Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05207 Метеорология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жоғары деңгейдегі кәсіби мәдениеті бар метеорология саласында жоғары білікті мамандар даярлау: - метеорология саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді түсіндіру және жалпылау; - ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүзеге асыру; - жеке ғылыми зерттеу нәтижелерін түсіндіру және әртүрлі деңгейдегі конференциялар мен семинарларда баяндау; - оқытудың классикалық және инновациялық әдістері негізінде білім беру процесін жүзеге асыру; - әрі қарай оқу мен ғылыми-зерттеу қызметінің жеке бағдарламасын құру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M086 Метеорология
 • Дайындық бағыты 7M052 Қоршаған орта
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1) әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; 2) ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; 3) зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; 4) заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып және пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; 5) ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. Пәннің мақсаты. «Ғылымның тарихы және философиясы» курсы магистратураның барлық мамандықтары үшін міндетті. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Атмосфераның жалпы циркуляциясының ерекшеліктері және ұзақ мерзімді ауа райын болжау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты атмосфераның жалпы айналымының заңдылықтарын сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән: атмосфераның жалпы айналымының заңдылықтарын; ғарыштық, геофизикалық факторларды және АЖЦ талдау кезінде төселме беттің жағдайы туралы деректерді пайдалануды; ауа райының ұзақ мерзімді болжамдарының және климаттың тербелістерінің қазіргі заманғы схемаларында АЖЦ сипаттамаларын пайдалануды; ЖЖС әдістерін жетілдіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Атмосфера мен климаттың жалпы айналымы теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты атмосфера мен климаттың жалпы айналымының құрылымы мен қалыптасуының маңызды физикалық заңдылықтарын түсіндіру қабілетін қалыптастыру. Пән: атмосферадағы толқынды және құйынды қозғалыстарды, жер климаты мен АЖЦ қалыптасу теориясының қазіргі жағдайын; атмосфера мен мұхиттың ғаламдық өзара әрекеттесуін; климаттың жылу баланстағы модельдерін, АЖЦ мен климаттың сандық модельдерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Атмосфераның жаһандық мониторингі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты атмосфераның жаһандық мониторингінің теориялық негіздерін сипаттау қабілетін қалыптастыру. Пән: атмосфера сапасының жаһандық мониторингінің мақсаттары мен міндеттерін; жаһандық және мемлекеттік экологиялық мониторинг жүйесіндегі атмосфералық ауа мониторингінің орны мен рөлін; түрлі деңгейлерде атмосфералық ауа сапасын басқарудың күрделі жүйелерін құруды; мемлекеттік экологиялық мониторингті ұйымдастыруды зерделеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық процестерді параметрлеудің қосымша тараулары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты сандық эксперименттердің нәтижелерін талдау және методологияны жасау қабілетін қалыптастыру. Пән: фундаментальды заңдарды математикалық сипаттау, жеке туындыдағы теңдеулерді сандық шешу, тор асты масштабтағы үдерістерді параметрлеу, алгебралық теңдеулер жүйесін шешу әдістерін оқып білуге бағытталған; есептеу нәтижелерін интерпретациялау және алынған қорытындыларды сауатты қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Метеорологияда ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу үшін базалық білімдер мен дағдылар жүйесін қалыптастыру. Пән: зерттеу жүргізудің отандық және шетелдік тәжірибелерін; ғылыми зерттеулерді, конференцияларды, семинарларды, дөңгелек үстелдерді ұйымдастыру және өткізу принциптері мен заңдылықтарын; ғылыми баяндамаларды, мақалаларды, эсселерді, магистрлік диссертацияларды дайындау және жазу бойынша ұсыныстарды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Метеорологияның жаһандық және аймақтық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Солтүстік жарты шарда өтетін үрдістердің әсері мен жауабы ретінде Қазақстанмен метеорологиялық процестердің өту ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Пән: Қазақстанның, батыс және ТМД алдыңғы қатарлы елдерінің метеорологиялық ғылымының қазіргі жағдайын бағалау; синоптикалық масштабтағы метеорологиялық үрдістер; атмосфераға және климатқа, гидрофераға және су ресурстарына антропогендік әсер етін бағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жоғары мектеп оқытушыларына негізгі кәсіби-педагогикалық мәдениетті меңгерту, педагогикалық құзыреттіліктерді қалыптастыру, болашақ оқытушыларды жоғары мектеп педагогикасының жалпы мәселелерімен, теориялық және әдіснамалық негіздерімен, қазіргі заманғы талдау, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау, ұйымдастыру технологияларымен, ЖОО