Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01512 Математика - Информатика в Павлодар педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 6В01512 – математика және информатика мұғалімін даярлау мамандығы бойынша бакалаврларды даярлаудың білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты: жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, келесі бағыттарда кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті математика және информатика мұғалімін дайындау.: - оқушының жан-жақты дамыған тұлғасын қалыптастыру және тәрбиелеу, - математика және информатика саласында жүйеленген білімді қалыптастыру, - қазіргі ғылыми деңгейде математикадан немесе информатикадан педагогикалық процесті ұйымдастыру; - инновациялық әдістерді қолдану арқылы математика және информатика мектеп курстарын оқыту; - ғылыми зерттеулерді, жобалық жұмыстарды жүзеге асыру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B009 Математика мұғалімдерін даярлау
 • ҰБТ-дағы пәндер Математика және Физика
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Латын графикасы мен орфографиясы
  Несиелер: 3

  Латын графикасының шығу тарихы, қолданылу ерекшеліктері. Латын графикасының 1929-1940 жылдардағы жобалары. Қазіргі қазақ тіліндегі латын жазуының әліпбилік құрамы. Латын әліпбиіндегі төл дыбыстардың таңбалану ерекшеліктері. Латын негізді қазақ жазуының емле ережелері. Шеттен енген сөздердің жазылу ерекшеліктері.Түбір сөздердің, қосымшалардың жазылуы. Бас әріптің қолданылуы. Сөздердің бірге және бөлек жазылуы.

 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджмент басқару ғылым ретінде. Педагогикалық менеждменттін қызметтері, заңдылықтары, қағидалары, әдістері. Мектептегі инновацияларды басқару. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісті жоспарлау және диагностау.Әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау. Мектеп ұжымың басқару. Қақтығыстарды басқару. Менеджер көшбасшы ретінде.

 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  ҚР Білім беру жүйесінің заңнамалық негіздері. Педагогикалық мамандықтың жалпы сипаттамасы. Педагогикалық қызмет құрылымы. Педагог тұлғасын дайындау және кәсіби қалыптастыру. Педагогты дайындау жүйесіндегі педагогикалық практика. Зерттеу қызметі педагогикалық қызметтің компоненті ретінде. ҚР Білім беру ұйымдарында оқу үдерісін ұйымдастыру. Педагогикалық инновациялар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам физиологиясы және психологиясы
  Несиелер: 5

  Жас ерекшелік физиологиясының пәні мен мазмұны, оның оқу үдерісін ұйымдастырудағы рөлі мен маңызы. Онтогенездегі адамның өсу және даму заңдылықтары. Тұлғаның жас ерекшелік дамуының заңдылықтары. Психиканың табиғаты туралы түсініктерді дамыту. Қызметтің психологиялық талдауы. Жеке тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктері. Жас кезеңіндегі тұлғаның психикалық даму ерекшеліктері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік: тұжырымдамасы, мәні, негізгі түрлері және ұйымдық формалары. Бизнестегі бизнес-жоспарлау. Бизнестегі тәуекелдер. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Бизнестегі кадрлар. Іскерлік операцияларды ұйымдастыру. Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерліктің мәдениеті мен этикасы. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту мамандарды даярлауда үлкен маңызға ие, өйткені бұл жүйелі түрде қазақ халқының рухани мәдениетін дамыту, оның негізгі бөлімдері мәдениеттің этикалық параметрлерін сақтаудағы рухани мәдениеттің рөлін көрсетеді. Пәннің мақсаты - тиісті пәндерден (философия, тарих, дін, археология және т.б.) материалдарды тарту арқылы рухани мәдениетті кешенді, ғылыми және интеграциялық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру және Мәңгілік ел құндылықтары
  Несиелер: 5

