Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01521 Математика-Физика в Halyqtar dostyǵy

 • Математикалық талдау
  Несиелер: 5

  "Математикалық талдау" курсында негізгі ұғымдардың жиынтығы қарастырылады:Нақты сандар.Нақты санның модулі. Жиын ұғымы.Жиындарға амалдар қолдану.Сан тізбегі және оның шегі. Сандық функция ұғымы.Негізгі қасиеттері.Функцияның шегі және үздіксіздігі.Шектер туралы теоремалар. Тамаша шектер.Анықталмағандықтарды ашу.Фунцияның туындысы.Негізгі анықтамалар, теоремалар және ережелер.Функцияның дифференциалы. Функцияның графиктерін туындының көмегімен зерттеу және салу. Алғашқы образ және анықталмаған интеграл. Негізгі қасиеттері. Анықталмаған интегралдарды интегралдау әдістері. Анықталған интеграл, негізгі қасиеттері. Анықталған интегралды есептеу. Ньютон-Лейбниц формуласы.Анықталған интегралдарды есептеу әдістері. Анықталған интегралдарды геометрия және механика есептерін шешуге қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Талдауға кіріспе
  Несиелер: 5

  «Талдауға кіріспе» курсында мектеп математикасында қарастырылатын функция ұғымына, барлық элементар функциялардың (Сызықтық, квадраттық, дәрежелік, көрсеткіштік,логарифмдік, тригонометриялық және кері тригонометриялық) анықтамаларына, қасиеттеріне және графиктеріне кең түрде шолу жасалады.Нақты сан ұғымы, нақты сандар жиыны, нақты сандарға амалдар қолдану, нақты санның модулі (Абсолют шамасы) және оның барлық қасиеттері, модуль таңбасы бар теңдеулер мен теңсіздіктердің түрлері және оларды шешудің әдістері,теңсіздіктер, әртүрлі теңсіздіктерді дәлеледеудің әдістері қарастырылып,пысықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әуезовтану
  Несиелер: 5

  Әуезовтың өмірбаяны мен шығармашылық мұрасы. Әуезов Шығармалары.. Әуезов және әдебиет.қазақ және әлем әдебиетіндегі Әуезовтің рөлі мен орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық талдау II
  Несиелер: 3

  "Математикалық талдау ІІ" курсында төмендегі ұғымдардың жиынтығы қарастырылады: Көп айнымалының функциясысы. Екі және үш айнымалының функциясы, негізгі қасиеттері.Көп айнымалы функцияның шегі, үздіксіздігі және дербес туындылары.Көп айнымалы функцияның жоғары ретті дербес туындылары мен дифференциалдары.Еселі интегралдар.Екі және үш еселі интегралдар және оларды есептеудің әдістері.Екі және үш еселі интегралдарды геометрия мен механиканың есептерін шешуге қолдану.Қисық сызықты және беттік интегралдар.Олардың негізгі қасиеттері.Қисық сызықты және беттік интегралдарды есептеу әдістері.Қисық сызықты және беттік интегралдарды геометрия мен механиканың есептерін шешуге қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 5

  Абай Дәуірі. Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық мұрасы.Абай шығармалары. Абай Лирикасы. Абай Поэмалары. Абай Прозасы. Абай және әдебиет.Абайдың қазақ және әлем әдебиетіндегі рөлі мен орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Элементарлы математика
  Несиелер: 3

  Қарапайым математика курсында мектептегі математика курсына кіретін қандай да бір ұғымның дамуын, оның бастауынан қазіргі заманғы ұғымдарға дейін байқауға болады. Мысалы, қисықтар: нүктелердің геометриялық орындары; нүктелердің қозғалыс траекториялары; Декарт және полярлық координаттарда берілген теңдеулермен берілген; параметрлік теңдеулермен берілген және т.б. соңында, бір өлшемді континуум ретінде қисықтың жалпы анықтамасы берілуі мүмкін. Көпбұрыштың бұрыштарының жиынтығы туралы Теорема дөңес және жұлдызды көпбұрыштар және т. б. жағдайда таратылуы мүмкін.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Талдауға кіріспе II
  Несиелер: 3

