Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05110 Биологиялық және сабақтас ғылымдар в Павлодар педагогикалық университеті

 • Биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 7

  Биологиялық білім берудің даму кезеңдері мен үрдістері. Биологиялық білімнің міндеттері мен мазмұны. Биологияны оқытудың әдістері мен әдістемелік тәсілдері. Биологияны оқыту түрлері. Биологияны оқытуда оқушылардың оқу іс-әрекетін қалыптастыру. Биологиялық білімнің технологиялық негіздері. Биологияны оқытуда оқушылардың оқу жетістіктерін бақылау. Биологиялық білім берудің даму кезеңдері мен үрдістері. Биологиялық білімнің міндеттері мен мазмұны. Биологияны оқытудың әдістері мен әдістемелік тәсілдері. Биологияны оқыту түрлері. Биологияны оқытуда оқушылардың оқу іс-әрекетін қалыптастыру. Биологиялық білімнің технологиялық негіздері. Биологияны оқытуда оқушылардың оқу жетістіктерін бақылау. Биологиялық білім берудің даму кезеңдері мен үрдістері. Биологиялық білімнің міндеттері мен мазмұны. Биологияны оқытудың әдістері мен әдістемелік тәсілдері. Биологияны оқыту түрлері. Биологияны оқытуда оқушылардың оқу іс-әрекетін қалыптастыру. Биологиялық білімнің технологиялық негіздері. Биологияны оқытуда оқушылардың оқу жетістіктерін бақылау.

 • Биологияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Биологияның тұжырымдамалық және теориялық негіздері, даму тарихы және қазіргі жағдайы; іргелі биологиялық заңдар мен теориялар, табиғаттағы құбылыстар мен процестердің биологиялық мәні. Мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығы, кәсіби этика қағидаларын сақтау. Кәсіби қызметте тұлғалық өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту тәсілдері. Биологияның теориялық және эксперименттік негіздерін және биологияны оқыту технологияларын қолдану

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру және Мәңгілік ел құндылықтары
  Несиелер: 5

  Мамандық бойынша мамандарды даярлауда жас ұрпақтың рухани тәрбиесі маңызды рөл атқарады. Қазақстанның болашағы білімді және рухани тәрбиелеген жастарға мұқтаж. «Рухани Жаңғыру» және «Мәңгілік Ел» бағдарламаларының арқасында мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және өмір қызметінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Экология негіздері. Экожүйелер тұжырымдамасы. Адам және биосфера. Ластанудың негізгі түрлері. Атмосфераны, гидросфераны, литосфераны сақтау. Экологиялық бақылаудың объекті ретінде әлеуметтік-табиғи экожүйе. Экологиялық қауіпсіздік, тіршілік қауіпсіздігі, биосфера ластанудың көздері және деңгейлері, мониторинг негіздері, экологиядағы математикалық модельдері, сонымен қатар экологиялық менеджмент пен экологиялық құқық. Еңбек қауіпсіздігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту мамандарды даярлауда үлкен маңызға ие, өйткені бұл жүйелі түрде қазақ халқының рухани мәдениетін дамыту, оның негізгі бөлімдері мәдениеттің этикалық параметрлерін сақтаудағы рухани мәдениеттің рөлін көрсетеді. Пәннің мақсаты - тиісті пәндерден (философия, тарих, дін, археология және т.б.) материалдарды тарту арқылы рухани мәдениетті кешенді, ғылыми және интеграциялық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік: тұжырымдамасы, мәні, негізгі түрлері және ұйымдық формалары. Бизнестегі бизнес-жоспарлау. Бизнестегі тәуекелдер. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Бизнестегі кадрлар. Іскерлік операцияларды ұйымдастыру. Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерліктің мәдениеті мен этикасы. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жасушалық биология
  Несиелер: 5

  Тірі организмдердің негізгі белгілері мен қасиеттері. Тірі организмдердің әртүрлілігі мен жіктелуі. Прокариотикалық және эукариоттық жасушалар . Прокариотикалық жасушаның негізгі құрылысы. Эукариотикалық жасушаның құрылымы мен әртүрлілігі. Жасушалық органеллалар. Жануарлар мен өсімдіктер жасушаларының ерекше белгілері. Бір клеткалы және көп клеткалы организмдер. Онтогенезде және филогенезде көп жасушалыққа көшу. Стерильдеу және асептика әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 5

