Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03115 Психология в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
 • Даму психологиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны мен құрылымы адамның психикалық дамуының шетелдік және отандық теорияларын, даму психологиясы мен жас ерекшелік психологиясы саласындағы ғылым мен практикамен шешілетін әртүрлі нақты материалдар мен проблемаларды баяндауды қамтиды. "Балалық шақ" ұғымының тарихи шығу тегі талданады, балалық шақ тарихының қоғам тарихымен байланысы байқалады, ғылым ретінде Даму психологиясының пайда болуының тарихи алғышарттары көрсетіледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Бұл мамандық міндетті оқу курсы болып табылады және психологтың қызметімен, негізгі міндеттерімен, мақсаттарымен, методологиясымен және әдістерімен, адам өмірінің түрлі салаларындағы осы кәсіп өкілдерінің қызмет принциптерімен танысу туралы мәліметтерден тұрады; психолог мамандығының ерекшелігін және оның қалыптасу ерекшеліктерін ашады; психолог қызметінің негізгі кәсіби және этикалық қағидалары; іс-әрекет пен аспаптарға байланысты психологтың мамандану ерекшеліктері;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дифференциалды психология
  Несиелер: 4

  Дифференциалдық психология пәні индивидтердің арасындағы және адамдар топтарының арасындағы психологиялық айырмашылықтар, осы айырмашылықтардың себептері мен салдары болып табылады. Бұл ғылым психикалық процестердің жүру ерекшеліктерінің жеке айырмашылықтары, психикалық күйлердің пайда болуы мен динамикасы, эмоциялық процестер, сондай-ақ темперамент, мінез, субъектінің қабілеті сияқты феномендер туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұлға психологиясына кіріспе
  Несиелер: 4

  Оқу пәні ретінде адам тұлғасының мәні, құрылымы, дамуы мен қызмет етуінің негізгі мәселелерін білуді таңдайды. Оқыту барысында студент тұлға психологиясының пәні, тарихы және қазіргі жағдайы туралы білім алады; алғашқы дереккөздерге талдау жүргізеді, әртүрлі теорияларды сыни бағалайды, ғылыми әдебиетке аннотация жасауды үйренеді, ғылыми әдебиетке реферат жасайды және студенттік рефераттарды өзара пікірлеседі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Коммуникативті дағдылар тренингі
  Несиелер: 5

  Бұл пән проблемалық сипаттағы ситуациялық есептерді шешуде коммуникативтік дағдыларды дамытуға бағытталған. Тиімді қарым-қатынастың психологиялық аспектілері мен принциптерін; тренингтің даму тарихын; коммуникативтік дағдыларды дамытудағы тренингтің рөлін және топтық әдістер көмегімен қарым-қатынас тәсілдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психодиагностика
  Несиелер: 6

  Психодиагностикада математикалық-статистикалық әдістер, әсіресе факторлық және корреляциялық талдау өте маңызды. Психометрия мүмкіндіктері және оның психодиагностиканың практикалық нәтижесіне әсері қарастырылады. Психодиагностиканың маңызды саласының бірі-теория мен тәжірибе, сонымен қатар тұлғаның академиялық концепциялары, зерттеу жұмысында кідірісті жеңу. Психодиагностика негіздерін білу кәсіби психологқа психологияның математикалық аппараттарын дұрыс пайдалануға, зерттеу міндеттері мен мақсаттарын дұрыс таңдауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психогенетика
  Несиелер: 5

  Психогенетиканың пәні мен әдістері ашылады. Тұқым қуалайтын аурулар мен психикалық дизонтогенез мәселелеріндегі генотип және орта факторларының арақатынасы. Жалпы генетика негіздері. Қарапайым сапалық белгілердің генетикалық негізі. Психогенетиканың эксперименталды әдістері. Психогенетика тарихы және оның психологиялық білім құрылымындағы орны. Психогенетика әдістері. Онтогенетика. Психогенетиканың даму болашағы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлғалық өсу тренингі
  Несиелер: 5

