Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04107 Есеп және аудит 2 ж в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Сақтандыру қызметіндегі есеп, бақылау және аудит
  Несиелер: 5

  «Сақтандыру қызметінің есебі, бақылау және аудиті» пәнінің мақсаты - магистранттың кәсіби қызметінде одан әрі пайдалану мүмкіндігін жүзеге асыру мақсатында сақтандыру компанияларының есеп, есептілік және аудит саласындағы білімдері мен дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Ірі компаниялардың бухгалтерлік есебі
  Несиелер: 5

  Пән ірі компанияларда бухгалтерлік есеп саласында білім алуға, корпоративтік құрылымдардың экономикалық өзара қарым-қатынасының динамикасын түсінуге, оларды басқарудың тиімді және икемді жүйелерін енгізу ерекшеліктеріне бағытталған, олар бухгалтерлік ортадағы өзгерістерге жедел ден қою мүмкіндігін қамтамасыз етеді және ірі компаниялардың қазіргі құрылымдық ерекшеліктерін ескереді.

  Селективті тәртіп
 • Шет тілі
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты жалпы ғылымдық және ғылыми-кәсіби проблематикалар шеңберінде полемика мен дәлелдеу біліктерін дамыту негізінде монолог және диалог түрінде шетел тілінде ауызша байланыс жасау дағдыларын жетілдіру;мамандығына сәйкес шетел әдебиетін және қоғамдық-саяси бағыттағы мақалаларды оқу және соңынан өңдеп, алынған ақпаратты өз түсінігінше пайдалану дғадыларын ары қарай дамыту;

 • Ілгерілемелі қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты ХҚЕС талабына сайкес қаржылық есептілктің мазмұнын, тапсырмасын және қызметін жүйелік танымда тереңдету болып табылады; есептік ақпаратты құру процесі туралы магистранттардың дағдылары мен білімдерін жетілдіру, сондай-ақ ҚЕХС-қа сәйкес негізгі қаржылық есептілікті дайындауды қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен есептілік жүйесін құрудың әдіснамалық принциптері болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курсты оқытудың мақсаты: жоғары мектеп мұғалімінің кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін қалыптастыру, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру, болашақ мұғалімдерді жалпы мәселелермен таныстыру, жоғары мектеп педагогикасының әдістемелік және теориялық негіздері, оқытудың заманауи технологиялары, оқыту мен оқытуды жоспарлау және ұйымдастыру, тақырыптық-тақырыптық өзара әрекеттесудің коммуникациялық

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  «Басқару психологиясы» курсы магистранттардың кәсіптік қызметті талдау, кәсіби қызметтің психологиялық заңдарын қолдану, жеке тұлғаның ұйымдық мінез-құлқының технологиясы мен тұлғааралық қарым-қатынастарды қалыптастыру, басқарушылық функциялардың психологиялық ерекшеліктерін анықтау және олардың кәсіптік қызметке әсерін анықтаудың негізгі аспектілеріне арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есепті кәсіби реттеу
  Несиелер: 5

