерістеріндегі дағдарыстың диагностикасы. Дағдарысты басқарудағы стратегия және тактика. Банкроттық және ұйымды тарату. Дағдарысты басқарудағы тәуекел. Дағдарысты басқарудағы инновация. Дағдарысты басқарудағы инвестициялық саясат. Дағдарыс қарсы менеджмент технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін қарастырады. Мемлекет әлеуметтік процестерді басқарудың субъектісі ретінде. Үкімет мақсаттары мен функциялары. Үкіметтің ұйымдастырушылық және функционалдық құрылымы. Үкімет принциптері. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының жүйесі. Мемлекеттік басқарудағы жүйелік тәсіл. Мемлекеттік басқару жүйесінде мемлекеттік саясатты іске асыру. Мемлекеттік басқару процесінде мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимылы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Корпорациядағы басқару қызметімен, маркетинг принциптерімен, пайдалану мақсаттарымен, құралдарымен және әдістерімен танысу. Маркетинг аспектілерін зерттеу, оның мақсаттары, құралдары, әдістері, бағыттары және кәсіпорын қызметінде қолдану келешег

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік менеджмент
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік салада мемлекеттік саясатты қалыптастырудың негіздері мен тетіктері; оның қоғамдағы саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуде және қолдаудағы рөлі; нарықтық қатынастарды кеңейту контекстіндегі мемлекеттің әлеуметтік саясаты; қоғамның әлеуметтік дамуын мемлекеттік реттеудің ғылыми-әдістемелік негіздері; әлеуметтік дамуды нормативтік басқару; әлеуметтік жоспарлау құралы ретінде ұтымды тұтыну бюджеті; еңбек нарығын қалыптастыру жағдайында жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеу. Әлеуметтік саланың салаларын д

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік реттеу және әлеуметтік кешен
  Несиелер: 6

  Пән мемлекеттік қызметтің әлеуметтік бағытының мәнін анықтайды және нарықтық экономиканың әлеуметтік бағдарлы моделі бар мемлекеттің басты ерекшелігі болып табылады. Адам және қоғам мүддесінде шаруашылық қызметті реттеу әлеуметтік және жеке шаруашылық қызметтің әлеуметтік мақсаттарға бағытталғандығын және үйлестірілуін қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Пәнде GRE және оның объектісінің теориялық аспектілерін қарастырады. GRE әдістемесі және оның негізгі элементтері. Экономиканы және оның шетелдік тәжірибесін реттеудің ұйымдастырушылық негіздері. Өтпелі экономика мен оның заңдарының жалпы сипаттамасы. Экономиканы реттеудің қаржы-бюджеттік әдістері. Мемлекеттің ақша-кредит саясатын жүзеге асырудың негізгі тетіктері. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Персоналды басқару басқарушылық қызметтің ерекше түрі ретінде. Персоналды басқару тұжырымдамасы. Ұйымның (кәсіпорынның) персоналды басқару принциптері, әдістері мен функциялары. Ұйымның персоналды басқару жүйесі. Кәсіпорынның кадрлық саясаты. Ұйымның (кәсіпорынның) персоналын іздеу, іріктеу және қабылдау. Ұйымның (кәсіпорынның) персоналын кәсіби бағдарлау, бейімдеу және аттестаттау. Мамандардың біліктілігін арттыру жоспарларын дайындау. Еңбек қызметінің уәждемесі ұйымның (кәсіпорынның) персоналын басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 4

  Салық салудың ұйымдық – экономикалық және әлеуметтік негіздерін, салықтарды, алымдар мен міндетті сипаттағы басқа да төлемдерді, олардың элементтерін, Қазақстан Республикасында салық жүйесін қалыптастырудың тарихи аспектілерін, салық жүйелерін құрудың негізгі принциптерін, салық реформасын жүргізудің ерекшеліктері мен аяқтау перспективаларын, Қазақстанда және нарықтық экономикасы бар жетекші елдерде пайдаланылатын маңызды өлшемдер мен ұғымдарды баяндау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мотивациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән жұмыс мотивациясын қарастырады: кәсіпорынның басқару жүйесіндегі орны мен рөлі. Мотивациялық үрдістің жалпы сипаттамасы. Мотивацияның әлеуметтік-мәдени факторлары. Мотивация саласында кәсіпкерлік саясатты қалыптастыруда басқарудың рөлі. Мотивацияның мазмұны теориясы. процедуралық ынталандыру теориясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • SPSS талдау әдістері
  Несиелер: 4