  Бұл курс аясында студенттердің психологиялық тренингтерді ұйымдастырудың негізгі қағидалары мен теориялық ережелерін түсінуін дамытуға, сондай-ақ олардың бағыттылығына байланысты оқу-жаттығу топтарының жұмыс ерекшеліктеріне баса назар аударылады. Психологиялық тренингтің даму кезеңдері, тренинг техникасы мен тәсілдері оқытылады. Тренингтік топтар, жаттықтырушының стилі. Тренингтік бағдарламалар мен оларды әзірлеу ерекшеліктері ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиядағы ғылыми-зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Бұл курс студенттердің ғылыми зерттеулерде қолданылатын психологиялық әдістер жүйесі туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған; психологиядағы әдістер жүйесі туралы жалпы түсінік береді;Ғылыми зерттеудің эмпирикалық және жалпысихологиялық әдістерін қарастырады; ғылыми таным түрлері мен типтері; психологиялық зерттеулер әдістерінің негізгі жіктелуі; ғылыми зерттеулерде алынатын мәліметтердің дұрыстығын анықтайтын факторлар; психологиялық зерттеулер жүргізудің негізгі стратегиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік психологияға кіріспе
  Несиелер: 3

  Бұл курс тұлғаны әлеуметтендірудегі психологиялық факторлар мен тетіктерді,оның даму ерекшеліктерін және әлеуметтік орта ерекшелігін есепке ала отырып қалыптасуын зерттеуге бағытталған; үлкен және кіші әлеуметтік топтардың қалыптасуы мен жұмыс істеуі; адамдардың әлеуметтік топтарға қосылу фактісімен байланысты қарым-қатынас және өзара іс-қимыл заңдылықтарын анықтайды; психологияның маңызды ерекшеліктері туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Балалар нейропсихологиясы
  Несиелер: 5

  Балалар нейропсихологиясының жалпы сұрақтары осы пәнде, сондай-ақ ми жұмысының механизмдерін зерттеудің теориялық тәсілдері, балалардағы психикалық үдерістердің дамуындағы нейропсихологиялық факторлардың рөлі қарастырылады. "Балалар жасындағы нейропсихологиялық диагностика" бөлімінде-балаларды нейропсихологиялық тексеру схемалары ұсынылған және ауытқып келе жатқан дамудағы нейропсихологиялық синдромдардың сипаттамасы беріледі және оқытуда қиындықтары бар балаларға көмек көрсетудің нейропсихологиялық тәсілдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Денсаулық психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны дене, психикалық және дене бітімінің алдын алу туралы білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған. әлеуметтік денсаулық психологиялық білім мен дағдыларды табысты кәсіби адамда салауатты өмір салтына қажеттілікті қалыптастырудан тұрады. Кәсіптік денсаулықты төмендету факторлары қарастырылады; тұлғаның кәсіби деформациясының және эмоциялық жану белгілерін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологиядағы проективті әдістер
  Несиелер: 5

  Бұл курс бағдарламасында психологиядағы жобалық әдістердің теориялық-әдіснамалық негіздері қарастырылады: жобалық психодиагностиканың мақсаттары, міндеттері және функциялары; жобалау әдістемесі жұмысының принциптері, жобалау психодиагностикасының ерекшелігі; жобалық әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктері; жобалық әдістерді қолдану ерекшеліктері мен қолдануды шектеу; жобалық диагностиканың тарихы. Бұл ретте жобалық әдіс түрлі тұжырымдамалар контекстінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты шығармашылық психологиясының әдіснамалық, теориялық, әдістемелік негіздерін меңгеру болып табылады, тұлғаның шығармашылық потенциалын дамыту мәселелеріне баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік этика және мәдени қарым- қатынас
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің клиенттермен, әріптестермен, басшылықпен қарым-қатынас барысында туындайтын психологиялық мәселелерді шешуге іскерлік қарым-қатынастың психологиялық жағы туралы түсінігін қалыптастыруға бағытталған; студенттердің кәсіби қызметінің қажетті шарты ретінде адектватты психологиялық және адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етеді; студенттерге тұлғаның психологиялық және адамгершілік мәдениеті іскерлік қарым-қатынастағы табысқа қалай ықпал ететіні туралы түсінік береді;іскерлік қарым-қатынас технологиясы туралы білімді жүйелейді;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологии бойынша практикум
  Несиелер: 6