  Мамандық бойынша мамандарды даярлауда жас ұрпақтың рухани тәрбиесі маңызды рөл атқарады. Қазақстанның болашағы білімді және рухани тәрбиелеген жастарға мұқтаж. «Рухани Жаңғыру» және «Мәңгілік Ел» бағдарламаларының арқасында мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және өмір қызметінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Экология негіздері. Экожүйелер тұжырымдамасы. Адам және биосфера. Ластанудың негізгі түрлері. Атмосфераны, гидросфераны, литосфераны сақтау. Экологиялық бақылаудың объекті ретінде әлеуметтік-табиғи экожүйе. Экологиялық қауіпсіздік, тіршілік қауіпсіздігі, биосфера ластанудың көздері және деңгейлері, мониторинг негіздері, экологиядағы математикалық модельдері, сонымен қатар экологиялық менеджмент пен экологиялық құқық. Еңбек қауіпсіздігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде. Орта білім мазмұнын жаңартудың нормативтік-құқықтық базасы. Жаңартылған білім беру мазмұнының білім беру кеңістігі. Тәрбиенің әлеуметтік шарттылығы. "Мәңгілік Ел". Оқытудың мәні. Оқу материалы мазмұнының шиыршық пішінділігі. Мақсат қою. Жаңа жоспарлау форматы. Оқытудағы бағалау: тұжырымдама және механизм. Жаңа сабақ форматы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Коммуникативті-дискурстық аспектідегі қазақ (орыс) тілі, мамандық негіздері, іскери коммуникация мәдениеті. Ғылыми мәтіндермен жұмыс және көпшілік бұқара алдында сөйлеуге арналған қазақ тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі. Көпмәдениетті ортада кәсіби әрекетті ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгебра
  Несиелер: 5

  Сызықты теңдеулер жүйесі; арифметикалық векторлық кеңістіктер; кешенді сандар: 3-ші, 4-ші дәрежелі теңдеулерді шешу. Бір айнымалыдан көпмүшелі; бүтін сандардың сақинасындағы бөлу теориясы. Алгебралар және Алгебралық жүйелер: топтар. Ішкі топ. Жартытоп. Ақырлы топтар; аралас класстар және фактор-топтар; сақиналар. Сақиналар гоморфизмдері; кватернион денесінің алгебралық жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бір айнымалылы функция
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық және интегралдық есептеу теориясы негіз болатын шексіз шағын талдау арқылы айнымалы шамаларды зерттеудің функционалды әдістерімен танысу. Функцияның түсінігі. Функцияның шегі. Функцияның туындысы. Функцияның дифференциалы. Белгісіз интеграл. Анықталған интеграл. Интеграл. Физика және геометрия есептеріне белгілі интегралдарды қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сызықтық алгебра
  Несиелер: 5

  Көпмүшелер және қатынастар, матрицалар және анықтауыштар, сызықтық теңдеулер жүйесі және бөлінгіштер теориясы. Көпмүшелердегі өрісіндегі сақиналар. Негізгі сандық функциялар. Мысалдарда құрылған жүйелердің ерекшеліктері туралы түсінік беру. абстрактілі алгебралық жүйелер ұғымын қалыптастыру, жүйелерді құрудың аксиоматикалық негіздерін және әр түрлі қосымшаларды қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аналитикалық геометрия
  Несиелер: 3

  Негізгі алгебралық құрылымдарды, векторлық кеңістіктерді, сызықтық бейнелеулерді және аналитикалық геометрия элементтерін оқу. Матрицалар, анықтауыштар, сызықты және біртекті теңдеулер жүйесі теориясы. Екі өлшемді және үш өлшемді кеңістіктегі аналитикалық, жазықтықтағы және кеңістіктегі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Қазақстандық құқықтың негіздері. Білім беру саласындағы ҚР заң актілері. «Сыбайлас жемқорлық» түсінігінің тарихи дамуы. Сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтікке қарсы құбылыс ретінде. Сыбайлас жемқорлықтың төзбеушілік идеясы. Нақты ұйымдағы, органдағы, құрылымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттердің ұйымдастырушылық негіздердің түрлері. Сыбайлас жемқорлықтың қарсы саясат саласындағы нормативтік құқықтық актілер. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: түсінігі және құрылымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сызықтық алгебра
  Несиелер: 5

