Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01512 Химия в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Бейорганикалық химия І
  Несиелер: 7

  Пәннің мақсаты – бейорганикалық химияның теориялық негіздерін түсінуге қажетті білімді және химиялық зертханалық экспериментті жүргізу бойынша базалық дағдыларды қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент химияның негізгі ұғымдары мен заңдарын тұжырымдауды, периодтық жүйе заңдылықтарын, атом құрылысы мен химиялық байланыстың кванттық-механикалық теориясын түсіндіруді, бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі және номенклатурасын бағалауды, химиялық эксперименттер жүргізуді меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік (қазақ) тілі – (Деңгей 1)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге түрік тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылымы туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру және артикуляция, интонация ережелерін үйрету. Тілдік қызметтің төрт негізгі формаларында (сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу) қарым-қатынас дағдыларын дамыту. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі түрде білу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным мен құқықтық мәдениетті қалыптастыру, күнделікті білім беру қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністерін қабылдауға сыни көзқараспен сыбайлас жемқорлық көріністері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттерге ықпал ететін факторлар туралы жалпы кешенді білімді меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты балалар мен жасөспірімдердің дене бітімінің жасқа байланысты екендігін үйрету және дене бітімінің қалыптасуында антропометриялық әдісті қолдану туралы түсініктеме беру. Пән балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының биологиялық заңдылықтарымен таныстыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік (қазақ) тілі – (Деңгей 2)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің түрік тілінің грамматикалық құрылымы туралы білімдерін қалыптастыру, грамматикалық ережелерді үйрету, жазбаша тапсырмаларды орындау дағдыларын дамыту. Студенттердің белсенді және пассивті сөздік қорын кеңейту. Пән түрік тілінде күрделі сөйлемдерді қалыптастыруға бағытталған; түрлі тақырыптарда күрделі мәтіндерді қолдана отырып, түрік тілін меңгеруге бағытталған. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганикалық химия ІІ
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - химиялық кинетика және термодинамика заңдылықтары, ерітінділер және электролиттік диссоциация теориясы, тұздар гидролизі, комплексті қосылыстар, тотығу-тотықсыздану реакциялары туралы білімдерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: химиялық процестердің өздігінен жүру мүмкіндігін бағалауды, Ле-Шателье принципін қолдануды, әртүрлі концентрациялы ерітінділер дайындауды, гидролиз механизмін анықтауды, рН есептеуді, ТТР теңестіруді, химиялық эксперименттер жүргізуді меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Периодтық жүйе элементтер химиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: элементтердің жіктелуін және олардың қосылыстарының алынуы мен қасиеттерін оқып білу. Курста келесі сұрақтар қарасытырылады: элементтердің химиялық классификациясы. Периодтық жүйедегі негізгі топша элементтері (s- және p- элементтері). VІI, VI, V, ІV топтардың негізгі топша элементтерінің қасиеттеріне сипаттама. Металдарды алу жолдары және жалпы қасиеттері. Периодтық жүйедегі қосымша топша элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Сондай-ақ модуль педагогикалық зерттеудің әдістерін пайдалана отырып, зерттеу мәдениетін қалыптастыруда топта жұмыс істеуге қабілетті, кәсіптік қызметін дәлдікпен қолдануды қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Элементтер химиясы І