  «Бухгалтерлік есепті кәсіби реттеу» пәнін оқыту мақсаты Қазақатан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті реттейтін нормативтік заңнамаларымен таныстыру болып табылады. Курсты оқу барысында Қазақстандағы құқықтық заңнамада халықаралық стандарттардың еркін қолдануы,бухгалтерлік қызметінің ұйымдастырылуы, бухгалтерлер мен аудиторлардың кәсіби бірлестіктердің дамуы туралы теренірек танысуға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылымның тарихы мен философиясы пәні барлық мамандықтардың магистранттары үшін міндетті пән. Ғылымның тарихы мен философиясы - зерттеу әдіснамасын дамыту және жаңа білім алу, ғылыми зерттеулерді қолдану және оларды дамыту. Қолданыстағы білім негізінде, тарих пен ғылымның философиясы қолданыстағы әдістер мен әдістерге түсініктеме береді және бұрын жаңа белгісіз тәсілдерді алудың алғышарттарын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық есеп және аудит теори-ясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгерудің мақсаты болып бухгалтерлік есеп және аудит шаруашылық субъектілерінің ішкі бақылау жүйесінің бухгалтерлік қызметтерін ұйымдастырудың дұрыстығы, қаржылық есептіліктің дұрыстығын тексеру, қолданыстағы заңнаманы тексеру, сондай-ақ аудит нәтижелерін тіркеу сияқты тәуелсіз бақылау ретінде теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеру табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зертеулердің әдісі мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу негіздерін меңгеру барысында, ғылыми зерттеулердің негізгі әдістері туралы түсініктерді қалыптастыру, оқылатын саладағы жаңа жетістіктерді ескере отырып жобалаудың теориялық негіздерімен танысу, Әртүрлі ақпаратты меңгеру дағдылары мен білімдеріне көңіл бөлу, ғылыми әдебиеттермен дербес жұмыс істеу және экономика саласындағы тәжірибелік міндеттерді шешу үшін іздеудің орынды және тиімді әдістерін таңдау болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Банк секторындағы субъектілерінің есебі мен есептілігінің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-банк есебін ұйымдастыру саласында магистранттардың теориялық және тәжірибелік дайындығын тереңдету. Бұл пәнді оқу магистранттарға банктік бухгалтерлік есеп және есептілік саласында білім алуға және дамытуға мүмкіндік береді, сондай-ақ банк ісі мамандарының шешім қабылдау үшін қолданатын арнайы әдістерді қолдану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кіші және орта биз-несті бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  «Кіші және орта бизнестегі бухгалтерлік есеп» пәнін оқыту мақсаты болып орта және кіші бизнестегі халықаралық қаржылық есепберу стандарттарын қолдану биліктілігін қалыптастыру. Бұл курс кәсіби орта және кіші бизнесткегі кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп жүйесі ерекшеліктері бойынша ой өрісін қалыптастыруға, КОБ арналған халықаралық қаржылық стандарттарына сәйкес қаржы есептілігінін құрастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйымдардағы бюджеттеу жүйесі
  Несиелер: 5

  «Ұйымдарда бюджеттеу жүйесі» пәнін оқытудың мақсаты магистранттарда басқарушылық шешімдерді қамтамасыз ету мақсатында бюджеттеу технологиясы негізінде коммерциялық ұйымның қаржылық жоспарларын дайындау және орындау саласында жүйелік білімді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тереңдетілген басқару есебі
  Несиелер: 5

  «Тереңдетілген басқару есебі» пәнін оқытудың мақсаты басқару функцияларын орындау үшін ұйым менеджерлеріне объективті ақпаратты қалыптастыру болып табылады, олар келесі функцияларды шешуге бағытталған: жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау, басқару шешімдерін қабылдау, ынталандыру. Кәсіпкерлік қызметке байланысты ұйымдар мен құрылымдық бөлімшелердің басшылары қабылдайтын басқарушылық шешімдер жоспарлы, нормативтік, технологиялық, есептік және талдамалық ақпаратқа негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік аудит: теория және практика
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудиттің теориялық негіздеріне, оның қалыптасуына, нормативтік қолдауына байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды, сондай-ақ қаржылық аудитті жүргізудің, әдістемелік көзқарастарды, аудиттің орындалуын және стратегиялық аудитті қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аудиттің халықаралық стандарттары және оның ҚР қолданылу тәжірибесі
  Несиелер: 5

  «Аудиттің халықаралық стандарттары мен ҚР қолдану тәжірибесі» пәнін оқытудың мақсаты аудиттің стандарттауының халықаралық деңгейдегі теориялық білімдерін және есептіліктің сенімділігін бағалау үшін халықаралық аудиторлық стандарттардың ережелерін қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәндерді оқыту аудит және ХАС саласындағы магистранттардың білімдерін тереңдетуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық бақылау және аудит
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – қаржылық және бюджеттік ұйымдарда қаржылық бақылау және аудит негіздерін білуін қалыптастыру, оларды меңгеру магистранттарға бақылау тәсілдерін меңгеруге көмектеседі. Бұл қаржы және бюджеттік ұйымдардың қаржылық есептілігіне сараптама мен талдауды жүзеге асыруға, анықталған кемшіліктерді жою, қаржы және бюджеттік ұйымдардың қаржылық жағдайын жақсарту мен нығайту жөнінде ұсынымдар әзірлеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салық есебінің әдістемесі және салықтық есептіліктің аудиті
  Несиелер: 5

  «Салық есебінің әдістемесі және салық есебінің аудиті» пәнін меңгеру мақсаты - магистранттарды салықтық есептілік аудиттерін ұйымдастырудың қағидалары мен ережелерін білу, аудиторлық тәжірибеде қолданылатын салықтық есебінің әдістерін ұйымдастыру және енгізу әдістерін меңгеру, салық есептілігін аудит жүргізу үшін ақпараттық базаны құру дағдылары мен тәжірибелік дағдыларын меңгеру, салықтық тексеруді жоспарлау және ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Контроллинг
  Несиелер: 5