  Көпмүшелер және қатынастар, матрицалар және анықтауыштар, сызықтық теңдеулер жүйесі және бөлінгіштер теориясы. Көпмүшелердегі өрісіндегі сақиналар. Негізгі сандық функциялар. Мысалдарда құрылған жүйелердің ерекшеліктері туралы түсінік беру. абстрактілі алгебралық жүйелер ұғымын қалыптастыру, жүйелерді құрудың аксиоматикалық негіздерін және әр түрлі қосымшаларды қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бір айнымалылы функция
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық және интегралдық есептеу теориясы негіз болатын шексіз шағын талдау арқылы айнымалы шамаларды зерттеудің функционалды әдістерімен танысу. Функцияның түсінігі. Функцияның шегі. Функцияның туындысы. Функцияның дифференциалы. Белгісіз интеграл. Анықталған интеграл. Интеграл. Физика және геометрия есептеріне белгілі интегралдарды қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геометрия
  Несиелер: 3

  Векторлық Алгебра элементтері. Жазықтықтағы сызықтар. Кеңістіктегі түзулер, жазықтықтар, беттер. Жобалық кеңістік. Құрастыруға арналған есептер. Геометриядағы аксиоматикалық әдіс. Евклидтік емес геометриямен танысу. Лобачевский геометриясының элементтері . Мектеп геометрия курсының аксиомалары. Евклид кеңістігінің геометриясы. Беттің ішкі геометриясы. Гаусс – Бонне теоремасы-

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Шет тілі грамматикасы. Кәсіби-бағытталған лексика. Кәсіби-бағытталған терминология. Лексикалық құрылымдар, кәсіби қарым-қатынас саласында клишелер. Мамандықтың пәндік саласына кәсіптік бағдарланған шет тіліне кіріспе. Аударма тілі қызметінің түрі ретінде. Көп қырлы терминдер және оларды орыс тіліне аудару әдістері. Техникалық құжаттаманы аударудың ерекшеліктері: құрал-жабдықтар, келісімшарттар, патенттер. Аударма түрлері. Ағылшын тілінде кәсіби бағдарланған әдебиеттерді оқу және талқылау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Алгебра
  Несиелер: 5

  Сызықты теңдеулер жүйесі; арифметикалық векторлық кеңістіктер; кешенді сандар: 3-ші, 4-ші дәрежелі теңдеулерді шешу. Бір айнымалыдан көпмүшелі; бүтін сандардың сақинасындағы бөлу теориясы. Алгебралар және Алгебралық жүйелер: топтар. Ішкі топ. Жартытоп. Ақырлы топтар; аралас класстар және фактор-топтар; сақиналар. Сақиналар гоморфизмдері; кватернион денесінің алгебралық жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық талдау
  Несиелер: 5

  Функцияның түсінігі. Функцияның шегі. Функцияның туындысы. Функцияның дифференциалы. Қисыққа қатысты жанама және нормаль. Физикадағы туындының кейбір қосымшалар. Функциялардың графиктерін зерттеу және құру. Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Меншікті емес интеграл. Физика және геометрия есептеріне анықталған интегралдарды қолдану. Көп айнымалылардың дифференциалдық және интегралдық есептеулері. Сандық және функционалдық қатарлар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қатарлар
  Несиелер: 5

  Сандық қатарлар. жинақталатын және жинақталмайтын қатарлар. Коши Критериі. Оң қатарлар. Ауыспалы таңбалы қатарлар. Функционалды қатарлар. Фурье Қатары. Қазіргі математика туралы түсінік алу, адам әрекетінің түрлі салаларында оның әдістерін қолданудың өсіп келе жатқан мәнін түсіну, маңызды математикалық ұғымдар мен фактілерді зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математиканы жаңартылған мазмұнды оқыту әдістемесі 1
  Несиелер: 5