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының құрамы, құрылысы мен қасиеттерінің периодтық заңға негізделген өзара байланысын бағалау қабілетін қалыптастыру. Периодтық жүйенің VII-A, VI-A, V-A, IV-A, III-A топшада орналасқан элементтердің физикалық және химиялық қасиеттерінің периодты өзгеруін зерделейді. Бейметалдар мен олардың қосылыстарының қасиеттері мен реакциялық қабілетін зерттеу үшін химиялық тәжірибелер жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты- тәрбие үдерісінің негіздерін және тәрбиелік іс-әрекеттің әдістемесі мен технологиясын танып білуде болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Сондай-ақ модуль тәрбие жұмыстарының теориялық және әдістемелік негіздерін сипаттайды, орта және жоғары оқу орындарындағы тәрбие үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті тәрбие жұмыстарының жалпы теориялық негіздерімен, тәжірибеде тәрбие жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Арнайы білім беруді қажет ететін, даму мүмкіндігі шектеулі балаларды қалыпты дамыған балалармен бірге әлеуметтендіру, дамыту, өмірге бейімдеу жолдары көрсетіледі. Инклюзивті білім берудің теориялық-әдістемелік негіздері, ұстанымдары, формалары, әдіс-тәсілдері туралы ғылыми білімдер жүйесімен және ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арнайы қолдау көрсету әдіс-тәсілдері таныстырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия І
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білім алушыларды әртүрлі химиялық анализ әдістерінің теориялық негіздерімен таныстыру және оны тәжірибе жүзінде қолдануды, анализдеудің жаңа әдістемесін жасауға үйрету. Сапалық анализдің теориялық негізін құрайтын әрекеттесуші массалар заңын тереңірек қарастыра отырып, гомогенді және гетерогенді жүйелерден заттың химиялық құрамын анықтаудың тәсілдері туралы білімді игереді. Химиялық анализдің тапсырмаларын өзбетінше орындауға үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сапалық анализ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: бейорганикалық қосылыстардың химиялық құрамын анықтауды, яғни анықталатын үлгідегі катиондар мен аниондарды ашуға арналған сапалық реакцияларды, анықтау әдістерін меңгерту. Сапалық анализ әдісінің теориялық негізін игереді, заттарды идентификациялайды. Реакциялардың жүру жағдайларын, реакцияға қатысатын заттарды және реакция өнімдерін анықтай білуге, сезімталдығы жоғары және тез орындалатын химиялық анализдің жаңа тәсілдерін жасауға үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени байланыс, барлық ғылым саласы мен мемлекеттік басқарушы органдардағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісім жасай білуге және іскерлік қарым-қатынаста сөйлеуге қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көшбасшылық теориясы-
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты- студенттердің көшбасшылық теориясы, принциптері, негіздері туралы негізгі, кәсіби білімдерін қалыптастыру, сонымен қатар, білім беру ортасында көшбасшылық қасиеттерді, дамыту және жетілдіру дағдыларын қалыптастыру. Мұғалімнің көшбасшылық қасиеттерін дамытуға ықпал ететін факторларды анықтайды. Көшбасшылықтың тұлғалық теориясын, командалық жұмысты ұйымдастыруды қарастырады. Мінез-құлық және жағдаяттық көшбасшылық. Білім беруді ұйымында көшбасшылық стильдерді жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Элементтер химиясы ІІ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - металдардың және олардың қосылыстарының құрамы, құрылысы мен қасиеттерінің периодтық заңға негізделген өзара байланысын бағалау қабілетін қалыптастыру. Периодтық жүйедегі І, ІІ, ІІІ негізгі топша элементтері және d-элементтері, f-элементтерінің құрылысы мен қасиеттері оқытылады. Металдар мен олардың қосылыстарының қасиеттері, алыну жолдары мен реакциялық қабілеттерін зерттеу үшін химиялық тәжірибелер жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түркі мемлекеттер тарихы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - түркі тілдес елдерінің жастарынан қазіргі заманғы жоғары білікті мамандарды дайындау үшін өзінің төл тарихы мен мәдениетін, тарихи ерекшелігін ұғып білуді, сондай-ақ, жаһандану процесінде ұлттық болмысын сақтауда қажетті біліммен қаруландыруды көздейді. Түркі халқының этногенезі мен этникалық тарихын, мемлекетінің пайда болуы және оның өркендеуі қарастырады. Пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика, кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экономиканы оқудың теориялық негіздерін, кәсіпкерлік, кәсіпкердің іс-әрекеттері, кәсіпкерлік істің түрлері, ұйымдастыру әдістері, тактикасы, стратегиясы, кәсіпкерлік бәсекелестік, тәуекел мен бизнес білімін, бизнес-жоспардың құрылымын, мазмұнын және ұлттық экономиканың салаларында бәсекені күшейту жағдайындағы кәсіпкерліктің және бизнес–жоспарды құрудың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ясауитану
