Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02303 Филология (қазақ) (1 жыл) в Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

 • Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән тіл білімінің философиялық проблемалары: тілдің табиғаты мен мәні, тіл мен ойлау, тіл мен қоғам, тілдің шығуы, тіл философиясының пайда болуы мен дамуы т.б. туралы білім қалыптастырады. Қарастырылатын мәселелер: қазақ тіл біліміндегі мектептердің философиялық және әдіснамалық негіздері, тіл білімінің аксиологиялық мәселелері: философиялық-эстетикалық, онтологиялық, ұлттық т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларды жаңа ғылыми теорияларды, концепцияларды талдап, олардың методологиялық негіздерін, өзекті мәселелерін анықтау арқылы қазіргі тіл ғылымының жай-күйі туралы білімдер жүйесімен қаруландырады. Қарастырылатын мәселелер: қазақ тіл білімінің жаңа бағыттары бойынша зерттеу ұстанымдары мен қазіргі тіл ғылымындағы жаңа бағыттар, олардың пайда болуының алғышарттарын талдау, ғылыми концепцияларын айқындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психолингвистика
  Несиелер: 5

  Пән тіл біліміндегі танымдық теорияның өзекті мәселелеріне талдау жасау, психолингвистика тарихы мен әдістері, оған қатысты метатілді игеру дағдыларын қалыптастырады. Қарастырылатын мәселелер: адам санасындағы сөз; коммуникацияның бейвербалды компонентері; сөз және сөз топтарына сараптамалық талдау жасау; сөз мағынасына ассоциативті талдау т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент және басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннен сабақ беру мақсаты заманауи ұйымдардың қызметін басқарудың теориялық негізгі ойларын, әдістемелік негіздерін магистранттардың терең ұғынуы және тәжірибелік әдістеріне ие болу болып табылады. «Менеджмент және басқару психологиясы» курсының мәні кәсіби бағытталған тұлғаның шығармашылық мүмкіндігінің қалыптасуы мен ашылуындағы оның жетекші рөлімен анықталады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 4

  Пән әдебиеттану ғылымының бүгінгі табыстары, жаңа бағыттарының әдеби даму жолдары туралы білімді қалыптастырып, өзекті мәселелерді талдауды меңгертеді. Қарастырылатын мәселелер: жаңа бағыттардың қалыптасу кезеңдері, оған әдебиет зерттеушілерінің қосқан үлесі; жаңа әдеби бағыттардың (постмодернистік, феминистік, постструктурализм, неомифологизм, мифопоэтика, герменевтикалық дәстүр т.б.) жетістіктері мен ізденістері, қазіргі қазақ әдебиеттануындағы басты мәселелер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көркем шығарманы аудару мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән көркем аударманы әдеби шығармашылық ретінде таныта отырып, көркем мәтінді аудару мәселелері, аударманың ұлттық-мәдени ерекшеліктерінің бейімделуі туралы білімді қалыптастырады, жазушының шығармашылық әдісі туралы толық түсінік береді. Қарастырылатын мәселелер: шығармалардың жанрлық табиғаты және құрылымы, шығармалардың түпнұсқалық мәтінінің сақталуы мәселелері, ұлттық-мәдени ерекшелік және әдеби аударма, тұрақты тіркестерді, сөз ойнын аудару мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Магистратурада шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ магистрдің кәсіби іс-әрекетіндегі тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен біліктіліктерін ары қарай дамыта отырып халықаралық стандарттары шеңберінде комминукативтік құзіретін жүйелі тереңдету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пән аударманың лингвистикалық теориясының негізгі қағидалары, аудармашылық қызметтің басты тұжырымдары мен бағыттары туралы толық мағлұмат беріп, аударманың түрлері, әртүрлі тәсілдері мен ғылыми-терминологиялық аппаратын меңгерте алады. Қарастырылатын мәселелер: аударманың пайда болуы және даму ерекшеліктері, аударманың негізгі лексикалық-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық проблемалары, аудармашылық іс-әрекеттің типологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • XX-XXI ғасыр тоғысындағы әдебиеттану мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән әдебиеттанудың XX-XXI ғасыр тоғысындағы әдебиеттанудың өзекті мәселелері және зерттелу тарихымен таныстырып, жанрлық ерекшеліктері жайында жүйелі білімді қалыптастырады. Қарастырылатын мәселелер: XX-XXI ғасыр тоғысындағы әдебиеттанудың қазiргi жағдайы және даму беталысы; әдеби өнердi зерттеудің жолдары мен көркем шығарманың игерудің негiзгi формалары;әдебиеттанудың негiзгi мектептері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фразеологизмдердің лингво-мәдени ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Пән рухани мәдениетке жататын тілдік бірлік ретіндегі фразеологизмдер арқылы ұлттық мәдениетті танудың маңызына тоқталып, қазақ фразеологизмдерінің қалыптасуындағы ұлттық мәдени маңызы бар түпдеректерді анықтау дағдысын қалыптастырады. Қарастырылатын мәселелер: тіл мен мәдениеттің өзара байланысы, ру-тайпа атауларынан қалыптасқан тұрақты тіркестердің этномәдени негіздері, фразеологизмдердің материалдық мәдениетке қатысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударма әдіснамасы және салғастыралы стилистика
  Несиелер: 5