  "Психология бойынша практикум" практикалық психодиагностикада, түзетуде, кеңес беруде психологтың кәсіби іс-әрекетінің практикалық білім, білік және дағдысы жүйесіне бағытталған. Бұл курс студенттерде психологиялық диагностика, психологиялық кеңес беру, жеке және топтық психокоррекциялық жұмыс саласында кәсіби білім, дағды мен іскерлікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 3

  Бұл пән білім беруді тиімді ұйымдастыру тетіктері туралы білімді қалыптастырады. Білім беру процесі субъектілерінің ерекшеліктері, білім алушылардың оқу іс-әрекетінің жеке стиліндегі ерекшеліктері педагогтың кәсіби өзін-өзі тануын ұйымдастыру туралы білім беру процесі субъектілерінің өзара әрекеттері; оқыту, тәрбиелеу үшін ең оңтайлы жағдайларды анықтауға көмектеседі, балалар мен жасөспірімдердің жас ерекшеліктеріне сәйкес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологтың кәсіби шеберлігі және этикасы
  Несиелер: 5

  Бұл курс практикалық психологтың кәсіби этикасы және кәсіби шеберлік туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға бағытталған; Кәсіби этиканың ерекшеліктері; психолог жұмысының негізгі принциптері;кәсіби шеберлік компоненттері және психологтың өзін-өзі жүзеге асыру жолдары. Зерттеу барысында психологтың практикалық қызметінің қазіргі заманғы технологиялары-кәсіби іс-тәжірибесі қаралады; психологтың кәсіби іс-әрекетке дайындығының компоненттері; маманның кәсіби іс-әрекетінде табыстылығын детерминациялайтын тұлғаның, білімнің, біліктіліктің сапасы көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологиялық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттерді психологиялық кеңес беру қағидаларымен, формаларымен және мазмұнымен таныстырады; негізгі кезеңдермен, динамикамен және кеңес беру процесінің ұйымдастырылуымен таныстырады, сондай-ақ психологиялық кеңес беру ерекшелігін айқындайды,нақты жағдайларға қатысты оның міндеттерін өз бетінше құрастыруға үйретеді;психологиялық кеңес беру саласындағы негізгі бағыттармен;психотехникалық ойлау негіздерімен және кеңес беруші психологының кәсіби әдепімен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Конфликтология негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны студенттердің жанжал феноменологиясын терең ұғынуын, көрінудің әртүрлі түрлері мен формаларының жанжалдарын талдау және шешу іскерліктерін меңгеруін көздейді. Конфликтология пәні мен объектісін, ғылымның теориялық көздерін, конфликтологияның негізгі парадигмаларын анықтайды. Жанжалдардың себептері мен олардың функцияларын, жанжалдарды реттеу мен шешуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Когнитивті психология
  Несиелер: 5

  Когнитивті психология студенттердің когнитивті қызметтің психологиялық және психофизиологиялық механизмдері туралы жалпы түсініктерін қалыптастыру, яғни адамның ақпаратты қабылдауы, талдауы, есте сақтау, беру және пайдалануы. Курстың басты назары адам-компьютер өзара әрекеттесуі кезінде ақпаратты меңгеру мәселесіне арналған. Осы курс аясында когнитивті психология мәселелері ақпараттық технологиялар саласындағы мамандардың алдында тұрған міндеттер контекстінде қарастырылады. Адамның сенсорлық жүйелерінің жұмысы талқыланада.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Медициналық психология
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұнында студенттерді заманауи нейропсихология, Патопсихология негіздерімен, соматикалық аурулар клиникасының психологиялық білімдерімен, даму аномалиясы, сондай-ақ олардың диагностикасы, түзеу және алдын алу негіздерімен таныстыру жүргізіледі; балалар мен ересектердегі бұзылған даму түрлері және психикалық аурулар, бас миының нейропсихологиялық стуктурасы және жетекші нейро және патопсихологиялық синдромдар, психосоматикалық бұзылулар және оларды психологиялық түзету мүмкіндіктері туралы түсінік беріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Неке және отбасы психологиясы
  Несиелер: 4

