Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01540 Химия в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  Маңызды бейорганикалық заттардың химиялық және физикалық қасиеттері туралы құлағдар ету, зат құрылысының тео��иясы туралы негізгі мәліметтер, химиялық термодинамика және кинетика элементтері, ертінділер туралы ілім, бейорганикалық синтез заңдылықтары туралы мәліметтер, заттарды физика-химиялық талдау негіздері және басқалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары математика
  Несиелер: 5

  Функциялар шегі, бір айнымалы функцияларды дифференциа��дық есептеу, негізгі элементар функциялар туындысы теорияларын қарастыру, туныды функцияны табу кезіндегі дифференциалдау формулалар мен ережелерін қолдану, функциялар шегін, күрделі функция (айқын емес, параметрлік берілген) туындыларын табу есептерін шешу машығы, туынды көмегімен функцияны зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Пән мен тілді біріктіре оқыту
  Несиелер: 3

  Шетел тілін кәсіби салада қолдану, кәсіби қарым-қатынас жағдайларында ауызша-сөйлеу және аудармалық дағдыларды дамыту ��ен жетілдірудің негізгі сатылары, шетел тілінде сөйлеу әрекетінің түрлі дағдылары (оқу, жазу, сөйлеу, тыңдау), таңдалған пәнді шетел тілімен байланыстыра оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулерге алып келетін есептер, квадратураға интеграцияланатын дифференциалдық теңдеулер қарастырылады, туындыға с��лыстырмалы түрде шешілмеген теңдеулер, реттің төмендеуіне жол ашатын жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер, жоғары ретті сызықты біртекті және әртекті дифференциалдық теңдеулер мазмұндалып, дифференциалдық теңдеулер жүйесін интеграциялаудың негізгі әдістері, оларды шешудің кейбір әдістері келтіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 6

  Бейорганикалық химияның негізгі заңдарын, теориялары мен қағидаларын біліп, түсіну: бейорганикалық қосылыстар кластары, периодтық заң, ТТР, атом және зат құрылысы, электрхимия, термодинамика және есептерді шешу, топта және дербес зертханалық жұмыстарды орындау кезінде қорытынды жасау, талдау мен түрлендіру кезінде оларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи педагогика
  Несиелер: 4

  -Заманауи білім берудің негізгі гуманистік, тұлғалық-бағдарлы парадигмаларын бөледі. - Педагогикадағы заманауи теорияның ғылыми-теориялық түсініктерін қолданады. - Жаңартылған бағдарлама бойынша білім мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттарды талдайды. - Оқытуда диагностика мен бақылау дағдыларын үйретеді. - Заманауи мектепте оқытудың жаңа технологияларын қолданады. - Мектептегі менеджмент жүйесінің негізгі бағыттарын көрсетеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Жекелеген фактілерде химия-биологиялық құбылыстарды қарастыру, жалпы теориялық заңдылықтарды көру, химия мен биология дамуының тарихи тәжірибесін талдау және қорыту, кәсіби әрекет мәдениетін дарыту, өзіндік әрекетті өздік реттеу машығы, маманның дайындық деңгейіне қойылатын талаптарды білу, білім беру үрдісін ұйымдастыру, өзіндік жұмыс формалары мен әдістерін, ақпараттық мәдениет негіздерін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Элементтер химиясы
  Несиелер: 5

  Екі негізгі бөлікті: периодтық жүйедегі негізгі топша элементтерін (s- және p-) және қосымша топша элементтерін қарастыру. Бағдарламаның екі бөлігі де атомдардың электрондық құрылысы негізінде элементтер мен олардың қосылыстарының химиясын зерттеу мәселелеріне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Абайтану ғылымының негізгі концепциялары мен методологияларын, Абай поэмаларындағы негізгі бағыттарды, тақырыптар мен уәждерді, 19 ғасырдағы қазақ әдебиетінің көркем ерекшеліг��н анықтайтын әдеби процестің ерекшелігі мен заңдылықтарын білу және түсіну; А. Құнанбаевтың көркем шығармаларын интерпретациялаудың әртүрлі тәсілдерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоғамдық сананың өзекті мәселелері мен модернизациясы
  Несиелер: 3

  Әлеуметтану және саясаттану дамуының тарихы туралы түсінік. Қазіргі социологиялық және саяси теориялар. Қолданбалы әлеуметтану мәселелері, қоғамны�� саяси саласының құрылымы. Әлеуметтік зерттеудің әдістемесі мен әдістемесі. Жеке тұлға және девиантты мінез-құлық әлеуметтануы. Еңбек және экономика әлеуметтануы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұхтартану
  Несиелер: 3