  Д. И. Менделеевтің элементтердің периодтық жүйесі (ПСЭ) және одан туындайтын элементтің және оның қосылыстарының негізгі сипаттамалары: ядроның заряды және атомның электрондық формуласы; ықтимал валенттілік, коваленттілік, ықтимал тотығу дәрежесі; радиустың өзгеру сипаты, электр қуаттылық, және олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері; жанама топшалардың металдар химиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зоология
  Несиелер: 5

  Зоологияның мақсаты мен міндет-тері. Зоология жануарлар әлемі, оның шығу тегі, дамуы, қазіргі жағдайы, биосферадағы және адам өміріндегі рөлі ту��алы ғы-лым ретінде. Ғылымның даму заңдылықтары, негізгі кезеңдері. Жануарлардың жіктелуі. Макро-сжүйенің негізгі принциптері. Ұйым деңгейлері: жасушалық, ұлпалық т.б. Систематика құры-лысы, онтогенезі, экология. По-лимерлеу, олигомеризация, фил-эмбриогенез теориясы, жануар-лардың дамуындағы бастапқы және екінші метамерия

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және психология
  Несиелер: 5

  Ғылым жүйесіндегі педагогика. Жаңартылған білім беру мазмұнының білім беру кеңістігі. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында ата-аналармен жұмыс. Бағдарламалардың спиралевиділігі. Мақсат қою. Оқытудағы жоспарлау және бағалау. Жаңа сабақ форматы. Адамның дамуы мен өсу заңдылықтары. Адамның таным, Еңбек және қарым-қатынас субъектісі ретінде психологиялық талдауы. Тұлғаның психологиялық ерекшеліктері. Психикалық даму ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Қазақстандық құқықтың негіздері. Білім беру саласындағы ҚР заң актілері. «Сыбайлас жемқорлық» түсінігінің тарихи дамуы. Сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтікке қарсы құбылыс ретінде. Сыбайлас жемқорлықтың төзбеушілік идеясы. Нақты ұйымдағы, органдағы, құрылымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттердің ұйымдастырушылық негіздердің түрлері. Сыбайлас жемқорлықтың қарсы саясат саласындағы нормативтік құқықтық актілер. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: түсінігі және құрылымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тірі ағзалардың әртүрлегі
  Несиелер: 5

  Жануарлар, өсімдіктер мен микроорганизмдердің тірі организмдерінің биологиялық-экологиялық жіктелуі, олардың табиғи жағдайлардағы тіршілік әрекетінің негіздері. Дихотомикалық кілттер, филогенетикалық карталар (кладограммалар және филогенетикалық ағаштар). Сыртқы ортаның әртүрлі климаттық-географиялық факторларына байланысты олардың таралу заңдылықтары және бір-бірімен өзара қарым-қатынасы. Биологиялық қоғамдастықтар, әртүрлілік, құрылымы, жұмыс істеуі және тұрақтылығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Заттардың құрылысы теориясы. химияның теориялық негіздері. Элементтер атомдарының электрондық құрылысы. Химиялық байланыс түрлері. Бейорганикалық заттардың құрылысы. Бейорганикалық қосылыстардың кластары. Оксидтердің, қышқылдардың, негіздердің жіктелуі, құрамы, номенклатурасы, алу тәсілдері және олардың химиялық қасиеттері.. Тұздардың жіктелуі, құрамы, номенклатурасы химиялық реакциялардың жіктелуі. Химиялық тепе-теңдік және орынбасу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Шет тілі грамматикасы. Кәсіби-бағытталған лексика. Кәсіби-бағытталған терминология. Лексикалық құрылымдар, кәсіби қарым-қатынас саласында клишелер. Мамандықтың пәндік саласына кәсіптік бағдарланған шет тіліне кіріспе. Аударма тілі қызметінің түрі ретінде. Көп қырлы терминдер және оларды орыс тіліне аудару әдістері. Техникалық құжаттаманы аударудың ерекшеліктері: құрал-жабдықтар, келісімшарттар, патенттер. Аударма түрлері. Ағылшын тілінде кәсіби бағдарланған әдебиеттерді оқу және талқылау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Коммуникативті-дискурстық аспектідегі қазақ (орыс) тілі, мамандық негіздері, іскери коммуникация мәдениеті. Ғылыми мәтіндермен жұмыс және көпшілік бұқара алдында сөйлеуге арналған қазақ тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі. Көпмәдениетті ортада кәсіби әрекетті ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тірі ағзалардың әртүрлегі
  Несиелер: 6