  «Талдауға кіріспе ІІ» курсында математикалық талдаудың негізі болып табылатын сан тізбегі,сан тізбегінің шегі, функцияның шегі және үзіліссіздігі, тамаша шектер, анықталмағандықтарды ашу, функцияның туындысы және дифференциалы ұғымдары, функция туындысының геометриялық және механикалық мағаналары,жоғары ретті туындылар мен дифференциалдар,дифференциалдық есептеуді функцияларды зерттеуге және олардың графиктерін салуға қолдану,теңдеулерді шешу, теңсіздіктерді дәлелдеу мәселелері кең түрде қарастырылып, пысықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогикалық ғылым тәрбиелеу мен оқыту саласындағы тұрмыстық білімдерге қарағанда, бытыраңқы фактілерді қорытады,құбылыстар арасындағы себепті байланыстарды белгілейді. Ол оларды, қанша түсіндіреді, сұрақтарға жауап береді, неге және оқыту мен тәрбиенің әсерінен адам дамуында қандай өзгерістер орын алады. Ғылыми білім тұлғаны дамытудың педагогикалық процесін болжау және басқару үшін қажет. Өз уақытында ұлы орыс педагогы К. Д. Ушинский педагогикадағы эмпиризмнен алдын ала сақтады,тек қана жеке, кем дегенде сәтті, тәрбие тәжірибесіне негізделмегенін әділ атап өтті. Педагогикалық тәжірибені теориясыз ол медицинадағы білімділікпен салыстырды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Талдауға кіріспе III
  Несиелер: 5

  «Талдауға кіріспе ІІІ» курсында математикалық талдаудың негізі болып табылатын алғашқы функция ұғымы,анықталмаған интеграл және оның қасиеттері, негізгі элементтар функциялардың анықталмаған интегралдарының кестесі,анықталмаған интегралдарды интегралдау әдістері ( тікелей интегралдау,айнымалыны алмастыру,бөліктеп интегралдау),бөлшек- рационал функцияларды,иррационал функцияларды,биномдық дифференциалды, тригонометриялық функцияларды интегралдау әдістері,анықталған интеграл ұғымы және оның қасиеттері, анықталған интегралды есептеу әдістері, Ньютон – Лейбниц формуласы,анықталған интегралдарды геометриялық және механикалық есептерді шешуге қолдану мәселелеріне кең түрде шолу жасалып,бұл ұғымдар пысықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Графтар теориясы
  Несиелер: 3

  Графтар дәрежесінің қасиеттерін меңгеру. Эйлер теориясы Бағытталған графтартар теориясын оқу. Графтардын ең қарапайым қасиеттерін зерттеу. Ашық (дерево) және тұйық (цикл) графтар ұғымын қарастыру. Жазық графтар қасиеттерін меңгеру. Ашық графтар қасиеттерін қарастыру. Эйлер графтарымен қолды үзбей сызу есептерін шығару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жанғыру және қазақ тарихының мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақстанның рухани жаңғыруы. Мәдени мұра бағдарламасы. "Тарих толқынындағы адамдар"бағдарламасы. Бәсекеге қабілеттілік "Цифрлық Қазақстан", "Үш тілде оқыту", "мәдени және конфессияаралық келісім". Прагматизм. Ұлттық бірегейлікті сақтау. Ұлттық сана-сезімнің рухани жаңаруы және жетілуі. Білім және рухани жаңғыру. Қазақстандағы білім беру жүйесін реформалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геометрия негіздері
  Несиелер: 3

  «Геометрия негіздері» курсында Планиметрия мен Стереометрияның негізгі анықтамалары, аксиомалары және теоремалары терең зерттеледі.Әрбір геометриялық фигураның анықтамасы мен қасиеттері талданады.Геометриялық фигураларды түрлендіру әдістері мен геометриялық фигуралар арасындағы метрикалық қатыстарға ерекше көңіл бөлінеді.Скалярлық және векторлық шамалар,олардың негізгі қасиеттері және қолданылулары жан-жақты қарастырылады. Векторлық алгебраның элементтерін мектеп геометрия курсына енгізудің ғылыми негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау III
  Несиелер: 5