  М. О. Әуезовтың өмірі мен шығармашылығы зерттеледі; жазушының шығармашылық зертханасы талданады, оның Абайтану ғылымының негізін салушы, жырдың "Манас"зерттеушісі ретіндегі шығармашылығымен оның өмірбаяны талданады. М. Әуезов көрнекті қоғам қайраткері ретінде танысады. М. Әуезовтың әлемдік және Шығыс әдебиетіндегі әдеби мұрасы талданады. Отаншылдық пен Отанға деген сүйіспеншілік сезімдері сіңіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганикалық химияның таңдаулы тараулары
  Несиелер: 5

  Жалпы заңдарды, қағидалар мен химиялық теорияларды, периодтылық және химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттерін болжаудағы оның рөлі туралы ілім маңызын, атомдардың, молекулалар мен химиялық байланыстардың квантты-механикалық құрылысын, бейорганикалық заттардың негізгі кластарын, түрлі салаларда химиялық қосылыстардың практикалық қолданысын, химияның негізгі өнімдерін алудың өнеркәсіптік және зертханалық тәсілдерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  Органикалық химия пәнін білу, көміртегі қосылыстарын, А.М. Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясын, ациклдік, карбоциклдік және гетероциклдік қосылыстарды өту, функционалдық топтар, алкандардың галогентуындылары, арендер, спирттер, фенолдар, альдегидтер мен кетондар, монокарбон және оксикарбон қышқылдары мен оптикалық изомерлер, альдегидтік және ктеондық қышқылдар,жіктелулер мен номенклатуралар, изомерлер, алыну тәсілдері, физикалық және химиялық қассиеттер туралы білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Пәнде кәсіби саладағы терминдер мен ұғымдар; мамандық бойынша мәтіндерді аудару ерекшеліктері; іскерлік коммуникацияда ақпараттық технологияларды пайдалану (іздеу сайттарымен, электрондық энциклопедиялармен жұмыс істеу және т. б.); ғылыми мәтіннің тақырыбы мен идеяларын анықтау мысалдары келтіріледі; ғылыми мәтінді құрастырудың тілдік құралдарын анықтау мысалдары келтіріледі; ғылыми мәтіннің композициялық құрылымын талдау жүргізіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Нарықты, бәсекелестікті, сұранысты, ұсынысты дамытудағы мемлекет рөлін қарастыру, капитал айналымының ұсталымдарын, кірістері мен көрсеткіштерін есептеу машығын дарыту, өндіріс факторлары нарығын, факторлық кірістерді сын тұрғысынан зерттеуге мүмкіндік беру, құқық бойынша білім қалыптастыру, орын алушы өзгерістердің теңқұқықтығын талдау машықтарын дарыту, нормалық құжаттармен жұмыс жасау дағдысы, құқықтық сана мен құқықтық мәдениет деңгейін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химияны ағылшын тілінде оқыту
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінде бейорганикалық химияның негізгі заңдарын, теориялары мен қа,идаларын: бейорганикалық қосылыстар кластарын, периодтық заңды, ТТР, атом және зат құрылысын, электрохимияны, термодинамика мен оларды есептерді шешу, қою, орындау, топпен және дербес зертханалық жұмыстарды жасауда қорытынды талдау және түзуде кезінде қолдана білу және түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік дағдылары және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Фирманы ұйымдастыру, кәсіпкерлік жұмыс жүргізу туралы білім береді. Өндірісті бизнес-жоспарлау мен өнімдерді сатудың, нарық талдауын жүргізу, фирма пайдасын, рентабелділігін, төлемқабілеттілігі мен ликвидациясын есептеу машықтарын дамытады.. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным мен мәдениетті қалыптастырады. Жемқорлыққа деген азаматтық ұстанымды реттеп, жемқорлыққа қарсы әрекет етудің рухани санасының құндылықтарын, жемқорлық құбылыстарын сыни талдау машықтарын дарытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химияның таңдаулы тарауларын ағылшын тілінде оқыту
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінде бейорганикалық химияның негізгі тарауларының заңдарын, теориялары мен қа,идаларын: бейорганикалық қосылыстар кластарын, периодтық заңды, ТТР, атом және зат құрылысын, электрохимияны, термодинамика мен оларды есептерді шешу, қою, орындау, топпен және дербес зертханалық жұмыстарды жасауда қорытынды талдау және түзуде кезінде қолдана білу және түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тіліндегі сөйлеу мәдениеті және коммуникация
  Несиелер: 3

