Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02303 Шетел филологиясы (батыс тілдері) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты ШШетел тілдерін (ағылшын/ француз/ неміс/ испан/ итальян) әдеби формада еркін меңгерген, шетел тілі мен әдебиетінің теориясы мен тарихы, коммуникация теориясы, мәтінді филологиялық талдау және интерпретациялау, шетел филологиясының қазіргі жағдайы мен даму келешегі саласындағы негізгі ережелер мен тұжырымдамалар туралы білімін көрсететін, әртүрлі үлгідегі білім беру ұйымдарында, сондай-ақ мәдениетаралық қарым-қатынас және жұртшылықпен байланыс саласында, БАҚ және менеджмент саласында, баспалар мен арнайы журналдардың редакцияларында, әдебиет және лингвистика саласындағы филологиялық зерттеулер саласында кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті кең бейінді мамандарды кәсіптік даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты:студенттердің кәсіпкерлік қызметтегі инновациялар туралы ойларын қалыптастыру, инновацияның негізгі түрлері, болашақ кәсіби қызметтің контекстінде инновациялық жобаларды дамытудың проблемалары мен әдістерін білу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: бизнестің және инновацияның негізгі түрлері, бизнес пен кәсіпкерлік арасындағы айырмашылық, кәсіпкерліктің негізгі теориясы, бизнес-идеяны дамыту ережелері; бизнес-жоспарды әзірлеу ережелері, инновацияның негізгі кезеңдері; инновациялық және кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесу заңдылықтарын, биосфераның жұмыс істеуін, табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы зиянды, зақымдаушы факторлардан адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін, қауіптерден қорғау тәсілдерін, авариялардың, апаттардың, сұрапыл апаттар салдарын жою жөніндегі іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану туралы білім қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - адамның өмір сүру ортасының қауіпті және зиянды факторларын негіздеу; - экологиялық тепе-теңдікті сақтау және қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шарттарын талдау;климаттың өзгеруіне және жердің озон қабатының бұзылуына - алып келетін антропогендік әсерді төмендету, биоәртүрлілікті сақтау және жердің шөлейттенуі мен тозуының алдын алу жолдарын бағалау; - әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайларда құтқару жұмыстарын ұйымдастыру; - іс жүзінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалық және құқықтық негіздерді пайдалану; - төтенше жағдайларды және олардың салдарын болжау, төтенше жағдайларда жеке және ұжымдық қорғаудың негізгі тәсілдерін, құралдары мен әдістерін таңдау туралы шешім қабылдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық және оның экологиялық дағдарыстың алдын алу және адамзаттың орнықты дамуын қамтамасыз етудегі қазіргі заманғы жаһандық экологиялық проблемалар, олардың пайда болу кезеңдері, қалыптасуы мен зардаптары, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру аясындағы мемлекеттік билік органдарының, саяси және қоғамдық ұйымдардың қызметін талдау қабілетін қалыптастырады. Заманауи қоғамдағы сыбайлас жемқорлық мәселелері туралы шынайы білім береді. Студенттердің назарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелеріне бағыттайды. Студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелерін түсіндіреді. Оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың ұлттық жоспарының мазмұнымен таныстырады. Оларды сыбайлас жемқорлықты жеңу машықтарына үйретеді. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын негіздеу және түсіндіру; - адам өмірінің әртүрлі аясындағы сыбайлас жемқорлықтың көріну нысандары мен әдістерін анықтау; - сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті құқықтық реттеумен байланысты заңи түсініктер және категорияларды қолдана білу; - құқықтық және құлықтылық этикалық нормаларға сәйкес мінез-құлық стандарттарын қалыптастыру үшін сыбайлас жемқорлық жағдаяттарын бағалау; - сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына қарсы тұру әдістерін жүзеге асыру; - сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық ойлауды, құқықтық сананы қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі реттеушісі ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға байланысты нормативтік құқықтық базаны зерттеуге