  "Математикалық талдау ІІІ" курсында төмендегі ұғымдардың жиынтығы қарастырылады: Сан қатарлары.Сан қатарларының жинақтылық белгілері.Ауыспалы таңбалы сан қатарлары.Даламбер ,Коши ,Лейбниц белгілері.Функционалдық қатарлар. Дәрежелік қатарлар.Дәрежелік қатарлардың жинақталу радиусы және интервалы. Фурье қатарлары. Нақты айнымалы функциялар теориясы(НАФТ). Функцияналдық талдау элеметтері.Комплекс айнымалы функциялар теориясы(КАФТ).Комплекс сандар,оларға амалдар қолдану.Комплексттік жазықтық. Комплекс санның геометриялық кескіні.Комплекс санның тригонометриялық және көрсеткіштік түрлері.Тригонометриялық және көрсеткіштік түрде берілген комплекс сандарға амалдар қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Дінтану пәні. Мемлекет және дін. Діннің ерте формалары. Иудаизм. Буддизм. Конфуциандық. Даосизм. Индуизм. Ерте христиандық. Православие. Католицизм. Протестантизм. Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Жалған діни экстремизм. Діни экстремизмнің алдын алу әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орта мектептегі физикадан демонстрациялық эксперименттер
  Несиелер: 5

  Пәнде демонстрациялық эксперименттің дидактикалық функциялары, физиканы оқыту әдісі ретінде демонстрациялық эксперименттің әдістемесінің негіздері, физиканың мектептегі курсына үйрету демонстрациялық эксперименттің жүйесі, демонстрациялық тәжірибелерді қою техникасы мен технологиясы талданады, физика кабинеті жабдықтарының элементтері және жеке демонстрацияларды қою технологиясы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектеп экспериментінің техникасы
  Несиелер: 5

  Пәнде физиканы оқытудың эксперименталды әдісі; ғылыми және оқу физикалық экспериментінің құрылымы мен міндеттері; дидактикалық функциялар және оқу физикалық экспериментке қойылатын талаптар және оның ерекшеліктері, техника мен оны өткізу технологиясына қойылатын талаптар; зертханалық сабақтардың тақырыптары; физика кабинеттерін оқу жабдықтарымен жабдықтау принциптері; эксперимент қою үшін қажетті аспаптардың әрекет ету принципі сипатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр және магнетизм
  Несиелер: 5

  Пәнде электромагнетизмнің негізгі ұғымдары қарастырылады: заряд, электр және магнит өрісі, олардың кернеулігі мен потенциалы, ток, электромагнитті тербелістер мен толқындар; электромагнетизмнің негізгі заңдары мен теоремалары, магниттік қабылдағыштығы бойынша заттардың жіктелуі баяндалады; заттардың электромагнитті өрістермен өзара әрекеттесуі кезіндегі негізгі параметрлері сипатталады және практикалық есептерді шешу үшін электромагнетизм заңдарын қолданылуы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математика тарихы
  Несиелер: 5

  Математика тарихы курсы болашақ математика мұғаліміне математиканы дамыту жолындағы негізгі кезеңдермен танысу үшін ғана емес, сонымен қатар негізгі математикалық ұғымдарды және математикалық пәндерді қалыптастыру жолын білу үшін де қажет. Тек қана ғылым тарихы адамзатты толық білмей-ақ жетілген зұлымдыққа, ал одан прогресске жеткізген баяу және күрделі прогрессті ашуға қабілетті. Бұл жол әр педагогке өте маңызды, өйткені оны түсіну жалғыз құрал емес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Механика негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнде кеңістікте денелердің орын ауыстыруымен байланысты физикалық құбылыстар қарастырылады; механикалық жүйелерді сипаттаудың кинематикалық және динамикалық әдістері, материалдық нүктелер мен қатты денелер жүйесінің динамика заңдары, механикалық шамаларды сақтау заңдары құрастырылады, модельдік түсініктер негізінде механикалық жүйелердің физикалық қасиеттері зерттеледі, тұтас орта механикасының негізгі ұғымдары енгізіледі, физиканың практикалық есептерінің есептері келтіріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Термодинамика және кинетика
  Несиелер: 5