  Әдеби қазақ тілі нормаларын білу. Қазақ тіліндегі сөйлеу мәдениетін қалыптастыр��, фразеологиялық айналымдарды, мақал-мәтелдерді қолдана отырып ауызшы және жазбаша сөйлеуді дамыту. Тұлғараралық және кәсіби құзіреттіліктерде қазақ тілін қолдану дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Білім беру теориясы мен әдістемесінің жалпы мәселелерін білу және түсіну; білім беру мен тұлғаны дамытудың негізгі теориясы; заңдар мен принциптер, білім беру нысандары мен әдістері қазіргі заманғы теория мен практиканың практикалық мәселелерін анықтау қабілеті; білім мен өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті; білім беру қызметін жүзеге асыруға мотивациялық және әдістемелік дайындығын қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Оқушылар онтогенезінің негізгі заңдылықтарын, олардың даму физиологиясының теориялары мен қағидаларын білу және түс��ну, тірек-қозғалыс аппаратын, жүйке, сенсорлық, эндокриндік, жүрек-қантамыр, асқорыту және зәр шығару жүйелерін дамыту, балаларды дамытудың әлеуметтік факторлары, топта және дербес практикалық жұмыстарды орындау кезінде қорытынды жасауда, орындау мен түрлендіруде, міндеттерді шешуде оларды қолдану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Латын жазуы негізіндегі қазақ әліпбиі
  Несиелер: 3

  Дыбысталу ерекшеліктері есебімен қазақша дыбыстарды қалыптастыру, латын графикасы негізінде қазақша сөздер мен сөзтіркестерінің фонетикалық ерекшеліктерін зерттеу, латын әліппесі негізінде сауатты жазу машықтарын дамыту, латын графикасын қолдана отырып, қазақ тіліндегі мәтіндерді оқу дағдысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби салада шет тілін білу және ұғыну, кәбіи қарым-қатынас жағдайларында, шет тілінде сөйлеу әрекетінің (оқу, жазу, айту, тыңдау) түрлі дағдыларын, ауызша-сөйлеу және аудармалық дағдыларды дамыту мен жетілдірудің негізгі сатылары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Органикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Көміртегі қосылыстарын, А.М. Бутлеровтың химиялық қосылыс теориясын: ациклдік, карбоциклдік, гетероциклдік қосылыстарды зерттеу. Функционалдық топтар, қаныққан көмірсутектер, этилен көмірсутектер, ацетилен көмірсутектер, диенді көмірсутектер туралы түсінік. Ароматты көмірсутектер, алкендердің, арендердің галогентуындылары, спирттер, фенолдар, альдегидтер мен кетондар, монокарбон қышқылдары, оксикарбон қышқылдары және оптикалық изомерия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Органикалық молекуланың функционалды туындыларының химиясы
  Несиелер: 5

  Органикалық химияның келесі элементтерін білу: көмірсулар, моносахаридтер, оптикалық изомерия, құрылымдық және проекциялық формулалар, антиподтар, диастереомерлер. D- және L-қатарлар, Фишер байланысы. Хеуорзс формулалары, пиранозалық және фуранозалық циклдер. Диасахаридтер. Жоғары полисахаридтер. Циклоалкандар. Мұнай құрамы, нафтендер. Стереоизомерия: геометриялық, оптикалық және коформациялық. Байер мен Питцердің қабысу түсінігі. Бензол. Ароматтылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зертханалық жұмыстар техникасы
  Несиелер: 4

  Болашақ мұғалімнің химиялық ыдыстар��ен, зертханалық техника және аппаратурамен жұмыс жасаудың практикалық машық-дағдыларымен қарулануына жол ашады, эксперимент жүзеге асыру үшін қажетті есептеулер, эксперименттік және демонстрациялық тәжірибелер жүргізеді, химия ғылымдары саласындағы білімді тереңдетеді, мектеп эксперименттерін дұрыс жүргізіп, оқушыларда химия мен болашақ мамандыққа кәсіби бағдарлануға деген қызығушылықтың дамуына жол ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Өлшемдік бағалау технологиясының ғылыми негіздерін білу, 12-жылдық білім беру жүйесі талаптарына жауап беретін өлшемдік бағалау жүйесін жобалау және жасау дағдысы, оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингін білу және бағалау мен өзіндік бағалау механизмдерін, тұлғаның функционалдық сауаттылығының кілт құзіреттіліктерінің қалыптасуын анықтау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Органикалық химияның таңдаулы тараулары
  Несиелер: 5