  SPSS статистикалық пакетімен жұмыс істеу негіздері. Сипаттау статистикасы әдістері орталық үрдісті және шашырауды өлшейді. Екі өлшемді байланысты талдау. Кедергі кестелері. Номиналды, реттік және интервал айнымалы мәндері үшін жұптастыру коэффициенттері. Топтағы орташа мәндерді салыстыру. Регрессиялық талдау: сызықтық регрессия, логикалық айнымалы регрессия, екілік логистикалық регрессия. Кластерлік талдау. Факторлық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шиеленістермен күйзелістерді басқару
  Несиелер: 5

  ШИЕЛЕНІСТЕРДІ ЖӘНЕ КҮЙЗЕЛІСТЕРДІ БАСҚАРУ Мамандық: 7М04107201 - Басқару Курстың мақсаты: магистранттарға әртүрлі жанжалдардың түрлері мен формаларын білу, олардың нәтижелілігін ұйымдастыру, қарым-қатынас және адамдар психикасы, кәсіби практикада кездесетін түрлі қайшылықтарды шешудің және шешудің заманауи технологиялары мен тәсілдерін қолдану дағдыларын меңгеру. сондықтан жеке өмірде. Курстың қысқаша мазмұны: дағдарыстың, қақтығыстың, төтенше жағдайлардың, командалық жұмыс әдістерінің ақыл-ойы мен мінез-

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент консалтинг
  Несиелер: 4

  Басқару консалтингі басқару консалтингін - белгілі бір қызмет көрсету саласын және нарықтық экономиканың ажырамас бөлігін, кәсіби қызмет көрсетуді және менеджерлердің өз ұйымдары алдында тұрған практикалық мәселелерді талдауға және шешуге қабілеттілігін зерттеуге байланысты. Бұл тақырып негізінен консалтингтік қызметтерді көрсетуде дұрыс бағдарлау үшін қажетті басқару іс-шараларын ұйымдастыру мен жүзеге асыруда тәжірибелік дағдыларды дамытуда басқару консалтинг процесі ретінде түсініледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Инновациялық теорияны қалыптастыру және оның қазіргі ұғымдары. Компанияның инновациялық менеджменті негіздері. Инновациялық процесті ұйымдастырудың әдістері мен формалары. Кәсіпорынның инновациялық әлеуетін анықтау. Инновациялық жобаларды басқару және жобаның тиімділігін бағалау. Өнімнің өмірлік циклінің түрлі сатыларында инновацияларды құру және дамытуды басқару әдістері. Инновациялық стратегия. Инновациялардың нәтижелері. Зияткерлік меншік. Тасымалдау технологиясы. Лизинг Франшиза Форфейтинг. Ноу-хау, пат

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қызметтер менеджменті
  Несиелер: 4

  Қазіргі басқарудағы қызмет көрсету және орны. Қызмет көрсету секторындағы басқару негіздері (мысалы, сервистік ұйымдар). Тиімді басқаруды жобалау. Қызмет көрсету секторындағы ұйымның қызметі. Қызмет көрсету секторындағы ұйымдардағы персоналды ынталандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқарушылық шешімдерді дайындау
  Несиелер: 5

  Ұйымдардағы басқару зерттеулерінің рөлі. Басқару жүйесі жүйелердің жалпы теориясының ерекше жағдайы ретінде. Басқару жүйесін құрылымдау. Басқару жүйелерін зерттеудің әдіснамалық әдістері. Басқару жүйелерін талдау және синтездеу мәселелерін шешудің жүйелі тәсілінің ерекшеліктері. Логикалық-интуитивті зерттеу әдістері. Эмпирикалық және әртараптандырылған зерттеу әдістері. Гипотезаны және ғылыми-зерттеу басқару жүйелерінің тұжырымдамасын жасау. Басқару және басқару шешімдерін ұйымдастыру құрылымдарын зерттеу ж

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикадағы сандық әдістер
  Несиелер: 4

  Негізгі ұғымдар мен қазіргі заманғы математикалық әдістер және оларды экономиканың түрлі салаларында операцияларды зерттеу модельдерін модельдеу және кейіннен талдау үшін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Жоба және жобаның қызмет ету концепциясы. Жобаны басқару процестері: бастамашылық, жоспарлау, орындау, мониторинг және басқару, аяқтау; жобаларды таңдау критерийлері (NPV, IRR); Жобаны басқару басқарудың ерекше түрі ретінде; Жобаның уақытын басқару. Жобаның концепциясын негіздей және құрай білу қажеттілігі, тәуекел факторын есепке ала отырып жобаның тиімділігін бағалау, жеке қаржылық құралдардың инвестициялық сапасын бағалай білу қажет. жобалық басқару барлық елде профессионалдық қызмет екені мойындала баст