  Пәнде макроскопиялық жүйелердің тепе-тең қасиеттері, термодинамиканың басталуы және олардың салдары және практикада қолданылуы, тепе-теңдік теорияның нақты есептерінде термодинамикалық потенциалдарды қолдану қарастырылады; газ қоспасындағы және ерітінділердегі реакциялардың химиялық тепе-теңдігімен байланысты есептер шешіледі, қарапайым химиялық реакциялардың жылдамдығы анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Алгебра және сандар теориясы
  Несиелер: 5

  Алгебралық теңдеулерді радикал арқылы шешу, алгебралық амалдардың жалпы қасиеттері мұқиет зерттеу, сақина, өріс ұғымдарын математика мен жаратылыс танудың әр түрлі салаларында кеңінен қолдану. Математиканың теңдеулерді шешу жөніндегі есептерге байланысты дамыған негізгі бөлімдерінің бірі. Дәрежесі 4 тен жоғары болатын теңдеулердің шешуін алгебралық амалдар көмегімен теңдеудің коэффиценті арқылы өрнектеу. Сандар теориясы — математиканың бүтін, рационал және алгебралық сандардың қасиеттерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  "Инклюзивті оқыту" курсы қазіргі заманғы отандық және шетелдік педагогикаға қол жеткізуге негізделген таңдау пәні ретінде өзіндік оқу пәніне бөлінген. Пәнді оқу барысында дамуында ауытқулары бар балалардың білім беру перспективасының қазіргі жағдайын сипаттайтын инклюзия, интеграция, психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу, инклюзивтік білім беру, тьюторлық және т.б. ұғымдардың мазмұны ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Мәтіннен қажетті ақпаратты алу, оны оқу-кәсіби қарым-қатынаста түсіндіру дағдыларын дамыту. Қарым-қатынас мақсаты мен жағдайларына қарай кәсіби деңгейде байланыс орнату, коммуникацияны сауатты құру қабілетін дамыту. Кәсіби қарым-қатынас саласында орыс (қазақ) тілінде тілдік мінез-құлық бағдарламасын құру барысында шығармашылыққа, инновацияларға, алқалылыққа қабілеттілікті дарыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі" курсы университеттің педагогикалық емес мамандықтарының студенттеріне арналған. Ол студенттерді тәрбие жұмысының әдістемесінің мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігімен, курс саясатымен, студенттер оқу барысында алған дағдылары мен іскерліктерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандар теориясы
  Несиелер: 5

  Сандар теориясы — математиканың бүтін, рационал және алгебралық сандардың қасиеттерін зерттейтін саласы. Әсіресе оң натурал сандар 1, 2, 3, …, оның қасиеттері мен оларға арифмет. амалдар қолдану Сандар теориясының зерттеу аясында ерекше орын алады. Грекияда б.з.б. 6 ғ-да (Пифагор мектебінде) бүтін сандардың бөлінгіштігі зерттеліп, бүтін сандардың жеке түрлері (мыс., жай сандар, құрама сандар, квадрат сандар) ажыратылды, кемел сандардың құрылымы қарастырылды. Евклид “Негіздерінде” Евклид алгоритміне сүйеніп, екі бүтін санның ең үлкен ортақ бөлгішін табуға арналған жүйелі бөлінгіштік теориясы құрылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Болашақта математика пәнінен сабақ беретін мұғалімдерді нақты білімдермен практикалық дағдылармен қаруландыру және студенттердің педагогикалық ой ӛрісінің дамуына көмектесу. Оқытудың жалпы заңдылықтарын, мақсаттары мен мазмұнын, әдістәсілдерін, методикалық зерттеулерді; оқу құралдарын, инновациялық технологияларды оқу процесінде пайдалану әдістемесін; oқушыларды оқу ісіне қызықтыру тәсілдерін меңгереу. Болашақ математика пәні мұғалімі сабақ өткізудің жаңа әдістерін меңгеруге көмектесу, сабақ өткізудің түрлі әдістерін педагогикалық практикада пайдалана білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Ықтималдықтар теориясы бөлігінде негізгі тірек ықтимал модельдерді құрудың математикалық әдістеріне және осы әдістерді жаратылыстану және практикалық қызметі. Пуассон, көрсеткіштік, қалыпты, гамма және т. б. бөлулердің әрбір отбасы математикалық постулаттар жүйесін жеткізетін кейбір нақты объектілерді қарау арқылы енгізіледі,олардан аналитикалық түрде бөлу жолымен осы объектілердің сандық сипаттамаларын бөлу анықталады. Математикалық аппарат Ықтималдықтар теориясы тек қана сол көлемде баяндалады. жаңа ықтималдық модельдерді дұрыс енгізу. Мұндай тәсіл математикалық әдістерді пайдалануға бейресми қарым-қатынасты қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ықтималдар теориясының есептерін шешудің арнайы әдістемесі
  Несиелер: 5