  Органикалық химия реакцияларының негізгі типтерін жүйелеу және қорыту, синетикалық органикалық химияның ең маңызды реакциялары туралы біріңғай қағидаларға құрылған түсінік берілген, көптеген мысалдар санымен органикалық қосылыстардың негізгі типтерінің құрлысы мен химиялық қасиеттері арасындағы өзарабайланыс көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпы және жас ерекшелік психологиясының негіздері
  Несиелер: 3

  Түрлі білім мекемелеріндегі педагогикалық үрдісті ұйымдастырудағы психологиялық-педагогикалық көмек туралы білу, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың жастық анатомиялық-физиологиялық дамуының негізгі заңдылықтарымен танысу, кәсіби міндеттерді шешу үшін оқушылар мен сынып ұжымының психологиялық ерекшеліктерін зерттеуді іске асыру машығы, оқу-тәрбие үрдісін жобалау кезінде тұлғаның дербес-психологиялық ерекшеліктерінің есебі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектептегі химиялық эксперимент
  Несиелер: 4

  Мектеп химия курсында эксперимент жүргізу формаларын, мектеп химия экспериментінің дидактикалық функцияларын, химияны оқыту әдісі ретінде мектеп эксперименті әдістемесі негіздерін қарастыру, химияны оқытудың эксперименттік әдісін, ғылыми және оқу химиялық эксперименттің құрылымы мен міндеттерін талдау және оқу химиялық эксперимент пен оның ерекшеліктеріне қойылатын дидкатикалық функциялар мен талаптарды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиядағы физика
  Несиелер: 4

  Химиялық үрдістер жүрісінің физикалық заңдары мен заңдылықтарын білу, физикалық заңдарға негізделген эксперименттік химиялық тәжірибелер, физика-химиялық есептер, ертінді түрлерін анықтау, жалпы химиялық мәселелерді түсіндіру мен шешу үшін физикалық құбылыстар мен заңдарды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалдар термодинамикасы
  Несиелер: 4

  Материалдарда орын алатын химиялық және физика-химиялық құбылыстарға термодинамиканың классикалық заңдарын қолдану, химиялық реакциялардың жылу эффектілерін, жекелеген заттар мен қоспалардың фазалық өтулерін қарастырып, материалдардың жалпы немесе физикалық термодинамикасының негізгі бөлімдерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зат құрылысы
  Несиелер: 3

  Атом құрылысы туралы ілімнің тарихи дамуын, квантты-механикалық әрекет, корпускула-толқындық дуализм базасындағы атом құрылысының заманауи теориялық негіздерін, соның ішінде көп электрондық атомдар құрылысын суреттеу ерекшеліктерін, периодтық заңды, Д, Менделеевтің химиялық элементтерінің периодтық жүйесінің құрылысын, оның периодтары мен топшаларындағы атомдардың маңызды қасиеттерінің өзгеру себептерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық химияны ағылшын тілінде оқыту/
  Несиелер: 6

  Органикалық химия пәнін ағылшын тілінде білу, Көміртегі қосылыстарын, Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясын, ациклдік, карбоциклдік және гетероциклдік қосылыстарды, функционалдық топтарды білу, алкандардың, арендердің туындылары, сприрттер, фенолдар, альдегидтер және кетондар, монокарбон және оксикарбон қышқылдары, оптикалық изомерия, альдегидік және кетондық қышқылдар, таутомерия амин қышқылдары, жіктелуі және номенклатурасы, изомериясы және алыну тәсілдері туралы білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепте химиядан олимпиадалық есептерді шешу әдістемесі
  Несиелер: 4

  Оқушылардың химиядан білімдерін бекіту және жүйелеу, қиындығы жоғары деңгейлі есептерді шешуді меңгеру, шешу алгоритмдерін қолдана отырып сандық есептерді шешу дағдысын жетілдіру, алгебралық тәсілдер мен қиындығы жоғары деңгейлі есептерді шешу үшін алгоритмдерді қолдануды үйрету, өзіндік жұмыс істеу мен есепті шешудің өзіндік тәсілін іздестіру дағдысын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиядан есептер шығару әдістемесі
  Несиелер: 4