  Курстың мазмұны отбасы психологиясы мен некенің қазіргі кезеңдегі мәні мен міндеттері, оның негізгі бағыттары, практикалық қолдану мүмкіндіктері туралы адекватты түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Дәріс материалын баяндау жеке тұлғаны қалыптастырудағы отбасының рөлін, отбасы теориясының және отбасылық қарым-қатынастың жалпы мәселелерін, отбасылық интеракцияларды, ерлі-зайыптылар мәселелерін, балаларды тәрбиелеуде, отбасының әлеуметтік және институционалдық контекстерін, отбасы жүйесінің қызметін, отбасылық қарым-қатынастарды ұйымдастыру мен динамикасын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отбасылық қарым-қатынас этикасы мен психологиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты ұлдар мен қыздардың отбасын құру қажеттілігін қалыптастыруға ықпал ету, некеге тұруға дайын болу, отбасылық қатынастарды дұрыс құра білу және болашақ балаларды тәрбиелеу болып табылады. Студенттерді әлеуметтік институт ретінде отбасы туралы теориялық білімді қалыптастыруды; отбасылық білім саласындағы заң құзыретін арттыру заңнаманы; жоғары адамгершілік тұлғааралық қатынастарды тәрбиелеуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік аймақтағы конфликтология
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны студенттердің ғылыми пән ретінде Конфликтология туралы түсінігін қалыптастыруды болжайды, оларды идеялардың құрылымымен және әртүрлі әлеуметтік және психологиялық теориялар, мектептер өкілдерінің көзқарастарының қалыптасуымен таныстырады, олар қақтығысты және әлеуметтік құбылыс ретінде және жеке психиканың көрінісі ретінде қарастырады; әлеуметтік жұмыс саласындағы жанжалдар ерекшелігімен таныстырады. Конфликтологиялық идеялардың, теориялар мен көзқарастың даму тарихы; әлеуметтік табиғат, тұлғааралық жанжалдардың себептері мен сипаты; әлеуметтік-топтық жанжалдар; Әлеуметтік жұмыстағы жанжалдарды болжау және алдын алу теориясы мен практикасы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өзін-өзі реттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында арт терапевтік техникалардың негіздерімен танысу жүргізіледі. Іскерліктер мен дағдылар қалыптасады; практикалық қызметте алынған теориялық білімді қолдану; психологиялық жағдайлармен жұмыс істеу принциптері; диагностика және интерпретациялау принциптері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанда психология ғылымдарының дамуы
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге заманауи бағыттар мен технологияларды дамыту туралы теориялық біліммен таныстырады. Қазақстан Республикасындағы психология және психотерапия негіздерін кәсіби практикалық психологтың базалық, іргелі ережелерін практикалық психологияның қалыптасуы мен дамуына, құндылық кәсіби және тұлғалық өсуге қойылатын талаптарды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психология тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерде әлемдік және қазақстандық тарихтағы психологиялық білімнің пайда болуы және даму динамикасы туралы ғылыми түсініктерді қалыптастырады. Жан туралы оқу шеңберінде психологиялық білімді дамытады. Психологияның сана туралы философиялық оқуларда дамуын, ашық дағдарыс психологиясындағы негізгі бағыттарды қарастырады. "Психология тарихы" курсы Ежелгі Грецияда психологиялық идеялардың пайда болуынан бастап психологиялық зерттеулердің заманауи бағыттарын шолуға дейінгі әлемдік, Ресей және отандық психологиялық ғылымның дамуының негізгі кезеңдері мен кезеңдерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Агрессия психологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл пән агрессивтілік психологиясын қалыптастыруға бағытталған. Осы курсты оқу барысында психологиялық кеңес беруде агрессивті мінез-құлықты түзету әдістерін қолдану ерекшеліктері қарастырылады; агрессияны психодиагностикалық зерттеудің негізгі бағыттары беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экзистенциалды психология
  Несиелер: 5