бағытталған, сыбайлас жемқорлықтың түсінігі мен мәнін ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың құқықтық негіздерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандарттарын анықтайды. Пән қолданбалы сипатқа ие, пәнаралық, яғни қылмыстық, қылмыстық-процестік, азаматтық, әкімшілік құқықтармен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ұлттық және әлемдік мәдениеттердің даму шеңберінде ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл¬-Фарабидің ғылыми-философиялық мұралары туралы студенттердің бойында түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми-инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады. Пәнді оқу барысында келесідей тақырыптар қарастырылады: Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы, Әл-Фарабидің дінге қатынасы, Әл-Фарабидің таным туралы ілімі, Әл-Фарабидің логикасы, Әл-Фарабидің болмыс туралы ілімі, Әл-Фарабидің тіл философиясы, Әл-Фарабидің натурфилософиясы және заманауи ғылым, Әл-Фарабидің өнер философиясы, Әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық көзқарастары, қайырымды қала Al-Farabi university Smart-city жобасының моделі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – инклюзивті білім берудің заманауи стратегиясы мен әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Курс инклюзивті білім беру тұжырымдамаларымен, теорияларымен, ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың педагогикалық үдерісін жобалау және жүзеге асыру дағдылары мен біліктерін қалыптастыруға және танысуға бағытталған. Маман бұқаралық мектеп жағдайында білім беру интеграциясының оңтайлы жағдайларын жасауға; білім беру интеграциясы субъектілеріне педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыруға қабілетті болады; инклюзивті білім беру стратегиялары мен әдістерін қолданады, білім беру интеграциясы субъектілеріне педагогикалық қолдауды ұйымдастырады;жаппай мектепте білім беру интеграциясы үшін оңтайлы жағдайлар жасау; ерекше қажеттіліктері бар балалармен және олардың ата-аналарымен өзара қарым-қатынаста эмоционалдық жағдайының тұрақтылығын бақылау;ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін педагогикалық процесті талдау және бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвистикалық пропедевтика және арнайы филология
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: тілдің лексикалық-семантикалық жүйесін және оның мәнерлі, коммуникативтік және прагматикалық функцияларын жүзеге асырудағы рөлін көрсету қабілетін қалыптастыру және шет тілін түсіну және сөйлеу дағдысын қалыптастыру, оның диалектикалық әртүрлілігі, әдеби процестің үлгілері, қазіргі герман және роман тілдерінің таралу аймағын анықтау, роман-герман филологиясының объектісін тәуелсіз ғылыми және академиялық тәртіп ретінде түсіндіру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - мотивациялық бағытты жандандыруды, сондай-ақ жаңа білімді меңгеру үшін қолайлы жағдайлар жасауды көздейтін қызмет арқылы өз бетінше білім алады - Келешектегі кәсіптік қызметті жүзеге асыруға дайындығын қалыптастыруға ықпал ететін белгілі бір білім беру пәнінің аударма құзыреттілігін қалыптастыру үшін педагогикалық шарттардың функциясын атқарады. - Кәсіби біліктілік компоненті болып табылатын құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында бұрыннан бар білімді жүйелейді және қорытындылайды - арнайы танылған аударма алгоритмдері негізінде танымдық белсенділікті арттыру арқылы материалды аудару, нәтижесінде білім беру және өмірлік тәжірибеге негізделген дұрыс шешім қабылдайды - Шет тілінің лексика-семантикалық жүйесін түсіну және оның тілдің коммуникативтік, мәнерлі және прагматикалық функцияларын жүзеге асырудағы рөлі бар шетел филологиясы саласында оқытуды көрсету. - Оқылатын тілдің құрылымдық-деривациялық, семантикалық-прагматикалық және басқа ерекшеліктерін білу. - Шетел филологиясының теориялық негіздері саласында алдыңғы қатарлы тәжірибені шығармашылық түрде қолданып, өздерінің білімі мен дағдыларын сыни бағалай отырып, өз кәсібилігін жетілдіру үшін үнемі жұмыс істей білу. