Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03103 5В050500-Аймақтану в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Кәсіби-бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағдарланған шет тілі студенттерді даярлау бағытын ескере отырып ,тіл үйретудің заманауи ағымдағы үрдістері мен талаптарын қарастырады.Ол жерде оқытудың мақсаты мен міндеттері, академиялық және кәсіби қарым-қатынаста шет тілдерін сөйлеу қызметін жүзеге асыру дағдылары, осы дағдыларды жүзеге асыру жағдайларын сипаттау, академиялық және кәсіби сөйлеуге тән негізгі тілдік материалдар ескерілген.

 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі)
  Несиелер: 5

  Қытай тілін оқытудың негізгі мақсаты-күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста қытай тілін белсенді қолдану үшін кәсіби сөйлеу тілі мен мамандық тілін практикалық меңгеруге үйрету

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі)
  Несиелер: 5

  Түрік тілін оқытудың негізгі мақсаты - студентті тарихи-филологиялық, қоғамдық-саяси, Елтану және тұрмыстық тақырыптағы әдеби ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгеруге үйрету және шығыстанушы, аудармашы-референт жұмысын орындау, лексиканың, фразеологияның 5000 бірліктегі белсенді қорын пайдалана отырып, таңдап алған мамандығы бойынша ғылыми әдебиеттерді оқу және аудару.

  Селективті тәртіп
 • Аймақтық зерттеулерге кіріспе (ағыл. т.)
  Несиелер: 4

  The discipline "Introduction to Regional Studies" gives an idea of the Asian-Pacific area as a cultural and geographical region, features of its development, traditionalism, modernization, the influence of traditional institutions on the formation of modern political and economic culture.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі)
  Несиелер: 4

  Қытай тілін оқытудың негізгі мақсаты-күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста қытай тілін белсенді қолдану үшін кәсіби сөйлеу тілі мен мамандық тілін практикалық меңгеруге үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі)
  Несиелер: 4

  Түрік тілін оқытудың негізгі мақсаты - студентті тарихи-филологиялық, қоғамдық-саяси, Елтану және тұрмыстық тақырыптағы әдеби ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгеруге үйрету және шығыстанушы, аудармашы-референт жұмысын орындау, лексиканың, фразеологияның 5000 бірліктегі белсенді қорын пайдалана отырып, таңдап алған мамандығы бойынша ғылыми әдебиеттерді оқу және аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерді пәннің ұғымдық-категориялық аппаратымен, принциптерімен, көрсеткіштерімен, формаларымен, әдістерімен және құралдарымен, мемлекеттің экономикаға әсерін таныстыру, студенттерді мемлекеттің экономиканы реттеудің тұжырымдамалық негіздеріне жүйелі түрде үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негіздері
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері" барлық мамандықтар мен бакалаврларды дайындау бағыттары үшін пәнаралық тұтас білім жүйесі болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты, студенттердің мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.Мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін қалыптастыру және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аймақтық интеграциялық процестер
  Несиелер: 3

  Бұл пән мамандану аймағындағы интеграция үрдістерінің негізгі заңдылықтарын, тенденцияларын және ерекшеліктерін; интеграциялау үр��істерін талдаудың негізгі теориялық тәсілдерін; сол немесе басқа аймақ мемлекеттеріндегі интеграциялық және дезинтеграциялық процестердің өту ерекшеліктерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ тілі» - коммуникативтік-дискурстық аспектіде қазақ тілі мазмұнын, кәсіп пен мамандықтың негізін, іскерлік қарым-қатынас мәдениетін, маманның жалпы мәдени, зияткерлік, әлеуметтік және кәсіптік қасиеттерін қамтитын пәнаралық білім саласы болып табылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік саясат негіздері
  Несиелер: 4

  Курста мемлекет, аймақ, ұйым деңгейінде әлеуметтік саясатты қалыптастырудың негізгі тәсілдері қарастырылады. Пәнді оқу барысында студенттер мемлекеттің әлеуметтік функциясының мәнімен және оны жүзеге асыру тетіктерімен, мемлекет, аймақ, ұйым деңгейінде әлеуметтік саясатты қалыптастыру принциптері мен тәсілдерімен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі әлемдік экономикадағы интеграция
  Несиелер: 3