  Химияның қолданбалы мәселелерін: есеп шығару әдістемесін, химиялық эксперимент пен оны жү��гізу әдістемесін қарастыру, студенттерді ҚР білім беру жүйесінде қолдануға қабылданған химия оқулықтарының мазмұнымен таныстыру, студенттерге орта мектеп бағдарламасы бойынша химиядан сандық есептерді шешу әдістемесін үйрету, студенттерді мектепте өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе өтуге дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сапалық талдау
  Несиелер: 5

  Бейорганикалық және органикалық заттардың элементтік (атомдық), иондық, молекулалық (заттақ), функционалдық, құрылымдық және фазалық құрамдарын анықтау, заттарды талдау әдісін дұрыс таңдай білу, ион топтарын және жекелеген иондарды бір-бірінен бөлу, бөлшектік және жүйелі талдауды қолдана отырып сәйкестендіру, ертінділер рН-ын анықтау, талдау барысында олардың тұрақтылығын сақтау, белгілі-бір концентрациядағы ертінділерді дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Химияны оқыту әдістерін, химия кабинетінің материалдық базасын білу. Мектептегі химиялық білім құрылымы. Құрылымдық компоненттер. Химиялық білім міндеттері мен функциялары. Әдіснамалық зерттеулер негіздері. Химия сабақтарында оқытудың ақпараттық технологиялары. Мәселелік оқыту технологиялары. Оқытудың модульдік технологиясы. Химияны оқытудың коммуникациялық технологиялары: кейс технология, өлшемдік ойлау технологиясы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 4

  Инклюзивті білім беру Инклюзивті білім беруді ұйымдастырудың құқықтық негіздері мен модельдерін қарастырады.Мүмкіндігі шектеулі балалардың әртүрлі санаттағы инклюзивті білім беруді ұйымдастыру шарттарын зерттейді.Сенсорлық, қимыл-қозғалыс, интеллектуалдық бұзылыстары бар, эмоционалды-ерік саласы бар балалардың жалпы білім беру үдерісіне қосылуын сипаттайды.МВ балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу ұйымымен таныстырады.Білім беруде инклюзивті үдерістерді басқару бойынша сыни ойлау дағдыларын үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық химияның таңдаулы тарауларын ағылшын тілінде оқыту
  Несиелер: 6

  Органикалық химияның таңдаулы тарауларын ағылшын тілінде білу, Көміртегі қосылыстарын, Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясын, ациклдік, карбоциклдік және гетероциклдік қосылыстарды, функционалдық топтарды білу, алкандардың, арендердің туындылары, сприрттер, фенолдар, альдегидтер және кетондар, монокарбон және оксикарбон қышқылдары, оптикалық изомерия, альдегидік және кетондық қышқылдар, таутомерия амин қышқылдары, жіктелуі және номенклатурасы, изомериясы және алыну тәсілдері туралы білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік химия
  Несиелер: 3

  Заманауи есептеуіш жүйелерімен жұмыс жасау машықтарын игеру, физикалық химия үрдістері мен құбылыста��ы�� компьютерлік моделдеу және сандық зерттемесін жүргізу, Ғаламторда ғылыми ақпаратты іздестіру, аналитикалық шешімдері жоқ теңдеулер жүйесін сандық шешу, химиялық реакциялардың жүру кинетикасын суреттейтін БК жүйелерін сандық есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Аналитикалық химия негіздерін, сынама таңдау мен дайындау теориясын және практкиасын білу. Технологиялық үрдістер мен өнім сапасын аналитикалық бақылау. Талдау әдісін таңдау. Химиялық талдау міндеттері мен нысаны. Гомогенді және гетерогенді жүйелердегі химиялық тепе-теңдік. Органикалық, аналитикалық реагенттер. Сандық химиялық талдау әдістері: гравиметрия; титриметрия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
  Несиелер: 4

  Физика-химиялық зерттеулердің әдіс-тәсілдерін меңгеру, физика-химиялық талдаудың маңызды әдістерінің мәні мен мүмкіндіктерін білу, болашақ мамандықтың қолданбалы міндеттерін білу және қазіргі кезде химияда қолданылатын зерттеудің физикалық әдістерімен: эмиссиялық спектроскопиямен, ИҚ-спектроскопиямен, КРС спектроскопиямен, УК-спектроскопиямен, ЭПР-спектроскопиямен, ЯМР-спектроскопиямен, газды хроматография мен масс-спектрометриямен жұмыс жасау машықтарын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Төтенше жағдайлар облысындағы ҚР заңнамалық актілерін білу: «адам-тіршілік ортасы» жүйесіндегі тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің теориялық негіздері, адамның мекен ортасымен және әрекеттің жүйелі шарттарымен әрекеттестік негіздері, техникалық құралдар мен қауіпсіздігі мен тұрақтылығын арттырудың құралдары мен әдістері, жағымсыз әсерлер параметрлерін қадағалау және олардың деңгейлерін бағалау дағдысы, құтқару жұмыстарын жоспарлау және оларға қатысу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары
  Несиелер: 5

