Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02304 Аударма ісі в Торайгыров университеті

 • Тілдің философиялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қазіргі лингвофилософиялық теориялармен, тіл білімі мен философиясының арақатынасының тарихымен; тілдің философиялық мәнімен; тіл қоғамдық құбылыс ретінде; форманың, мазмұн мен функцияның арасындағы қарым-қатынастың тарихи сатысында логикалық, психологиялық, социологиялық және т.б. лингвофиялық оқытудың заманауи лингвистикалық бағыттарының философиялық мәртебесімен; тілдің мәнімен және гносеологиялық-онтологиялық тұжырымдаманың философиялық ерекшелігінің проблемасымен; тілдің антропологиясымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударма жəне коммуникация теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты- аудармашының кәсіби қызметінің сәттілігін қамтамасыз ететін теориялық және әдіснамалық негі қалыптастыру. Пән әр түрлі ақпаратты беру құралы ретінде, белгі мағынасының компоненттерін, тіл семиотикасын зерттейді. Аударма саласындағы қарым-қатынас пен аудитория мен қарым-қатынасты қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің міндеті: - ғылыми әдіснаманың алгашқы кайнар көздері мен шет ел және отандық классикалык еңбектермен сараптамалық жұмыстар жүргізу; - алғашқы деректермен, ғылымның шетел және отандық әдіснамашылардың класикалық еңбектермен талдау жасау; - өз бетімен және сыни ойлауға ықпал жасау, ойлаудың кеңістігі, иілгіштігі және ашықтығы сияқты белгілерді қалыптастыру. Ғылыми білімді өндірудің ерекше іс-әрекеті ретінде танымның ғылыми тенденцияларын және жалпы заңдылықтарын, сонымен қатар олардың тарихи өзгеріп тұратын әлеуметтік-мәдени контекстегі дамуын қарастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шeтeл тілі (кәcіби)
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмысы. Active Voice. Дайындық бағыты бойынша ғылыми еңбектер. Passive Voice және пассивті конструкцияларды аудару. Уақытша келісу. Ғылыми зерттеулер және жаңа технологиялар. Модальдық етістіктер. Сөйлемдегі етістің функциялары. Ғылыми кітапхана. Инфинитив, герундий. Ғылыми конференция. Түрлері ұсыныстар. Толықтырулар түрлері. Жаңа ғылыми жетістіктер. Тікелей және жанама сөйлеу. Презентация коммуникацияның ғылыми түрі ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударма жəне мəдениетаралық коммуникация
  Несиелер: 5

  Мақсаты - әр түрлі кәсіп салаларында мәдениетаралық байланысты қамтамасыз ету, әртүрлі мәдениеттер мен қоғам өкілдері арасындағы мүмкін болатын қарым-қатынас жағдайларын модельдеу. Автор максималды коммуникативті эффектке қол жеткізу үшін аударылатын мәтіннің сипатын және аударма шарттарын ескере отырып, мәдениетаралық коммуникация саласындағы делдал функцияларын орындауды, аударманың түрлерін, техникасы мен технологияларын пайдалануды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударматанудың лингвистика
  Несиелер: 5

  Аударма ісінің лингвистикасының мақсаты - аударманы пәнаралық көзқарастың нәтижесі ретінде оның тілдік сипаттамалары тұрғысынан қарастыру. Көптеген объективті және субъективті себептерге байланысты аударма теориясы саласындағы жұмыстардың көпшілігінде тілдік негіз бар. Аударма ғылымының дамуына негізгі үлес қосқан лингвистикалық зерттеулер болды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл философиясы
  Несиелер: 4