  "Қазіргі әлемдік экономикадағы әлемдік интеграция" пәні экономикалық интеграцияның теориялық концепцияларын, Халықаралы�� экономикалық интеграцияның себептері, ерекшеліктері мен формаларын зерттейді, халықаралық интеграцияның кезеңдерін анықтайды; интеграциялық топтардың құрылу процесі мен қызметін қарастырады, интеграциялық білімнің жалпы даму тенденциялары мен заңдылықтарын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі) 1
  Несиелер: 5

  Қытай тілін оқытудың негізгі мақсаты-күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста қытай тілін белсенді қолдану үшін кәсіби сөйлеу тілі мен мамандық тілін практикалық меңгеруге үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнді зерделеудің мақсаты- білім алушыларда ұйымдарды басқарудың теориясы мен практикасы саласында іргелі білімді қалы��тастыру; олардың қазіргі әлемдегі менеджменттің әртүрлі модельдері, оларды қазақстандық жағдайларда пайдалану мүмкіндіктері туралы нақты түсінік алуы; ұйымдар қызметінің түрлі жақтарын басқаруға байланысты практикалық мәселелерді шешуге үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Үкімет басқару теориясы
  Несиелер: 4

  "Үкімет басқару теориясы" пәнін меңгеру мақсаты қоғамдық үрдістерді, қарым-қатынастарды мемлекеттік басқару қоғамның көптеген өзара тәуелді себептеріне, даму факторларына негізделген күрделі құбылыс ретінде ұғыну қажет екендігін түсінуді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зерттелетін аймақтық елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  "Жаңа және қазіргі замандағы оқытылатын аймақ елдерінің тарихы" пәні Шығыс және қазіргі заман елдерінің қоғамдық дамуының негізгі тенденцияларыпәні Оңтүстік-Шығыс Азия (XVI-XIX және XX-XXI ғғ.)

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі) 1
  Несиелер: 5

  Түрік тілін оқытудың негізгі мақсаты - студентті тарихи-филологиялық, қоғамдық-саяси, Елтану және тұрмыстық тақырыптағы әдеби ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгеруге үйрету және шығыстанушы, аудармашы-референт жұмысын орындау, лексиканың, фразеологияның 5000 бірліктегі белсенді қорын пайдалана отырып, таңдап алған мамандығы бойынша ғылыми әдебиеттерді оқу және аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі әлемдегі мәдениетаралық қарым-қатынастар
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты студенттердің ерекшеліктері туралы нақты түсінік қалыптастыру әртүрлі мәдениет өкілдерінің сөйлеу және коммуникативтік мінез-құлқын, өзара түсіністіктің қиындықтары және оларды жеңу тәсілдері туралы; өзге де ұлттық мәдениеттерді құрметтеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әкімшілік құқық
  Несиелер: 5

  "Әкімшілік құқық" курсының мақсаты студенттің білім, білік және дағды кешенін меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады. Пән студенттерді Қазақстан мен шет елдерде қалыптасқан әкімшілік құқық ғылымының негізгі принциптері, санаттары мен ережелері туралы терең біліммен байытады, студенттерді қолданыстағы әкімшілік заңнамаларда дұрыс бағдарлауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік қарым-қатынас этикасы (ағыл. т.)
  Несиелер: 4

  Ethics of Business Communication is an elective discipline and is designed to assist the students to obtain theoretical knowledge and practical skills in order to fulfill their interaction in industrial and social fields consciously and competently, in particular: successfully establish contacts with the colleagues, effectively organize communication and to apply the obtained knowledge and skills.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі)
  Несиелер: 5

  Түрік тілін оқытудың негізгі мақсаты - студентті тарихи-филологиялық, қоғамдық-саяси, Елтану және тұрмыстық тақырыптағы әдеби ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгеруге үйрету және шығыстанушы, аудармашы-референт жұмысын орындау, лексиканың, фразеологияның 5000 бірліктегі белсенді қорын пайдалана отырып, таңдап алған мамандығы бойынша ғылыми әдебиеттерді оқу және аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес қатынастар
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Iскерілік этикет және келісім үрдісі
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында студенттер шығыс этикеті мен келіссөз процесі Европаға қарағанда, тереңірек өткенге, өз дәстүрлері мен тарихына тереңірек кететінін біледі. Шығыс елдерінің көпшілігі Шығыстың ежелгі өркениеті мен әлемдік діндердің философиясының негізінде қалыптасты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ЕО мысалында аймақтық интеграциялық бірлестіктер
  Несиелер: 4