білім беру үдерісінде оқытушы мен студенттің өзара әрекетінің субъект-субъектілі, қарым-қатынас технологиясымен таныстыру. Пәнді меңгеруден кейін магистрант: - жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениет мен құзіреттілігі негіздерін иегеру; - заманауи жоғары кәсіби білім берудің даму сатыларын, әдіснамалық аппараттың параметрлері мен әдіснамалық деңгейлерін білу; - заманауи дидактикалық принциптер мен талдау технологиясын білу, білім беру мен тәрбиелеудің технлогисы; - Қазақстанда жоғары кәсіби білім берудің жүйесіне талдау жасай білу; - Білім берудің TLA-стратегиясын, жоо-да кредиттік жүйемен білім беру бойынша студенттердің өзіндік жұмысын жобалау; - ЖОО-да білім беру процесінде студенттер мен оқытушылар арасындағы коммуникативті қарым-қатынас технологиясын бағалау және Білім алушыларды ынталандыру; - Жоғары кәсіби білім берудің мазмұнын құрастыру; - Блум таксономиясы бойынша құзіреттілікті бағалау. - жоғары мектепте дәстүрлі және инновациялық әдістер мен білім беруді ұйымдасытрудың жаға технологияларын қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - білім беруді басқару туралы білім негізінде кәсіби педагогикалық іс-әрекеттерді жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру. Оқыту курсы білім беру саласында басқарушылық қызметпен айналысу қабілетін қалыптастырады. Пән басқару іс-әрекетінің психологиялық заңдылықтарын зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Танымдық процестердің құрылымы. Жеке тұлғаның типологиясы, ерекше сипаты. Жеке және топтық қарым-қатынас. Жоғары білім беру педагогикасының мәні. Жоғары мектеп педагогикасының психологиялық-педагогикалық білімдеріне негізделген кәсіби педагогикалық қызмет.Білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Атмосфералық процестер мен өрістерді статистикалық талдаудың арнайы тараулары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты кездейсоқ үрдістер мен өрістерді талдаудың статистикалық әдістері туралы білім кешенін қалыптастыру; метеорологияда қазіргі статистикалық аппаратты қолданудың тәжірибелік дағдылары. Пән негізгі статистикалық сипаттамаларды есептеу және интерпретациялау техникасын, бу және көпше сызықтық корреляция аппаратын қолданудың практикалық тәсілдерін, кездейсоқ процестерді талдау әдістерін және оларды қолдану тәсілдерін оқып білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жалпы қабылданған халықаралық деңгей жүйесі негізінде күнделікті және кәсіби қарым-қатынас үшін коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. кәсіби қызметте тұлғалық дамуы үшін ақпаратты өңдеу және табысты коммуникация мақсатында шетелдік ғылыми-техникалық әдебиетті талдау; 2. шет тілін ғылыми, өндірістік және әлеуметтік-қоғамдық қызмет салаларында іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде қолдану; 3. қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқытудың заманауи интерактивті әдістері мен нысандарын қолдана отырып, дәстүрлі және қашықтықтан оқыту нысандары үшін әртүрлі сабақ түрлерін жүргізу; 4. шет тіліндегі арнайы әдебиетпен, шет тілдегі ақпараттық ресурстармен және қазіргі заманғы компьютерлік аударма бағдарламаларымен өз бетінше жұмыс істеу; 5. ауызша және жазбаша сөйлеуді дамыту, зерттеу нәтижелерін ғылыми мақалалар, баяндамалар және халықаралық конференцияларда сөз сөйлеу үшін презентациялар түрінде ресімдеу. Пән келесі аспектілерді зерттеуге бағытталған: Мәтінді жалпылау және түйіндеу. Ғылыми мәтіндегі байланыс құралдары. Аннотация және реферат жазу кезінде қолданылатын тәсілдер. Аннотация мен реферат арасындағы айырмашылықтар. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу. Хат: оқылған мәтіндерге қысқаша және толық аннотацияларды құрастыру. Академиялық оқу. Ғылыми мәтін. Ғылыми мәтіннің аудармасының ерекшеліктері. Ғылыми мәтіндердің типтері, олардың құрылымы, параграфтау, абзацтарға бөлу. Ғылыми конференцияны талқылау. Аударманың барабарлығы ұғымы. Зерттеу тақырыбы бойынша аутентикалық мақаланың рефераттық мазмұны. Академиялық хат. Жазбаша жұмыстарды ресімдеу ережесі. Ғылыми мақаланы талдау. Ғылыми (академиялық) мәтінді құрудың негізгі принциптері. Дәйексөз, библиографияны құру. Халықаралық конференциялардың жарияланымдарын, тезистерін зерттеу. Ғылыми баяндама мен презентацияны дайындаудың негізгі ережелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Метерологиядағы заманауи статистикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты бақылау нәтижелерін заманауи өңдеу әдістері мен тәсілдерін түсіну және қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән: кездейсоқ шамалардың таралуының негізгі заңдылықтарын; метеорологиялық ақпаратты статистикалық өңдеудің теориясы мен методологиясын және оны қазіргі заманғы ұсынуды; ауа райы сипаттамаларын болжау үшін қолда бар статистикалық модельдерді зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Табиғи апаттарды болжау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты табиғаттың қауіпті құбылыстарын сипаттау және олардың пайда болу