Жаңа білім беру бағдарламасы

6B03205 Кітапхана ісі в Торайгыров университеті

 • Библиографиятану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: ақпараттық технологиялар дәуірінде теориялық және практикалық тәжірибеде қолдануға болатын кәсіби библиографиялық көрсеткіштерді дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кітапханатану
  Несиелер: 4

  Бұл ғылыми теория, тарихты, әдіснаманы, технологияны, кітапхана жұмысын ұйымдастыруды, әдістемені және ұйымдастыруды, сонымен қатар баспаны көпшілікке қолдану мақсаттары, принциптері, мазмұны, жүйесі мен формаларын зерттейді. Курстың мақсаты - кітапхана ісінің ғылым ретінде даму теориясы мен принциптерін теориялық және әдіснамалық негізде зерттеу, кітапханалық ғылымның жаңа бағыттарын қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 3

  Курстың міндеттері: студенттердің кітапхана ісіндегі маңызды оқиғаларды тереңдетіп зерттеуіне, кәсіби шеберліктерін шыңдауға, кітап байлығын және олардың тарихи дамуындағы басқа ақпарат көздерін көпшілікке пайдалану процесінің негізгі заңдылықтары мен заңдылықтарын білуге ықпал ету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медиалық және ақпараттық сауаттылық
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: студенттердің кәсіби теориялық, институционалдық және практикалық базасын және ойлау мәдениетін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кітапхана құжаттарын қалпына келтіру технологиясы
  Несиелер: 3

  Мақсат - кітапхана құжаттарын қалпына келтіру технологиясын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоба 1
  Несиелер: 3

  Білім беру бағдарламасының бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі әдеби үрдісі
  Несиелер: 4

  Мақсаты-әдебиетті дамытудың заманауи кезеңін қарастыру. Курс Қазіргі заманғы тарих пен мәдениет контекстінде зерттелетін қазіргі кезеңдегі тарихи-әдеби үдерістің заңдылықтары туралы концептуалды түсініктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мұражайлар мен кітапханалар
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – студенттерді мұражайлар мен кітапханалардың құрылу тәжірибесімен, ұйымдастыру ерекшеліктерімен және негізгі бағыттарымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кітапхана каталогтары мен қорлары
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты: студенттерді кітапханалар мен қорлар каталогын құрастырудың жалпы теориялық, ұйымдастырушылық, әдістемелік ерекшеліктерімен таныстыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі қазақ әдебиетінің рухани өзіндік ерекшелігі
  Несиелер: 4

  Мақсаты - өткеннің бай мұрасын, фольклорлық, шешендік, қанатты өрнектерді, поэтикалық және прозалық жанрларды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кітапханалық Smart-технологиялар
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты студенттердің кітапханалық дизайн саласындағы жүйелі білімін қалыптастыру, қолданыстағы кітапханаларды модернизациялау, автоматтандырылған кітапханалық ақпараттық жүйелермен жұмыс жасау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты-жобаларды басқарудың қазіргі заманғы технологиясы туралы түсінік беру және студенттерді өзінің болашақ кәсіби қызметінің міндеттерінде жобалық басқаруды қолдану принциптерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Археография
  Несиелер: 4

  Археографияның пәні - бұл арнайы қағидалардың, әдістер мен ережелердің көмегімен деректі басылымда жаңа өмірге ие болатын құжат.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сандық сторнинг
  Несиелер: 4

  Мақсаты-кітапханада сандық сторителлинг, интернет-сервистер мен құралдарды пайдалану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі шетел әдебиеті
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: қазіргі әдеби үдеріс контекстінде Х1Х-ХХ ғғ.басындағы шет ел жазушыларының шығармашылығы бойынша студенттердің білімін бекітуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өңдеу
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты студенттерді кітапханалық, библиографиялық, ақпараттық және баспа саласында қолданылатын аналитикалық және синтетикалық құжаттарды өңдеудің теориялық және әдіснамалық негіздерімен және олардың әр түрлі түрлерімен (библиографиялық сипаттама, жүйелеу, аннотация, аннотация, реферат және т.б.) таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Құжаттану
  Несиелер: 4