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік қызмет негіздері
  Несиелер: 5

  Демократиялық мемлекеттегі мемлекеттік қызмет институттарының рөлі мен маңызы; мемлекеттік азаматтық және жергілікті қызметтердің өзара байланысы; шет елдерде мемлекеттік қызметті ұйымдастыру; мемлекеттік азаматтық және муниципалдық қызмет жүйесіндегі кадрлық саясат және кадрлық жұмыс; Қазақстандағы мемлекеттік қызметті нормативті қолдау; мемлекеттік қызметшінің құқықтық мәртебесінің негіздері; мемлекеттік қызметтегі лауазымдық жүйе және жұмыс орындарының өсу қағидаттары; мемлекеттік қызметшінің лауазымдық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салалардағы статистика
  Несиелер: 3

  Қазіргі кезеңдегі статистиканың зерттеу аясы, тәсілі, міндеттері. Қазақстан Республикасында мемлекеттік статистиканы ұйымдастыру. Статистикалық байқау. Статистикалық қорытынды, топтау және кестелер. Абсолютті және салыстырмалы шамалар, олардың графикалық көрінісі. Орташа құндылықтар мен вариация көрсеткіштері. Селективті бақылау. Әлеуметтік құбылыстардың динамикасын статистикалық зерттеу. Индекстер. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын статистикалық зерттеу. Әлеуметтік-экономикалық статист

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқарудағы ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  «Ақпараттық жүйелер және мемлекеттік басқару технологиялары» пәні студенттердің басқару шешімдерін қабылдауда ақпараттық технологиялардың контурының мақсатын, жобаларды басқару және мемлекеттік бағдарламалардың бөлігі ретінде түсінуін және автоматтандырылған басқару жүйелерінің модельдерінде іске асырылған заманауи технологиялық шешімдерді пайдалануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегиялық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Халық шаруашылығын басқарудың қазіргі заманғы жүйесінің мазмұны мен функциялары. Стратегиялық жоспарлау жоспарланған іс-шаралардың ерекше түрі, мазмұны мен функциялары. Стратегиялық жоспарлаудың тұжырымдамалық моделі. Стратегиялық жоспарлау рәсімдері. Әдістемелік тәсілдер, стратегиялық жоспарлау логикасы. Стратегиялық жоспарлау мен басқарудың шетелдік тәжірибесі. Стратегиялық жоспарлау мен басқарудың қалыптасуының схемасы. Стратегиялық жоспардың құрылымы мен индикаторлар жүйесін дамытудың негізгі тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйымдық мінез-құлық
  Несиелер: 4

  Ұйымдастыру мінез-құлқы, менеджмент, ұйымдастыру. Тұлға, мінез-құлық, ұйым. Ұйымдағы топтар. Ұйымдағы формализация. Ұйымдастыру дизайны. Ұйымдағы билік және байланыс. Ұйымдастырушылық мінез-құлық және ұйымдастырушылық әлеуметтану. Ұйымдық, ұйымдастырушылық процестер мен мінез-құлық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік сектордағы менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс мемлекеттің мүлкін басқарудың әдістемелік, әдістемелік және практикалық мәселелерін көрсетеді, сондай-ақ студенттерге мемлекеттік сектор және оның басқару тетігі туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Пәнді зерделеудің негізгі міндеттерінің бірі - тәртіп пен әділеттілікті қамтамасыз ету, елдің материалдық әл-ауқатын арттыру, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және әлеуметтік саланы реттеу. Яғни, мемлекеттік аппаратты ғана атқара алатын функциялар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өңірлік экономика және басқару
  Несиелер: 6

  Пәндерді зерттеу аймақтық деңгейде елдің экономикалық кешенінің жұмыс істеуінің экономикалық механизмін қалыптастырудың ықтимал жолдарын кешенді қарастырады. Аймақ ғылыми білім субъектісі ретінде. Аймақтық экономиканы қалыптастырудың теориялық негізі. Облыс экономикалық басқару объектісі ретінде. Аймақтың экономикалық әлеуеті және оны бағалау. Өңірлік экономикаларды дамытуды реттеудің ұйымдастырушылық-құқықтық базасы. Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мен маңызы. Аймақтық саясат: табиғат пен

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гендерлік менеджмент
  Несиелер: 5

