Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01512 Химия-биология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • педагогиканың, психологияның, нормативтік құқықтық актілердің заңдылықтарын, ғылыми және білім беру негіздерін талдайды;
 • білім алушылардың әлеуметтік, жас ерекшеліктерін, психофизикалық және жеке ерекшеліктерін, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, білімді одан әрі өз бетінше жалғастыру, дамыту үшін қажетті оқытуды жүзеге асырады;
 • өзінің зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіреді және дамытады, сондай-ақ өмір сүру және денсаулық сақтау мәдениетін қалыптастыру принциптерін іске асырады, әріптестерімен тиімді қарым-қатынас жасай алады;
 • түрлі объектілер анализінде және анализ нәтижелерін өңдеуде химия, биология ғылымдарының негізгі заңдары мен жетістіктерін қолдана алады;
 • - оқытудың инновациялық әдістерін және оқыту нәтижелерін бағалаудың заманауи құралдарын қолданады, нақты педагогикалық мәселелерді шешу стратегиялары мен технологияларын және химия мен биологияны оқытудың ерекшеліктерін болжай алады;
 • қазіргі қоғам туралы дүниетанымын кеңейту, ақпаратты жинау және түсіндіру үшін IT қолданады, сондай-ақ тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби міндеттерін шешуде мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасай алады;
 • химия-биологиялық зерттеулер контекстіндегі салалық, аймақтық, ұлттық және халықаралық мәселелерді жүйелейді және жинақтайды, экологиялық проблемаларды анықтайды және адамдарды қорғаудың оңтайлы жолдарын, қоршаған ортаны жақсартудың тиімді әдістерін ұсынады;
 • өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізеді, академиялық жазу әдістерін біледі, кәсіби міндеттерді шешуде биологиялық, химиялық және технологиялық процестерде біліктілігі мен дағдысын қолданады;
 • жаратылыстану пәндерінің заңдылықтарын анықтау үшін табиғи компоненттердің өзара байланысын бағдарлайды және оқу процесінің тиімділігін арттыру үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді;
 • кәсіптік білім беру жүйесінде кәсіпкерлік негіздерін, Қазақстан тарихы мен философиясының теориялық негіздерін түсіндіруге кешенді тәсілді қолданады және ҚР әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени дамуының негізгі тарихи оқиғаларын дербес талдай алады, Академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің маңыздылығын түсінеді;
 • кәсіби қызметтің әртүрлі салаларындағы мәселелерді шешу үшін жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдарын, анатомияны, морфологияны, физиологияны, тірі материяны және ғылыми түсініктерді тұтас қабылдауды қолданады.
Top