  Аналитиалық химияның таңдаулы тараулары – колориметрлік, фотоэлектроколориметрлік, рефрактометрлік, полярографиялық және электрохимиялық әдістер (потенциометрия және потенциометрлік титрлеу) қарастырылады, сапалық және сандық химиялық зерттеулерді жүргізу кезінде осы әдістерді қалай дұрыс қолдану керектігін түсіндіреді және практикалық қолданылуы көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнаулы педагогика
  Несиелер: 3

  Арнайы педагогиканың негізін, педагогикалық білім құрылымында оның орны, арнайы білім беру мен арнайы педагогиканың даму тарихы, дидактиканың негіздері, мүгедектігі бар балаларды оқыту және тәрбиелеу технологиялары мен әдістері туралы білу; жалпы және арнайы білім беру саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу мүмкіндігі; арнайы білім беру қызметін жүзеге асыру үшін кәсіби дағдыларға ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сандық талдау
  Несиелер: 5

  Заттардың сандық құрамын анықтауға мүмкіндік беретін әдістерді зерттеу, зерттелушң материал үлгісіндегі жекелеген құраушылар мен қоспалар мөлшерін анықтайтын эксперименттік әдістер бірізділігін білу, химиялық қосылыстардың, иондардың, элементтердің, зерттелуші зат үлгілерін құраушылардың сандық қатынасын анықтау, химиялық элементтер, иондар, радикалдар, функционалдық топтар, талданушы нысандағы жекелеген заттар немесе фазалар мөлшері туралы мәліметтер алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Minor бағдарламасы
  Несиелер: 12

  Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) (Минор) – қосымша құзіреттіліктер қалыптастыру мақсатында оқу үшін білім алушылар анықтаған пәндер мен модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы химияның жетістіктері
  Несиелер: 4

  Химия саласындағы заманауи жетістіктерді, заманауи химия дамуындағы жетістіктерді, химиялық айналуларды басқару тиімділіктерін қарастыру, күрделі молекулалық құрылымдарды бақылау мен талдаудың заманауи техникалық құралдарын пайдалана отырып, жаңа эксперименттік әдістерді енгізуді білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім берудегі өлшемдік бағалау
  Несиелер: 3

  Баланың (психикалық, тұлғалық, әлеуметтік) даму диагностикасын білу: түзетпелі-дамытушылық бағыттағы дербес және топтық сабақтар бағдарламаларын жүзеге асыру, бағалау жүйесі арқылы баланың даму деңгейіне қойылатын талаптар және оқу мен даму үшін тиісті мүмкіндіктер тұрғысынан білім ортасын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиялық экология
  Несиелер: 4

  Химиялық экологиядағы негізгі ұғымдарды: ашық жүйелер теориясына кіріспені, табиғи орталардағы ластағыш заттар айналымының химиялық негіздерін, гидросфераның, атмосфераның және литосфераның химиялық экологиясы мен энергетиканы, продуцент-микроағзаларда жұмыс атқаратын антибиотиктер функциясына салыстырмалы жорамалдар жасауды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • 12-жылдық білім берудің нормативті-құқықтық негіздері
  Несиелер: 4

  12-жылдық білім берудің ғылыми-әдістемелік негіздері бойынша теориялық білімді қарастыру, оқушыларды оқыту әдістерін меңгеру, шығармашылық тұрғыдан ойлай білетін, қоғам мен қоршаған орта мәселелерінде бағдарланып, құзіретті болуға қабілеттті тұлға дайындап, тәрбиелеу, білім беру саласындағы тәрбиелеу мен оқыту бойынша сұрақтарға бағдарлану машығын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Электрохимия
  Несиелер: 5

  Электрхимиялық үрдістер теориясының негіздерін зерттеу, электрхимияның ортақ зағдарымен, оның заманауи технологиялармен байланысымен танысу, студенттерде электрхимиялық құбылыстарды модельдеу мен сәйкес физика-химиялық шамалардың сандық есептемесін жүргізуге мүмкіндік беретін білімдер мен дағдылар қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Химиялық қосылыстар синтезі
  Несиелер: 5