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты діни және сопылық қайнар көздерден алынған ясауилік ілімінің мәнін сипаттау және бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Оқу курсы сопылық терминдер мен категориялардың мәнін, олардың метафоралығын түсінудің теориялық және әдіснамалық негізін, Қожа Ахмет Ясауидің «Дивани Хикмет» шығармасының сопылық мәнін талдауға және бағалауға, оның мәдени-рухани әлеуетін анықтауға қолдана білуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты- Білім берудегі цифрлық технологияларды пайдаланып, болашақ педагогтың оқытуды ұйымдастыруы, цифрлық білім беру контенттерін құру және кәсіби педагогикалық ғылыми-әдістемелік жұмысын ұйымдастыру құзыреттіліктерін жетілдіру болып табылады. Оқытуда цифрлық білім беру қорларын пайдалану сабақтың көрнекілік, ақпараттық мүмкіндіктерін кеңейтуге, цифрлық форматтағы оқу-әдістемелік материалдар сабақтың түрлі кезеңдерінде пайдалануға, қойылған міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ататүрік принциптері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – түркі тілдес елдерінің жастарын қазіргі заманғы жоғары білікті маман ретінде дайындау бағытында түркі әлемінде ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында орын алған Осман империясының тарихы мен маңызын көрсетуге бағытталады. Империяның құлауы мен өз жалғасын тапқан түрік ұлтының тәуелсіздік үшін күресі және мемлекеттің құрушысы Мұстафа Кемал Ататүріктің принциптері пәннің мазмұнын құрайды. Түрік ұлтының басшысы ретінде Мұстафа Кемалдың мемлекетке байланысты ұстанған принциптерін түсіндіру көзделеді. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және өмір қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экологиялық танымды қалыптастыра отырып, адамның тіршілік ету ортасымен арасындағы жарақатсыз қауіпсіздікке студенттерді дағдыландыру. Курста қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және практикалық білімді қалыптастыра отырып, апаттардан және дүлей зілзалалардан, қарсыластың жою құралдарынан қорғану мақсатында халықты қорғаудың әдістері мен құтқару жұмыстарын ұйымдастыру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Периодтық жүйе элементтер химиясы. Зертхана
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - химиялық элементтер мен бейорганикалық заттарды алудың зертханалық әдістерін бағалау және оларға тән қасиеттерін зерттеу. Галогендердің химиялық қасиеттері және оларды алу жолдары. Күкірт, азот және фосфор қосылыстарының химиялық қасиеттері, алыну жолдары. Сілтілік және сілтілік жер металдардың химиялық қасиеттері. Металдардың жалпы сипаттамасы және оларды алу жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физикалық химия
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты студенттердің физикалық химияның негізгі заңдылықтары туралы білімдерін және түсініктерін қалыптастыру: статистикалық және тепе-теңдіксіз термодинамика, идеалды ерітінділер, гомогенді және гетерогенді тепе-теңдік, молекулааралық әрекеттесудің термодинамикасы мен кинетикасы, электролит ерітінділерінің электрохимиялық қасиеттері. Физика-химиялық үрдістердің термодинамикалық параметрлерін есептеп, үрдіс бағытын, жүру мүмкіндігін болжай алады, физика-химиялық тәжірибені жүргізе алады, алынған нәтижелерге талдауын жасай алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химия есептерін шығару әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Химиялық есептерді шығару әдістемесі және олардың түрлері, физикалық шамалардың бірліктерінің жүйесін химияда қолдану.Химияның негізгі стехиометриялық заңдары және химиядағы сандық есептеулерге қолдану әдістемесін үйрету. Пәннің міндеті: Студенттерге есептер-ді шығарудың алгоритмдерін үйрету, есептерді шығарудың түрлі тәсілдерін меңгету, өз бетінше жұмыс жасау қабілеттерін дағдыландыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 3

