Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02303 Филология в Yessenov University

 • ХХғ. Екінші жартысы ХХІғ. Басындағы қазақ филологиясының ғылыми басымдықтар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – докторанттарға ХХ ғасырдың ІІ жартысындағы және ХХІ ғасырдағы қазақ қазақ филологиясындағы ғылыми доминанттардың теориялық-әдіснамалық негіздерін үйрету. Пән қазақ филологиясының даму арналарын, басты ұстанымдарын, теориялық мазмұнын ұғындыруға бағытталады. Пән мазмұнынында жаңа филологиялық бағыттар, филологияның ғылыми басымдықтары, құндылықтарды бағалау категориясының маңызы туралы терең ғылыми мағлұматтар беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл бірліктерінің прагматикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – жалпы тіл білімінде қалыптасқан прагматика ұғымына талдау жасау, сөздер мен сөйлемнің, екпіннің прагматикасы, олардың тілдегі қызметі, қолданылуы туралы ғылыми пайымдауларды жүйелеу. Пән тіл бірліктерінің құрылымы мен сипатын, прагматикалық тәсілдердің тіл қолданысындағы қызметін айқындауға бағытталады. Пән мазмұны арқылы білім алушыларда тілдің әлеуметтік құндылықтар жүйесін құраушы негіз, тірек болатындығы туралы терең білік, дағдылар қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәтін теориясы және дискурс
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – мәтін теориясының негізгі ұғымдарын талдап көрсету. Пән тіл біліміндегі танымдық теорияның ғылыми негіздерін, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидаларын меңгертуге бағытталады. Пән мазмұнында мәтіннің сипаттамасы, мәтін түсінілімі, мәтінді қабылдау, мәтін құрылымы туралы ғылыми пайымдауларға интерпретация жасау, мәтін мен дискурстың арақатынасы, дискурсивті талдау түрлері туралы пікірлер ашып көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интермәтіндік теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – интермәтінділік теориясы проблемасының теориялық аспектісін ғылыми пайымдау, талдау. Пән интермәтінділік теориясының М.М.Бахтин, Ю.Кристевой және т.б. ғалымдар еңбектерінде қалыптасу тарихы және оның қазіргі әдебиеттанудағы түсінігіне талдау жасауға бағытталады. Пән мазмұны арқылы докторанттардың тіл мен таным бірлестігі туралы ғылыми-теориялық білімдері қалыптасады, интермәтінділік теориясының ғылыми негіздері, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары меңгертіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мифопоэтика
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты арқылы әдебиеттегі мифологизм мәселесі, мифопоэтикалық құрылым, оның көркемдік-идеялық қызметі, ұлттық поэзиядағы мифопоэтика, оның өзіндік қырлары туралы түсініктер беріледі. Пән мифтің поэтикадағы қызметін қазіргі қазақ поэзиясы арқауында қарастыруға бағытталады. Пәннің мазмұны арқылы дүниежүзілік әдеби процесті, әдебиеттегі көркемдік әдіс-тәсілдерді айқындау, мифтік дүниетаным аясындағы құбылыстар мен бейнелердің поэзиялық мәтіндердегі көрінісін сараптап зерделеу мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дүниежүзілік әдебиеттің кезеңдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – дүниежүзілік әдебиеттің даму кезеңдері мен олардың көркемдік сипаттарын меңгерту. Пән әлемдік әдеби процестің даму сипатын, әдебиет дамуының ортақ тенденцияларын, әдебиеттің тарихындағы мектептердің ерекшелік сипаттарын пайымдауға бағытталаған. Пән әлемдік әдеби дамуға ықпал еткен жағдайларды, негізгі әдеби кезеңдердің көрнекті өкілдерінің шығармашылық болмыс-бітімін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвистикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – лингвистикалық зерттеу түрлері мен тәсілдерін айқындау, лингвистика саласындағы проблемаларды докторанттарға түсіндіру. Пән қазақ тіл біліміндегі тіл мен мәдениет сабақтастығын пайымдауға бағытталады. Пән мазмұны арқылы білім алушылар тақырып таңдау мәселесін түсінеді, сондай-ақ пән тілдің бойындағы ұлттық сипатты, ұлттық рухты тануға негізделген когнитивтік лингвистика, оның лингвомәдениеттану, этнолингвистика т.б. салалары өріс алып келе жатқандығын меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі әдеби даму
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – әлемдік әдеби үдерістегі әдеби мектептердің табиғатынын пайымдау. Пән қазіргі әдеби дамудағы әдеби мектептер мен ағымдардың ерекшеліктерін, туу, қалыптасу себептерін, алғышарттарын саралап түсіндіруге бағытталады. Пәннің негізгі мазмұны қазақ әдебиетіндегі сол мектептердің әсер-ықпалын, оның ішінде романтизм, реализм, символизм, сентиментализм, натурализм, модернизм, постмодернизмнің белгілерін, оның қалыптасуы мен даму сатыларын, басты шығармалар мен олардың ерекшеліктерін таныту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заман әдебиеттануы дамуының теориялық-әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әдебиет ғылымының дамуының негізгі кезеңдерімен, қазіргі заманғы әдебиеттанудың отандық және шетелдік ұғымдарымен таныстыру. Пән доктаранттарға қазіргі әдебиеттанудың даму тенденцияларын ашуға, көркем шығармалар мен әдеби құбылыстарды зерттеудің ғылыми әдістерін терең пайымдауды оқытуға бағытталады. Пән мазмұны арқылы тарихи және қазіргі заманғы аспектілердегі негізгі әдеби ұғымдарға тән сипаттар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты докторанттарға қазақ тіл білімінің қалыптасуы, әр кезеңдегі лингвистикалық бағыттардың, ғылыми тенденциялардың қазақ тіл біліміне әсері туралы ғылыми білім беру. Пән қазақ тіл біліміндегі өзекті мәселелерді ғылыми пайымдауға арналады. Пән мазмұнында қазақ тіл білімінің терминологиясы мен ғылыми тұжырымдарының қалыптасу тарихы, басты тенденциялары мен проблемалары талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Тіл мен әдебиеттің қазіргі заманғы әдіснамасы мен оқытудың жүйелік дағдыларын иеленеді; тіл мен әдебиеттің теориясы мен практикасындағы заманауи үрдістерді сыни талдау негізінде, когнитивтік-лингвокультуралық әдіснаманың негізгі қағидаларын негіздейді;