  Жануарлар, өсімдіктер мен микроорганизмдердің тірі организмдерінің биологиялық-экологиялық жіктелуі, олардың табиғи жағдайлардағы тіршілік әрекетінің негіздері. Дихотомикалық кілттер, филогенетикалық карталар (кладограммалар және филогенетикалық ағаштар). Сыртқы ортаның әртүрлі климаттық-географиялық факторларына байланысты олардың таралу заңдылықтары және бір-бірімен өзара қарым-қатынасы. Биологиялық қоғамдастықтар, әртүрлілік, құрылымы, жұмыс істеуі және тұрақтылығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математика
  Несиелер: 5

  Математикалық талдауға кіріспе. Сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия элементтері. Дифференциалдық есептеу және бір айнымалы функциялар. Функцияны туынды көмегімен зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Латын графикасы мен орфографиясы
  Несиелер: 3

  Латын графикасының шығу тарихы, қолданылу ерекшеліктері. Латын графикасының 1929-1940 жылдардағы жобалары. Қазіргі қазақ тіліндегі латын жазуының әліпбилік құрамы. Латын әліпбиіндегі төл дыбыстардың таңбалану ерекшеліктері. Латын негізді қазақ жазуының емле ережелері. Шеттен енген сөздердің жазылу ерекшеліктері.Түбір сөздердің, қосымшалардың жазылуы. Бас әріптің қолданылуы. Сөздердің бірге және бөлек жазылуы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математика және физиканың таңдаулы бөлімдері
  Несиелер: 5

  Математикалық талдауға кіріспе. Сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия элементтері. Дифференциалдық есептеу және бір айнымалы функциялар. Функцияны туынды көмегімен зерттеу. Газдардың молекулалық-кинетикалық теориясы. Идеал газдардағы процестер. Электростатика және электр. Оптика. Геометриялық оптика. Атомдар физикасы және ядролық физика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зоология
  Несиелер: 6

  Зоологияның мақсаты мен міндет-тері. Зоология жануарлар әлемі, оның шығу тегі, дамуы, қазіргі жағдайы, биосферадағы және адам өміріндегі рөлі ту��алы ғы-лым ретінде. Ғылымның даму заңдылықтары, негізгі кезеңдері. Жануарлардың жіктелуі. Макро-сжүйенің негізгі принциптері. Ұйым деңгейлері: жасушалық, ұлпалық т.б. Систематика құры-лысы, онтогенезі, экология. По-лимерлеу, олигомеризация, фил-эмбриогенез теориясы, жануар-лардың дамуындағы бастапқы және екінші метамерия

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам биологиясы (ағылш тіл)
  Несиелер: 6

  Ағзалар құрылысының морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктері; мүшелер мен жүйелердің функционалдық сипаттамасы; жас, жыныстық, жеке құрылыс ерекшеліктері мен функциялары. Физиологиялық жүйелер мен функциялар ұғымы. Функцияны реттеу жүйесі. Жасушаның, жүйке жүйесінің, сенсорлық жүйелердің, бұлшық ет жүйелерінің, қан айналымының, тыныс алу, ас қорыту бөліп шығару жүйелерінің физиологиясы. Тірі организмдерде тамақтану, транспорт, қозғалыс, бөлу, үйлестіру, реттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдік клеткасы-ның физиологиясы, зат және энергия алмасуы, зат алмасу реакцияларының каталитикалық сипаты, пластикалық және энергетикалық алмасулар, энер-тикалық алмасудың негізгі кезеңдері, жасушалық дем шығару процес-терінің ерекше ерекшеліктері, органикалық заттарды (автотрофтар) алу тәсілдері, фотосинтез, оның фазалары, биосферадағы ғарыштық рөлі; хемосинтез және оның биосферадағы маңызы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биотехнология мен биоинформатиканың негіздері
  Несиелер: 7