  "ЕО мысалындағы аймақтық интеграциялық бірлестік" пәні еуропалық интеграцияның негізгі кезеңдерінің тарихи алғышарттары, Еуроодақтың аймақтық саясаты, бірыңғай нарықты құру кезеңдері, ЕО кеңейту және оның әсері туралы баяндайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ЕО аймақтық интеграция үлгісі ретінде
  Несиелер: 4

  "ЕО аймақтық интеграцияның үлгісі ретінде" курсы студенттерді Еуропалық Одақтың сыртқы саяси қызметінің құқықтық негіздерімен және олардың интеграциялық дипломатияның дамуына әсерін, Еуропалық Одақ үлгісінде аймақтық интеграцияның тәжірибесімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дипломатиялық қызметтің негіздері
  Несиелер: 5

  "Дипломатиялық қызмет негіздері" курсы студенттерді практикалық жұмысқа дайындайды, олардың ақпараттық-талдау жұмыстарын жүргізудің негізгі ережелерін, тәсілдері мен әдістерін игеруі, дипломатиялық, консулдық, ведомствоішілік хат алмасу құжаттарын дайындау, келіссөздер процесіне, дипломатиялық байланыстарға қатысу және жүргізу, шетелдегі отандастармен жұмыс істеу, экономикалық және мәдени дипломатия шеңберінде келіссөздер жүргізу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық ұйымдар және Орталық Азия
  Несиелер: 3

  "Халықаралық ұйымдар және Орталық Азия" курсы студенттерді Халықаралық ұйымдардың пайда болу тарихымен және олардың халықаралық қатынастардың қазіргі кезеңінде даму тарихымен таныстырады, студенттерді Халықаралық ұйымдардың құрылу үдерісі тәртібімен және олардың өмір сүруін тоқтатумен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сөйлеу этикеті және келісім тәжірибесі
  Несиелер: 4

  Сөйлеу этикеті және келіссөздер тәжірибесі курсында дипломаттың іскерлік қарым-қатынасындағы маңызды орын әңгімелесу мен келіссөздерге тиесілі екендігі түсіндіріледі. Іскерлік әңгіме белгілі бір мәселелер мен мәселелер бойынша ақпарат пен пікір беруді немесе алмасуды көздейді. Әңгіме келіссөздерді алдын ала немесе келіссөз процесінің элементі болуы мүмкін. Іскерлік қарым-қатынастың маңызды құрамдас бөлігі сөз болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан аймақтық қатынастар жүйесіндегі
  Несиелер: 4

  "Қазақстан аймақтық қатынастар жүйесіндегі" пәні Қазақстанның қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі орны мен рөлін, Қазақстанның әлемдік қоғамдастыққа кіру кезеңдерін, сыртқы саясатты қалыптастыру механизмдерін және сыртқы саяси тұжырымдаманы құруды зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі)
  Несиелер: 5

  Қытай тілін оқытудың негізгі мақсаты-күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста қытай тілін белсенді қолдану үшін кәсіби сөйлеу тілі мен мамандық тілін практикалық меңгеруге үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  "Еңбек құқығы" оқу пәнін игерудің мақсаты бакалаврларда еңбек құқығының негізгі құқықтық институттары туралы, еңбек заңнамасыны�� негіз қалаушы принциптері туралы, қазақстандық заңнама жүйесіндегі еңбек құқығының орны туралы кешенді білімдер; еңбек құқықтық қатынастарын құқықтық реттеу саласындағы ғылыми және практикалық іс-әрекет дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық ұйымдар
  Несиелер: 3

  "Аймақтық ұйымдар" пәні халықаралық қатынастардың интеграциялық және экономикалық аспектілерін зерттеуге арналған. Қазіргі әлем интеграциялық процесте дамып келеді. Әлемнің әр түрлі өңірлерінде интеграциялық сауда-экономикалық, валюталық, кедендік және саяси бірлестіктер құрылады. Интеграциялық процестер, ең алдымен, көптеген халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың құрылуында көрініс табады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қытай тілі аудармасының практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты аудару болып табылады қалыптастыру қабілетті мамандарды қамтамасыз ету жоғары сапалы жазбаша және ауызша аударма қытай тілін халықаралық, саяси, экономикалық, қоғамдық, ғылыми және мәдени өмір

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • AZEBY 3315 Аймақтың зерттелетін елдердегі бәсекелестік пен ынтымақтастығы
  Несиелер: 5