  Математикалық және физикалық білім берудің жаңартылған мазмұнының бағдарламасы. Математика және информатика курсын құрудағы өзгерістер. Сабақ бойынша жоспарлау. Математика және информатиканы оқытудың нәтижелері ретінде мақсаты, міндеттері мен құзыреттілігі. Критериалды бағалау. Формативті және сумативті бағалау. Инклюзивті оқыту. Математиканы оқытудағы тәрбие және дамыту аспектілері. Информатиканы оқытудағы қолданбалы математикалық сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геометрия
  Несиелер: 5

  Векторлық Алгебра элементтері. Жазықтықтағы сызықтар. Кеңістіктегі түзулер, жазықтықтар, беттер. Жобалық кеңістік. Құрастыруға арналған есептер. Геометриядағы аксиоматикалық әдіс. Евклидтік емес геометриямен танысу. Лобачевский геометриясының элементтері . Мектеп геометрия курсының аксиомалары. Евклид кеңістігінің геометриясы. Беттің ішкі геометриясы. Гаусс – Бонне теоремасы-

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпарат теориясы
  Несиелер: 5

  Алгоритмдерді және деректер құрылымдарын әзірлеу процесі негізінде жатқан ақпарат теориясының негізгі теориялық түсініктері; деректер құрылымдарында және олардың негізінде есептерді шешудің жалпы схемаларында қолданылатын ақпарат теориясының негізгі кластары.Ақпараттың және бағдарламалардың күрделілігін талдау туралы түсінік. Ақпаратты алуға, беруге, өңдеуге және сақтауға байланысты сандық заңдылықтар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Математикалық білім берудің даму кезеңдері, үрдістері. Математикалық білім берудің міндеттері, мазмұны. Математиканы оқытудың әдістері мен әдістемелік тәсілдері. Математиканы оқытудың формалары. Математика пәнін оқытуда оқушылардың оқу іс-әрекетін қалыптастыру. Математикалық білім берудің технологиялық негіздері. Математика пәнін оқытуда оқушылардың оқу жетістіктерін бақылау. Мектептегі математика курсының негізгі мазмұндық-әдістемелік желісі, оқыту әдістемесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру: концептуалды шеңберлер. Инклюзияның бағыттары мен көрсеткіштері. Инклюзияның принциптері мен құндылықтары. Білім беру ұйымдарына инклюзивті педагогика қағидаттарын енгізу. Инклюзивті білім беру жағдайында баланың білім беру және кәсіби бағдарлануы. Мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдау үшін мектептен тыс құрылымдар мен мекемелерді тарту. Ата-аналармен ынтымақтастығы. Инклюзивті білім беру менеджменті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Алгоритмдер теориясы
  Несиелер: 5

  Алгоритм. Орындаушы, Орындаушы командаларының жүйесі. Алгоритмді ауызша түрде ұсыну. Алгоритмдер мен деректер құрылымының негізгі теориялық түсініктері. Алгоритмдердің негізгі кластары, оларда қолданылатын деректер құрылымдары және есептерді шешудің жалпы схемалары туралы Білім және түсінік. Алгоритмдер мен бағдарламалардың күрделілігін талдауды ұсыну. Абстрактілі автоматтар. Алгоритм түсінігі, түрлері және ұсыну тәсілдері, есептеу, модельдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық талдау
  Несиелер: 5

  Функцияның түсінігі. Функцияның шегі. Функцияның туындысы. Функцияның дифференциалы. Қисыққа қатысты жанама және нормаль. Физикадағы туындының кейбір қосымшалар. Функциялардың графиктерін зерттеу және құру. Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Меншікті емес интеграл. Физика және геометрия есептеріне анықталған интегралдарды қолдану. Көп айнымалылардың дифференциалдық және интегралдық есептеулері. Сандық және функционалдық қатарлар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық талдау
  Несиелер: 5