  Технологиялық процестер, яғни объектіні дайындау, оны өсіру, бөлу, тазалау, түрлендіру және өнімдерді пайдалану. Процестің көп этаптылығы Биологиялық (генетика, молекулалық биоло-гия, биохимия, Биорганикалық, вирусология, Микробиология, жасушалық физиология), химия және техникалық ғылымдар жетістіктеріне негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеке даму биологиясы
  Несиелер: 5

  Онтогенездің туыс алдындағы кезеңі. Жыныстық жасушалардың құрылысы. Оогенез және сперма-тогенез. Ұрықтандыру. Ооплазма-тическая бөлектеу. Партеногене��. Ұсақтау. Ұнтақтауды кеңістіктік ұйымдастыру. Бластуляция. Га-струляция. Нейруляция. Бастапқы эмбрионалды реттеу, индукция. Ланцетниктің, амфибияның, сүйек балықтарының, құстардың, сүтқоректілердің, адамның ерте эмбриогенезі. Омыртқалы жану-арлардың органогенезі. Эктодер-ма, энтодерма, мезодерма туындыларын дамыту. Постэм-брионалды даму. Метаморфоз. Екінші-жыныстық белгілердің дамуы. Жануарлардың өсуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің экофизиологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер физиологиясы - өсімдіктер ағзасының қызметі туралы ғылым. Өсімдік жасушасының физиологиясы, биологиялық қызметіне байланысты органоидтар құрылысының ерекшелігі. Фотосинтез - сіңірілген жарық энергиясының органикалық заттардың химиялық энергиясына тасымалдану процесі. Пластидтердің пигменті. Тыныс алу және оның маңызы. Тыныс алу субстраты және оның тотығу жолдары. Тыныс алудың экологиялық және онтогенетикалық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаралыстану
  Несиелер: 5

  Табиғи ғылымдар жиынтығы ретінде табиғат туралы ілім. Табиғат, қоғам және ойлау туралы ғылыми білімнің негізгі саласы; Өнеркәсіптік техника мен медицинаның теориялық негізі; философиялық материализм мен табиғатты диалектикалық түсінудің табиғи-ғылыми негізі. Әлемнің физикалық бейнесі және оның құрылымы. Қазіргі ғарыштық концепциялар. Тірі және тірі емес табиғаттағы өзін-өзі ұйымдастыру; синергетика, зат және әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микробиология және биотехнология
  Несиелер: 7

  Микробиологияның пәндері мен әдістері. Бактериялардың морфологиясы. Бактериялық жасушаның құрылымы мен химиялық құрамы. Микроорганизмдердің өсуі мен көбеюі. Микроорганизмдердің жүйелік және экологиясы. Микроорганизмдер және қоршаған ортаның ластануы. Биотехнология: өткен және бүгінгі күн. Жасуша технологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биохимия
  Несиелер: 3

  Субкле-дәл құрылымның Функ-цио-налдық биохимиясы. Ақуы-здар: құрамы, құрылымы, қасиет-тері, функциялары. Ферменттер, фермент��ер: құрылымы, қасиет-тері, жіктелуі. Ферменттердің әсер ету аймағы, олардың бел-сенділігін реттеу. Витаминдер: оларға адам мен жануарлардың қажеттілігі; зат алмасудағы жіктелуі мен рөлі. Антигитамин-дер, антибиотиктер, фитонцид-тер, гербицидтер, олардың әсер ету механизмі. Нуклеин қышқыл-дары. ДНҚ, РНҚ құрылымы мен функциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биогеохимия және экотоксикологиясы
  Несиелер: 3