  Курстың міндеттері: құжаттарды басқару және кітаптану негіздері туралы жалпы теориялық білім беру, құжат пен кітаптың типологиясы, сонымен қатар құжат пен кітаптың функцияларын, ерекшеліктерін, сипаттамаларын нақты жіктеу және ашу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жоба 2
  Несиелер: 2

  Мақсаты-негізгі кітапханалық технологиялық үрдістерді, формаларды, оқырмандармен жеке және жаппай жұмыс істеу әдістерін оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану әдістемесі
  Несиелер: 2

  Мақсат-қызметтің тиімділігін арттыру мақсатында қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып қолданбалы міндеттерді шешу әдістерін қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бизнес және экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік түсінігі-кәсіпкерліктің анықтамасы, түрлері, даму тенденциялары, рөлі. Нарықтық экономиканың негізгі ұғымдары. Бизнестің ұйымдастырушылық негіздері. Бизнестің қаржылық негіздері. Бизнесті дамыту стратегиясын әзірлеу. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық мәні. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. Әкімшілік құқық. Азаматтық құқық. Еңбек құқығы. Қылмыстық құқық. Қаржылық, салықтық, экологиялық және жер құқығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - корпоративті басқару жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде экологиялық менеджмент ұғымын қалыптастыру. Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты даму тұжырымдамасы. Экологиялық менеджменттің даму кезеңдері. Функциялар, инфрақұрылым және экологиялық менеджменттің принциптері. Экология және табиғатты пайдаланудағы менеджмент. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау, қоршаған ортаға келтірілген залал, шығындар, қаржыландыру және есеп беру мәселелері. Экологиялық аудит және басқарудағы экологиялық менеджмент.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экология негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты экологиялық ойлауды дамыту және қоршаған ортамен қарым-қатынаста экологиялық көзқарасты қалыптастыру үшін жалпы және қолданбалы экологияның негіздерін оқу болып табылады. Биосфера туралы ілім. Экологиялық факторлар. Экологиялық жүйелер. БиоСфера ресурстарының шектеулілігі. Энергетиканың экологиялық мәселелері. Атмосфераның және гидросфераның ластану көздері. Атмосфераны ластанудан қорғау. Қоршаған ортаны қорғаудың нормативтік-құқықтық, ұйымдастырушылық мәселелері. Тұрақты даму бағыттары. Халықаралық қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің тұжырымдамаларын қалыптастыру. Кәсіпкерліктің құрылуы мен дамуы үшін қажетті білімді, дағдыларды және құзыреттерді қалыптастыру. Пәннің негізгі іргелі негізі іскерлік идеялардың жалпы мәселелерін зерттеуге, бизнес-кәсіпкерлікті ұйымдастыру алгоритмін зерттеуге және іске қосу жобасының сараптамалық-логистикалық бөлігін және CANVAS моделін іске асыруға бағытталған. Пән, бизнестің бәсекеге қабілеттілігін логистикалық бизнес-процестер мен бизнес-модельдеу нүктесінен қамтамасыз ету үшін экономикалық ойлау тәсілін жасауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің қоршаған ортаны қорғау үшін қажетті білім алуы болып табылады. Қауіпсіздік идеологиясы, қауіпсіз ойлау мен мінез-құлықты қалыптастыру. Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасау. Төтенше жағдайлар кезінде сауатты шешімдерді болжау және қабылдау. Шаруашылық жүргізу объектілерінің халқы мен өндірістік персоналын ықтимал зардаптардан, апаттардан, дүлей зілзалалардан және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолданудан қорғау. Қирау салдарын жою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - жастар арасында кәсіпкерлік ойлауды дамыту. Кәсіпкерлік қызметтің негіздері, нарықтық жүйе және оның жұмыс істеу механизмі, кәсіпкерлік қызмет және ұйымдастырушылық формалар, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері, өндіріс шығындары мен фирма кірістері, факторлық нарықтар (жер, еңбек, капитал), кәсіпкерлік идея және оны таңдау, құндылық ұсынысы, өнім, бренд, брендинг, түрлері мен түрлері, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау және басқару, кәсіпкерлік қызметті маркетинг.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • ҚР кітапханалық істін ұйымдастырылуы
  Несиелер: 5