  Бұл курс экзистенциализм философиясының арнасында пайда болған жалпы схемаларға сәйкес келмейтін адамның нақты өмірінің бірегейлігінен туындайтын психологиядағы сияқты экзистенциалды психология туралы түсінікті қалыптастырады. Оның қолданбалы бөлімі-экзистенциалды психотерапия. Экзистенциалдық психология психологиядағы гуманистік бағыт ретінде. Осы бағыттың пайда болу ерекшелігіне, философиядағы экзистенциализм Серен Керкегор, Мартин Хайдеггер және жан Поля Сартра философиясындағы әсер ету ерекшеліктері және Эдмунд Гуссерльдің феноменологиялық психологиясы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Суициалды және девиантты мінез-құлық психологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл курстың мақсаты студенттерді білім беру мекемелері жағдайында девиантты мінез-құлықтың алдын алу және түзету шараларына теориялық дайындау, сондай-ақ тиісті бағдарламалар мен тұжырымдамаларды әзірлеу болып табылады. Негізгі факторлар туралы теориялық білімді қалыптастыру балалар мен жасөспірімдерде девиантты және суицидтік мінез-құлықтың пайда болуын білу, профилактикалық және диагностикалық-түзету жұмыстарын жүргізу дағдылары мен іскерліктерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коррекциялық психология
  Несиелер: 5

  Психологиялық түзетуді практикалық психолог қызметінің саласы ретінде қарастырады; психокоррекциялық бағдарламаларды құрастыру ерекшеліктері; ойын терапиясын жүргізу; жеке психокоррекция; өзін-өзі реттеу; изотерапия; психогимнастика әдістерін қолдану. Түзету психологиясының жалпы заңдылықтарын, қалыпты психикалық дамудан ауытқулары бар адамдарды, психотерапияның әдіснамасын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Отбасы психотерапиясының теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді отбасылық кеңес беру теориясы мен тәжірибесінің іргелі негіздерімен таныстыруға бағытталған. Әлемдік консультативтік практикада қалыптасқан отбасымен жұмыс істеудің негізгі тәсілдері, осы тәсілдердің неғұрлым танымал өкілдері туралы, отбасындағы жанжалды өзара іс-қимылды, баланың проблемалық мінез-құлқын, түрлі ұрпақ өкілдері арасындағы өзара қарым-қатынастардағы шиеленісті талдауға қатысты практикалық психологияда қалыптасқан ережелер туралы түсінік қалыптастырады; ғылыми ұстанымдардан отбасылық проблемалар бойынша консультациялық көмек көрсету қажет болған жағдайды талдау, отбасына қатысты қазіргі психологиялық білімдегі негізгі принциптер мен алгоритмдерге сүйене отырып, кеңес берумен байланысты практикалық міндеттерді шешуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психотерапия негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс психотерапия негіздерін, психолог пен психотерапевтің кәсіби қызметінің спецификалық түрі ретінде, психотерапияның принциптері мен заңдылықтарын, оның қарым-қатынасы мен өзара байланысын және оқытумен, тәрбиелеумен, кеңес берумен, тренингтік және басқа да жұмыс түрлерімен, адамның тұлғалық өсуіне, дамуына, түзетуіне және өзгеруіне бағытталған, көмек көрсететін мамандықтарда жұмыс түрлерін зерттеуге бағытталған. Пән психотерапиялық үрдіске қатысушылар арасындағы қарым-қатынас ерекшелігі мен кәсіби қызметтің құрылымы мен шарттарын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психодиагностика бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында әмбебап тұлғалық психодиагностикалық әдістемелерді жүргізу мен интерпретациялаудың нақты дағдыларын меңгеру жүреді. Психодиагностикалық әдістемелер және оларды қолдану аясы қарастырылады. Психодиагностика медицина саласындағы психологтың тәжірибелік қызметі ретінде; психодиагностика психологтың білім беру саласындағы тәжірибелік қызметі ретінде;психодиагностикалық құралдардың сипаттамасы, психодиагностикалық әдістер мен әдістердің алуан түрлілігі және оларды әртүрлі кәсіби жағдайларда қолдану мүмкіндігі беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Практикалық психология
  Несиелер: 5

  Практикалық психология курсы студенттерді педагогикалық психологияның негізгі ұғымдарымен, мәселелерімен және заңдылықтарымен таныстыру, педагогикалық психологияның түрлі ғылыми бағыттары бойынша студенттердің білімін жүйелеу, психологиялық құбылыстарды жүйелі талдау дағдысы мен дағдыларын қалыптастыру; практикалық психологтың кәсіби қызметінің негізгі бағыттарын, практикалық психолог жұмысының этикалық қағидалары мен ережелерін анықтайды, мектеп психологының қызметін, практикалық кеңес беру рәсімін ашады, психотерапияның негізгі теорияларын білімдермен қаруландырады . Психопрофилактика және психологиялық ағарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Этнопсихология
  Несиелер: 6