  Бұл пән бәсекелестік нарықтық ортаның даму факторлары мен шарттары, бәсекелестік табиғаты, оның қозғаушы күштері, бизнес-ортадағы түрлері, нысандары туралы білім жүйесін қалыптастыру; мемлекеттік реттеудің нысандары мен әдістерін анықтау; аймақ елдерінің жаһандық бәсекелестігінің ұлттық бизнесінің қарсы тұру саласында теориялық және практикалық білімді дамыту үшін негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аймақтық экономика
  Несиелер: 3

  Бұл курстың мақсаты-студенттердің экономикалық ойлауын, аймақтың қызмет етуінің экономикалық механизмін және шаруашылық жүргізудің нарықтық типтері жағдайында оның жеке құрамдас элементтерін зерттеу негізінде қалыптастыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік экономика
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты әлемдік шаруашылықты, әлемдік экономикалық жүйенің негізгі ерекшеліктері мен п��инциптерін, оның даму үрдістерін, қазіргі жаһандық экономикалық мәселелерді, Халықаралық экономикалық қатынастардың нысандары мен эволюциясы туралы білімді қалыптастыру және әлемдік шаруашылықтың жаһандануы жағдайында күрделі және серпінді өзгеретін Халықаралық экономикалық байланыстарды талдаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түрік тілі аудармасының практикасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде Кәсіби коммуникация саласындағы аударманың негізгі түрлері туралы теориялық және практикалық білімді қалыптастырады, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, ұжымда жұмыс істеуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық қауіпсіздіктің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты студенттерге қазіргі кезеңдегі қауіпсіздік мәселесіне жаңа көзқарастар туралы түсінік беру, осы мәселе бойынша негізгі құжаттармен, сондай-ақ қауіпсіздік мәселесіне байланысты кең ауқымды мәселелерді қарастыратын ғылыми әдебиеттермен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еуразия теориясы
  Несиелер: 5

  Оқу курсында Еуразиялық идеяның пайда болу және даму тарихы, қазіргі кездегі оның эволюциясы, қазіргі заманғы қоғамдық-саяси Ойдағы Еуразиялық идеяның рөлі мен маңызы, идеяның жалпы сипаттамасы және оның практикалық жүзеге асырылуы туралы жалпы түсінік беріледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі) 1
  Несиелер: 5

  Түрік тілін оқытудың негізгі мақсаты - студентті тарихи-филологиялық, қоғамдық-саяси, Елтану және тұрмыстық тақырыптағы әдеби ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгеруге үйрету және шығыстанушы, аудармашы-референт жұмысын орындау, лексиканың, фразеологияның 5000 бірліктегі белсенді қорын пайдалана отырып, таңдап алған мамандығы бойынша ғылыми әдебиеттерді оқу және аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аймақтық және ұлттық қауіпсздік
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты - студенттерде аймақтық және Ұлттық қауіпсіздік ұғымдары, халықаралық қатынастардағы қақтығыстар мен ынтымақтастықтың арақатынасы туралы білімді қалыптастыру; ұлттық мүдделерді және олардың ұлттық қауіпсіздікті қалыптастырудағы рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі) 1
  Несиелер: 5

  Қытай тілін оқытудың негізгі мақсаты-күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста қытай тілін белсенді қолдану үшін кәсіби сөйлеу тілі мен мамандық тілін практикалық меңгеруге үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еуразияшылдық: тарих, теория және саясат
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты Еуразиялық идеялардың даму тарихын және олардың қазіргі әлемдегі практикалық маңыздылығын оқып үйрену, қазақстандық Еуразиялық жобаны жүзеге асыру және Евразия теориясы мен практикасы бойынша жүйелендірілген білімді меңгеру, толерантты дүниетанымды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аймақтың зерттелетін елдің сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Бұл пән халықаралық қатынастардың барлық жүйесі жекелеген елдердің сыртқы саяси курстарына негізделуі туралы білім береді, сондықтан мамандану аймағындағы елдерде дипломатиялық жұмысты жүргізудің негізгі принциптері мен әдістерін зерттеу студенттерге халықаралық процестерде толық және дәл бағдарлануға және мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастардың одан әрі дамуын болжауға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • АТМ елдерінің әлеуметтік-мәдени сипаттамалары
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты магистранттардың әлеуметтік маңызды мәселелер мен үрдістерді талдай білу қабілетін қалыптастыру, кәсіби және әлеуметтік қызметтің әртүрлі түрлерінде Гуманитарлық, әлеуметтік, тарих ғылымдарының әдістерін тәжірибеде қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар жүйесіндегі өңірлердің қазіргі проблемалары
  Несиелер: 5