  Мақсаты-Қазақстан мен өңірдегі кітапханалардың жазуының, кітаптарының және тарихының пайда болуымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кітапханалық-ақпараттық қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттердің жеке пайдаланушыларға да, әртүрлі оқу топтары мен ұжымдарға қызмет көрсетудің тарихи, теориялық, әдістемелік, технологиялық және ұйымдастырушылық аспектілері бойынша білімі мен дағдысын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Start up жобаларының экономикалық негіздемелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - бизнесті ұйымдастыру саласының теориялық негіздерін игеру және оларға Start Up жобаларын, экономикалық есептеулерді және стартапты жобалаудың практикалық әдістерін үйрету. Стартап-жобалар заманауи бизнес кәсіпкерліктің құралы ретінде. Стартап жобасын құру алгоритмін құру әдістемесі. Бизнесті модельдеу. Кәсіпорынның негізгі қорларындағы инвестициялық шығындарды бағалау. Айналым капиталындағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кәсіпорынның HR-ресурстарын қалыптастырудағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кезеңнің шығындары, шығындары мен шығындарының экономикалық негіздемесі. Баға белгілеу. Қаржылық жоспарлау. Стартап жобаның инвестициялық талдауы. Стартап жобасын қорғау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлемдік библиография
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: шет елдердің библиографиясының қалыптасу тарихы мен ерекшеліктерін білетін, Ақпараттық технологиялар дәуірінде өзінің теориялық және практикалық дағдыларын қолдана алатын, библиографиялық бағыттағы кәсіби мамандарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шетелдік библиография
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - шет елдердің ұлттық библиографиясының тарихы мен қазіргі жағдайын, шетел библиографиясының теориясын, баспа және кітап сауда библиографиялық қызмет ету және құру принциптерін оқып үйрену. әлеуметтік-экономикалық факторларын ескере отырып, ақпарат алмасу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кітапхананың библиографиялық қызметі
  Несиелер: 5

  Мақсаты - азаматтардың ақысыз ақпарат алу құқығын іске асыру үшін қажетті жағдайларды жасауға арналған ақпараттық орталық ретінде кітапхананы зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан библиографиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттерді Қазақстан библиографиясының жалпы теориялық, ұйымдастырушылық, әдістемелік және тарихи аспектілерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кітапхана ісі тарихы
  Несиелер: 5

  "Кітапхана ісінің тарихы" пәнін меңгерудің мақсаты: ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін әлемдегі кітапхана ісін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ғылыми зерттеулерге арналған кітапханашы маркетингі
  Несиелер: 4

  Курс кітапхана қызметкерінің мамандығына қатысты өзіндік этикалық мәселелерді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жоба 3
  Несиелер: 2

  Дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Зерттеу міндетін қою. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кітапханалық-библиографиялық өлкетану
  Несиелер: 6

  Пәнді игерудің мақсаты кітапханалардағы өлкетану қызметінің теориясымен, тарихымен және ұйымдастырылуымен, кітапханалық өлкетанудың заманауи мәселелерімен танысу; кейінгі дербес өлкетану жұмысы үшін мазмұнды негіз қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кітапханалық-ақпараттық қызметінің менеджменті
  Несиелер: 7

  Курстың мақсаты: кітапхананы басқару туралы түсініктерді қалыптастыру, кітапханалық ғылымда ақпараттық технологияны қолдануды ұйымдастыру әдістері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Баспа ісіндегі менеджмент
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты – студенттердің қазіргі заманғы басқару ойлауын және ұйымдарда пайда болатын әртүрлі шаруашылық, әлеуметтік, психологиялық мәселелерді шешу қабілеттерін қалыптастыру, сонымен қатар халық шаруашылығы жүйесіндегі осындай ұйымдардың рөлін ұғыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кітапханалық шеберлік: технология жобаларды бірлескен шығармашылық
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: студенттердің бірлескен шығармашылық жобаларының технологиясы туралы түсініктерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қітапханалық ақпараттық-қызметті стандарттау
  Несиелер: 7