  Педагогикалық менеджменттің мақсаты – басқару объектісі ретінде педагогикалық жүйесі басқарудың заңдылықтар мен қағидаларынан, функцияларынан студенттердің білімін қалыптастыру. Мектептегі педагогикалық процесті ұйымдастыру, жоспарлау, болжау мен бақылауды жүзеге асыра білуді меңгерту. Сонымен қатар, әдістемелік және ғылыми-әдістемелік, инновациялық жұмыстарды ұйымдастыру жолдарын меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Критериалды бағалау
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Пән аясында білім алушыларға критериалды бағалау жүйесінің мазмұны, оқыту нәтижесін бағалаудың қазіргі құралдары, түрлері, техникалары, механизмі, білім беру үдерісіндегі бағалаудың орны мен рөлі, критериалды бағалаудың технологиясы түсіндірілген. Критериалды бағалаудың әдістері, техникалары көрсетіледі. Қалыптастырушы және жиынтық бағалауды ұйымдастыру, бөлім және тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын әзірлеудің тәсілдері мен әдістері үйретіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Білім берудегі менеджмент пәнінің мақсаты – білім беру жүйесінде педагогикалық процесті басқарудың қағидалары мен заңдылықтарын білу және педагогикалық процесті ұйымдастыру, жоспарлау, жобалау, болжау, диагностикалау іскерліктерін қалыптастыру. Білім беру ұйымдарында басқаудың функцияларын, нормативтік-құқықтық базасын, бақылау тексеру түрлері, субъектілерді басқаруда қақтығыстар мен лидерлік сапаны дамытуды түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химия пәнін жаңартылған білім беру жағдайында оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мектеп химия курсының мазмұнын сапалы меңгеруді қамтамасыз ету, оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, басқа пәндермен сабақтастық арқылы жалпы адамзаттық құндылықтар мен ұлттық мәдениеттің үздік дәстүрлерінің негізінде оқушылардың зияткерлік деңгейін дамыту. Білімді шығармашылықпен қолдану, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, қарым-қатынас жасаудың түрлі тәсілдерін пайдалану, проблемаларды шешу, шешім қабылдау сияқты кең ауқымды дағдылар дамытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - критериалды бағалау жүйесін, білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың заманауи құралдарын, түрлерін, техникаларын, тетіктерін, білім беру процесіндегі бағалаудың орны мен рөлін түсіну, қалыпастырушы және жиынтық бағалауды ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерін қолдану, бөлім мен тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын әзірлеу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Ол критериалды бағалау жүйесінің мәні мен ерекшелігін түсінуді қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаратылыстану бағытындағы пәндерді кіріктіре оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мектеп химия курсының тақырыптары бойынша оқу материалының жаратылыстану бағытындағы пәндер бойынша жалпы білімдермен тоғысып, бір-бірімен етене араласып кетуін қамтамасыз ету арқылы жан-жақты білім беру. Кіріктірілген сабақтар оқушыға әлем туралы, заттар мен құбылыстардың өзара байланыстары туралы біртұтас мағлұмат береді. Кіріктірілген сабақтарда оқушылардың бейнелі ой-өрісі дамып, шығармашылық мүмкіндіктері ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коллоидты химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Коллоидтық химияның негізгі заңдары мен заңдылықтарын, дисперсті жүйені алудың заңдылықтарын үйренеді. Пәнді оқыту нәтижесінде коллоидтық жүйелердің оптикалық, кинетикалық, электрлік қасиеттерін, дисперсті жүйенің тұрақтылығы жайында білімді меңгереді.Курсты аяқтағаннан соң студенттер зольдерді алу, тазалау, бөлшектердің дисперстілігін анықтау, көбіктер мен эмульсиялардың қасиеттерін оқып меңгергеннен кейін тәжірибелік машықтары қалыптасады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық химия I