  Жоғары тиімділікпен, таңдамалылық және экологиялылықпен дамушы органикалық және бейорганикалық синтез облысындағы кәсіби әректетің алуан түрлерін тиімді орындау үшін қажетті кәсіби құзіреттеліктерді қалыптастыр, химиялық қосылыстарды синтездеу мен тазалаудың теориялық негіздерін, заманауи теориялық және эксперименттік химиядағы зерттеулердің ең өзекті бағыттарын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Экологиялық зиянды заттар
  Несиелер: 4

  Тірі жүйеге зиянды заттар әсерінің негізгі заңдылы��тарын, экожүйелердің зиянды заттармен ластануын бақылау мен талдау әдістерін, кеңінен тараған химиялық заттар мен қосылыстардың токсикологиялық қасиеттерін, экотоксиканттардың экожүйелерге түсу жолдары мен олардың биохимиялық айналымға ену үрдістерін білу, экожүйе жағдайын бақылау мен талдау әдістерін қолдана білу, тұрмыстық жағдайларда зиянды химиялық заттардың ағзаға әсерін төмендету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Химиялық технология
  Несиелер: 5

  Химиялық өндірістің құрамы және құрылымымен танысу, өнеркәсіптік өндіріс жағдайларында химиялық айналу заңдылықтарын зерттеу, химиялыө және химия-технологиялық үрдістерді тиімді ұйымдастырудың заманауи тәсілдерін және оларды талдау мен жасаудың әдістерін оқыту, химия-технологиялық үрдістер мен жүйелерді таладу және синтездеу кезінде инженерлік химия-технологиялық ойлау мен эрудицияны дамыту, химия-технологиялық үрдістерді технологиялық безендіруді зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мектепте химияны оқытудың инновациялық әдістері
  Несиелер: 4

  ЖОО-да оқыту әдістерін, білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялардың теориялық негіздерін зерттеу. Педагогикалық инновация негізінде ЖОО жұмысын ұйымдастыру. Мекеме жұмысын ұйымдастырудағы инновациялық технологиялар. Оқу-тәрбие үрдісіне инновациялық технологияларды енгізу жолдары. Сабақ барысында инновациялық оқытуды қолдану. ЖОО оқытушысының инновациялық әрекеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ҒЗЖ негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеулер облысындағы негізгі ұғымдар мен әдістерді, ғылыми зерттеулерді жоспарлау мен жүргізудегі негізгі анықтамалар мен әдістерді, ғылыми э��сперименттерді жоспарлау мен жүргізу тәсілдерін, ғылыми эксперимент нәтижелерін өңдеудің математикалық әдістерін, презентацияларды, орындалған ғылыми-зерттеу нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептерді безендіру ретін, мақалаларға қойылатын талаптар мен сілтеме жасаудың негізгі ғылыми жүйесін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Ағза құрамын және онығ алмасу өнімдерін зерттеу, түрлі мүшелер мен ұлпалар функциясын анықтау, ағзалар тіршілігі негізінде жатқан химиялық үрдістер мәні�� анықтау, ағзада энергияның босау, жинақталу және қолданылу, соңғы ыдырау өнімдерінің түзілу және бөліну, ағзаның ұрпақтық жандануы мен беріліс механизмдерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Физикалық және коллоидтық химия
  Несиелер: 5

  Негізгі термодинамикалық және физика-химиялық заңдылықтар, талдаудың физика-химиялық әдістері, заттардың агрегаттық күйлерінің негізгі қасиеттері, термодинамиканың бірінші және екінші бастамасы мен олардың химиялық үрдістерде қолданылуы, химия-технологиялық үрдістерді басқару тәсілдері, коллоидты ертінділердің негізгі қасиеттері, олардың молекулалық-кинетикалық қасиеттері туралы білу, газдар мен газды қоспалардың параметрлерін, заттардың жылуфизикалық және электрхимиялық сипаттамаларын есептеу машығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Химия сабағында көрнекі құралдар дайындау
  Несиелер: 4