  Мақсаты - студенттерді құжаттама жүйесімен, стандарттау және сертификаттаудың мәнімен, осы саладағы қызметтің негізгі бағыттарымен, стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың түрлерімен, оның қағидалары мен әдістерімен, стандарттау және сапа менеджменті саласындағы халықаралық тәжірибені зерделеу және пәнді оқу нәтижесінде студент ұсынуға мүмкіндік береді. нормативтік ақпарат

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кітапханалық-ақпараттық қызметті құқықтық қамтамасыз ету
  Несиелер: 4

  Курс қолданбалы және практикалық–бағытталған сипатқа ие және білім алушының маңызды қабілеттерінің бірі-іскерлік құжаттаманы жүргізу үшін жағдай жасауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Зерттеу үшін электрондық кітапханалар мен деректер базалары
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты-студенттерді заманауи кітапханалық ресурстармен жұмыс істеуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кітапханада сандық технологиялар
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты: студенттерге кітапхана ісін ақпараттандырудың кәсіби дайындық саласында, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ақпаратты қорғау мәселелері бойынша терең білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Құжаттардың құндылығын сараптау тарихы
  Несиелер: 6

  Мақсаты-отандық мұрағаттанудағы жалпы және Павлодар аймағындағы құжаттардың құндылығын сараптаудың қалыптасу және дамыту кезеңдерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Глобальды және жергілікті тораптар мен жүйелер
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты - компьютерлік желілердің негізгі мүмкіндіктерін игеру және ақпаратты іздеуді жүзеге асыру, нәтижесінде курс мақсатқа қол жеткізуді қамтамасыз етеді: кітапхана қызметін автоматтандыруға арналған бағдарламалық-техникалық құралдардың көрсетілімі, ақпараттық нысандар мен процестердің сандық параметрлерін қолдану: ақпаратты сақтау үшін қажет жадтың көлемі, берілу жылдамдығы және ақпаратты өңдеу, компьютерлік желілердің жұмысын бағалау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ақпараттық жүйелердегі деректер базасы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты – студенттердің кітапхана дизайны туралы білімдерін дамыту, қолданыстағы кітапханаларды жаңарту, олардың практикалық дағдылары мен дағдыларын жетілдіру, кітапханалық практикаға жаңа технологияларды енгізу, жалпы ақпаратты талдау және АБИС негізгі ерекшеліктерін талдау, АБИС үшін бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарға шолу жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Автоматтандырылған кітапхана-ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты компьютерлік желілердің негізгі мүмкіндіктерін меңгеру және ақпараттық іздестіруді жүзеге асыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлемдік кітапханалардың тарихы
  Несиелер: 6

  Курс кітапханаларда және аралас институттарда, библиографиялық ұйымдарда салыстырмалы зерттеулермен айналысады, Ұлыбритания, Франция, Германия және басқа еуропалық елдер кітапханаларына қызмет көрсету үлгілері мен кәсіби қызметін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Салалық кітапханалар
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты студенттерді балалар кітапханаларында, оқу мекемелерінің кітапханаларында, ғылыми-техникалық кітапханаларда жұмыс әдістемесімен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ақпараттық құқық және этика
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты: оқыту студенттердің кәсіби мамандардың алатын теориялық білімдерін практикада үрдістердің дамуы, құрылымы, ұйымдастыру процестерін ақпараттық технологиялар мен білетін қалыптастыру, ақпараттық құқық және этика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Павлодар Ертіс өңірінің кітап шығару ісі
  Несиелер: 4