  Функцияның түсінігі. Функцияның шегі. Функцияның туындысы. Функцияның дифференциалы. Қисыққа қатысты жанама және нормаль. Физикадағы туындының кейбір қосымшалар. Функциялардың графиктерін зерттеу және құру. Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Меншікті емес интеграл. Физика және геометрия есептеріне анықталған интегралдарды қолдану. Көп айнымалылардың дифференциалдық және интегралдық есептеулері. Сандық және функционалдық қатарлар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі мектепте мұғалімнің жұмысын ұйымдастыру 1
  Несиелер: 5

  Пән, пәннің, мақсаты және міндеттері. Жаңартылған мазмұн жағдайында математиканы оқыту әдістемесі. Критериалды бағалау. Сыни тұрғыда ойлау, проблемалық ойлау. Математиканы оқытуда АКТ қолдану. Дарынды және талантты студенттермен жұмысты ұйымдастыру. Дифференциалдық және интеграцияланған оқыту. Инклюзивті білім беру .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геометрия негіздері және проективтік геометрия негіздері
  Несиелер: 5

  Математикалық құрылым туралы түсінік. Вейл бойынша Евклид геометриясын негіздеу. Ұзындығы, алаңы, көлемі. Геометрияның негіздемесіне тарихи шолу. Евклид кеңістігіндегі орталық жобалаудың ақаулары. Жобалық кеңістікті құру. Жобалық түрлендірулер және олардың инварианттары. Жобалық жазықтықтағы екінші ретті сызықтар. Конструктивтік есептер және олардың мектеп геометрия курсына қосымшасы. Жазықтықтағы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Объектілі-бағытталған программалау технологиясы
  Несиелер: 4

  Объектілі-бағытталған бағдарламалаудың теориялық негіздерін таныстыру. Бағдарламалау парадигмасы саласында білім алу. Студенттердің теориялық негіздерді, практикалық іскерліктер мен дағдыларды меңгеруі. Бұл пәнде Delphi бағдарламалау ортасында Object Pascal бағдарламалау тілінде объектілі-бағытталған бағдарламалаудың теориялық негіздері, сыныптары, әдістері, жүзеге асырылуы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютер архитектурасы және компьютерлік желілер
  Несиелер: 4

  Есептеу техникасының даму тарихы. Компьютердің негізгі құрылғыларының өзара әрекеттесуі. Операциялық жүйенің негізгі функциялары. Аппараттық қамтамасыз ету. Компьютерлік желілердің тағайындалуы, жіктелуі, ұйымдастырылуы, домендік атаулар жүйесі. Интернет желісіне қол жеткізу үшін шл–юзді пайдалану, веб-беттерді беру кезінде браузер мен интернет серверінің рөлі, желі бойынша пакеттік деректерді беру принципі. Желідегі жұмыс кезіндегі қауіпсіздік шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық физика әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл дифференциалдық теңдеулер, дифференциалдық теңдеулер және жай дифференциалдық теңдеулер жүйесі, бірінші және екінші ретті жеке туындыдағы дифференциалдық теңдеулер бойынша екінші курс. Жылу өткізгіштік теңдеуі. Ішектің тербеліс теңдеуі, эллиптикалық типтегі теңдеу. Математикалық әдістермен физикалық есептерді шешу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Элементарлық математика бойынша практикум
  Несиелер: 4

  Математикалық есептерді шешуге тән дидактикалық және әдістемелік сәттер мен ерекшеліктерді негіздеу. Математиканы оқытудағы міндеттердің функциялары. Есептерді шешу процесінің кезеңдері. Шешу тәсілдері. Арифметика. Теңдеулер және теңсіздіктер. Тригонометрия. Планиметрия және стереометрия. Функциялар және олардың әрекеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дербес ЭЕМ
  Несиелер: 4

  Компьютердің аппараттық-логикалық негіздері; компьютердің функционалдық және құрылымдық ұйымдары; микропроцессордың құрылымдық ұйымдары; электрондық жады; сыртқы интерфейстер; бейне жүйесі; сыртқы жады, деректерді шығару; коммуникациялық орта; компьютерлік желі және қауіпсіздік; жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету; DOSі операциялық жүйесі; Windows операциялық жүйесі және оның тұжырымдамалары; баламалы операциялық жүйелер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Программалау технологиясы
  Несиелер: 4