 • Код ON2

  Тіл мен әдебиет теориясының қазіргі заманғы ғылыми үрдістерін сыни талдайды және олардың перспективалық бағыттарын негіздейді.

 • Код ON3

  Мәдениетаралық коммуникацияның жалпы теориясының негізгі ұғымдарын, ережелерін иеленеді; сыни талдау негізінде, МКК-нің ғылыми көзқарастары мен теорияларын дұрыс бағалайды; мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайларындағы байланыс кедергілерінің мүмкін себептерін айқындайды, оларды шешудің жолдарын табады және негіздейді

 • Код ON4

  Коммуникативті мінез-құлық теорияларын классификациялайды, коммуникативтік қарым-қатынастарды көрсететін барабар модельдерді таңдап, сөйлесудің ішкі (психологиялық және физиологиялық) және сыртқы (әлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық) координаттарын ескереді.

 • Код ON5

  Тұрақты білімге ие және мәдениетаралық қарым-қатынас тұрғысынан заманауи прагмалингвистикалық және функционалды-коммуникативтік, әдеби теорияларды тәуелсіз талдауды жүзеге асырады. Тіл мен әдебиетті оқытудағы заманауи инфокоммуникация парадигмасының әдіснамасын жүзеге асырады

 • Код ON6

  Ғылыми және тұжырымдамалық ғылыми-зерттеу аппаратымен жұмыс істейді; зерттеу мақсаттары үшін эмпирикалық деңгейдегі әдістерді пайдаланады: сұрақ қою, тестілеу, сұхбат, сұхбат; тілдік және шетел тілдерін оқытудың әдістемелік-педагогикалық экспериментін жоспарлап, жүргізеді; кәсіби және білім беру қызметін жетілдіру үшін зерттеу нәтижелерін пайдаланады.

 • Код ON7

  Ғылыми зерттеулердің ғылыми категориялық аппараттарының құрылысын әдiстемелiк түрде анықтайды, осы диссертациялық зерттеулердiң нәтижелерiне сәйкес зерттеу материалдарының логикалық дәйектiлiгiн қалыптастырады.

 • Код ON8

  Зерттеу нәтижелерін бағалаудың сыни-белгілік аппаратын құрастырады; библиографиялық аппаратты рәсімдейді; зерттеу нәтижелерін жариялайды.

Top