Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01111 Педагогика және психология (бейіндік) в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Тұлғалық өсу психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты тұлғаның дамуының психологиялық механизмдерінің мазмұндық негіздерін ашу болып табылады. Білім алушыларда қызметте басым бағыт ретінде тұлғалық өсу мен даму идеясын көрсететін негізгі ғылыми концепциялар туралы білім беру жүйесін және түсініктерді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджмент ғылым, практика және басқару өнері ретінде және оның қазіргі концепциясын түсіну, сондай-ақ осы тұжырымдаманы жаңа экономикалық жағдайларда отандық ұйымдарды басқарудың қажеттілігі мен міндеттеріне бейімдеу. Әртүрлі деңгейлерде тиімді басқаруды қамтамасыз ету әдістері, нысандары және механизмі. Персоналды басқарудың барабар әдістері және сауатты басқару шешімдерін қабылдау.

 • Эмоциональды интеллект психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны "эмоциялық интеллект" - тұлғаның дамуына әсер ететін маңызды психикалық процесс ретінде күрделі психологиялық ұғымды оқуға бағытталған. Эмоциялық мінездемелерді қамтитын интеллектінің негізгі ғылыми тұжырымдамасын ашу. Эмоциялық интеллектті диагностикалау бойынша дағдылар мен біліктерді дамыту.

  Селективті тәртіп
 • Когнитивті процестер және ми
  Несиелер: 5

  Берілген пәнде психикалық функциялардың тарихы оқылады, когнитивтік функциялардың эволюциясы, нейроанатомия қарастырылады; когнитивтік процестердің ерекшеліктері: есте сақтау, зейін, ойлау, тілдің генетикалық негіздері ашылады; ойлаудың мәдени-тарихи дамуы туралы білім жүйеленеді.

  Селективті тәртіп
 • Психологтың кәсіби құзіреттілігін дамыту
  Несиелер: 5

  Аталған пән оқу – тәрбие қызметін жүзеге асыру үшін қажетті негізгі кәсіби құзыреттіліктер туралы білімді қалыптастыруға; базалық және элективті курстар бойынша оқу бағдарламаларын әзірлеу және іске асыруды, білім алушылардың тұлғасын тәрбиелеу және рухани-адамгершілік даму міндеттерін шешу дағдыларын меңгеруге; оқушылармен, ата-аналармен, әріптестермен өзара іс-қимыл жасауға дайындығын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қызмет психологиясы
  Несиелер: 5

  Аталған пән білім алушылардың кәсіби іс-әрекет жүзеге асырудың психологиялық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыруға арналған. Кәсіби іс-әрекет зерттеудің негізгі ұйымдастыру-әдістемелік принциптерін, мекеме психологының жұмысында қолданылатын әдістерді ашу. Кәсіби іс-әрекеттің тиімділігі мен табыстылығына әсер ететін "психологиялық құзыреттілік" ұғымының мазмұнын ашып көрсету.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  "Басқару психологиясы" курсы басқару қатынастарын, басқару қызметін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының даму кезеңдері қарастырылады., қазіргі басқару теориясының жағдайы. Ұйымның "ішкі" "сыртқы" ортасының ұғымдары, ұйымның моделі айқындалады

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Магистратурада шет тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ маманның кәсіби қызметінде тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен іскерлігін одан әрі дамыту негізінде шет тілді білім берудің халықаралық стандарттары шеңберінде тілді жүйелі түрде тереңдетіп оқыту болып табылады.. Монологиялық сөйлеуде қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени және оқу-кәсіби саласындағы базалық тақырыптардың аясында өзіндік қабылдау тәжірибесі арқылы түсіндіре отырып, бірқатар дәйекті тұжырымдар түрінде жағдайлар мен оқиғаларды сипаттау

 • Жалпы психологияның өзекті мәселелері: шетелдік және отандық зерттеулерді салыстырмалы талдау
  Несиелер: 4

