Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07110 Энергетикалық жүйе инжинирингі в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Энергетика негіздері
  Несиелер: 4

  «Энергияның негіздері» пәнін меңгеру - бұл энергетикалық ресурстардың түрлері туралы білімді қалыптастыру және оларды электр және жылу энергиясына қалай айналдыру. Бұл пәнді оқу барысында бакалавр электр станцияларының негізгі түрлерін және жаңартылатын және жаңартылмайтын энергия көздері негізінде жылу және электр энергиясын алу әдістерін біледі, әрекет қағидаларын зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергетикадағы САТ жүйелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің заманауи компьютерлік редакторларды және қолданбалы бағдарламаларды энергетикалық мәселелерді шешуде қолданудың теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қызметтегі бағдарламалық құралдар
  Несиелер: 5

  Пән қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану арқылы математикалық модельдеудің жалпы принциптері мен әдістерін меңгерген және олардың инженерлік іс-әрекетінің көмегімен автоматтандыруды және электрмеханикасы мен энергетика саласында практикалық қолдану дағдысы бар мамандарды дайындауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика I
  Несиелер: 5

  Классикалық математиканың негізгі ұғымдарын, заңдары мен теорияларын үйрену. Математикалық модельдер құру, математикалық есептер шығару және есепті шешудің сәйкес математикалық әдістері мен алгоритмдерін таңдау мүмкіндігі қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергия үнемдеу негіздері
  Несиелер: 4

  Маманның энергия үнемдеу және әлемдік тәжірибе саласындағы мемлекеттік саясат негізінде отын-энергетикалық ресурстарды (ОЭР) тиімді пайдалану мәселесін қоюға және шешуге дұрыс көзқарасты қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Іскерлік қағаздар
  Несиелер: 4

  "Іскерлік қағаздар" пәні студенттерді ресми құжаттарды жазу негіздеріне үйретуге арналған. Курс бағдарламасы білім алушылардың экономика, сыртқы сауда және қаржылық қызмет саласында түрлі құжаттарды жазу және аудару дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пән студенттерді ғылыми тілде сөйлеу мәнерінің негізгі ерекшеліктерімен таныстырады. Курс шеңберінде келесі жанрлардың ерекшеліктері талқыланады: эссе, ғылыми мақала, реферат (сын-пікір), курстық жұмыс, ғылыми баяндама, презентация, баяндама. Студенттерде зерттеудің жазбаша нысандары және академиялық мәтіндер жазу дағдылары жайлы түсінігін қалыптастыру негізгі мақсат болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика II
  Несиелер: 5

  Ғылыми дүниетаным мен логикалық ойлауды қалыптастыру. Практикалық ұсыныстарды әзірлеу үшін математикалық талдау негізінде жоғары сапалы математикалық зерттеулер жүргізуді үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Техникалық термодинамика
  Несиелер: 6

  Жылу энергетикалық және жылу механикалық жабдықтардың сенімді және тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында физикалық-химиялық құбылыстарды талдау үшін термодинамика әдістерін қолдану саласындағы маманды даярлау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 6

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр суреттерді құру тәсілдерін негіздеу және баяндау, сонымен қатар геометриялық сипаттағы есептерді шешу жолдарын зерттеу туралы білім алады. Студенттердің кеңістіктік түсініктерін дамыту; сызбаны құрудың теориялық негіздерін қалыптастыру; студенттерге басқа пәндерді меңгеру үшін қажетті білім мен іскерлікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Конструкторлық және технологиялық құжаттамаларды дайындау негіздері
  Несиелер: 6

  Осы пәнді оқу барысында бакалавр кеңістіктің элементтерін жазықтыққа бейнелеу әдістері; бейнелердің көмегімен есептерді шешу тәсілдері; конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің жалпы ережелері; құрастыру сызбасы мен жалпы түрдегі сызбаның мазмұны; параллель проекциялау әдісімен алынған бейнелердің көмегімен есептерді шешу; конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің ережелерін қолдану; құрастыру сызбасын құру, спецификацияны толтыру; эскиздеу; жалпы түрдегі сызбаларды оқу және нақтылау туралы білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 6