  Биогеоценоздың трофтық деңгей-лерін жақсарту, олардың тігінен және көлденең өзара байланыста-ры ме�� өзара әсерлесуі; - популяциядағы гомеостаздың сақталу механизмі, биоценоздың құрылысы, түзілуі, динамикасы, олардың өнімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биометрия
  Несиелер: 5

  Пән, негізгі биологиялық ұғым-дар. Статистика. - Орташа. Әртүрлілік көрсеткіштері. Статистикалық қателер. Іріктемелі көрсет-кіштердің әртүрлілігінің анықтығы. Корреляциялық ре-грессиялық талдау негіздері. Дисперсиялық талдау негіздері. Вариациялық статистика. Регрес-сия ұғымын анықтау. Регресси-ялық талдаудың міндеттері. Ре-грессияның эмпирикалық сызығын құру тәсілдері, орташа теңдеулер әдісі және ең кіші квадраттар әдісі. Сызықты емес регрессия. Регрессия көрсеткіштерінің дұры-стығын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Даму биология
  Несиелер: 7

  Онтогенездің ұрық алдындағы кезеңі. Жыныстық жасушалардың құрылысы. Оогенез және сперматогенез. Ұрықтандыру. Ооплазматическая бөлектеу. Партеногенез. Ұсақтау. Ұнтақтауды кеңістіктік ұйымдастыру. Бластуляция. Гаструляция. Нейруляция. Бастапқы эмбрионалды реттеу және индукция.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ботаника
  Несиелер: 9

  Өсімдік анатомиясы, морфологи-ясы. Өсімдік жасушасының құры-лымы. Ұлпалардың жіктелуі және олардың сипаттамасы. Өсімдіктің вегетативтік мүшелерінің сыртқы, ішкі құрылысы. Өркен морфоло-гиясы, жүйесі. Сүректі өсімдіктер сабағының құрылысы. Жапырақ. Мүшелердің метаморфозы. Өсімдіктер көбеюі туралы мағлұмат. Споралы, тұқымды өсімдіктердің генеративті мүше-лерінің сыртқы, ішкі құрылысы, эволюциясы. Гүл, оның құры-лысы, диаграммасы, формуласы. Гүлшоғыры. Гүл серігі, құры-лысы, маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Топырақ биологиясы
  Несиелер: 7

  Топырақ балдырлары. Биологиялық айналымдағы заттардың құрылысы, физиологиясы және экологиялық маңызы. Топырақ жануарлары. Биологиялық айналымдағы заттардың құрылысы, физиологиясы және экологиялық маңызы. Топырақ саңырауқұлақтары. Биологиялық айналымдағы заттардың экологиялық маңызы және құрылысы. Қыналар. Прокариоты. Анатомиялық құрылыстың ерекшеліктері. Топырақ биотындағы рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биофизика
  Несиелер: 5

  Энтропия және негэнтропия. Больцман Коэффи-циенті. И. Пригожин Принципі. Ұлпа жасушаларының электр өткізгіштігі. Поляризация түр-лері. Ом Заңы. Дисперсия. Аэроиондар. Ядролық магниттік резонанс. Ультрадыбыстың жа-сушаға әсері. Лазерлік сәулеле-нудің жасушаларға әсері. Фото - және хемилюминесценция. Мем-браналардың кейбір физикалық қасиеттері мен параметрлері. Биомеханика инженерлік, меди-циналық. Жүрек автоматикасы. Электрокардиография

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тірі ағзаның құрылысы мен қызметі
  Несиелер: 9

  Ағзалар құрылысының морфоло-гиялық және анатомиялық ерек-шеліктері; ағзалар мен жүйелердің функционалдық си-паттамасы; ағзалар мен жүйелердің құрылысы мен функ-циясының жас, жыныстық, жеке ерекшеліктері. Физиологиялық жүйелер ұғымы. Функцияны реттеу жүйесі. Жа-сушаның, жүйке жүйесінің, сен-сорлық, бұлшық ет, қан айналы-мының, тыныс алу, ас қорыту, бөлу жүйелерінің физиологиясы. Тірі организмдерде тамақтану, қозғалыс, бөлу, реттеу т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Молекулалық физика және оптика
  Несиелер: 5