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: тілдің функционалдық-стилистикалық дифференциациясы, талдау, сөз құрылымы мен сөзжасам моделі, контекст/регистрге байланысты лексикалық бірліктерді таңдау және адекватты қолдану, Алған білімдерді практикалық қолдану үшін кәсіби шеберлігі мен дағдыларын синтездеу және бағалау, лексикографиялық басылымдарға және т. б. сәйкес келетін теориялық, әдістемелік және ғылыми-қолданбалы сипаттағы әртүрлі зерттеулердің мазмұны және гуманитарлық зерттеулердің жалпы және жеке саласы, герман тілдерінің типологиялық және аймақаралық зерттеуі, үнді-еуропалық тілдердің генеалогиялық классификациясы, алғашқы герман мемлекеттерінің тарихы мен тілдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілінде менеджмент және іс жүргізу негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: басқарудың негізгі функцияларын меңгеру қабілеттілігін қалыптастыру, қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес кеңсе жұмысын ұйымдастыру және есепке алуды ұйымдастыру үшін халықаралық бизнес кәсіпорындарын басқаруға (құжаттарды рәсімдеуді, мониторингті жүзеге асыру, құжаттарды сақтау және пайдалану) құжаттармен жұмыс істеуді ұйымдастыру мүмкіндігін қалыптастыру. шет тіліндегі құжаттамалармен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - іскерлік қарым-қатынас ерекшелігін, коммуникативтік әрекеттің құрылымын және байланыс орнату шарттарын меңгереді; - іскерлік байланыстарды жоспарлау, болжау және талдайды, - іскерлік қарым-қатынас пен коммуникациялық процестердің негізгі ұғымдарын меңгеру, сөздік / арнайы терминдерді және өрнектерді өрнектерді қалыптастырады және дамытады. - Ағылшын тілінде спикерлерді тыңдалым бойынша түсінуін жақсарту, медиа тасымалдаушылар арқылы жіберілетін сөйлеуді қабылдау (видео, аудио, конференциялық қоңыраулар және т.б.). - ойлау мәдениеті, қарым-қатынас жасау қабілеті, ақпаратқа талдау жасау және қабылдау, мақсаттар қою және оған жету жолдарын таңдау. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптарына сәйкес кеңсе жұмысын ұйымдастыру және есепке алуды ұйымдастыру мақсатында халықаралық бизнес кәсіпорындарының кеңселерінде жұмыс жүргізу үшін теориялық және практикалық сипаттағы материалдар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Grammar in Use (English, German, French, Spanish)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әр түрлі мәтіндермен жұмыс істеу кезінде грамматикалық құрылымдарды таңдауда шет тілін практикалық игеруді қамтамасыз ету үшін арнайы грамматикалық ережені жүйелеуге және жинақтауға қабілеттілігін қалыптастыру, оның негізгі мағынасын айқындау және оларды жаттығу жаттығуларымен біріктіру. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: - теориялық және практикалық грамматиканың нормативтік грамматикасы мен тілдік құзыреттілік арасындағы қарым-қатынас ерекшеліктерін жүйелеу, - Ағылшын тілінің тәжірибелік грамматикасының даму сатыларына сыни шолу жүргізу, ағылшын тілінің морфемдік және морфемдік құрамын анықтау, - Ағылшын және ана тілдеріндегі грамматикалық құбылыстарды салыстыра отырып, оқыту процесінде тілдердің грамматикалық құрылымындағы айырмашылықтарды ескеру, - ағылшын тіліндегі сөздерді оқып-үйрену ережелері туралы негізгі мәліметтерді жүйелеуге, транскрипция белгілерін игерумен қатар, бұрын алынған лексика мен грамматиканы қамтитын шет тіліндегі мәтінді талдау. - ағылшын тіліндегі қарапайым және күрделі сөйлемдердің синтаксисінің ерекшеліктерін білу; Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: студенттердің ана тілімен салыстырғанда негізгі грамматикалық ережелері мен оларды қолдану ерекшеліктері қарастырылады; грамматикалық формалардың функционалдық ауқымы және оларды кеңейтудің сөйлеу шарттары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Екінші шетел тілі (А1, А2) (Неміс, француз, ағылшын, испан, қытай, корей)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: коммуникативтік құзырлылықты өмір сүру деңгейіне дейін қалыптастыру қабілетін қалыптастыру - осы деңгейде байланыс үшін екінші шет тілінің негізгі білімі. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: - екінші шет тілінің негізгі, орфографиялық, ортофизикалық, лексикалық, грамматикалық нормаларын қолдануға, - сөйлеу әрекеттерінің барлық түрлерін (сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу) ескере отырып, негізгі коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттерді пайдалану; - екінші батыс шет тілінде негізгі оқу, сөйлеу, тыңдау және жазу дағдыларын игеру, - Батыстың негізгі шет тілі мен функционалдық сауаттылыққа қол жеткізу және грамматикалық және коммуникативтік тәсілдерді үйлестіру. - күнделікті қарым-қатынастың қарапайым мәтіндерінде нақты, оңай болжанатын ақпаратты табуға; Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: пәндік отбасындағы бастапқы деңгейдегі сөйлеу белсенділігінің барлық түрлері, хобби, қызығушылық