  Ғылыми-техникалық прогрестің және жаратылыстану ғылымдарының дамуын анықтайтын материя құрылысы, сонда болып жатқан құбылыстар табиғаты туралы терең ойларын қалыптастыру. Физиканың көршілес пәндермен және басқадай нақты табиғи пәндермен байланысы. Жаңа технологиялардың және техниканың жаңа салаларының дамуында және пайда болуында физиканың рөлі. Физиканың дамуына техниканың әсер етуі. Физикалық зерттеудің әдістері: тәжрибе, гипотеза, эксперимент, теория.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Курстың бағдарламасы мемлекеттік және заң шығарудың негізгі теориясы, конституциялық, әкімшілік, еңбек, азаматтық құқық, қылмыстық, отбасылық, жер, қаржы, салық, банк, Қазақстан Республикасының сақтандыру заңнамасы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама саласындағы студенттердің құқықтық сауаттылығын арттыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне төзімсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электротехниканың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Электр тізбегі және оның элементтері туралы түсінік береді. Электр тізбегінің тізбегін, Ом және Кирхгоф заңдарын зерттейді. Тікелей ток тізбектерін талдауды, ауыспалы токтың электр тізбектерін талдауды, үш фазалы токтың электр тізбектерін талдауды; мерзімді емес синусоидалы емес токтармен электрлік тізбектерді талдауды; сызықты емес тізбекті талдауды, магниттік тізбекті талдауды оқып үйретеді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Теориялық механика
  Несиелер: 5

  Кеңістіктегі денелердің салыстырмалы орын ауыстыруымен байланысты физикалық құбылыстармен танысу, классикалық механиканың ұғымдары, заңдары және әдістері туралы түсініктерді қалыптастыру, физикалық модельдерді құру дағдыларын қалыптастыру, қарапайым практикалық есептерді жүргізу және физикалық есептерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология
  Несиелер: 5

  экология саласындағы теориялық білімдерді береді, студенттердің экологиялық сауаттылығын арттыруға мүмкіндік береді, экологиялық ойлауды қалыптастырады, сондай-ақ алған білімін кәсіби және өзге де қызмет қолдану қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Төтенше жағдайларда адамның мінез-құлқы. Топтық психологияның ерекшеліктері. Ерекше психикалық жағдайлар. ТЖ қаупі және туындауы кезінде объект персоналын қорғау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. Ұйымдардың қызмет етуінің тұрақтылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Метрология, техникалық өлшеу, сертификаттау
  Несиелер: 5

  Температураны өлшеу үшін қолданылатын температуралық өлшеу мәселелерін, аспаптарды тексеру және градуирлеу құралдары мен әдістерін, қателіктер ұғымын және оларды бағалауды терең және толық зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 5

  Химия жалпы теориялық пән. Пән студенттерге заттардың материяның қозғалыстағы бір түрі ретінде қазіргі заманғы ғылыми түсініктерді, заттың екінші түрге айналу жолдарын түсіндіреді. Негізгі химиялық заңдарды білу, химиялық есептеулердің техникасын игеру, химияның ұсынылған мүмкіндіктерін түсіну инженерлік және ғылыми қызметтің әр түрлі салаларында қажетті нәтиже алуды айтарлықтай жылдамдатады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Техникалық өлшеу
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында бакалавр жылу энергетикасында қолданылатын температураны, қысым, заттың саны мен шығынын бақылауға арналған техникалық өлшеу түрлендіргіштері мен аспаптарымен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттердің базалық білімінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді, қоғамдағы тұрақты өзгерістерге бейімделу және әлеуметтік бейімделу үшін қажетті экономикалық сауаттылықтың негізгі деңгейін қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сұйық және газ механикасы
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу барысында бакалавр мамандық бойынша практикалық қызметті және арнайы пәндерді одан әрі оқу үшін қажетті гидравлика, гидропневможетектер саласындағы білімнің негіздерін алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электр машиналары және электр жетек
  Несиелер: 4