  Молекулалық-кинетикалық тео-рия. Идеалды газ. Температура түсінігі. Газ молекулаларын жыл-дамдық бойынша бөлу. Термоди-намиканың бірінші және екінші бастамасы. Реалды газдар мен сұйықтықтар. Су бетіндегі негізгі толқындық құбылыстарды зерт-теу. Термодинамикалық пара-метрлер. Кванттық физиканың негізгі ережелері. Жарықтың толқындық және корпускулалық қасиеттері. Толқындардың үздіксіздігі, бөлшектердің үзіксіздігі. Жарық пен бөлшек-тердің корпускулярлы толқынды табиғаты. Атомдардың ядролық моделі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Молекулярлық биология
  Несиелер: 5

  Гендік инженерия негіздері: РНҚ және ДНҚ нуклеотидтік тізбектерін анықтау, гендердің химиялық синтезі. Жасанды генетикалық бағдарламалар жасау. Құрылымы гено-өтм-про-эукариот. Улы және қайталанатын гендер. Гомео-зис гендері. Ядролық емес геномдар. ДНК митохондрий және хлоропла. Сателит ДНК. ДНК-вирустар мен фаги бар. Нуклеотидтік тергеу банктері. Геномдық дактилоскопия. Генети - калық ажыратылатын аурулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық ғылым мен биологияда статистикалық әдістер
  Несиелер: 3

  Базалық Биометрия ұғымдары және био-логиялық және экологиялық де-ректерді алғашқы сандық өңде-удің кейбір тәсілдері. Биология мен экологияда жиі қолданылатын талдау олардың қолдану шарттары және есептеу алгоритмдері, зерттеудің іріктемелі әдісінің негіздері, гипо-тез-дің статистикалық негіздері ашылды. Дисперсиялық талдау негіздері. Деректерді талдау процесінде арнайы бағдарламалық қамтама-сыз етуді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экология
  Несиелер: 4

  Экологияның ғылым ретіндегі анықтамасы. Экологияның мақсаты, міндеттері және әдістері. «Тұрақты даму» түсінігінің анықтамасы және Тұрақты дам�� концепциясын жүзеге асырудағы экологияның ролі. Экология бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология, ғаламдық экология. Организм және оның тіршілік ортасы. Экологиялық факторлар және оларды жіктеу. Минимум және толеранттылық заңдары. Популяция туралы ұғым және оның сипаттамасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім беру мен оқытудың жаңа тәсілдері
  Несиелер: 5

  Оқыту мен білім берудегі жаңа әдістер. Білім берудің заманауи парадигмасы және технологиялары. Сыни ойлауға оқыту. Проблемалық оқыту білім алушылардың өзіндік санасын дамыту құралы ретінде. Оқыту нәтижелерін бағалау жүйесін жаңғырту. Құзыреттілікке бағытталған тапсырмаларды әзірлеу технологиясы. Оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану. Дарынды және талантты балаларды оқыту. Оқушыларды зерттеу және жобалау қызметіне оқыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағзаның өсуі мен дамуы
  Несиелер: 3

  Эмбриональный гистогенез және ұлпа-лардың жіктелуі. Жабынды тіндердің жүйесі. Ішкі орта тіндерінің, қозғалыс функциясы бар тіндердің, невральды тіндердің және нейроглийдің жүйесі. Эмбриология. Онтогенездің ұрық ал-дындағы кезеңі. Жыныстық жасушалар. Оогенез және сперматогенез. Ұрықтан-дыру. Партеногенез. Ұсақтау. Экстра-корпоралдық ұрықтандыру. Бластуля-ция. Гаструляция. Нейруляция. Дің жасушаларының мамандануы. Клетка аралық қарым-қатынасы. Туынды ұрықтық қаптардың органогенезі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биологиялық объектлерді талдау әдістері
  Несиелер: 4

  Сипаттау әдісі немесе Бақылау әдісі. Эксперименталды зерттеу әдістері. С��лыстырмалы әдіс. Статистикалық әдіс. Тарихи әдіс. Аналитикалық әдістер ғылыми таным әдістері ретінде. Микрофильтрация және стерилизациялық сүзу. Сүзу жабдығы. Биологиялық объектілер және талдаудың физика-химиялық құралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке даму биологиясы
  Несиелер: 3