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Phonetics in Use (English, German, French, Spanish)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тілдік дағдыларды дамыту және лингвистикалық көкжиекте кеңейту үшін шет тілінің айтылуының теориялық негіздерін оқып білу қабілетін қалыптастыру; шет тілін практикалық білімдерін қалыптастыру және жетілдіру. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: - Ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын қарастырып, ағылшын тілінің фонетикалық транскрипциясының ерекшеліктерін қарастырып, сөйлеу белсенділігінің танымдық түрлерінде фонетикалық құбылыстарды дұрыс түсініп, ағылшын тілінің қалыпты контентті контекстте тыңдау және пайдалану дағдыларын көрсету, - лексикалық қорларды лайықты пайдалана отырып, сөздің құрылымын және формасын талдауға, шет тілінің грамматикалық және сөзжасамдық нормаларына сәйкес өрнектерді қалыптастыруға, негізгі ортофизикалық нормаларды, стресстік ережелерді қолдануға, зерттелетін шет тілін интонациялауға, - практикалық дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті сөздердің негіздерін, дыбыстарды дұрыс тұжырымдау және түзету үшін қажетті фонетика мен фонологияның негізгі түсініктерін есте сақтау, ағылшын тіліндегі сөздерді оқып үйрену ережелеріне сәйкес жүйелеу және транскрипция белгілерін игеру, - ағылшын тілінің дұрыс сөйлеуін одан әрі дамыту үшін, шет тілін құлаққа қабылдау дағдыларын нығайту үшін айқын негіз құру. - ағылшын тіліндегі жазу және айтылудағы қарым-қатынастың негізгі үлгілерін түсіну; Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: жалпы тілдегі фонетикалық құрылымы және оның әртүрлі аспектілерінің өзара байланыстары, сөздердің ерекшеліктері, дыбыстық құралдар және олардың функциялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әдеби пропедевтика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әдебиет теориясының пәні мен нысаны, тиісті терминология туралы жалпы ақпаратты сипаттау қабілетін қалыптастыру, мәдениет, ғылым, гуманитарлық ғылымдар, өнер бойынша әдебиет теориясының құрылымын анықтау, мәдениет, ғылым, гуманитарлық пәндер, өнер саласындағы әдебиет теориясының орнын талдау. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: - көркем шығарманы талдау және интерпретациялаудың әдіснамалық принциптерінің түрлерін, әдеби шығарманы талдау және интерпретациялау принциптерін, көркем шығарманың түрлі түрлері мен жанрларының ерекшеліктерін, әлемдік көркем әдебиеттің даму кезеңдерін қолдану, - көркем шығарманы оның жанрдың қандай да бір түріне қатыстылығын ескере отырып, түсіндіру, мәтіннің ғылыми, сыни және көркемдік интерпретациясын ажырату, әр түрлі және жанрлардағы шығармалардың шығармашылық интерпретациясын жасау, - мәдени ойлауды, ақпаратты қабылдау, талдау, жалпылау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетін, көркем шығарманы оның жанрдың қандай да бір түріне қатыстылығын ескере отырып талдау және интерпретациялау дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: әр түрлі тақырыптарға арналған әдеби хабарламалардың негізгі идеялары, саяхат, әлем картасы, мамандық, мерекелер тақырыптарына хабарламалар құрастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Language in Use (B2) (English, German, French, Spanish)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қарым-қатынастың әлеуметтік, білім беру, еңбек, әлеуметтік және мәдени салаларында монологтық сөйлеу арқылы немесе сипаттау және репортаж, сөйлеу түсінігі, іс жүзінде оны шет тілдер ортасында қолдану үшін мәтінді тыңдау арқылы коммуникативтік ниеттерін жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру. құжаттама Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: - ағылшын тілінің сөздік, грамматикалық және грамматикалық жүйесі ережелерін қолдануға, - оқылатын шет тілінің грамматикалық және фонологиялық құбылыстарын тәуелсіз түсіндіру, оқу, сөйлеу және жазудың негізгі дағдыларына ие болу. - басқа коммуникативтік қауымдастықтың