  Аталған курс психологияның ғылыми және практикалық міндеттерін, психикалық үдерістерді, функцияларды, құбылыстарды қарауға бағытталған; танымдық үдерістердің мәселелерін топтастыру: ойлау, есте сақтау, зейін; қоғамның қазіргі проблемаларының психологиялық аспектілерін және оларды шешуде психологияның аспектілерін ашады

  Селективті тәртіп
 • Когниция, эмоции және психопатология
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу барысында сезімдер мен қабылдаудың бұзылуының белгілері мен синдромдары, ойлау, есте сақтау, интеллект, эмоциялар, психомоторлық бұзылулар, сананың бұзылуы, зейіннің және сөйлеудің бұзылуы қарастырылады; невротикалық және психопатиялық синдромдарға сипаттама беріледі.

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық зерттеулердің әдісі мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Аталған курс педагогикалық зерттеулердің негіздерін ашуға бағытталған. Педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын қалыптастыру. Педагогикалық зерттеудің түрлі кезеңдері мен деңгейлерінің ерекшеліктерін, педагогикалық эксперименттің мәнін ашу. Ғылыми деректерді интерпретациялау және ұсыну қабілетін дамытуға ықпал ететін ғылыми аппаратты қалыптастыру

 • Психология
  Несиелер: 4

  Бұл курсты оқу психология туралы ғылыми бағыт ретінде түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Психологиялық зерттеудің әдістемесі мен әдістерін, психологияның негізгі категорияларын зерттеу. Психология пәнінің эволюциясы туралы түсініктерді қалыптастыру. Жеке-психологиялық ерекшеліктер мен танымдық процестердің өзара байланысын ашу

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Ғылымның қалыптасуы мен дамуының түрлі кезеңдеріндегі психологиялық қасиеттері мен құбылыстары туралы ғылыми білім негіздерін анықтау

 • Код ON2

  Білім алушыларда кәсіби қызметті жүзеге асырудың психологиялық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеулерді жүргізу мен құрастыру негіздерін түсіндіру

 • Код ON4

  Ғылыми зерттеулердің нәтижесін интерпретациялау мен презентациялау, нәтижені шығару тәсілдері мен психологиялық зерттеу әдістерін практикада қолдану

 • Код ON5

  Тұлғалық өсу психологиясы және эмоциялық интеллект саласындағы білімді жүйелеу

 • Код ON6

  Тұлғаның дамуына әсер ететін эмоционалдық интеллект дамуының әртүрлі стратегияларын талдау

 • Код ON7

  Кәсіби қызметті ұйымдастыруда қазіргі технологияларды қолдану

 • Код ON8

  Кәсіби қызметте тілді белсенді меңгеру үшін шет тілді білім берудің халықаралық стандарттары шеңберінде үйрену

 • Код ON9

  Түрлі бағыттағы кәсіпорындардың қызметін ұйымдастыру мен басқарудағы стандартты ғылыми және кәсіби міндеттерді, практикалық мәселелерді шешу

 • Код ON10

  Түрлі ғылыми көзқарас тұрғысынан қызмет түрлерін жіктеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби қызмет компоненттерінің мазмұнын анықтау

 • Код ON11

  Басқару қатынастары мен басқару қызметін ұйымдастыру мақсатында басқару психологиясының даму кезеңдерін талдау

 • Код ON12

  Психологиялық-педагогикалық ғылымдардың түрлі бағыттарында және болашақ маманның қызмет түрлерінде заманауи әдістерді, технологияларды, техниканы, диагностикалық әдістерді қолдану

 • Код ON13

  Тиімді басқарудың түрлі деңгейлерінде қамтамасыз ету механизмдерін, формалары және әдістерін жіктеу

 • Код ON14

  Практикада персоналды басқару әдістерін, басқарушылық дағдыларды қолдану және сауатты басқарушылық шешімдерді қабылдау

 • Код ON15

  Өндірістік іс-тәжірибеден өту кезеңінде теориялық білімдерді және қалыптасқан кәсіби біліктерін бағалауды жүргізу

Top