  Студенттерді этнопсихологиялық құбылыстармен, қалыптасу және даму ерекшеліктерімен, қоғамның әлеуметтік процестеріне әртүрлі қауымдастықтар өкілдерінің ықпал ету ерекшеліктерімен таныстырады. Этнопсихология этностар, этностық процестер, этностық құбылыстар туралы ғылым ретінде ұсынылған, көптеген әлеуметтік-тарихи ғылымдармен: философиямен, мәдениетпен, әлеуметтанумен, саясаттанумен және т. б. тығыз байланысты маңызды ғылыми пән болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интеллект және ойлау психологиясы
  Несиелер: 6

  Берілген пәннің мазмұны студенттердің ойлау психологиясы мен интеллекті пәні туралы білімдерін қалыптастыруға, оны оқытудың негізгі бағыттары, ойлау мен сөйлеу арасындағы өзара байланыс пен қарым-қатынас, мәліметтерді практикалық қолдану мүмкіндіктері мен қорытындыларды қалыптастыруға бағытталған, ойлау және интеллект зерттеулерінде алынған білімдерді; шығармашылық ойлауды дамыту ерекшеліктерін; ойлау және интеллект диагностикасының әдістерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеке және топтық психотерапияның негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында болашақ мамандарды жеке және топтық психотерапия саласындағы біліммен қаруландыру көздейді; жеке және топтық терапияны жүргізу техникасын меңгеруге бағыттайды. Әртүрлі психотерапевтік бағыттармен, олардың қалыптасу және даму тарихымен, практикалық қызметте психотерапевтік әдістерді қолдану ерекшеліктерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік аймақтағы психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік саладағы психологиялық қызметтің ұйымдастырушылық-әдістемелік негіздері, әлеуметтік саладағы практикалық психолог қызметінің негізгі бағыттары,әлеуметтік-психологиялық қызметтер қызметінің ерекшелігіне "Әлеуметтік саладағы психологиялық қызмет" пәнінің мазмұнында оқылатын мәселелердің тізімі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологияның ғылыми-зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Ғылыми-психологиялық зерттеу,оның әдіснамалық принциптері, психологиялық зерттеудің логикалық құрылымы, оның ғылыми аппараты туралы түсінік береді. Психологиялық зерттеудің негізгі кезеңдерінің мазмұны ашылады: дайындық, зерттеу, қорытынды. Психологиялық зерттеу әдістеріне сипаттама беріледі, зерттеу тақырыбы бойынша объективті ақпарат жинаудағы әдістер кешенінің рөлі көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиядағы математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мазмұны студенттердің жалпы математикалық түсініктері туралы түсінігін қалыптастыруға бағытталған; студенттердің теориялық білімдерін, практикалық іскерліктерін және психологиялық зерттеу деректерін өңдеуде математикалық әдістерді қолдану дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экстремалды жағдайлар психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән экстремалды жағдайлар мен жағдайлар психологиясы саласында теориялық және практикалық білімді қалыптастыруға бағытталған; экстремалды жағдайларда психологиялық араласудың негізгі принциптерін білу және күйзеліске байланысты бұзылулары бар адамдарға психологиялық көмек көрсету туралы түсініктің болуы; адамның бейімделуінің психологиялық механизмдерін, психологиялық тұрақтылық факторларын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арттерапия техникалары
  Несиелер: 5

  "Арт-терапия" студенттерді психолог қызметінің әртүрлі бағыттары мен түрлерінде қолданылатын классикалық және қазіргі заманғы арт-техникалармен, шығармашылықтың психодиагностикалық және психотерапиялық мүмкіндіктерімен таныстырады, арттерапиялық бағыттардың құрылу тарихы мен теориясымен таныстырады, арттерапия әдістері мен техникаларын меңгереді: музыкатерапия, дыбыс терапиясы, ертегі терапиясы, фольклоротерапия, кітапханапия, құм терапиясы, кинотерапия, театр психотерапиясы, хореотерапия және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заң психологиясы
  Несиелер: 5