  Химия сабақтарында заманауи көрнекі құралдар түрлерін, химия кур��ында ақпараттық технология көрнекіліктерін жасау мен пайдаланудың бастамалы бағыттарын қарастыру, оқу-тәрбие үрдісінде экранды-дыбыстық ақпараттық көрнекі құралдарды, мультимедиялық аппаратура, интербелсенді тақта секілді қондырғыларды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Биоорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Биологиялық маңызды қосылыстардың негізгі кластарының құрылысы мен биохимиялық қасиеттерін, олардың айналуларының негізгі метаболиттік жолдарын, генетикалық ақпараттың берілу мен жүзеге асу механизмдерін, заттар алмасуы гормондық сигналдар берілісіндегі транспорттық жүйелер мен жасушылақ мембраналар рөлін, жасушалар мен тұтастай ағзаның энергия түзу және пайдалану жолдарын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Негізгі өндіріс технологиясы
  Несиелер: 5

  Бастапқы заттар мен материалдарды өңдеудің негізгі физика-химиялық тәсілдерін білу, шикізатқа қойылтаны негізгі технологиялық талаптарды білу; негізгі өндірістердің қол жеткізілген үздік жетістіктерін зерттеу, технологияда қолданылатын аппараттық безендіру мен технологиялық үрдістерді талау машығы, өндірілетін өнімнің өмірлік циклінің бағамын жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жалпы білім беру мазмұнын жаңарту тұжырымдамасының негіздері
  Несиелер: 4

  Білім мазмұнын құру қағидалары мен концепциялық негіздерін білу, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының заманауи сұраныстарына сәйкес білім беру мазмұнын жаңарту, білім берудің вариациясы мен тұлғалық бағдарлануын қамтамасыз ету механизмін білу, білім мазмұнының тұтастығы мен сабақтастығы, пәнішілік және пәнаралық байланыстарды қамтамасыз ету, оқушылардың оқу жетістіктері жүйесін құру арқылы соңғы нәтижені талдау және практикада қолдану дағдысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби ортада және социумда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін сұхбаттаса алу

 • Код ON2

  Кәсіби қызметінде жаратылыстану-ғылыми, математикалық, қоғамдық және әлеуметтік-экономикалық білімдерді, теориялық және тәжірибелік зерттеулер мәліметтерін, нормативтік құжаттар мен экономикалық талдау элементтерін математикалық өңдеу әдістерін көрсету білу

 • Код ON3

  Ақпараттық және есептеу сауаттылығы болуы тиіс, ақпараттарды жалпылау, талдау және қабылдай алу, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдай білу

 • Код ON4

  Химиялық үрдістер мен биологиялық нысандардың сан-алуандылығы туралы теориялық негіздер мен базалық түсініңтерді білуі, базалық жалпы кәсіби ақпаратты мазмұндай және сыни тұрғыдан талдай алуы тиіс

 • Код ON5

  Шынайы химиялық үрдістерде қолдану мен түсіндіру үшін негізгі химиялық заңдарды, заңдылықтар мен теорияларды қолдануға қабілетті

 • Код ON6

  Химиялық үрдістерге ықпал ететін факторларды анықтау үшін игерілген іргелі білімді қолдана білу, химиялық үрдістер жүрісінің негізгі заңдылықтарын түсіндіре білу

 • Код ON7

  Заманауи қоғамдағы педагогтың әлеуметтік орны мен рөлін білу; педагогикалық үрдісте педагогикалық қарым-қатынас пен әрекеттестікті жүзеге асыра алу, педагогикалық жағдайларды талдап, оларды негіздей білу. Кәсіби-педагогикалық әрекетте өзіндік өзектенуге дайын болу

 • Код ON8

  Химиялық үрдістер жүрісінің ерекшеліктерін, олардың барысы мен ұйымдасу деңгейлерін, химия дамуының негізгі концепцияларын, әдістері мен бастамаларын білу, химиялық үрдістерді бақылау, суреттеу, сәйкестендіру және жіктеу әдістерін меңгеру

 • Код ON9

  Зертханалық зерттеу әдістерін қолдана отырып, химияны оқыту спецификасы есебімен оқытудың заманауи технологиялары мен интербеленді әдістерін жүйелеп, қолдана білу.

 • Код ON10

  Оқушылардың, соның ішінде ерекше сұранысқа ие оқушылардың психология-физиологиялық ерекшеліктерінің заңдылықтарын және олардың түрлі жас кезеңдеріндегі оқу үрдісінде көрінісін білу

 • Код ON11

  Анықталмағандық жағдайында жұмыстың зерттемелік және кәсіпкерлік дағдыларын қолдана білу.

 • Код ON12

  Дербес және топпен тиімді жұмыс жасай білу, өз көзқарасын нақты дәлелдей алу, өз әрекетін түзетіп, түрлі әдістерді қолдана білу.

Top