ықтималдығын бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән: табиғи апаттардың классификациялық белгілерін; дүлей құбылыстардың кеңістіктік-уақыттық масштабтарының көрсеткіштерін; табиғаттың қауіпті құбылыстарының қирату күшінің көрсеткіштерін; адамдардың тіршілік ету қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін табиғаттың қауіпті құбылыстарын болжау әдістерін; халықтың табиғи құбылыстардан осалдығын бағалауды зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанның экологиялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты экологиялық мәселелерді шешу және шешім қабылдау стратегиясын құру қабілетін қалыптастыру. Пән: Қазақстанның экологиялық мәселелерін; табиғи ресурстарды экономикалық бағалау әдістерін; экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы шарттарын; кәсіпорынның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық базаны тиімді пайдалануды зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Солтүстік жарты шардағы цикло- және антициклогенездің құрылымы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты синоптикалық объектілердің пайда болуы мен эволюциясын сипаттау, энергияның атмосферадағы түрленуі мен тасымалдануын қалыптастыру. Пән: атмосфераның ірі масштабты ағымдарындағы энергияның түрлену заңдылықтарын; Солтүстік жарты шардағы цикло - және антициклогенез үрдістерінің құрылымы мен динамикасын; тропосфераның және стратосфераның термобарикалық өрісінің маусымдық қайта құруын; атмосфераның Ғаламдық циркуляциясының флуктуациясын оқып білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Метеорологиядағы геоақпараттық жүйeрді модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты геоақпараттық жүйелердің қазіргі заманғы әдістері мен модельдерін сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру және оларды метеорологияда қолдану. Пән: геоақпараттық технологиялардың қазіргі теориясын, ГАЖ ұйымдастыру тәсілдерін; ГАЖ аясында моделдеу әдістемесін; MapInfo, ArcGIS типті ГАЖ қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерін және оларды метеорологияда тиімді пайдалану тәсілдерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жаһандық климат және оның өзгеруі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазіргі кезеңдегі климаттың өзгеруін негіздейтін жағдайларды сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән: аймақтардағы климаттың жаһандық өзгеруінің көріністерін және оның ықтимал салдарларын; климаттың өзгеруінің климаттық жүйеге табиғи және антропогендік әсермен байланысын; болашақтағы бағалауларға сәйкес климаттың болашақ өзгеруін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Метеорологиядағы динамикалық-стохастикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Метеорологиядағы динамикалық-стохастикалық моделдеудің заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән: бақылау нәтижелерін қазіргі өңдеудің әдістері мен тәсілдерін; статистикалық ақпаратты талдаудың параметрлік емес әдістерін; ауа-райын болжаудың динамикалық-стохастикалық үлгілерінде қолдану үшін метеорологиялық өрістердің жалпылама көрсеткіштерін; ауа-райын болжау үшін статистикалық модельдердің мүмкіндіктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Атмосфераның жоғарғы қабатының физикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты атмосфераның жоғарғы қабаттарында өтетін физикалық процестерді сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән: стратосфералық ағындардың табиғатын; стратосферадағы айналымның көктемгі қайта құрылуын және тропосфераның динамикалық үрдістерінің қайта құру мерзіміне әсерін; құрлықтағы ауа райының қалыптасуындағы кенеттен стратосфералық ағындардың рөлін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Атмосфераның циркуляциялық жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты атмосфераның циркуляциялық жүйелерін сипаттау және қазіргі экстремалды ауа райы құбылыстарын бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән: ауа райы мен климаттың қалыптасуындағы циркуляциялық процестердің рөлін; Солтүстік жарты шардағы әр түрлі аудандардағы цикло – антициклогенезді; тербеліс индекстерін және олардың экстремалды ауа райы құбылыстарының қалыптасуындағы рөлін; атмосфераның жалпы айналымының сандық модельдерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Метеорологиядағы геоақпараттық жүйелерді модельдеудің теориялық және қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ГАЖ технологияларды қолдана отырып Метеорологиядағы модельдеудің теориялық және қолданбалы есептері туралы жүйелі түсінік қалыптастыру және модельдеудің практикалық дағдылары. Пән: оқытылған алгоритмдердің барлық түрлерін іске асыруға, ретке келтіруге және іске қосуға мүмкіндік беретін ArcGIS және MapInfo бағдарламалық өнімдерін; қауіпті метеорологиялық құбылыстардың дамуына әкелетін әртүрлі синоптикалық жағдайларды модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  ON1. Қазақстан аумағындағы климаттың қазіргі таңдағы өзгерістерін түсіндіру;