  Курстың бағдарламасы ЭЕМ-де шешу үшін есептерді дайындаудың келесі кезеңдерін оқытуды қарастырады: нақты есепті қалыптастыру (бағдарламаға қойылатын талаптарды анықтау), алгоритмді жобалау (Алгоритмдеу), бағдарламаны кодтау (таңдалған бағдарламалау тілінде алгоритмді іске асыру), баптау және тестілеу (дұрыс нәтиже алу мақсатында).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Программалау
  Несиелер: 4

  Информатиканың іргелі негіздері. Ақпарат және оның қасиеттері. Ақпаратты ұсыну нысандары. Кодтау. Байланыс арналары бойынша ақпаратты өлшеу, беру. Ақпараттық процесс түсінігі және оны жүзеге асыру мүмкіндіктері. Санау жүйесі. Логика алгебрасының негізгі ұғымдары. Абстрактілі автоматтар. Посты және Тьюринг машиналары. Алгоритмдер теориясының негізгі ұғымдары. Марковтың қалыпты алгоритмдері. Бағдарламалау ойын ортасы (Лого, Scratch). Шешімдерді бағдарламалау (С, Python, Lazarus). Бағдарламалау жүйесі. Деректер түрлері. Қосымшаларды әзірлеудің интеграцияланған ортасының компоненттері. Сызықты алгоритмдерді, тармақталатын, салынған және құрамдас шарттарды бағдарламалау. Массивтерді өңдеу алгоритмдері: массив элементтерін іздеу, сұрыптау, ауыстыру, алып тастау және қою. Жолдармен жұмыс істеу үшін теңшелетін функциялар мен процедуралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дифференциалды теңдеулер
  Несиелер: 5

  Бұл дифференциалдық теңдеулер, Дифференциалдық теңдеулер және жай дифференциалдық теңдеулер жүйесі, бірінші ретті жеке туындыдағы дифференциалдық теңдеулер бойынша бірінші курс тәуелсіз болып саналады. Дифференциалдық теңдеулер және олардың физикалық есептерді шешу қосымшалары.Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Жоғары ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық есептерді шешу практикумы
  Несиелер: 4

  Жиындар. Венн Диаграммалары. Теңдеулер. Теңдеулер жүйесі. Теңсіздік. Жүйенің теңсіздіктер. Тригонометрия. Тригонометриялық тепе-теңдік, теңдеу және теңсіздік. Логарифмдер. Логарифмдік теңдеулер және теңсіздіктер. Планиметрия. Үшбұрыштар, төртбұрыштар, шеңбер және екінші ретті қисықтар. Стереометрия. Многогранники. Айналу денелері. Алгебра және талдаудың басталуы. Математикалық модельдеу. Олимпиада есептерін шешу. Классикалық теңсіздіктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Объектілі-бағытталған программалау
  Несиелер: 4

  Қазіргі объектілі-бағытталған бағдарламалау тілдері және сынып кітапханаларымен жұмыс істеу әдістері. MS Visual Studio өңдеу ортасы. Тілдердің негізгі элементтері: кілт сөздер, операциялар белгілері және бөлгіштер, идентификаторлар. C++ және C# деректер түрлері, жадқа орналастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Ғылым мен техникадағы модельдеу. Математикалық модель. Модельдеу. Оның мәні. Математикалық модельдеу орны математикалық пәндер арасында. Модельдеу технологиялық процестер. Мысалдар: жылуөткізгіштік теңдеуі, математикалық есептер модельдері, резистор, конденсатор, индуктивтілік. Модельдеу процесінің элементтері. Модель функциялары. Қиындықтар математикалық модельдеу және техникалық процестерді моделдеуде модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету ұғымы, оның жіктелуі және мамандандырылған қолданбалы пакеттерді шолып зерттейді. Демонстрациялық тәжірибелер мен зертханалық жұмыстарды өткізу кезінде оқу процесінде компьютерді қолданудың әдістемелік және дидактикалық мүмкіндіктері; сандық білім беру ресурстарын қолдану арқылы жүргізілетін оқу сабақтарын ұйымдастыру принциптері; мектептегі физикалық эксперимент жүйесінде компьютерлік технологияларды қолдану әдістері мен тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Объектілер мен оқиғаларды модельдеу. 3D-редакторлар. Оқиғалардың үшөлшемді модельдері. Үшөлшемді объектілер мен оқиғаларды құру және өңдеу. Интегралданған өңдеу ортасындағы қолданбалы есептердің шешімдерін моделдеу. Модельді әзірлеу және оны зерттеу. Мәселені шешудің ең тиімді тәсілін анықтаумен әр түрлі тәсілдермен шешу. Электрондық кестелердегі процестер модельдерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім беру мен оқытудың жаңа тәсілдері
  Несиелер: 5