  “Тіл философиясы” пәнін меңгеру мақсаты- тілдің табиғатын философиялық түрғыдан түсіну ерекшелігі түралы көзқарас қалыптастыру.Пән қазіргі аналитикалық философияның құндылық мәселесін шешуге әртүрлі тәсілдер туралы білімдерін кеңейтеді және тереңдетеді;қазіргі философияда талқылынатын мәселелер бойынша білімдерін кеңейтеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: Магистранттарды жоғары мектеп педагогикасы бойынша біліммен қамсыздандыру және педагогикалық шеберлік негіздерінен қаруландыру арқылы студенттер ұжымымен ұтымды қатынас жасауға дайындау. Магистранттарды тәрбие мен оқытудың шетелдік жүйелерімен таныстыру олардың білім беру мүмкіндіктері женінде ой-өрісін кеңейтеді - Міндеттері: бүкіл әлемдік білім стандартына сәйкес жоғары мектеп педагогын дайындауға сәйкесті білім, дағды, ебдейлік беру; - педагогикалық бiлiмнiң қайнар көздерiмен және олардың тұлға әлеуметтенуiндегi рөлiмен таныстыру; - магистранттарды осы саладағы ғылым негіздерімен, шебер ұстаздар, жаңашыл педагогтардың идеяларымен, тәжірибелерімен таныстыру; - студент тұлғасының ерекшеліктері, оның танымдық іс-әрекеттерін реттеу тәсілдері жайлы педагогикалық білімдер жүйесін беру. Жоғары мектеп педагогикасының пәні, мазмұны және ұстанымдары Студенттердің психологиялық-педагогикалық сипаттамасы Жоғары оқу орнында оқыту үдерісі Жоғары оқу орнының дидактикалық ұстанымдары Жоғары мектептің оқыту әдістемесі және ұйымдастыру формасы, түрі. Студенттің өзіндік және ғылыми зерттеу жұмысы Студенттің дағды, іскерлігінің бағалануы және бақылануы Жоғары оқу орны мұғалімінің кәсіби іс-әрекеті мен өзіндік талдауы және педагогикалық шеберлігін жетілдіру. ЖОО техникалық құралдарды қолдану және компьютерлік оқыту жүйесі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударма жəне аударма іс-əрекетінің психологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - аудармашының кәсіби қызметіне тиімді бейімделуді қамтамасыз ету үшін магистранттардың психологиялық құзіреттілігін қалыптастыру. Пәннің міндеттері: аударма және аударма іс-әрекетінің психологиялық негіздерімен таныстыру, жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастыру, жұмыс тобында, жұмыс тобында жұмысты ұйымдастыру туралы түсінік беру; алған білімдері мен дағдыларын кәсіби қызметке қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Семиотика
  Несиелер: 4

  Мақсат - шығармашылық ойлауды қалыптастыру, табиғи және жасанды белгілер жүйелерінің қызметі саласындағы негізгі заңдылықтар мен әдістер туралы білімді біріктіру.Қоғаммен өзара әрекеттесуді, мәдениет пен тарихты түсінуді, қарым-қатынас жасауды, ақпаратты іздеу мен өңдеуді зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аударманы оқыту əдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаттары: аудармашы мен аудармашының кәсіби құзыреттілігі туралы түсінік алу, аударма бойынша оқытуды ұйымдастырудың жалпы қағидалары мен оқыту мазмұнының негізгі сипаттамаларын беру, келісілген мәтінмен жұмыс жасауда практикалық дағдыларды қалыптастыру, ауызша аударманы оқыту әдістері туралы түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аударма жəне аударма ісінің өзекті мəселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жалпы аударма теориясының өзекті мәселелері туралы, осы мәселелерге қазіргі ғылыми көзқарас туралы түсінік беру. Атақты аударма теоретиктері мен аударма өнері шеберлерінің еңбектерімен таныстыру. Аударманың ерекшелігіне байланысты мәселелерге назар аударыңыз.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  «Басқару психологиясы» оқу пәнінің мақсаты базалық психологиялық білімді меңгеру және адамдарды басқаруда практикалық дағдыларды меңгеру болып табылады.«Басқару психологиясы» ұсынылған оқыту курсы студенттердің басқару құрылымының құрылымы, динамикасы мен ерекшеліктері, адамдардың мінез-құлқының психикалық реттеуінің құрылымы мен механизмдері, ұйымдық және басқару жүйелерінің әртүрлі түрлеріне енген кезде, сондай-ақ осы жүйелер мен қарым-қатынастардың психологиялық ерекшеліктері туралы кәсіби білімін айтарлықтай толықтырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аударма тарихы жəне аударма ісі
  Несиелер: 4

  Мақсаты - ғылыми пән ретінде аударманың дамуымен танысу.Трансляция процесінің негізгі заңдылықтары; аударма тарихы, біздің елімізде және шетелде аударма ғылымының қазіргі жағдайы. аударма ісінің дамуындағы негізгі кезеңдер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мəтін мен дискурстың теориясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты - студентті негізгі ұғымдармен, терминологиялық аппараттармен, дискурс пен мәтінді зерттеудің бағыттары мен әдістерімен таныстыру; теориялық ұғымдардың қолданбалы лингвистика тәжірибесімен байланысын бақылау; коммуникациялық зерттеулер тәжірибесінде дискурсивті және мәтіндік талдаудың мүмкіндіктерін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жалпы аударма теориясы
  Несиелер: 4