  Бұл пән тұрақты ток машиналарын, фазалық және қысқа тұйықталған роторы бар асинхронды қозғалтқыштарын, аз қуатты электр машиналарын, автоматика элементтерін, электр энергиясын тарату мен бөлуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорындардағы жылумассаалмасу қондырғылары
  Несиелер: 6

  Жылмассауалмасу процестерінің фундаменталды заңдары мен әдістерін талдау және есептеу туралы кең және терең білім беру, жылуэнергетикалық құрылғылар мен аппараттардың жылумассаалмасу процестерінің сипаттамаларын анықтаудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр механикалық жүйелер
  Несиелер: 4

  Курс автоматты басқару жүйелерінде қолданылатын электромеханикалық элементтер мен құрылғыларды, олардың тағайындалуы, жіктелуі, электрмеханикалық жүйелердің құрылымы принциптері және олардың жұмыс ерекшеліктері туралы және автоматты басқару жүйесінде қолдану үшін электромеханикалық аппараттарды таңдауға үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Су дайындау
  Несиелер: 4

  Пән оқу барысында бакалавр сулы-химиялық режимді ұйымдастыру мен суды дайындау әдістерін оқыту. Су дайындау қондырғыларының сенімді және тиімді жұмыс істеуіне, қауіпсіз пайдалануына мүмкіндік алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электроника негіздері
  Несиелер: 5

  Электроника негіздері Бұл пән студенттерді микропроцессорлық жүйелер мен электрониканың (ЭиМТ) классификациясымен, негізгі архитектуралармен (ЭиМТ), функциялық тораптармен және процессордың жұмыс істеу принципімен, архитектураны, командалар жүйесін, негізгі перифериялық құрылғылар мен нақты бір кристалды RISC микроконтроллердің ішкі жүйелерімен жұмыс істеу тәртібін оқып үйрену арқылы таныстыру, негізгі теориялық ережелерді бекіту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отын жағудың арнайы сұрақтары
  Несиелер: 6

  Бұл пән өнеркәсіптік кәсіпорындардағы энергетикалық қазандықтардың оттықтарында отынды жағу әдістері, газ тәріздес, сұйық және қатты отынды жағудың қазіргі әдістерімен танысу, жағылатын отынның түрі мен сипаттамасына байланысты жанарғы құрылғыларын таңдау және есептеу саласында мамандарды дайындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Су дайындаудың физика-химиялық тәсілдері
  Несиелер: 4

  Пән оқу барысында бакалавр сулы-химиялық режимді ұйымдастыру мен суды дайындау әдістерін оқыту. Су дайындау қондырғыларының сенімді және тиімді жұмыс істеуіне, қауіпсіз пайдалануына мүмкіндік алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Үрдістер мен жылуэнергетикалық есептердегі жылумассаалмасу
  Несиелер: 6

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр жылуэнергетикалық және жылумеханикалық жабдықтардың сенімді және тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында идеалды және нақты газ циклдары мен термодинамикалық процестерді талдау мен есептеудің заманауи әдістері үшін термодинамика әдістерін қолдануды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы
  Несиелер: 5

  Құрылымдық материалдардың технологиясы құрылымдық материалдарды пластикалық деформация, құю, дәнекерлеу, кесу және өңдеудің заманауи әдістері, сондай-ақ берілген конфигурация мен көлемдегі дайындамалар мен бөлшектерді дайындаудың басқа әдістері, сонымен қатар осы әдістерді ұтымды пайдалану туралы білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электротехника және микропроцессорлық техника
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді микропроцессорлық жүйелер мен электрониканың (ЭиМТ) классификациясымен, негізгі архитектуралармен (ЭиМТ), функциялық тораптармен және процессордың жұмыс істеу принципімен, архитектураны, командалар жүйесін, негізгі перифериялық құрылғылар мен нақты бір кристалды RISC микроконтроллердің ішкі жүйелерімен жұмыс істеу тәртібін оқып үйрену арқылы таныстыру, негізгі теориялық ережелерді бекіту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электртехникалық материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс электр техникалық материалдардың сипаттамаларын (меншікті электр кедергісі; диэлектрлік өткізгіштігі; диэлектрлік шығындар бұрышының тангенсі; электр беріктігі) меңгереді. Электр техникалық материалдардың жылу сипаттамалары (қызуға төзімділігі; жылу өткізгіштігі; жылу кеңеюі; суыққа төзімділігі).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отын және жану теориясы
  Несиелер: 6