 • Код ON9

  ON9. ауа райы мен климатты ұзақ мерзімді болжаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану;

 • Код ON3

  ON3. ДМҰ бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде метеорологиялық қатарлардың климаттық біртектілігін бағалау бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу;

 • Код ON8

  ON8. гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу бойынша басшылық, нормативтік және әдістемелік құжаттарды (нұсқаулар, әдістемелік нұсқаулар, ережелер және т. б.) әзірлеу және жетілдіру;

 • Код ON11

  ON11. гидрометеорология саласындағы республикалық бағдарламалар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын және халықаралық жобаларды орындау; семинарларда, конференцияларда, республикалық және халықаралық деңгейдегі съездерде оларды таныстыру процесінде алынған ғылыми нәтижелердің құндылығын көрсету; ғылыми пікірталастарда өз көзқарасын қорғау; өзінің кәсіби әлеуетін сыни бағалау және одан әрі жеке жетілу жолдарын анықтау;

 • Код ON12

  OON12. педагогикалық қызметті жүзеге асыру: аудиториялық сабақтарды және оқу практикаларын өз бетінше өткізу, пәннің оқу-методикалық кешенін құрастыру, зерттеу нәтижелерін практикалық оқу қызметіне енгізу, педагогикалық этика ережелері мен педагогикалық такты сақтау, білім алушының жеке тұлғасын сыйлау, ЖОО-ның құрылымдық бөлімдерінің педагогикалық қызметін басқару

 • Код ON2

  ON2. климатология, ауа-райын талдау және болжау және басқа метеорологиялық бағыттардың заманауи міндеттерін шешу мақсатында ақпараттық технологияларды қолдану;

 • Код ON5

  ON5. ДМҰ ұсынатын климаттық қызмет көрсетуді жетілдіру мақсатында гидрометеорологиялық ақпаратты талдаудың принциптері мен әдістерін меңгеру және жедел практикаға енгізу;

 • Код ON4

  ON4. климаттың жаһандық және аймақтық модельдері негізінде ұзақ мерзімді болжамдардың заманауи (инновациялық) әдістерін әзірлеу, жетілдіру және жедел практикаға енгізу;

 • Код ON6

  ON6. ауа райының қауіпті құбылыстарының, қолайсыз метеорологиялық жағдайлардың, климаттық өзгерістер әсерінің экологиялық және әлеуметтік-экономикалық салдарларына қатысты тәуекелін бағалау;

 • Код ON7

  ON7. аймақтық, ұлттық және жергілікті деңгейлерде қоршаған ортаны бақылау мен мониторнинг жүйелерін іске асыру тәсілдерін қолдану;

 • Код ON10

  ON10. климаттық және метеорологиялық болжамдардың қолданылатын әдістерінің табыстылығына бағалау жүргізу;

Top