  Бұл пән Шығыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық мәселелерін жаһандану және аймақтану үдерістері контекстінде кешенді зерттеуді қамтиды. Курс аймақтанушыларға қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайға және халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың даму перспективасына негізгі көзқарастар туралы толық түсінік беруге арналған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АТМ елдерінің мәдениеті мен этнографиясы
  Несиелер: 5

  "АТР елдерінің мәдениеті мен этнографиясы" курсының мақсаты бітірушіні мамандану аймағының мәдени және этнографиялық ерекшеліктерін ескере отырып кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайындау болып табылады. Пән студенттерді АТР елдерінің мәдениетінің әртүрлі бағыттарымен, оның даму үрдістерімен, аймақ халықтарының әлемдік мәдениетке қосқан үлесімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі әлемдегі аймақтық қақтығыстар
  Несиелер: 5

  Бұл пән теориялық-әдіснамалық түсінік және нақты халықаралық тәжірибе тұрғысынан қазіргі Аймақтық саяси қақтығыстарды зерттейді. Қақтығыстардың себептерін, олардың жекелеген өңірлер бойынша мазмұны мен ерекшелігін анықтайды; қақтығыстардың ішкі саяси жағдайға, қауіпсіздіктің өңірлік жүйелеріне және халықаралық қатынастардың барлық жаһандық жүйесіне әсер ету дәрежесін белгілейді. Оларды реттеу процестерін қарастырады және талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі)
  Несиелер: 5

  Түрік тілін оқытудың негізгі мақсаты - студентті тарихи-филологиялық, қоғамдық-саяси, Елтану және тұрмыстық тақырыптағы әдеби ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгеруге үйрету және шығыстанушы, аудармашы-референт жұмысын орындау, лексиканың, фразеологияның 5000 бірліктегі белсенді қорын пайдалана отырып, таңдап алған мамандығы бойынша ғылыми әдебиеттерді оқу және аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азия аймағы халықаралық қатынастар жүйесінде
  Несиелер: 5

  "Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Орталық Азия" пәні аймақтың саяси және экономикалық мәселелерін, Ресей, АҚШ, Қытай, Түркия және Иранның аймақтағы стратегияларын, жаһанданудың Орталық Азияға әсерін, сондай-ақ халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтың орны мен рөлін анықтауды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • XX-XXI ғасырдың екінші жартысындағы аймақтық қақтығыстар
  Несиелер: 5

  Курс ХХ-XXI ғасырдағы аймақтық қақтығыстарды қарастыруға арналған. Курста халықаралық және аймақтық қақтығыстар, халықаралық және аймақтық қақтығыстарды реттеу, делдалдық миссия, келіссөздер, бітімгершілік операциялары туралы түсініктер ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі)
  Несиелер: 5

  Қытай тілін оқытудың негізгі мақсаты-күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста қытай тілін белсенді қолдану үшін кәсіби сөйлеу тілі мен мамандық тілін практикалық меңгеруге үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азия-Тынық мұхиты елдерінің дамуының негізгі бағыттары
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты студенттерді Азия-Тынық мұхиты аймағындағы, Шығыс Азия мен екі қосалқы аймақ –Солтүстік-Шығыс Азия мен Оңтүстік-Шығыс Азиядағы көпжақты ынтымақтастықтың негізгі үрдістері мен ерекшеліктері туралы терең және жүйелі білімді қалыптастыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азияның халықаралық қатынастар жүйесіндегі рөлі мен орны
  Несиелер: 5

  "Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Орталық Азияның рөлі мен орны" курсы аймақтың географиялық, тарихи, этникалық және әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін, Орталық Азияның қазіргі кезеңдегі геосаяси жағдайын, Орталық Азия мемлекеттерінің саяси және әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азия-Тынық мұхит елдерінің әлеуметтік-экономикалық дамуы
  Несиелер: 5

  "АТР елдерінің әлеуметтік-экономикалық дамуы" пәні Солтүстік-Шығыс Азия мен Оңтүстік-Шығыс Азиядағы көпжақты экономикалық ынтымақтастық процестерінің сипаты, мазмұны мен негізгі бағыттарын игереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік саяси үдеріс
  Несиелер: 3