  "Заң психологиясы" курсында заң психологиясының мазмұны мен міндеттері, құқықтық сананың психологиялық негіздері, қылмыстық психологияның және заңгердің кәсіби қызметінің мазмұны, сот қызметінің психологиясы, сотталғандарды жазалау мен түзетудің психологиялық аспектілері, құқық қорғау органдары жүйесіндегі психолог қызметінің мазмұны ашылады. Сондай-ақ , келесі мәселелер қарастырылады: құқықтық психологияның пәні, әдістері мен салалары, тұрмыстық және ғылыми-құқықтық білімнің салыстырмалы таңдауы және негізгі айырмашылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гештальт-психологиясы
  Несиелер: 5

  Курста гештальт-терапия тұрғысынан психологиялық кеңес беру процесін жүргізу технологиясы қарастырылады, оның кезеңдері, сондай-ақ психологиялық көмек мәселелерін шешу кезінде әртүрлі жағдайларға арналған гештальт-терапияның әдістері мен техникасы қарастырылады. Студенттерге психологиялық ғылым мен практиканың осы бағытында қолданылатын негізгі ұғымдар мен терминдерді меңгеру үшін ұсынылады. Психологиялық кеңес берудің өзіндік практикалық дағдылары игеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім беру кеңістігі қауіпсіздігінің психологиясы
  Несиелер: 5

  Оқу пәні "білім беру ортасы" ұғымын қарастырады»; студенттердің адам үшін ортаның психологиялық қауіпті және зиянды факторларын тану және бағалау, олардан психологиялық қорғау тәсілдерін анықтау, жағымсыз салдарларды жою, психологиялық көмек көрсету, олардың ерте сатысындағы қауіп-қатерлерге қарсы әрекет ету дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психоанализ негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс тереңдік психологиялық кеңес беру саласындағы практикалық және ғылыми-зерттеу есептерін шешу үшін психоанализ негіздері туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған;тереңдік психологияның ғылыми тұжырымдамаларының бірі ретінде психоаналитикалық кеңес беруде бағдарлануға ықпал ететін студенттерде теориялық білімді қалыптастыру; психоанализдің тұжырымдамалық негіздерін оқу кезінде, сондай-ақ психоанализикалық кеңес беру процесінде пайда болатын жағдайларды талдау кезінде студенттерде сыни, аналитикалық және синтетикалық ойлауды дамыту; студенттердің психоаналитикалық бағытталған саласындағы практикалық есептерді сауатты қою және шешу дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру кеңес беру және психологиялық көмек көрсету қабілеттерін арттыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әр түрлі мекемелерде психологиялық қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны әр түрлі мекемелерде психологиялық қызметті ұйымдастыру ерекшеліктерімен болашақ психологтарды таныстыруға бағытталған; психологиялық қызмет принциптері; әлеуметтік саладағы психолог жұмысы;түрлі мекемелерде практикалық психолог қызметінде қолданылатын нормативтік-құқықтық құжаттармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саясаттану психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны бакалаврларда қоғамның саяси саласындағы психологиялық феномендер мен заңдылықтар туралы түсініктердің біртұтас жүйесін қалыптастыруға, оларды саясат саласындағы практикалық қызметке дайындауға бағытталған. Бұл курс барысында саяси психологияның пәні, әдістері және салалары; саяси және ғылыми-құқықтық білімдердің негізгі айырмашылықтары мен салыстырмалы талдаулары; ғылым жүйесіндегі саяси психологияның маңызы мен орны оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Менеджмент психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс басқарушылық қызметтің отандық және шетелдік психологиясының қазіргі жетістіктерін, жеке тұлғаның және шағын топтардың әлеуметтік психологиясын, қарым-қатынас психологиясын, танымдық қызмет пен тәрбие жұмысын есепке ала отырып құрылған. Менеджмент психологиясы ғылыми пән ретінде, психология пәні мен негізгі міндеттері, басқарудың психологиялық теорияларын дамыту, менеджмент психологиясындағы дәстүрлі және шетелдік концепциялар оқытылады. Қызметкерлердің психологиялық әлеуетін дамыту және тиімді пайдалану, әртүрлі деңгейдегі басқару жүйесін құруға ұйымдастырушылық-әрекеттік көзқарас қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіби стресс психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән кәсіби стресс психологиясы, оның себептері, көріністері мен салдары туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған; кәсіби қызметте стресс диагностикасын жүргізе білуді дамытады; жұмыс қабілеттілігінің төмендеуін анықтайды; стресс-менеджменттің және психикалық өзін-өзі реттеудің практикалық құралдары мен тәсілдерін меңгеру; стресске төзімділікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әскери психология
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу барысында психологтың біліктілік негізін құрайтын білім, білік, дағды және құзыреттілік жүйесі қалыптасады, оның қызметінің мәні әскери психология және әскери бөлімшеде жүргізілетін психологиялық жұмыс саласындағы білім болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қарым-қатынас және келісөздер психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс әлеуметтік - психологиялық құбылыс ретінде қарым-қатынас туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Қарым-қатынас психологиясы және келіссөздер жүргізу психологиясының негізгі категориялары мен ұғымдары; қарым-қатынас психологиясы саласындағы негізгі отандық және шетелдік тәсілдер мен тұжырымдамалар; іскерлік салада келіссөздер жүргізу ерекшеліктері және келіссөз үдерісін ұйымдастыру қарастырылады; қарым-қатынасты және көпшілікті зерттеу әдістері; процеске әлеуетті қатысушылардың жасына, жынысына және білім деңгейіне сәйкес қарым-қатынас факторлары және сөйлесу іс-шаралары; жеке және іскерлік қарым-қатынастың, сөйлесу процесінің табыстылығына әсер ететін факторлар; топпен жұмыс істеудегі әртүрлі психодиагностикалық, алдын алу және түзету-дамыту техникасын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  қазіргі психологиялық ғылымның негізгі категорияларына, ережелеріне анықтама беру және олардың психология тарихында дамуын көрсету