  Оқыту мен білім берудегі жаңа әдістер. Білім берудің заманауи парадигмасы және технологиялары. Сыни ойлауға оқыту. Проблемалық оқыту білім алушылардың өзіндік санасын дамыту құралы ретінде. Оқыту нәтижелерін бағалау жүйесін жаңғырту. Құзыреттілікке бағытталған тапсырмаларды әзірлеу технологиясы. Оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану. Дарынды және талантты балаларды оқыту. Оқушыларды зерттеу және жобалау қызметіне оқыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математиканы жаңартылған мазмұнды оқыту әдістемесі 2
  Несиелер: 5

  Математикалық және физикалық білім берудің жаңартылған мазмұнының бағдарламасы. Математика және информатика курсын құрудағы өзгерістер. Сабақ бойынша жоспарлау. Математика және информатиканы оқытудың нәтижелері ретінде мақсаты, міндеттері мен құзыреттілігі. Критериалды бағалау. Формативті және сумативті бағалау. Инклюзивті оқыту. Математиканы оқытудағы тәрбие және дамыту аспектілері. Информатиканы оқытудағы қолданбалы математикалық сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Графиканың әртүрлі түрлерін құру, өңдеу және сақтау дағдыларын алу. Маманды машиналық графиканың теориялық негіздерін, графикалық бейнелерді жасау және өңдеу әдістерін, күрделі фотомонтаждарды жасау машықтары мен дағдыларын қолданумен байланысты іс-әрекетке дайындау. Сандық растрлық және векторлық бейнелерді өңдеу принциптері. құрастыру, сүзу, құрастыру, арнайы эффектілер жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі мектепте мұғалімнің жұмысын ұйымдастыру 2
  Несиелер: 5

  Пән, пәннің, мақсаты және міндеттері. Жаңартылған мазмұн жағдайында математиканы оқыту әдістемесі. Критериалды бағалау. Сыни тұрғыда ойлау, проблемалық ойлау. Математиканы оқытуда АКТ қолдану. Дарынды және талантты студенттермен жұмысты ұйымдастыру. Дифференциалдық және интеграцияланған оқыту. Инклюзивті білім беру .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сайттарды құрастыру
  Несиелер: 5

  Веб-сайттарды жасаудың ең маңызды түсініктері мен мәселелерін, Web-бағдарламалауды оқып үйрену, олар әрі қарай дербес Web-құрастыруда студенттер үшін база болады. World Wide Web (WWW) негіздері, HTML гипермәтінін белгілеу тілі, мазмұны мен безендірілуін бөлу, HTTP хаттамасы, мазмұнды басқару (динамикалық HTML. DOM және клиенттік скрипттер, жалпы шлюздік интерфейс( CGI), Веб-Сервердің модульдік кеңейтімдері).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Web-программалау
  Несиелер: 5

  Web-бағдарламалау: HTML-тегтер, мәтінді, тізімдерді, кестелерді және гиперсілтемелерді пішімдеу, Web-беттерді белгілеу, стильдердің каскадтық кестелері (CSS), скрипттер және Web-бетке мультимедиа нысандарын қою. Деректер қорын WEB-бетке қосу, SQL сұраулары. Web-беттерді әзірлеудің практикалық аспектісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Математика сабағындағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 6