  Кездейсоқ бір оқиғаның ықтималдығы бойынша онымен қандай да бір байланыста болатын басқа бір кездейсоқ оқиғаның ықтималдығын анықтауға мүмкіндік беретін зерттеу. Ықтималдылық теориясында кездейсоқ құбылыстардың заңдылығы зерттеу. Кездейсоқ құбылыстарға анықталмағандық, күрделілік, көп себептілік қасиеттері тән. Сондықтан мұндай құбылыстарды зерттеу үшін арнайы әдістер құруды меңгеру. біркелкі болып келетін кездейсоқ құбылыстарды жан-жақты бақылай отырып қандай да болмасын бір заңдылықты (тұрақтылықты), яғни статистик. заңдылықты байқау. Ықтималдылық теориясының негізгі ұғымдары элементар ықтималдылық теориясы шегінде қара��айым түрде анықталуын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аналитикалық геометрия
  Несиелер: 6

  Аналитикалық геометрия әдістері жазықтықтағы фигураларға, үшөлшемді кеңістіктегі беттерге қолданылады, сондай-ақ кеңістіктегі жоғары өлшемдік жалпылауға жол береді. Мұнда жазық және кеңістіктік міндеттерді шешу үшін қолданылатын аналитикалық геометрияның негізгі элементтері ұсынылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Математикалық ғылым, дифференциалдық теңдеулер теория-сы, процестердің математикалық моделдерін құрып, сипаттаушы функционалдық тəуелділіктерін табумен айналысады. Пәнді игерудің негізгі мақсаты студенттердің қарапайым дифференциалдық теңдеулер теориясының негіздерін оқып үйрену болып табылады. Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер бөлінеді: тыңдаушыларды дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі түсініктерімен және әдістерімен таныстыру, осы ғылымның қазіргі жағдайы мен дамуы туралы түсінік беру, курстың практикалық бөлімінде студенттерде қарапайым дифференциалдық теңдеулерді және қарапайым теңдеулерді жеке туындылармен сапалы интегралдау әдістерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер
  Несиелер: 5

  Алдыңғы тригонометриялық материалды зерттеу кезінде оқушылардың Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуге дайындығына көңіл бөлінді. Нақты оқушылары қазірдің өзінде оқытылды шешу теңдеулер мен теңсіздіктер, бірақ сұрақ қойылған басқаша. Енді қалыптасқан біліктерге сүйеніп, оларды қарапайым және оларға қосылатын Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуге үйрету, кейбір Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің арнайы тәсілдерін меңгеру қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Басқа ЖОО пәндерін оқыту барысында шет тілін білу үшін Кәсіби-бағытталған шетел тілінің технологиялары қарастырылады, басқа тілдік құзыреттер одан әрі кәсіби қызметте қолданылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Minor бағдарламасы
  Несиелер: 12