  Бұл пән өнеркәсіптік кәсіпорындардағы энергетикалық қазандықтардың оттықтарында отынды жағу әдістері, газ тәріздес, сұйық және қатты отынды жағудың қазіргі әдістерімен танысу, жағылатын отынның түрі мен сипаттамасына байланысты жанарғы құрылғыларын таңдау және есептеу саласында мамандарды дайындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясында энергияны үнемдеу
  Несиелер: 4

  Пән отын-энергетикалық кешенінде, өнеркәсіп салаларында, көлікте, аграрлық кәсіпорындарда, тұрмыстық-коммуналдық секторда энергияны үнемдеу және қайталанатын дәстүрлі емес энергия көздерін қолдану жөнінде білімдерін, дағдыларын және бейімділіктерін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматты басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Пән автоматты құрылғылар туралы білімді, жұмыс режимдерін басқару құралдары ретінде, электр техникалық және электр энергетикалық объектілердің әртүрлі типтерінің параметрлерін қорғау мен реттеуді қалыптастырады, эксперименталды зерттеу міндеттерін, әртүрлі автоматты құрылғыларды жобалау, сынау және өндіру кезіндегі эксперименттің теориясы мен техникасын оқуды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Энергетикадағы энергия үнемдегіш технологиялар
  Несиелер: 4

  Білім алушыларды негізгі энергия үнемдеу принциптеріне, энергия үнемдеудің оңтайлы тәсілін таңдау принциптерін, электр энергиясы мен жылудың коммерциялық есебімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электрмен жабдықтау
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр электр тұтыну режимдерін қалыптастырудың физикалық негіздері туралы білім алады; электрмен жабдықтау жүйелерінің электржабдығын таңдау тәсілдерін меңгеру; электрмен жабдықтау жүйесі элементтерінің қорғаныс құрылғыларының параметрлерін анықтау әдістерін меңгеру. электр энергиясын өндіру, қайта құру, беру және тарату жүйелерін жобалау және құру бойынша МЕМСТ, ЭБЖ және басқа да нормативтік басшылық материалдар талаптары қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық талдау және статистика
  Несиелер: 5

  Статистиканың пәні мен міндеттері. Статистикалық бақылау. Статистикалық мәліметтер және топтастыру. Абсолюттік және салыстырмалы шамалар. Агробиологиялық көрсеткіштерді Экономикалық талдаудың мақсаттары мен міндеттері. Жер пайдалануды экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің, жұмыстар мен қызметтердің көлемін, сапасын және құрылымын талдау. Мелиорацияланатын жерлерді талдау дақылдардың өнімділігі және жалпы өндіріс, АӨК қаржылық жай-күйі, шаруашылық жүргізуші субъектілерде тыңайтқыштар мен мелиоранттарды қолдану тиімділігін талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электр энергетикасы
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр электр энергиясын тарату және тарату кезінде электр энергетикалық жүйелер мен желілерде өтетін процестердің физикасы туралы, Электр энергетикалық жүйелерді (ЭЭЖ) құру және олардың режимдерін басқару заңдары туралы, тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың сапасын, сенімділігін және үнемділігін қамтамасыз ету туралы және энергия жүйелерінің режимдерін есептеу есептерін құрастыру туралы білім алады.\\

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазандық қондырғылары және бу генераторы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында бакалавр бу қазандары мен басқа буды өндіруші қондырғылардың құрылымдары және жұмыс ережелері туралы, негізгі және көмекші жабдықтарда өтетін жұмыс процесстері туралы білімдерін қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес экономика
  Несиелер: 5