  Халықаралық, еуропалық, мемлекеттік, аймақтық және муниципалдық деңгейлерде гендерлік теңдікті сақтау және көтермелеу, сондай-ақ қоғамның және мемлекеттің жұмыс істеуінің модернистік өлшемдерін енгізуге байланысты институттарды қалыптастыруға байланысты гендерлік факторлармен саяси процестердің өзара қарым-қатынасының тарихи және қазіргі білімі Қазіргі заманғы халықаралық және ресейлік дискурстар мен практикалар тұрғысынан (гендерлік қылмыстың, кемсітушіліктің, дамудың алдын алу аспектілерін қоса алғанда) о

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқарудағы мемлекеттік қызметтер
  Несиелер: 5

  Басқарудағы мемлекеттік қызметтер. Пән Қазақстан Республикасында мемлекеттік және муниципалдық қызметтерді ұсынудың нормативтік-құқықтық базасын қарастырады. Электронды түрде мемлекеттік қызмет көрсету. Қалада мемлекеттік қызмет көрсетудің құқықтық және ұйымдастырушылық аспектілері. Мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін көп функциялы орталықтар желісін құру және дамыту: ағымдағы мәселелер. Мемлекеттік қызметшілердің клиенттерге бағытталған мінез-құлқын қалыптастыру. Азаматтар мен кәсіпкерлерге мемлекеттік қы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау экономиканы мемлекеттік реттеу құралы ретінде. Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық жоспарлауының мәні, объектісі, пәні, жүйесі, әдістемесі және әдістері. Стратегиялық жоспарлау логикасы. Дамыған елдерде әлеуметтік-экономикалық болжау мен жоспарлау тәжірибесін зерделеудің маңызы. Ғылыми-техникалық прогресті стратегиялық жоспарлау. Өсу қарқынын болжау, құрылым және өндірістің тиімділігі. Аймақтық стратегиялық жоспарлаудың мәні мен принциптері. SWOT анализі: қолданылу реті, не

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құжаттамалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәндер кәсіпорындардың, ұйымдардың және құжат айналымының мәселелерін шешуге қабілетті бакалаврларды даярлауды, мәтінді және кестелік материалдарды дұрыс жобалауды, ресми құжаттарды дайындау мен орындау кезінде практикалық дағдыларды игеруді қарастырады. Жеке тұлғаны тәрбиелеу саласында адамның қазіргі заманғы талаптарын, оның құндылықтарының прогрессивті құрылымын көрсететін әлеуметтік және жеке қасиеттерді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әкімшілік менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән тиімді менеджментті, әкімшілік өнерін, менеджерлерден заманауи ұйым талап ететін дағдыларды меңгеруді, кәсіптік өсу мен әкімшілік қызметкерлерді дамыту бойынша іс-қимыл жоспарын, сондай-ақ әкімшілік басқару тетіктерін қалыптастырудың табиғатын, қажеттілігін және шарттарын зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Мемлекеттік және жергілікті әкімшілендіру саласында басқарудың қазіргі заманғы технологиялары мен әдістерін меңгеру

 • Код ON2

  Қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, жобаларды басқару және оларды іске асыру әдістерін меңгеру

 • Код ON3

  Кәсіби қызметтегі басымдықтарды сауатты анықтай білу, тиімді басқару шешімдерін қабылдай білу

 • Код ON4

  Қазақстанның мемлекеттік және жергілікті басқару жүйесінде бағдарлау

 • Код ON5

  Заңнама жүйесінде бағдарлау және кәсіби және қоғамдық қызметті реттейтін құқықтық нормаларды пайдалану

 • Код ON6

  Тұтынушылардың, өндірушілердің, меншік иелерінің және мемлекеттің мінез-құлқын талдаудың экономикалық және құқықтық әдістерін меңгеру

 • Код ON7

  Қоғамның, аймақтың, жергілікті білім берудің дамуындағы әлеуметтік, саяси, экономикалық заңдылықтар мен үрдістерді анықтау

 • Код ON8

  Мемлекеттік және жергілікті басқарудың негізгі технологияларын меңгеру

 • Код ON9

  Қоғамның, аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы және мемлекеттік және жергілікті билік органдарының қызметі мәселелері бойынша ақпараттық-әдістемелік материалдар дайындау

 • Код ON10

  Мемлекеттік және жергілікті қызметтің имиджін қалыптастыру мен ілгерілетудің, қоғамдық пікірді қалыптастырудың негізгі технологияларын меңгеру

 • Код ON11

  Өз жауапкершілік аймағында нақты функционалдық міндеттерді орындау

 • Код ON12

  Саясат, экономика және басқару салаларында практикалық міндеттерді шешу үшін әлеуметтік-психологиялық әдістер мен теориялық ережелерді қолдана білу

6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top