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - органикалық қосылыстардың құрылысын, химиялық байланыстың электрондық теориясын, қосылыстардың стереоизомериясын, реакциялардың жіктелуін және олардың механизмдерін, көмірсутектердің физикалық, химиялық қасиеттерін, алыну жолдарын, қолданылуын, қосылыстарды зерттеудің спектроскопиялық әдістерін сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән органикалық қосылыстардың қасиеті мен құрылысын байланыстыратын жалпы заңдылықтарды зерттеуге, қосылыстарды синтездеу жолдары мен практикалық маңыздылығын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық молекулалардың функциональдық туындыларының химиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты органикалық молекулалардың функционалды туындыларының кластарға жіктелуін ,гомофункционалды, гетерофункционалды,алициклды, ароматты, гетероциклды қосылыстардың құрылысын, номенклатурасын, изомериясын,лабораториялық және өндірістік алыну жолдарын, физикалық және химиялық қасиеттерін сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән көмірсутектердің функционалды туындыларының орынбасу, қосылу, элиминирлеу реакцияларының жүру жағдайлары мен механизмдерін, қосылыстарды идентификациялау әдістерін,практикалық маңыздылығын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: оқыту әдістемесінің жалпы және жеке әдістерін, оқушылардың білімін бақылаудың және есепке алудың түрлерін, сабаққа талдау жасай алуын меңгерту болып табылады. Заттардың және олардың өзгеруінің негізгі факторларын, химиялық түсініктерді, химияның теориялары мен заңдарының мәнісін түсінеді. Химиялық өндірістің ғылыми негізін оқытуды, химияны өмірмен байланыстыра оқытуды нығайтады, біліктілігі және дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: орта мектепте химия пәнінен зертханалық жұмыстарды және практикалық сабақтарды өткізу ерекшеліктерін зерттеу. Химиядан мектеп курсының бағдарламасында алдын-ала қарастырылған зертханалық тәжірибелерді және практикалық сабақтарды жүргізу әдістемесі. Көрнекілік тәжірибелерді жүргізудің негізгі принциптері. Мектептің химия курсы бағдарламасы бойынша жоспарланған көрнекілік тәжірибелер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты биохимияның мазмұндық және теориялық негізінде тірі материяны құрайтын қосылыстардың сапалық құрамы және тіршілік процесіндегі маңызды органикалық қосылыстардың ролі мен маңызы туралы білім қалыптастыру. Ағзалардың құрамындағы күрделі органикалық қосылыстардың қасиеттерін және атқаратын қызметтерін, олардың өзара өзгеріске ұшырау заңдылықтарын түсіндіру, зертханалық жұмыстарды орындай отырып, теориялық білімді өз бетінше қолдануға машықтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сандық анализ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: сандық анализ әдістерінің теориялық негізін игере отырып, күрделі заттардың сандық құрамын (салмағын, мөлшерін немесе концентрациясын) анықтауға арналған әдістерді үйренеді. Сандық химиялық анализ әдістерін жүргізу жағдайларымен, қолданылатын құрал-жабдықтармен танысады, анализді үлкен дәлдікпен жүргізуді үйренеді. Өзіндік бақылау тапсырмаларын орындауда логикалық ой-өрісі дамиды, анализді мұқият жүргізуге дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биоорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - биоорганикалық химия пәні тіршілік процестеріне қатысатын заттардың құрылысы мен қасиеттерін, олардың биологиялық функцияларын зерттейді. Биоорганикалық химия оқу пәні ретінде биологиялық маңызы бар қосылыстардың құрылысы мен реакциялық қабілетіне басты назар аударады. Биополимерлер мен биорегуляторлардың құрылысы мен қасиеттерін, биологиялық процестердің мәнін ашу, ақуыз бен нуклеин қышқылдары сияқты биополимерлердің құрылысын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аналитикалық химия II