  Пән екі тілдің салғастырмалы-стилистикалық ерекшеліктері мен олардың аудармада көрініс табуын қарастырып, тәржіма жасау тәжірибесіне пайдалы лингвистикалық зерттеулермен таныстырады, әртүрлі стиль мен жанрдағы мәтіндерді талдау, салыстыру, аудару дағдыларын қалыптастырады. Қарастырылатын мәселелер: салғастырмалы-стилистикалық зерттеулер, мәтіндерді «паралельді салыстыру әдісі», екі тілдің функционалды-стилистикалық ерекшеліктері, түрлі жанр мен стильдегі мәтіндерді аудару мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдеби бағыттар мен ағымдар
  Несиелер: 4

  Пән әдеби шығармашылықтың генезисі мен оны зерттеу мәселесі, әдебиеттану ғылымының тарихындағы танымал ағымдар туралы білімді тәжірибеде қолдану дағдысын қалыптастырады. Қарастырылатын мәселелер: әдебиет тарихындағы көркемдік бағыт, әдіс, стиль; көркемдік тәжірибедегі әдеби заңдылықтар; орта ғасырлық символизм; қайта өрлеу кезеңіндегі реализм; көркемдік әдіс; қазіргі замандағы көркем шығармашылық дүниетаным көзқарастары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдеби шығарманы ғылыми талдау
  Несиелер: 5

  Пән көркем туындыға ғылыми талдау жасаудың негізгі ұғымдары, әдістері туралы білім мен оны тәжірибеде қолдану дағдыларын қалыптастырады. Қарастырылатын мәселелер: сөз өнерінің өзіндік мазмұны мен оны көрсететін пішіндердің даму заңдылықтары мен ерекшеліктері;шығарманың идеялық мазмұны, тақырыпты баяндау ерекшеліктері; сюжеттік, композициялық құрылысы, жанрлық сипаты; тілдік кұралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың философиялық-эстетикалық қырлары
  Несиелер: 4

  Пән адам мен әдебиетті кешенді зерттеу қағидалары туралы, әлемнің жалпы дүниетанымдық көрінісіндегі әдебиеттанудың философиялық-эстетикалық мәселелері жайлы білім қалыптастырады. Қарастырылатын мәселелер: адам мен әдебиетті кешенді зерттеу принциптері, адамның космоғарыштық және әлеуметтік мәдени феномен ретіндегі сипаты, әдеби процеске деген философиялық-эстетикалық көзқарастың қалыптасып, тууы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби қызметтегі дүниетанымдық, әлеуметтік-лингвистикалық және психологиялық мәселелерді шеше білу қабілетін көрсетеді. Мультимәдениетті командаларды басқарады, көшбасшылықтың негізгі тәсілдемелерін бағалайды, ынталандырудың замануи тәсілдемелерін қолданады, дағдарыс жағдайда коммуникацияларды іске асырады, бақылау мен сапаны кешенді басқарады

 • Код ON2

  Қазақ тілі білімі мен әдебиеттанудың жаңа бағыттарына зерттеу жасап, құрылымдық жүйесіне негіз болатын білімді жинақтайды

 • Код ON3

  Қазақ тіл білімі мен әдебиеттанудың өзекті мәселелеріне қатысты білімді жүйелейді. Ғылыми-зерттеу және ғылыми-қызмет дағдыларын меңгеруге қажетті білімді игереді

 • Код ON4

  Филология саласындағы ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық жетістіктерін бағалайды, ғылыми-зерттеу міндеттерін өздігінен шешу әдістемесі мен тәсілдерін үйренеді

 • Код ON5

  Өркениеттің дамуындағы филология саласының негізгі нормаларын, даму бағыттарын біледі, кәсіби қызметте теориялық білімдерді қолдана алу дағдысын қалыптастырады

 • Код ON6

  Мамандық бойынша барлық кәсіби қызмет түрін жүзеге асыруға қабілетті болады; кәсіби біліктілік пен филологтың жұмыс істеу қабілетіне ие болады; мамандық бойынша кәсіби әрекет тәжірибесі мен тәжірибиелік біліктілікке ие болады

 • Код ON7

  Аударма теориясы мен оның әдіснамасы, көркем аударма, салғастырмалы стилистика туралы білімді жинақтап қолдана алады; аударманың лингвистикалық теориясының негізгі қағидаларын, аударманың ғылыми-терминологиялық аппаратын меңгереді, бағалайды

 • Код ON8

  Тіл білімі мен лингвистикалық ілімдер тарихы аясында тілдік заңдылықтарды, олардың теориялық негіздерін игереді

 • Код ON9

  Лингвистикалық/әдебиеттанушылық зерттеулерді жүргізу мен ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, кәсіби қызметтің түрі мен сипатының өзгерісіне, пәнаралық жобалармен жұмыс істеуге бейімділікті игереді. Зерттеуге қажетті ғылыми әдістерді игереді, нақты филологиялық зерттеудің міндеттерін шешу үшін бұрыннан бар әдістерді жаңарту және жаңа әдіс-тәсілдерді зерттеп дайындау біліктілігі қалыптасады

Top