  Нарықтық экономика – еркін кәсіпкерлікке, өндіріс құралдарына меншік түрлерінің алуан түрлілігіне, нарықтық баға белгілеуге, шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы шарттық қатынастарға, субъектілердің шаруашылық қызметіне мемлекеттің шектеулі араласуы принциптеріне негізделген экономикалық жүйе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматика негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән автоматика және автоматты реттеу жүйелерін құрудың жалпы принциптерін, автоматика элементтері мен жүйелерін таңдау және есептеу әдістерін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бу және газ турбиналары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында бакалавр студенттердің бу және газ трубиналары бар энергия өндіру жүйелерін тиімдлеу және үлгілеу әдістерін , жылулық сүлбелері мен қондырғыларын таңдау , жылулық есептерін өткізу, сынау мен пайдаланып қолдану білімдерінің қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сығымдағыштар мен жылу қозғалтқыштары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында бакалавр сорғылардың, сығымдағыштардың, желдеткіштердің, булық және газдық турбиналар мен қондырғылар, іштей және сыртгай жанатын қозғалтқыштардың негізгі термодинамикалық және газды динамикалық жұмыс істеу принциптерімен студенттерді таныстыру; жылулық қозғалтқыштар мен сығымдағыштардың жұмыстық сшіаттамаларының ерекшеліктерін талдауды және жылуэнергетикалық жүйелердің тиімділігіне олардың ықпал ету бағасын беруді игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылумен қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Жылу жүйелерінің жұмысын, жылу желілерінің және жылу пункттерінің схемаларын, тығыздалған конструкцияларды, пайдаланылатын жабдықтарды, олардың дизайнын, даму үрдістерін, жылу энергиясын тұтыну, жылумен жабдықтау жүйелері, ыстық сумен жабдықтау жүйелері, жылу жүктемесін бақылау және жылу желілерін гидравликалық есептеуді оқып үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық үдерістерді автоматтандыру жүйелері
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр электр энергетикасындағы технологиялық өндірістің және автоматты бақылау объектісіндегі сипаттамаларын, сондай-ақ технологиялық процестің параметрлері туралы ақпаратты алуды, түрлендіруді және беруді қамтамасыз ететін автоматты реттеу жүйесінің элементтерін оқып білу; басқарудың қабылданған өлшемдеріне сәйкес технологиялық процеске әсер ету тәсілдерін және реттеудің типтік заңдарын қалыптастыруды оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылумен қамтамасыз ету жүйелері мен көздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді теориялық білімдермен қамтамасыз етіп, іс жүзінде жылумен қамту жүйелерінің жобалау және құрылымдарын есептеу әдістерімен таныстырып және монтаждау мен пайдалану негіздерін үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау және энергетикадағы қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Пән заңнамалық актілер жүйесін, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық және медициналық-профилактикалық іс-шаралармен және еңбек процесінде қауіпсіздікті, адамның денсаулығы мен еңбек қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ететін құралдарды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Энергетикалық жүйелерді автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Пән автоматты құрылғылар туралы білімді, жұмыс режимдерін басқару құралдары ретінде, электр техникалық және электр энергетикалық объектілердің әртүрлі типтері параметрлерін қорғау және реттеу, экспериментті зерттеу есептерін, әртүрлі автоматты құрылғыларды жобалау, сынау және өндіру кезіндегі эксперименттің теориясы мен техникасын үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрмен жабдықтау жүйелерін пайдалану және жөндеу
  Несиелер: 5

  Жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету және энергиямен жабдықтау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету саласындағы студенттердің іргелі білімдерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Энергиямен жабдықтау жүйелерін монтаждау және қосу
  Несиелер: 5

  Курс жабдықтарды, аспаптарды, құрылғыларды және монтаж жұмыстарын орындауға арналған құралдарды орнатумен байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды; салынып жатқан электр станцияларының қауіпсіздігін, сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ету мақсатында нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық қауіпсіздік және еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында бакалавр экологиялық қауіпсіздігіне сәйкес және оның дамуын, қорғалуын сонымен қатар жылуэнергетикалық және жылуэнергетикалық қондырғылар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың жылу және жылу энергетикалық қондырғыларын жобалау, орнату және пайдалану кезіндегі экологиялық, энергетикалық және ресурс үнемдеуші техникалық саясатты іске асыруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Энергиямен қамтамасыз ету жүйесін жобалау
  Несиелер: 6