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: сандық анализ әдістерін қарастыру арқылы зат құрамындағы элементтердің, иондардың ара-қатынасын, массалық үлесін, ерітіндідегі еріген заттың мөлшерін, қоспа құрамындағы кейбір элементтердің проценттік үлесін анықтауды үйрену. Курсты игеру нәтижесінде сандық химиялық анализ әдістерінің теориялық негізін игереді, құрал-жабдықтары мен аспаптарын қолдана біледі және анықтау жұмыстарын жоғары дәлдікпен жүргізеді, анализ нәтижелерін есептейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық химия II
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - органикалық қосылыстардың негізгі кластарға жіктелуін, физикалық, химиялық қасиеттерін, алыну жолдарын, қосылыстардың стереоизомериясын, реакциялардың механизмдерін, органикалық молекулалардың құрылымын анықтау әдістерін (химиялық, физика-химиялық, физикалық) сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән органикалық молекулалардың функционалды туындыларын синтездеу әдістерін, қосылыстардың реакцияласу қабілеттерін, қышқылдық-негіздік қасиеттерін, қосылыстардың сапалық реакцияларын, практикалық маңыздылығын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электрохимия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің электр химиясының негізгі заңдылықтары мен қолданбалы мәселелері жөнінде білімдерін және түсініктерін қалыптастыру. Электрохимия пәні электрохимиялық процестердегі заңдылықтар, электрохимиялық ұяшықтағы электролит пен электродтың жанасу шекарасындағы жүретін процестер, сапалық және сандық электрохимиялық сараптау әдістері, қолданылатын электродтар мен ұяшықтар, электрохимиялық технологияларды пайдаланып қажетті өнімдер алу жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химия оқулықтарының құрылымы мен мазмұны
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: химия мамандығы бойынша мұғалім ретінде маманданатын студенттерге мектеп оқулықтарының құрылымы мен мазмұнына қойылатын жалпы талаптарды, оқулықтардың құрамы мен құрылымының пәндік бағдарламаға, мемлекеттік стандартқа сәйкес жазылуы қажет екендігін меңгерту болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде оқулықтағы кез-келген ақпараттың мазмұнын әртүрлі әдістермен меңгеріп, оқулықты өз бетінше талдай алуға дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиядағы инновациялық педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: оқытудың инновациялық технологияларын оқу үдерісінде қолдану мәселелерімен таныстыру. Пәннің мазмұнында жетілдірілген оқыту технологияларын қолдана отырып оқу үдерісіндегі ғылыми педагогикалық іс-әрекетті дамыту, үздіксіз жетілдіру, тәжірибе жүзінде қалыптастыру, қоғам мен қоршаған орта арасындағы байланысты қайта құру, білім алушыларда өзіндік жұмыс үлгілері дамыту, тұлғаны нақтылыққа, жүйелі іс-әрекетке бейімдеу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химияның есептерін шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлерді орта мектеп бағдарламасы шеңберінде қарастырылатын химия есептерін шығаруға үйрету. Сонда олар өз кезегімен мектеп оқушыларын үйретуге дайын болады. Есеп шығару кезінде оқушыларда теориялық білімді практикада қолдану дағдысы қалыптасады. Жүйелі түрде есеп шығару оқушылардың ойлау мүмкіншіліктерін дамытады, оларды шығармашылық ізденуге жетелейді. Пән оқушылардың білімдері мен дағдыларын тексеруге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химия сабағын оқыту құралдары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білім беру сапасын арттыру мақсатында дидактикалық көп өлшемді құралдар технологиясын қолдану арқылы жұмыс жүйесін құру, білімгердің шығармашылық қабілеттерін белсендірудегі дидактикалық көп өлшемді құралдардың мүмкіндіктерін көрсету. Дидактикалық оқыту құралдары оқыту мен дамытудағы практикалық әдіс ретінде ұсынылады, мұғалім мен білімгердің дайындығының, оқыту және шығармашылық қызметінің болашақ нәтижелерін құрастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көрнекі- құралдар дайындау әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Мектепте химия курсын оқытуды жүзеге асыру үшін, химиядан көрнекілік құралдарды жасау біліктіліктерін қалыптастыру. Химия сабағына көрнекі құралдарды дайындауда әртүрлі материалдарды пайдалану тәжірибелерін жетілдіру және студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту, өздігінен ақпарат жинауға, ғылыми әдебиеттерді пайдалануға дағдыландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық синтез