  Бакалаврлардың оқу модульдерінің көлемін, кәсіби құзіреттілігі мен түлектің кәсіби қызметке дайындығын меңгеру дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді. Сізге алған біліміңізді, дағдыларыңыз бен біліктіліктеріңізді, соның ішінде негізгі бағдарлама аясында терең мамандандырылғандықты көрсетуге және бағалауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пәнде мектептегі физиканы оқытудың міндеттері мен қазіргі концепциясы; физика бойынша оқу сабақтарын ұйымдастыру формалары; физиканы оқытудың әдістері мен тәсілдері; демонстрациялық эксперимент, физика бойынша зертханалық сабақтар; физика есептерін шешу әдістемесі; оқушылардың білімі мен іскерлігін бақылау түрлері; оқытудың жаңа технологиялары, мектептегі физика бөлімдерін оқыту әдістемесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық логика және дискретті математика
  Несиелер: 5

  Логикалық функциялар, алгоритмдер, графтар, кодтау теориясының негізгі ұғымдарын меңгеру, программалау процесінде жасанды интеллект есептерін шығаруда, программалардың дұрыстығын дәлелдеуде модельдеуді пайдалануға дағдыландыру. жиындар және оларға қолданылатын амалдар туралы, комбинаторика элементтері туралы; жиындар теориясының негізін білу; жалпы алгебраның элементтерін білу; предикаттар және оларға қолданылатын амалдарды білу, кодтау теориясының элементтерін білу. логикалық формуламен берілген бульдік функциялар үшін ақиқат кестесін құра білу; предикаттық формулалардың ақиқаттығын анықтай білу; жиындарға арифметикалық амалдарды қолдана білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физиканың компьютерлік әдістері
  Несиелер: 3

  Пәнде MATLAB бағдарламалау ортасы туралы жалпы түсінік қарастырылады; екі және үш өлшемді графиктерді форматтау; MathCAD және MATLAB жүйесінің графиктерімен жұмыс істеу және арнайы графиктерін құру; MATLAB жүйесіндегі физикалық құбылыстарды анимациялау және талдау; MathCAD және MATLAB бағдарламалау ортасында Паскаль тілінде физика есептерін шешу қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физика тарихы
  Несиелер: 6

  Пәнде физика ғылымының дамуының негізгі кезеңдері баяндалады; ғылымның дамуындағы қандай да бір бағыттардың дамуын ынталандыратын әр кезеңдерде физиканың дамуын анықтайтын негізгі факторлар қарастырылады; физика мен техника және басқа да ғылымдардың дамуының өзара байланысы, олардың өзара байланысы көрсетіледі; физика мен техниканың дамуындағы нақты ашылулар мен зерттеулердің рөлін бағалау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қолданбалы ядролық физикаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәнде ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы саласындағы негізгі ережелер мен тұжырымдамалар, микрофизикадағы негізгі құбылыстар мен процестер, олардың ғаламның эволюциясындағы рөлі; осы құбылыстар мен процестерді қолданбалы пайдалану мүмкіндіктері; ядроның құрылымына, Радиоактивті ыдырау заңдары мен ядролық реакцияларға, элементар бөлшектердің негізгі қасиеттеріне және бөлшектердің өзара әсерлеуін қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Атом және атом ядросның физикасы
  Несиелер: 5

  Пәнде атомдық, ядролық физика және элементар бөлшектер физикасының негізгі ұғымдары; қолданылатын физикалық шамалардың тәртіптері; негізгі эксперименттер және негізгі эксперименталды нәтижелер қарастырылады, Атомдық және ядролық физиканың эксперименталды әдістері талданады; тәжірибелік есептерді шешу және зертханалық жұмыстарды жүргізу кезінде Атомдық және ядролық физика заңдарын қолдану түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Астрофизика
  Несиелер: 5

  The discipline describes galactic and non-galactic astronomy; examines the formation and evolution of galaxies; the basic concepts and principles of cosmology and cosmogony; the birth, life and death of stars; presents modern ideas about the origin and early evolution of the Solar system; explains the origin of planets and life in the Universe.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы оптика
  Несиелер: 5