  Пән жылуэнергетиканың негіздерін, нақты газдардың негізгі термодинамикалық процестері мен бу қайратты қондырғының жұмыс айналымы туралы түсініктерді, жылутасығыш түрін және жылумен жабдықтау жүйесін таңдау тәсілдерін игерген, сонымен қатар жылу көздерінің жылулық сұлбасын және жылулық жүктемелерді есептеу әдістерін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Энергия үнемдегіш дербес энергетика
  Несиелер: 6

  Пән бакалаврларға заманауй балама энергия көздерін пайдалануды, оларды құрастыру мен экономикалық тиімділігін; оларды өндірісте әр түрлі технологиялық үрдістерде қолдануды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Энергетикалық жүйелерді жобалауды негіздері
  Несиелер: 6

  Осы пәнді оқу барысында бакалаврлар энергетикалық жүйелердің дизайн ерекшеліктері туралы білім алады, жобалау мақсаттары мен міндеттерін таңдап, кәсіпорынның энергетикалық балансын есептейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дәстүрлі емес қайта жаңғыртылатын энергия көздері
  Несиелер: 6

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр энергияның баламалы көздерімен, дәстүрлі емес энергетикалық қондырғыларды құру және қызмет ету принциптерімен байланысты мәселелерді зерделеуге білім алады; электр энергетикалық және электр техникалық дәстүрлі энергетикалық қондырғыларды құру кезінде техникалық шешімдерді қабылдауды негіздеу біліктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғылыми жаратылыстану пәндері мен тіршілік қауіпсіздігі саласындағы базалық негіздерді, құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, экологиялық және экономикалық мәдениеттің құрылымы мен функцияларын, академиялық хат жанрларын есте сақтау

 • Код ON2

  Негізгі физикалық. электротехниеалық және термодинамикалық заңдарды, сонымен қатар заманауи автоматтандырылған компьютерлік бағдарламаларды қолдану әдістері мен концепцияларын сипаттау.

 • Код ON3

  Энергетикалық ресурстарды өндіру, бөлу және пайдалану үшін қондырғылар мен жабдықтардың техникалық сипаттамаларын, құрылымдық ерекшеліктерін, мақсаттарын, жұмыс режимдерін жіктеу

 • Код ON4

  Энергетикалық жүйелердегі технологиялық процестерді басқарудың заманауи әдістері мен құралдарын қолдану

 • Код ON5

  Технологиялық процестің негізгі параметрлерін өлшеу және бақылау үшін техникалық құралдарды таңдау

 • Код ON6

  Технологиялық параметрлерді, дайын өнім мен қызмет сапасын бақылауды өндірістік бақылауды жүзеге асыру

 • Код ON7

  Жылуэнергетикалық қондырғылар мен жылуды өндіру, бөлу және пайдалану үшін технологиялық жабдықты тиімді басқару әдістерін ажырата білу

 • Код ON8

  Әр түрлі мақсаттардағы жылу, бу және ыстық су қазандықтарын, трансформаторларды, электр техникалық құрылғыларының, энергияны өндіру, тарату және пайдалануға арналған энергетикалық қондырғылар мен кешендерінің параметрлерін негіздеу.

 • Код ON9

  Энергетикалық ресурстар мен энергетикалық жүйелерді қолдану тиімділігінің мәселелерін шешу үшін ақпараттық технологияны қолдану

 • Код ON10

  Энергетикалық жүйенің жекелеген элементтері үшін қорғаныс және автоматика құрылғыларын таңдау және есептеу

 • Код ON11

  Сандық және микроконтроллер құралдарын қолдана отырып энергетикалық процестердің параметрлерін басқарудың заманауи автоматтандырылған жүйелерін жасау

 • Код ON12

  Түрлі мақсаттағы энергетикалық қондырғылар мен жылу желілерінің жұмыс режимдерін монтаждау, іске қосу және қызмет көрсету

 • Код ON13

  Электр жабдықтары мен электр, жылу, газ және сумен жабдықтау жүйелерін пайдалану

 • Код ON14

  Компьютерлік модельдеу әдістерін пайдалана отырып, баламалы және жаңартылатын энергия көздері негізінде энергетикалық қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу

Top