  Онтогенездің туыс алдындағы кезеңі. Жыныстық жасушалардың құрылысы. Оогенез және сперма-тогенез. Ұрықтандыру. Ооплазма-тическая бөлектеу. Партеногене��. Ұсақтау. Ұнтақтауды кеңістіктік ұйымдастыру. Бластуляция. Га-струляция. Нейруляция. Бастапқы эмбрионалды реттеу, индукция. Ланцетниктің, амфибияның, сүйек балықтарының, құстардың, сүтқоректілердің, адамның ерте эмбриогенезі. Омыртқалы жану-арлардың органогенезі. Эктодер-ма, энтодерма, мезодерма туындыларын дамыту. Постэм-брионалды даму. Метаморфоз. Екінші-жыныстық белгілердің дамуы. Жануарлардың өсуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағзалар мен қоршаған орта
  Несиелер: 3

  Популяцияның өміршеңдік шек-тері: демографиялық белгісіздік, орта, "апатты", Гудманның гене-тикалық моделі, Беловски т.б. популяцияның өміршеңдігін ге-нетикалық талдау. Популяцияны сақтау стратегиясы. Құрып кету қаупі төнген түрлердің санаттары мен критерийлері. Өсімдіктерді, жәндіктерді, балықтарды, құстар-ды, Сүтқоректілерді тасымалдау және жерсіндіру. Балық, шаян тәрізділер, құстар, сүтқоректілер т. б. популяцияларын шамадан тыс пайдалану экожүйені тал-дауға арналған статистикалық әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Селекция негіздері мен даму эволюциясы
  Несиелер: 5

  Эволюциялық идеялар тарихы. Түртүзіліс теориясы. Эволюция-ның синтетикалық теориясы. Эво-люцияның генетикалық негіздері. Микрэволюция. Популяция мик-роэволюция бірлігі. Популяция-ның гендік қорын өзгертетін фак-торлар. Генетикалық-автоматты процестер. Оқшаулау. Табиғи іріктеу түрлері. Түрі және оның өлшемдері. Түр құрылымы. Саяси түр ұғымы. Көріну жолдары. Гибридогенді түр түзілу және торлы эволюция. Макроэволюция және оның микроэволюциямен байланысы. Селекция әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тұқым куалаушылықпен өзгерушіліктің заңдылықтары
  Несиелер: 5

  Генетика дамуының негізгі кезеңдері. Генетикалық зерттеу әдістері. Тұқым қуалаушылық негіздері. Прокариоттардың көбею механизмдері. Жасушалық цикл. Митоз және мейоз. Тұқым қуалаушылық белгілері мен принциптері. Моно-полигибридті будандастыру. Гендердің өзара әрекеттесуі. "Біз-қазақстан болашағымыз. Гендердің ілінуі. Нехромосомное мұрагерлік. Микроорганизмдер генетикасы. Өзгергіштік, себептері және зерттеу әдістері. Ген туралы түсініктердің эволюциясы. "Адам геномы", адамның хромосомалық аурулары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Генетика
  Несиелер: 5

  Геннің табиғаты. Геннің эволюциясы. Тұқым қуалау информациясының молекулалық механизмі. Онтогенездің генетикалық негізі, механизмі, гендердің өзара әрекеттесуі, генотип және фенотип. Популяцияның генетикасы және эволюцияның генетикалық негізі: популяция және оның генетикалық құрылымы, динамикасы. Адам генетикасы: әдістері, медициналық генетиканың проблемалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ПТР негіздері
  Несиелер: 6

  Патологиялық құбылыстар және олардың көріністері, әдістері. Полимеразды тізбекті реакция механизмі. ПТР қою сатылары. ПТР бақылау. ПТР қателері. ПТР-зертхананың құрылысы. ПТР-диагностиканы практикалық қолдану перспективалары. ПТР дамуының қазіргі тенденциялары. Секвенирлеу Пиросеквенирлеу. Микрофлюидтік технологиялар "нақты уақыт" тәртібінде ПТР дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Нейробиология
  Несиелер: 6