  Пәнде заманауй оптика негіздері, жарықтың таралу заңы және бейнелердің қалыптасуы, оптикалық сәулелену қасиеттері, оның заттармен өзара әрекеттесуі; оптикалық жүйелердің сипаттамалары, олардың элементтік базасы қарастырылады; қарапайым оптикалық жүйелердің құрылысы мен әрекетінің негізгі принциптері көрсетіледі; оптикалық жүйенің сипаттамаларын анықтау мысалдары және оптикалық жүйе элементінің бейненің қалыптасуына әсерін сипаттау келтіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стереометриялық есептерді шығару практикумы
  Несиелер: 3

  Стереометриялық есептерді шешудің әдістері мен тәсілдерін білу және түсіну. Стереометрия есептерін координаттық және векторлық әдістермен шеше білу. Көп қырлы модельдерді құру кезінде графикалық мәдениетті қалыптастыру. Кеңістіктік көрініс пен қиялды дамыту. Күрделілігі жоғары деңгейдегі міндеттерді шеше білу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оптика
  Несиелер: 5

  Пәнде жарықтың затпен өзара әрекеттесуімен байланысты құбылыстардың физикалық негіздері; оптикалық құбылыстар саласындағы негізгі эксперименталды нәтижелері; геометриялық және толқындық оптиканың негізгі заңдары, оптика есептерін шешу әдістері, оптикалық құбылыстар мен заттарды зерттеу үшін қазіргі заманғы эксперименталды құрылғылардың жұмыс істеу принциптері және құрылысы, оптикалық әдістер арқылы талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орта мектепте физика есептерін шығару әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пәнде физикалық есептердің түрлері мен құрылымы, оларды оқу процесінде қолдану әдістемесі қарастырылады; әртүрлі типтегі есептерді шешу әдістемесі, стандартты есептерді шешудің жалпы және жеке алгоритмдері талданады; әртүрлі бөлімдердің есептерін шешу әдістері және мектеп физикасының әртүрлі бөлімдері бойынша есептерді шешудің жеке алгоритмдері; стандартты есептерді шығармашылық есептерді түрлендіру мысалдары келтірілген.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қиындығы жоғары есептерді шығару
  Несиелер: 5

  Математикалық есептерді шешу, теоремаларды дәлелдеу оқушылардың ойын оятып ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамытуда, батыл қимылдар жасауға, шығармашылық ізденіске тәрбиелеу. Оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру – олардың алған білімінің тиянақты болуын қамтамасыз ету. оқушылардың математикаға дайындығын жан - жақты жетілдіру. Оқушылардың логикалық ой - өрісін арттыруда, оларды математикаға қызықтыруда олимпиадалық есептерді шығару.Математикалық есеп – оқушылардың ұғымдарды, теорияны және математика әдістерін меңгеру. Оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытуда, оларды тәрбиелеуде, біліктіліктері мен дағдыларының қалыптасуына математиканы практикамен байланыстыру . Есеп шығару - ой жұмысы. Ой жұмысы арқылы оқушылар дербес ойлауға, қорытынды шығарып, математикалық ақиқатты көре білуге, дәлдікке үйрету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Баламалы энергия көздері
  Несиелер: 3

  Пәнде негізгі анықтамалар мен тұжырымдар; жаңартылатын және жаңғыртылмайтын энергияның баламалы көздерімен байланысты теориялық аспектілер; энергияны түрлендіретін құрылғылардың негізінде жатқан әсерлер мен құбылыстардың физикалық принциптері; энергияның қандай да бір көзінің тиімділігін есептеудің негізгі әдістері қарастырылады..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Молекулярлық физика
  Несиелер: 4

  Пәнде газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негіздері, молекулалық физиканың негізгі модельдері және олардың заңдылықтары, макрожүйелердің статистикалық заңдылықтары, жылусыйымдылық теориясының негіздері, Тасымалдау құбылыстары, термодинамиканың бастамалары, сұйықтардың қасиеттері, қатты денелер және фазалық ауысулар; термодинамикалық жүйелердің негізгі параметрлерін бағалау жүргізіледі, есептерді шешімін талдау, зертханалық жұмыстарды жүргізу және термодинамика заңдарын практика жүзінде қолдану қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Физикадағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 3