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты химиялық қосылыстарды синтездеу әдістерін, реакциялардың түрлерін, өту жағдайларын, химиялық реакциялардағы субстраттар мен реагенттерді,өнімдерді, реакция механизмдерін, негізгі және жанама өнімдердің түзілу мүмкіншіліктерін сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән органикалық қосылыстардың орынбасу, қосылу, элиминирлеу, тотығу-тотықсыздану реакцияларын, және олардың механизмдерін, өнімді қоспалардан бөліп алу және тазарту әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химия пәнін ағылшын тілінде оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік анықтауға қабілетті мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру. Химияны оқыту әдістемесі мектеп химия курсының мазмұнына кіретін білімді, негізгі химиялық заңдылықтарды оқушыларға үйрету, түсіндіру тәсілдерін игертеді. Оқу үрдісін ұйымдастыру, оқушылардың танымдық іс-әрекетіне басшылық, сарамандық дағдылар мен шығармашылық қабілеттер қалыптастыру, ғылыми көзқарас қалыптастыру жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Физико-химиялық анализ әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - физика-химиялық талдау әдістерінің принциптері мен мүмкіндіктері, тиісті құрылғылармен жұмыс жасау дағдылары және нәтижелерді сыни тұрғыдан талдай білу. Физика-химиялық зерттеу әдістері пәні зерттеудің бірқатар эксперименталды физикалық әдістерінің теориялық негіздерін, эксперименттетдің қойылу ерекшеліктерін және олардың заттарды идентификациялау үшін қолданылуын, олардың термодинамикалық сипаттарын, бірқатар құрылымдық параметрлерін анықтауды, қоспа құрамын анықтауды сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық технология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Химиялық технологияның теориялық негіздерін,табиғи шикізатты және өндіріс құралдарын өндіретін әдістерді меңгереді.Бейорганикалық және органикалық заттардың маңызды өндірісіндегі технологияларды дамытудың перспективалары туралы мәліметтермен танысады. Пәнді оқыту нәтижесінде химиялық өндірістерде пайдаланатын химиялық реакциялардың түрлеріне қарай, өңдеу әдістері мен технологиялық режимдер параметрлерін үйреніп, іс-жүзінде қолданады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • CLIL әдістемесі арқылы химия пәнін үштілде оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес студенттің білімі терең, іскер және ойлауға қабілетті, әлемдік стандарттар негізінде жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны қалыптастыру. CLIL - студенттердің шетел тілінде лингвистикалық және коммуникативтік дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік беретін дидактикалық әдіс ретінде шет тілі арқылы пәнді оқыту және оқытылатын пән арқылы шет тілін меңгеруге бағытталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химияның күрделі есептерін шығару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: теориялық алған білімді практикада қолдану аясын кеңейту, қарапайым есептерден бастап күрделендірілген есептер шығарудың түрлі тәсілдерін меңгертіп, теориялық білімдерін толықтыру. Күрделі есептерді шығару әдістемесі білімгерлердің түрлі деңгейдегі олимпиада есептерін орындай алуына, ғылыми жобаны сауатты қорғай білуге баулиды. Өз ісіне, біліміне сенімі күшті, қоғамдағы өзгерістерді жүзеге асыруға қабілетті мамандарды дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  - мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін қалыптастырады; - жеке және топта ақпаратты басқаруды, цифрлық технологияларды тарату процесін немесе жолдарын түсіндіреді; - барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және шешімдер қабылдау дағдыларын қолданады.