  "Әлемдік саяси процесс" пәні әлемдік саяси процесс негіздерін, әлемдік саясат акторларын, халықаралық қатынастар, Әлемдік саясат, әлемдік саяси процесс ұғымдарының мазмұны мен арақатынасын, ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басындағы әлемдік саяси даму үрдістерін, қазіргі халықаралық қатынастардың бірполярлығы мен көпполярлығын сипаттайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аймақтық зерттеулердегі аналитикалық зерттеулер әдістері
  Несиелер: 5

  Пән зерттеу методологиясы мен әдістемесінің ерекшеліктері туралы білімді жаңа әлеуметтік-саяси ақпараттың құнды көзі ретінде қалыптастырады. әлеуметтанулық деректерді интерпретациялау, әлеуметтік зерттеулердің нәтижелерін нақты шындыққа енгізу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі) I
  Несиелер: 5

  Қытай тілін оқытудың негізгі мақсаты-күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста қытай тілін белсенді қолдану үшін кәсіби сөйлеу тілі мен мамандық тілін практикалық меңгеруге үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • АТМ аймағындағы геосаяси үдерістер
  Несиелер: 3

  Пәнді меңгеру мақсаты студенттердің әлеуметтік маңызы бар мәселелер мен үрдістерді талдау қабілетін қалыптастыру, АТР елдерін зерттеумен байланысты кәсіби және әлеуметтік қызметтің әртүрлі түрлерінде Гуманитарлық, әлеуметтік, тарих ғылымдарының әдістерін тәжірибеде қолдана білу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі) 1
  Несиелер: 5

  Түрік тілін оқытудың негізгі мақсаты - студентті тарихи-филологиялық, қоғамдық-саяси, Елтану және тұрмыстық тақырыптағы әдеби ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгеруге үйрету және шығыстанушы, аудармашы-референт жұмысын орындау, лексиканың, фразеологияның 5000 бірліктегі белсенді қорын пайдалана отырып, таңдап алған мамандығы бойынша ғылыми әдебиеттерді оқу және аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жалпы орта білім беруге, сондай-ақ тереңдетілген оқу үшін оқулықтар мен ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз етілетін оқылатын саладағы ең озық білімге негізделген оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетеді

 • Код ON2

  Кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолданады және зерттеу саласындағы мәселелерді шешу мен дәлелдерді әзірлеу үшін қажетті құзыреттерге ие

 • Код ON3

  Ақпараттық өзара іс-қимылдың, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің, интерпретациялаудың негізгі тәсілдері мен құралдарын меңгерген, ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдылары бар, заманауи ақпараттық бағдарламалар мен Audit Expert, BestProfi, Microsoft Project, MS Excel, Project Expert және Prime Expert корпоративтік ақпараттық жүйелерінде бағдарлау үшін дағдыларды шебер қолданады.

 • Код ON4

  Кәсіби және жеке өсуге ұмтылады, қазіргі заманғы ақпараттық ағындарға бағдарланады және өңірлік және әлемдік саясаттағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделеді.

 • Код ON5

  Қоғамның дамуы, мәдениеттердің алуан түрлілігі, өркениеттер, әлеуметтік тәжірибе түрлері туралы білімі бар. Дүниежүзілік тарихи үдерісте, аймақтық қатынастар жүйесінде Қазақстанның орнын анықтай алады.

 • Код ON6

  Жалпы білім беру пәндері, Тарих, экономика, саясат, елдің құқықтық негіздері бойынша білімі бар. Жоғары білімі бар мамандарға тән рухани құндылықтар, интеллект көрсетеді.

 • Код ON7

  Аймақтың сыртқы саясаты мен дипломатия үдерістерін талдай алады. Аймақта болып жатқан экономикалық үдерістерге қатысты кәсіби білімі бар. Аймақтың елдерінің саяси және құқықтық ерекшеліктерін біледі.

 • Код ON8

  Шет тілдерін біледі: ағылшын және түрік тілі С1 деңгейінен төмен емес, қытай тілі 4 HSK-ден төмен емес.

 • Код ON9

  Әлеуметтік-маңызды процестер мен мәселелерді талдай алады, Әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық ғылымның негізгі ережелері мен әдістерін қолдана алады. Қақтығыстарды реттеудің және бейбітшілікті қолдаудың қажетті технологияларын анықтауға қабілетті.

 • Код ON10

  Тұжырымдамалық және практикалық деңгейде мемлекеттік басқарудың негізгі принциптерін біледі.

6B03103 6B03103-Саясаттану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03103 Аймақтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03103 Аймақтану (шығыс елдері)
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03103 Халықаралық қатынастар
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03103 Аймақтану
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top