 • Код ON2

  психиканың түрлерін, даму деңгейлерін, жоғары психикалық функциялар қызметінің ерекшеліктерін, тұлғаның жас ерекшеліктерін сипаттау

 • Код ON3

  психофизиологиялық және медициналық әсер етудің заманауи әдістері мен принциптерін ажырату

 • Код ON4

  психолог қызметінің әр түрлі бағыттары мен түрлерінде қазіргі заманғы әдістерді, психологияның практикалық және басқа салаларының техникаларын, диагностикалық әдістерді қолдану және түсіндіру

 • Код ON5

  әр түрлі жас категорияларымен қарым-қатынас және өзара іс-қимыл жасаудың ең тиімді тәсілдерін таңдау, жеке тұлға мен топтың өзара іс-қимыл ерекшеліктері

 • Код ON6

  кәсіби қызметте қарым-қатынас мәдениеті дағдыларын көрсету

 • Код ON7

  психолог жұмысының тәжірибесінде психикалық үдерістердің, сондай-ақ барлық мүмкін болатын мінез-құлық салаларының ауқымын ажырату

 • Код ON8

  психодиагностикалық зерттеу әдістерін және психодиагностикалық әдістемелердің қазіргі заманғы құралдарын жіктеу

 • Код ON9

  этномәдени айырмашылықтарды ескере отырып, ата-ана мен бала және неке қатынастарының психологиялық қауіп-қатерлері мен қатерлерін синтездеу

 • Код ON10

  аномалды мінез-құлықты көрсететін жеке тұлғалармен жұмыс жасаудағы кәсіби іс-әрекеттердің жалпы алгоритмін әзірлеу

 • Код ON11

  басқару қызметінің түрлі феномендерінің табиғатын ашатын негізгі психологиялық теорияларды салыстыру

 • Код ON12

  психологияның әртүрлі бағыттарында жұмыс істеу үшін арнайы мекемелерде психологтың қызметін бағалау

 • Код ON13

  іс-тәжірибеде сынау мақсатында ғылыми-психологиялық зерттеу әдістерін жалпылау

 • Код ON14

  кәсіби, соның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін құқықтық және экономикалық ақпаратты жүйелеу, жинақтау. Экономикалық ақпаратты талдау, қорыту және кәсіби қызметте қолдану үшін қауіпсіздік нормаларын жүйелеу

 • Код ON15

  адам психикасының филогенетикалық және онтогенетикалық дамуының және тұлғаның соматикалық дамуының аспектілеріне салыстырмалы талдау жүргізу

Top