  Орталық жүйке жүйесінің қызметінің негізгі заңыдылықтар мен ұғымдары. Жүйке ұлпаларының құрылысы және қызметі. Синапстардағы ақпаратты тасылмалдау механизмі: жүйке-бұлшықет синапс, электрикалық және химиялық синапстар, олардың құрылыс және қызмет ерекшеліктері, өткізгіштік жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Генетика селекция негіздерімен
  Несиелер: 5

  Прокариоттардың көбею меха-низмдері. Жасушалық цикл. Ми-тоз. Жыныстық көбеюдің цитоло-гиялық негіздері. Белгілердің тұқым қуалау заңдылықтары. Моно және полигибридті будан-дастыру кезіндегі тұқым қуа-лаушылық. Гендердің өзара әре-кеттесуі кезіндегі тұқым қуалау. Гендердің тіркесу. Хромосомалық емес тұқым қуалаушылық. Мик-роорганизмдердің генетикалық талдауының ерекшеліктері. Өз-гергіштік, оның себептері және зерттеу әдістері. Мутациялық өзгергіштік, жіктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Тірі жүйелердің қызмет ету ерекшеліктерін, олардың ұйымдастыру деңгейлерін; биологияның дамуының негізгі концепцияларын, әдістері мен перспективаларын; морфология, физиология және қайта шығару ерекшеліктерін; негізгі таксондар өкілдерінің географиялық бөлінуі мен экологиясын, химиялық және физикалық құбылыстарды; орта білім берудің жаңартылған мазмұнының тұжырымдамасын, бағалаудың жаңа жүйесін, нормативтік құжаттарды білуі мен түсінігін көрсетеді.

 • Код ON2

  Шаруашылық және медициналық мақсаттарда ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану жөніндегі іс-шараларды жоспарлай алады; адам өміріндегі физикалық және химиялық құбылыстардың, үдерістердің маңыздылығын түсінеді

 • Код ON3

  Өзінің кәсіби қызметінің түрлі салаларында әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану және педагогикалық ғылымның негізгі әдістерін қолданады; оқу және қолданбалы міндеттерді шешу, практикалық және зертханалық жұмыстарды орындау кезінде физика, химия, биология заңдары мен формулаларын қолданады.

 • Код ON4

  Қазіргі заманғы білім беру технологияларын пайдаланады, ғылыми негізде өз еңбегін ұйымдастыру, оның кәсіби қызметі саласында қолданылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін меңгереді. Оқыту мақсаттары жүйесін, формативті және жиынтық бағалау және кері байланыс беруді ескере отырып, білім беру үдерісін жобалайды және ұйымдастырады.

 • Код ON5

  Тарихи өткенге құндылық қарым-қатынасқа қатысты мәселелер бойынша өз ұстанымын білдіреді және негіздейді.

 • Код ON6

  Қазіргі заманғы білім беру технологияларын пайдалана отырып, жаратылыстану-ғылыми эксперимент нәтижесінде алынған деректерді талдайды; ғылыми негізде өз еңбегін ұйымдастырады, оның кәсіби қызметі саласында қолданылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін біледі; білім берудегі жаңа үрдістерді, критериалды бағалау жүйесінің концепциясы мен механизмін, жаңа сабақ форматын, оқытудағы кіріктірілген тәсілді, ойлау дағдысының деңгейін дамытуға бағытталған оқыту үдерісін меңгерген.

 • Код ON7

  Зертханалық және далалық эксперименттер мен бақылау, оқыту және тәрбие жұмыстарын жүргізуді көрсетеді, жиналған және өңделген деректерді синтездейді. Әлеуметтік-тұрмыстық, кәсіби және ғылыми қарым-қатынас салаларында қазақ, орыс тілдерін меңгерген

 • Код ON8

  Ғылыми-зерттеу қызметін, ғылыми материалдарды жинау мен дайындауды, далалық және эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеуді, биология және экология саласындағы ағартушылық қызметті жүзеге асыруды дербес жүргізеді; биология және экология саласындағы қызметті болжайды.

Top