  Пәнде сабақ өткізу кезінде физикалық құбылыстарды компьютерлік моделдеуді қолдану қарастырылады; сабақты ұйымдастыру, жоспарлау және өткізу және ғылыми эксперимент (мультимедиалық технология) процесінде аудио - теле, визуалды және виртуалды коммуникациялардың қазіргі заманғы құралдарын пайдалану талданады; оқытушылар арасындағы қарым-қатынас үшін желілік технологияларды пайдалану және оқушылардың ақпаратқа қашықтан қол жеткізуін қамтамасыз етуі (онлайн-технология) қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Астрономия
  Несиелер: 5

  Пәнде Ғаламның құрылысы мен дамуы туралы түсініктердің эволюциясы сипатталады; негізгі эксперименталды фактілер, астрономия ұғымдары мен заңдары; астрономиялық зерттеу әдістері және олардың ғаламдағы эволюциялық процестердің құрылысы мен динамикасын танудағы рөлі; орта жалпы білім беру мекемелерінде пәнді оқыту әдістемесі баяндалады; астрономиялық құралдардың құрылысы және практикалық астрономия есептерін шешу түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикадағы электромагнетизм
  Несиелер: 4

  Пәнде электрмагниттік өрістер, электрмагниттік сәулелену, басқарылатын толқындар, резонанс, акустикалық аналогтар, электрмагниттік күштер мен энергия қарастырылады; есептерді шешу, эксперименттерді жүргізу әдістері талданады; электрмагниттік құбылыстардың практикалық қолданылуы: сымды, сымсыз, оптикалық байланыс, электрмагниттік құрылғылардың сұлбалары, микротолқынды байланыс, радар, антенналар, генераторлар, Қозғалтқыштар мен датчиктер, оптикалық және акустикалық аспаптар, электр энергиясын өндіру және қолдану қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби орта мен социумда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін коммуникация жасау.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми, математикалық, қоғамдық, әлеуметтік-экономикалық және инженерлік білімді, деректерді математикалық өңдеу әдістерін, теориялық және эксперименттік зерттеулерді, нормативтік құжаттарды және экономикалық талдау элементтерін көрсету.

 • Код ON3

  Ақпараттық және есептеу сауаттылығы, ақпаратты жалпылау, талдау және қабылдау қабілеті, мақсатты қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті болуы.

 • Код ON4

  Физикалық процестер мен құбылыстардың жүруінің негізгі заңдылықтарын түсіндіру және кәсіби қызметте және күнделікті өмірде есептерді шешу үшін физика заңдары мен теорияларын білу.

 • Код ON5

  Физика және математиканы оқыту әдістемесі бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және жүзеге асыру.

 • Код ON6

  Білім беру мекемелеріндегі физика және математика мұғалімінің қызметі туралы, инклюзивті білім беру ерекшеліктері және оқушылардың физиологиялық ерекшеліктері туралы жүйелі түсінікке ие болу.

 • Код ON7

  Физика және математика дамуының тарихы мен қазіргі тенденцияларын, физика және математиканы оқыту әдістемесін білуін көрсету, оны білім беру қызметінде қолдану.

 • Код ON8

  Пәнаралық байланыстарды, физика мен математиканың ғылыми-техникалық прогреспен өзара байланысын пайдалана отырып, физика мен математикадан оқу сабақтарын өткізу.

 • Код ON9

  Оқытудың инновациялық технологияларын пайдалана отырып, физика және математика бойынша сабақтарды жобалау, жоспарлау және өткізу.

 • Код ON10

  Жалпы орта білім беру бағдарламасының жаңартылған мазмұнына сәйкес оқыту нәтижелері мониторингінің жаңа нысандарын, критериалды бағалау жүйесін пайдалану.

 • Код ON11

  Белгісіздік жағдайында зерттеу, кәсіпкерлік Дағдылар мен жұмыс дағдыларын пайдалану.

 • Код ON12

  Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, өз әрекеттерін түзету және әр түрлі әдістерді қолдану.

Top