 • Код ON2

  - жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді реттей алады; - мемлекеттік және шет тілдерінде табысты академиялық, кәсіби және әлеуметтік қарым-қатынас орнатады.

 • Код ON3

  - қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани құндылықтардың маңыздылығын ұғыну мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын қолданады,сыни тұрғыдан ойлау қабілетімен әрекет етеді, тарихи деректер мен қағидаттарды қолданады; - қоғамның өмір сүру ортасы мен экологиялық танымды білу, өзіне қатысты құқықтық, адамгершілік міндеттемелерді, құқықтық сауаттылығын арттыру арқылы қоғамға үйретеді, кәсіби қызметте осы білімдерін қолдана алады.

 • Код ON4

  - оқу-тәрбие үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді біледі; - оқушылардың жас ерекшелік дамуындағы психофизиологиялық ерекшеліктерді есепке ала отырып, білім алушылардың жетістіктерін диагностикалау әдістерін және педагогика мен психологияның теориялық негіздерін қолдана біледі.

 • Код ON5

  - психологиялық, психофизиологиялық дамудың жалпы, өзіндік және жеке ерекшеліктерін және инклюзивті білім беру құндылықтарын есепке алу құралдарын пайдалануға қабілетті, инклюзивті білім беру ұстанымдарын және бағалау мен басқаруды оқу-тәрбие үдерісінде нормативті реттеуді біледі.

 • Код ON6

  - жалпы химияның негізгі теориялары мен заңдарын игере отырып, химиялық және физика-химиялық талдау әдістерін жүргізеді, химиялық процестердің кинетикасы мен термодинамикасы туралы білімді түсінеді, алған білімін күрделі есептерді шығаруда пайдаланады; - әртүрлі практикалық міндеттерді шешуге бағытталған эксперименттік тәжірибелерді орындауда, есептеулерде химияның негізгі заңдары мен теорияларын мақсатты пайдаланады, қажетті жаңа ғылыми ақпаратты іздеуді дербес жүргізе алады.

 • Код ON7

  - бейорганикалық және органикалық, аналитикалық химиядан лабораториялық тәжірибелерді және эксперименттік зерттеулерді жүргізуде, химиялық формулаларды, теңдеулерді түрлендіруді және оларды орынды пайдалану шеберліктері мен дағдыларын жетілдіреді; - химиялық экспериментті жоспарлап, орындайды, нәтижелерін сыни тұрғыда талдайды, осының негізінде қорытынды жасайды; - оқыту үдерісінде және оқу-тәжірибелік жұмыстарда сандық білім ресурстарын, виртуальды зертханаларды тиімді пайдаланады.

 • Код ON8

  - химияның теориялық негіздері бойынша сабақты ұйымдастырып, нақты мәселені талқылайды және пәндік саланы терең игере отырып, өз қабілеті мен қызметін қоғам сұранысымен үйлестіре бағалайды, заманауи зерттеулердің нәтижесін кәсіби қызметінде пайдаланады; - пәндік салалар аясында алған білімдері негізінде химиялық тәжірибелер жоспарлап, жүргізеді, нәтижелерін болжай біледі, есептерді шығарудың тиімді және түсінікті әдістерін енгізеді.

 • Код ON9

  - Педагогика және химияны оқыту әдістемесінің қолданбалы аспектілері бойынша кәсіптік қызметте туындайтын мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы таным-білімнің ғылыми әдістерін түсінеді; - заманауи педагогикалық стратегиялар негізінде жаңартылған мазмұнды білім беру бағдарламасын жүзеге асырады, сыни және шығармашылық тұрғыдан ойлайды.

 • Код ON10

  - педагогикалық қызметтің озық құралдарын дамыту және оларды тарату әдістерін қолданады, пәндік-тілдік оқытудың кіріктірілген технологиясына сәйкес пән бойынша оқу-әдістемелік материалды рәсімдейді және әзірлейді; - жаратылыстану пәндерін оқыту саласында білім алушылармен бірлесе жетістіктерді бағалаудың критерийлерін анықтайды.

 • Код ON11

  - қазіргі кезеңдегі химияны оқытудың теориялық негіздерін, міндеттерін терең түсіну және жан-жақты білу, оның әдістемесіне үш тілде зерттеулер жүргізе алады (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде), жаңаша тәсілдерді меңгереді; - мектептегі химия курсының есептік және эксперименттік тапсырмаларды, олимпиада және күрделі тапсырмаларды шешудің әдістемесін біледі.

 • Код ON12

  - ғылыми-педагогикалық зерттеулерді талдаудың заманауи тәсілдерін меңгереді, теория мен эмпирикалық ара қатынастарды бағалайды және тексереді; - өз бетінше педагогикалық міндеттерді шешуде, ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлауда және жүзеге асыруда мониторингтік зерттеулердің нәтижелерін пайдаланады.

Top