  Теориялық курс мақсаты- аударма ісінің әртүрлі аспектілерін және аударманың жалпы заңдылықтарын, сонымен қатар аударманың теориялық негіздерін процесс ретінде және нәтижесінде қарастыру. Аударманың ғылым ретінде қалыптасу процесі және оның қазіргі теориялары.Аударма бірліктері, аударма түрлері мен формаларының жітелуі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мәтін лингвистикасы және дискурс теориясы
  Несиелер: 5

  «Мәтін лингвистикасы және дискурс теориясы» дискурс теориясының теориялық ережелерін, мәтін мен дискурсты зерделеудің негізгі тәсілдерін, мәтіндер мен дискурстардың құрылымдық және функционалдық қасиеттерін, дискурсты құру заңдылықтарын, ауызша және жазбаша коммуникацияның дискурс стратегияларын зерделеуді; мәтін мен дискурсты интерпретациялау дағдыларын қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шет тілді қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикумы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-шет тілді ауызша және жазбашақарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру, коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту және мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Заманауи аударма технологиялары
  Несиелер: 5

  Негізгі мақсат - студенттердің аударма сапасын бақылау және аударма процесін оңтайландыру құралы ретінде ақпараттық, аударма және коммуникациялық жүйелермен жұмыс жасау үшін қажетті кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Аударманы жүзеге асыруда заманауи технологияларды қолдану мүмкіндіктері қарастырылған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ағылшын тілінің контактты вариантологиясы
  Несиелер: 5

  Жұмыстың мақсаты - ағылшын тілінің ұлттық нұсқаларының негізгі айырмашылықтарын, олардың бір-бірімен байланысын және басқа тілдер мен мәдениеттермен байланысын анықтау және жүйелеу. Пән көп ұлтты тілдердің әртүрлі сорттарының негізгі айырмашылықтарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ауызша аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты - синхронды аударма теориясының негіздерін оқыту, аударма ісінің осы саласында кәсіби және жеке құзыреттіліктердің қалыптасуына ықпал ететін жалпы, тілдік, прагматикалық және мәдениетаралық құзыреттіліктердің дамуына негізделген ілеспе аударма дағдыларын қалыптастыру, синхронды аударма саласындағы тілдік құзыреттіліктер, ілеспе аударма саласындағы практикалық дағдылар. Орыс және қазақ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аударма лингвокогнитология
  Несиелер: 4

  Мақсаты-аударма когнитологиясы мен когнитивті лингвистика бойынша терең жүйелендірілген білім беру. Салыстырмалы тілдердің лингвокогнитивті сипаттамасы, білімді реттеудің когнитивті категориялық-семантикалық құрылымдары, кеңістікті, уақытты, қозғалысты, себеп-салдарлық байланысты және т. б. қабылдау мен түсінуді көрсету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Академиялық мақсаттар үшін тіл
  Несиелер: 5

  "Академиялық мақсаттар үшін ағылшын тілі" пәнін меңгерудің мақсаты: білім алушыларда академиялық ортада тиімді қарым-қатынас жасау үшін шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде қалыптасатын білім алушының құзыреттілігі; магистранттарда академиялық ортада ағылшын тілінде коммуникацияны жүзеге асыру үшін өзбетінше білім ала білуді дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Ғылыми-зерттеу, оқу-әдістемелік және кәсіби қызмет саласындағы концептуалды білімдерге ие.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметтің мақсаттарын, оларға қол жеткізудің адекватты әдістері мен құралдарын анықтайды, жаңа білім алу үшін ғылыми, инновациялық қызметті жүзеге асырады, бөлім деңгейінде шешімдер мен жауапкершіліктер қабылдайды.

 • Код ON3

  Іскерлік, кәсіби, ғылыми әлемде органикалық қоғам құрудағы көшбасшылықты көрсетеді.

 • Код ON4

  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде (C1, C2 деңгейлері) кәсіби және ғылыми қарым-қатынас жасаудың негізгі дағдыларына ие.

 • Код ON5

  Аударма, аударма ісі және мәдениетаралық коммуникация саласындағы ғылыми және инновациялық қызметті жүзеге асыруда әзірленген шешімдерге ұйымдастырушылық және басқарушылық баға береді.

 • Код ON6

  Аударма және аударма ісі саласында тәжірибелік зерттеулер жүргізеді.

 • Код ON7

  Аударма, аударма ісі және соған қатысты салалардағы инновацияларды дамытады.

 • Код ON8

  Орта, кәсіптік және жоғары білім орындарда оқытушылық қызмет атқарады.

 • Код ON9

  Өзіндік ғылыми зерттеулер негізінде стартап жобаларды жүзеге асырады.

Top