  Демонстрациялық тәжірибелер мен зертханалық жұмыстарды өткізу кезінде оқу процесінде компьютерді қолданудың әдістемелік, дидактикалық мүмкіндіктері; сандық білім беру ресурстарын қолдану арқылы жүргізілетін оқу сабақтарын ұйымдастыру принциптері; мектептегі математикалық эксперимент жүйесінде компьютерлік технологияларды қолдану әдістері мен тәсілдері. оқытудың заманауи тәсілдерін, әдістері мен құралдарын, ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Математика сабағындағы программалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  Орта мектепте математикадан зертханалық жұмыстарды және демонстрациялық тәжірибелерді өткізу кезінде студенттерге жаңа ақпараттық білім беру ресурстары мен технологияларын қолдану саласында білім жүйесін қалыптастыру. Сандық білім беру ресурстарын пайдалана отырып, демонстрациялық тәжірибелер мен математикадан зертханалық жұмыстарды жүргізу дағдылары мен іскерлігін дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Білім беру робототехникасы
  Несиелер: 5

  Білім беру роботтарын құрастыру. Роботтардың негізгі механизмі. Роботтардың қозғалыс құралдары. Шинасыз қозғалу. Датчиктер. Бағдарламалау микрокомпьютер EV3. Модуль көмегімен бағдарлама блоктарын құру. Дисплей. EV3 дисплейін пайдалану. LabView-де бағдарламалау. Басқару алгоритмдері. Кері байланыссыз басқару. Кері байланысты Басқару. Сызық бойымен қозғалыс. Бөлмеде саяхат. Заттарды айналып өту. Лабиринт. Роботтар-манипуляторлар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мехатроника негіздері
  Несиелер: 5

  Мехатронды және робототехникалық жүйелердің интеграциясының құрылымы мен принциптері. Моторлар-редукторлар. Жоғары моментті қозғалтқыштар негізіндегі айналмалы қозғалыстың мехатронды модульдері. Интеллектуалды механикалық қозғалыс модульдері. Механикалық және робототехникалық жүйелерді басқару есептерін қою ерекшеліктері. Мехатроника мен робототехникадағы зияткерлік басқару жүйелерін құру принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  елдегі және әлемдегі әлеуметтік-саяси және экономикалық жағдайдың түсінігін көрсетеді

 • Код ON2

  орта мектеп педагогикасын, орта білімнің құрылымы мен мазмұнын, адамның жас физиологиясы мен психологиясын біледі

 • Код ON3

  математика және информатика мен тәрбиелеудің заманауи педагогикалық технологияларын қолдану, Педагогикалық қызметті модельдейді

 • Код ON4

  білім алушылардың оқу қызметін ұйымдастыра алады, оқу жұмысын ұйымдастырудың әр түрлі түрлерін, формаларын қолдана алады

 • Код ON5

  білім алушыларда мынадай дағдыларды қалыптастырады: логикалық ойлау, есептеу және графикалық дағдылар, пайымдауларды дәлелдей білу және пікір жасай білу, гипотезаны қалыптастыру, математикалық модель құру, қолданбалы есептерді шешу, коммуникативтік дағдылар; физикалық экспериментті ұйымдастыру және қою дағдылары (зертханалық, демонстрациялық, компьютерлік))

 • Код ON6

  АКТ, зертханалық жабдықтарды және басқа да техникалық оқыту құралдарын қолдана отырып, кәсіптік қызмет міндеттерін шеше алады

 • Код ON7

  әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, ұжымда жұмыс істей алады, әлеуметтік-тұрмыстық, кәсіби және ғылыми қарым-қатынас салаларында қазақ, орыс тілдерін біледі

 • Код ON8

  білім алушылардың оқу жетістіктерін талдайды, өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін бағалайды және оны жақсартуға дайындығын көрсетеді

Top