  "Контроллинг" пәнін оқытудың мақсаты-магистранттардың кәсіпорындағы жедел және стратегиялық басқару саласындағы білімдерін меңгеру, сонымен қатар, талдау ақпаратын жинау, бағалау және басқарушылық шешімдерді қабылдауға ақпараттық қолдауды әзірлеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Операциялық аудит
  Несиелер: 5

  "Операциялық аудит" пәні операциялық аудит тәжірибесінің негізгі мәселелерін, оның қызметтері мен қағидаларын, аудиторлық қызметті ұйымдастырудағы әдістері мен тәсілдерін ашады. Пән магистранттарда операциялық аудит білімінің кешенін қалыптастырады, аудит және есеп саласында практикалық дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес-үдерістерді талдау
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты теориялық негіздерді меңгеру, құзыреттілікті қалыптастыру және бизнес-үдерістерді талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану дағдыларын алу болып табылады. Пәнді оқу бизнес-үдерістерді басқару үшін көрсеткіштер жүйесін әзірлеу әдістемелерін және оларды кешенді талдау әдістерін білуін тереңдетуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп беруді сараптау және басқарушылық шешімдер қабылдау
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқып-үйрену мақсаты: компаниялардың қаржылық есептілігін талдау бойынша тұрақты теориялық білімі бар және аналитикалық процедураларды жүргізуде практикалық дағдыларды меңгерген магистранттарды дайындау, шаруашылық субъектілерінің қызметін бағалау үшін қаржылық талдауды қолдану, резервтерді және оны жетілдірудің негізгі факторларын анықтау, басқару шешімдерін қабылдау және негіздеу және перспективалық кәсіпорынды дамыту жоспарларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  жаңа білім алу және зерттеу әдістемесінің дамуын түсіндіру; процестер мен құбылыстарды зерделеудің қазіргі концепцияларын, теориялары мен тәсілдерін бағалау .

 • Код ON2

  жеке тұлғаның кәсіби қызметін, ұйымдастырушылық мінез-құлқын талдау және тұлғааралық қарым-қатынасты орнату; Кәсіби қызметтің психологиялық заңдарын қолдану .

 • Код ON3

  жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру; оқыту мен тәрбиелеуді талдау, жоспарлау және ұйымдастырудың заманауи технологияларын меңгеру .

 • Код ON4

  шет тілінде ғылыми ақпараттың жазбаша эксплицирленуін меңгеру; жалпы ғылыми және кәсіби бағыттағы дәлме-дәл мәтіндердің материалында мәтіндерді аудару дағдыларын меңгеру .

 • Код ON5

  ғылыми зерттеулер жүргізуді ұйымдастыру әдістемелерін және әдіснамасын меңгеру; экономика саласындағы ғылыми әдебиеттің ақпаратын талдау .

 • Код ON6

  әр түрлі меншік түріндегі кәсіпорындарда ХҚЕС бойынша есепті ұйымдастыру дағдысын меңгеру; экономиканың әр түрлі секторларының есеп беру, бақылау, аудит әдістерін қолдану .

 • Код ON7

  шетелдік және отандық есептің, аудиттің ұйымдастыру-құқықтық базасын талдау; хас бойынша халықаралық есеп, аудит және аудиторлық рәсімдерді бағалау ұйымдастыру әдіснамасын меңгеру .

 • Код ON8

  кәсіпорынның қаржылық бақылауы мен аудитінің тиімділігін талдау; стратегиялық басқару есебін құру, контроллинг және бюджеттеу ерекшеліктері, өлшемдері мен жалпы принциптерін бағалау .

 • Код ON9

  салықтық есеп, есептілік аудиті әдіснамасын меңгеру; мемлекеттік аудит жүргізуді, бизнес-процестер жүйесін бағалау; басқарушылық шешімдер қабылдау үшін кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау.

7M04107301 7M04107301 - Есеп және аудит
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M073 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04107 Есеп және аудит
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M073 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04107301.01 7M04107301.01 - Есеп және аудит
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M073 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04107 Есеп және аудит
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M073 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04107 Есеп және аудит НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M073 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04107 Есеп және аудит (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M073 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top