  Мақсаты Қазақстандағы қазіргі әлеуметтік-саяси қайта құру үдерісіндегі кітап баспасының жұмыс істеу процесін кешенді саяси талдау болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • ТМД елдерінің кітап мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттерді посткеңестік кеңістіктегі республикалардағы кітап мәдениетімен және даму динамикасымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Кітапхананың инновациялық және әдістемелік қызметі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-кітапханалардың инновациялық қызметін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Сирек кітаптар қоры
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерді сирек қолжазбалар қорларымен жұмыс істеу әдістемесімен таныстыру. Сирек қолжазбалар қорының қалыптасу тарихына, оларды сақтауға, ғылыми – анықтамалық аппаратқа, сирек қолжазбалар қорын жүйелеу мен жіктеуге, сондай-ақ сирек қолжазбалар қорын ғылыми сипаттау мен каталогтандыруға үлкен көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Кітапханалық-библиографиялық зерттеулер жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты–болашақ маман-менеджерлердің кітапханалық-ақпараттық ресурстарды, кітапханалық-ақпараттық ресурстарды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Кітапханалардың өлкетану қызметі
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты: студенттерді пайдаланушылармен жұмыс, кітапхана жағдайында әр түрлі бөлімшелерінің қызмет көрсету жүйесін қолдана отырып, барлық арсеналын қолда бар нысандары мен әдістерін пайдалана отырып, саралап оқып-үйрену нәтижесінде курс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Байқау, түсіндіру, талдау, қорытынды шығару, бағалау бере білу, сыни тұрғыдан ойлау, шығармашылық қабілеттерін, өзін-өзі дамыту қабілеттерін көрсетеді.

 • Код ON2

  Әр түрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс жүре білу, топта жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс қорғай білу, жаңа шешімдер ұсыну қабілеттерін көрсетеді.

 • Код ON3

  Университетте, аймақтық, республикалық деңгейдегі іс-шараларды ұйымдастырғанда және қатысқан кезде азаматтық және отансүйгіштік, қоғамдық сананы жаңғырту - Рухани Жағыры, Қазақстанның үшінші жаңғыруы негізінде көшбасшылық қасиеттерді қолданады.

 • Код ON4

  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде (A2, B1, B2 деңгейлері), оның ішінде кәсіби салада негізгі қарым-қатынас дағдыларын көрсетеді.

 • Код ON5

  Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерін, оның ішінде мәдени және демалыс саласындағы жобаларды ескере отырып, стартап жобаларын әзірлейді.

 • Код ON6

  Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, қоғамның әлеуметтік даму беталысын анықтайды.

 • Код ON7

  Жұмысты ұйымдастыру және стандартты кәсіби міндеттерді шешу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдыларын көрсетеді.

 • Код ON8

  Дәлелдемелерге негізделген проблемалар мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді түсіндіру үшін білім негіздері мен әдіснаманы қолданады, өзінің білімі мен әдістемесін кәсіби мәселелерді шешуге қолданады.

 • Код ON9

  Мәдени және демалыс саласындағы білімдерін қорытындылайды (шешім қабылдау кезіндегі кітапханалық және ақпараттық қызмет, мемлекеттік тапсырыстарды тарату, мақсаттар мен бағдарламаларды белгілеу, көшбасшы

 • Код ON10

  Мәдени-тынығу саласында ғылыми-зерттеу және практикалық іс-әрекеттерді жоспарлау қабілеттерін көрсетеді (зерттеу бағдарламасын жасау, зерттеу әдісін таңдау, анкеталық материалдарды талдау, есептер шығару және ұсыныстар жасау).

 • Код ON11

  Ол БАҚ-тың қалыптасу тенденцияларын және қоғамның саяси сауаттылығын (сұрақ қою, ұсыныстар әзірлеу, аудиториямен жұмыс) анықтайды

 • Код ON12

  Ол мәдени мұраны сақтау жөніндегі ғылыми-практикалық бағдарламаларды әзірлеу мен іске асырудағы қазақтың дәстүрлі мәдениеті мен басқа да ұлттық мәдениеттердің мәдени генезисінің ерекшеліктерін анықтайды.

 • Код ON13

  Мәдениет саласындағы іс-шаралар туралы жарнамалар мен ақпаратты ұйымдастыра біледі, мәдени-демалыс ұйымдарының қажетті бағдарламалары мен бағыттарын болжайды.

 • Код ON14

  Медиа байланыстың әртүрлі нысандарын қолдана отырып, мәдени айырмашылықтарды тануға және құрметтеуге негізделген PR стратегияларды әзірлейді.

 • Код ON15

  Мәдени қызметтерге тұтынушылық сұранысты зерттеу, мәдени және демалыс саласында кәсіпкерлік қызметті жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларын көрсетеді.

Top