Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08303 Қорғаныш орман өсіру в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Пісіп жетілген, қураған алқаағаштарда кесудің әсері және орман күтімінің басқа түрлерінің экологиялық салдарын бағалау және талдау дағдыларына ие болу; орман мен рекреацияның қоршаған ортаны құрайтын функциялары туралы негізгі түсініктерін, орман экожүйелерінің жағдайын бағалаудың заманауи әдістерін, рекреациялық ормандарда құрылымы мен шаруашылықты ұйымдастырылу ерекшеліктерін түсіну.
 • Сүректі және шөпті өсімдіктердің тіршілік формаларын, олардың морфо-физиологиялық және анатомиялық құрылымын зерттеу; өсімдіктер организміндегі физиологиялық процестердің барысы туралы ақпаратты зерттеудің және іздеудің заманауи әдістерін білу, алынған тәжірибелік мәліметтерді өңдеу және талдау дағдылары, қорғаныштық екпелер жасау үшін қолданылатын ағаштар мен бұталардың түрлері туралы мәліметтерді білу.
 • Бастапқы асыл тұқымды материал жасау үшін будандастыру, мутагенез және полиплоидия әдістерін білу; плюстік ағаштар мен Қазақстанның негізгі орман құрушы түрлерінің екпелерін таңдауға арналған негіздер; экономикалық құнды белгілері бар орманды ағаш өсімдіктерін алу үшін селекция әдістерін қолдана білу; будандастыру, орман ағаштарының түрлерін өсіру нәтижелеріне талдау жасау.
 • Орман орналастырудың тәжірибелік учаскелерін салу және кесу алаңдарын бөлу, ағаштарды санау туралы білім мен дағдыларды игеру; сүрекдіңнің таксациялық көрсеткіштерін анықтау; орман орналастыру құжаттарын жасай алу; алынған статистикалық мәліметтерді өңдеудің өзіндік әдістерін және вариация құру әдістерін жасау; кеңістіктік-атрибуттық ақпаратты, орман шаруашылығы тәжірибесінде қолданылатын ГАЖ негізгі құралдарын талдау үшін негізгі операцияларды орындау дағдыларына ие болу.
 • Басқару және лицензиялау принциптерін, ережелері мен стандарттарын, ормандарды және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелердің бақылау функцияларын білу; жоспарланған орман шаруашылығының техникалық-экономикалық негіздемесін жасай білу; кәсіпкерлік шешімдерді негіздеу және қабылдау, кәсіпкерлікте стратегияны таңдау, тәуекел дәрежесін анықтау және перспективалық бағыттар бойынша қабылданған міндеттемелер үшін жауапкершілік әдістеріне ие болу.
 • Орман шаруашылығында қазақ / орыс және шет тілдеріндегі оқу және басқа да әдебиеттерді ақпараттарды қабылдау және алмасу, ғылыми рефераттар мен мақалалардың қазақ / орыс және шет тілдерінде аннотациялары мен шолуларымен қамтамасыз ету үшін қолдана білу; әңгімелесе білу, қазақ / орыс және шет тілдерінде орман шаруашылығы туралы хабарламалар берус және баяндама жасай білу; мамандыққа байланысты тақырыптар бойынша монологтық сөйлеу, оның мамандығына байланысты арнайы мәтіндерді оқу қарқынын талқылауға қатысуға мүмкіндік беретін диалогтік сөйлеу дағдыларын білу
 • Орман биогеоценоздарының морфологиясы мен экологиясын білу; алқаағаштардың табиғи түлеуі мен қалыптасу заңдылықтары, ағаш түрлерінің өзгеруі; орман ресурстарының түрлерін, олардың географиялық орналасуын, оларды ұтымды пайдалану жолдары мен мүмкіндіктерін анықтайды; дәстүрлі және электронды идентификаторлар арқылы құстар мен сүтқоректілердің түрлерге жататындығын анықтай білу.
 • Орман топырағының табиғи қалыптасу және орман өсіру, топырақ түзу факторлары ретіндегі ерекшеліктерін білу және түсіну; топырақ құрамын, қасиеттері мен режимдерін дұрыс бағалай және анықтай білу; орман шаруашылығында механикаландырылған жұмыстарды жүргізу кезінде климат және микроклимат ресурстарын тиімді пайдалану әдістерін білу; климаттық және метеорологиялық сипаттамалардың әдістерін игеру және орманды және бұталы өсімдіктердің вегетациялық кезең жағдайын бағалау.
 • Тауарлардың тұтынушылық қасиеттеріне, қылқан жапырақты және жапырақты ағаштардың, ағашты кептіруге әсер ететін негізгі физикалық, механикалық және технологиялық қасиеттерін білу; ағашты кептірудің параметрлері мен режимдерін анықтау үшін оның түрін сыртқы түрімен анықтай білу; кешенді жинауды, ағашты тасымалдау мен өңдеуді, ағаш өңдеуде, жинауда және өңдеуде механизмдер мен машиналарды қолдана білу.
 • Геодезиялық құралдарды қолдана отырып, далалық жағдайда өлшеулер жүргізе білу, шекараларды сипаттау және жердегі орман қондырғыларын табу, компьютерде далалық өлшеулер нәтижелерін есептеуді жүргізу; механикаландырудың техникалық құралдарын таңдай және қолдана білуі керек; орман шаруашылығы техникалары мен жабдықтарының технологиялық көрсеткіштерін есептей алу.
 • Қоршаған орта факторларының тірі организмдердің тіршілік әрекеті мен қоршаған ортаға әсерін талдай білу; қоршаған ортаны және қоғамды қорғаудың нақты міндеттері мен басымдықтарын белгілеу, экологиялық процестерді талдаудың өзіндік әдістері; тірі организмдер мен қоршаған ортаның өзара әрекеттесу заңдылықтары туралы алған білімдерін қоршаған ортаны қорғау және тіршілік қауіпсіздігінде тәжірибелік іс-әрекетте қолдану.
 • Орман көшетжайының теориялық негіздерін және негізгі ағаш және бұта түрлерінің биологиялық сипаттамаларын, орман көшетжайларын жобалау негіздерін, орман тұқымдарын аймақтарға бөлу және агротехникалық күтім, отырғызу материалдарын өсіру принциптерін білу; орман көшетжайының жобасын жасай алуы; екпе ормандардың, механикаландырылған және қолмен жасалатын технологиялардың жобасын жасау; республикадағы ормандарды молықтыру және орман өсіру туралы негізгі нормативтік құжаттарды білу;
 • Орман зиянкестер мен арулардың, орман пирологиясының негіздері, ландшафты қалпына келтіру және сақтау үшін деградация құбылыстарының теріс әсерін болдырмау және азайту жолдары туралы негізгі және теориялық білімге ие болу; орман өсіруді бағалау әдістерін меңгеру; орманды қорғау іс-шараларын жоспарлау және жоспарлау; еңбек жағдайларын жақсарту, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу және енгізу.
 • Сәулет және ландшафтпен байланыста, бірнеше тарихи және қазіргі заманғы саябақтар мен ландшафтты көгалдандыру өнерінің басқа объектілерінің көркемдік принциптерінің негізін және композициялық ерекшеліктерін білу; елді мекендердің құрылымына жасыл алаңдарды орналастыру категориялары мен принциптерін, абаттандырудың заманауи дизайн технологияларын білу; Алынған білімдерін көгалдандыру және көгалдандыру жобаларын дайындауда кәсіби іс-әрекетте қолдана білу.
Top