тілін, құндылықтарын, нормаларын, мінез-құлық нормаларын білуін білдіретін шетелдік мәдени сәйкестікті қалыптастыру, - негізгі шет тілін білудегі функционалдық сауаттылыққа және грамматикалық және коммуникативтік тәсілдерді үйлестіруге қол жеткізу. - сұхбатты жеткілікті түрде еркін және дайындықсыз құрастыру Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: шет тілінде ой-пікір білдіруге мүмкіндік беретін лингвистикалық формалар мен сөйлеу үлгілері зерттеледі; шет тілінің үздіксіз деңгейінің сөздік және грамматикасы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Language in Use (C1) (English, German, French, Spanish)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілікті одан әрі жетілдіру мүмкіндігін қалыптастыру және кез-келген тақырып бойынша алдын-ала дайындықсыз диалог үшін лексикалық қорлар мен грамматикалық құрылымдарға ие болу, олардың әдебиет мәтіндерін талдау және әдеби мәтінді талдау. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: - Әр түрлі тілдер мен мәдениеттердің қиылысында жұмыс істеу үшін қажетті тәжірибелік білімдер мен дағдылармен заманауи коммуникациялық технологиялар, - мәдениетаралық қарым-қатынас тұрғысынан байланыс сәтсіздіктерін болжау және азайту, зерттелген шет тілдері елдерінің мәдениеттеріне тән құндылықтар мен қабылдау туралы білім жүйесіне ие болу. - өз әріптестерінің мәдениетінің негізгі элементтерін білмей-ақ, басқа мәдени қоғамдастық өкілдерімен байланыста табыстарға жету. - тиімді мәдениетаралық өзара әрекеттесу үшін алынған білімдердің негізін қолданып, интерактивті үдерісте өз коммуникативтік мінез-құлқындағы түсініспеушіліктерді және өзгерістерді болдырмауға, - өзара әрекеттесудің табысты бағытына бағытталған әртүрлі стратегияларды синтездеу, сөйлеу әрекеттерін жасауға, ортақ мәдени элементтерді іздестіруге мүмкіндік береді. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: оқу әдебиетін талдау, кез-келген тақырыпқа аргументтерді жазу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Екінші шетел тілі (B1) (Неміс, француз, ағылшын, испан, қытай, корей)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: кең қолданысымен, кең үйлесімділігімен сипатталатын және бейтарап, ауызекі және публицистикалық стильдерді көрсететін лексикалық материалдың қажетті көлемін меңгеру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: - осы деңгейге есептелген лексиканы қолдану, жалпы тақырыптарға арналған әдеби хабарламалардың негізгі идеяларын түсіну, жалпы тақырыптарға байланысты хабарламалар құру, әсерлерді, оқиғаларды сипаттай білу, - өз пікірін баяндау және негіздеу, сөйлеу әрекетінің барлық төрт түрінің дағдыларын меңгеру. тілдің грамматикалық ережелерін жүйелендіріп баяндау: сөзжасам, морфология, синтаксис, кәсіби сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстарды қолдану, - сөздің құрылымы мен формаларын бағалау және талдау, шет тілінің дыбыстық, грамматикалық және сөзжасам нормаларына сәйкес ой жеткізу. - оқытылатын шетел тілінің негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөзжасам құбылыстары мен заңдылықтарын білуді қамтитын лингвистикалық білім жүйесін қолдану, - жалпыеуропалық шкала бойынша сөйлеу қызметінің барлық түрлері бойынша коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін қажетті терең фондық білімді көрсету. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: әр түрлі тақырыптарға арналған әдеби хабарламалардың негізгі идеялары,ақпарат тақырыптары:саяхат, әлем картасы, мамандық, мерекелер

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Оқытылатын тіл елінің әдебиеті
  Несиелер: 6

  Мақсаты: студенттердің лингвистикалық және мәдени-тарихи құзыреттілігін қалыптастыру, оқытылатын тіл әдебиетінің ұлттық ерекшелігін зерделеу арқылы мәдени диалогқа оқушыларды тарту. Күтілетін оқу нәтижелері: - оқылатын тілдің дамуының әртүрлі кезеңдерінде, оның пайда болуынан бастап және қазіргі заманнан бастап негізгі бағыттарын білу; - әдеби бағыттың, әдістің, оның жазушының дүниетанымдық ұстанымдарымен байланыстарының сипаты, сонымен қатар әдебиет түрлері мен түрлері туралы мәселелерді баяндайтын негізгі әдебиеттанулық ұғымдар мен терминдерді меңгеру.; - дәстүрлі және заманауи әдебиеттанулық методологиялар негізінде көркем шығармаларды талдау;; - кез келген елдің әдеби үдерістерінде ағылшын әдебиетін оқыту тәжірибесіне сүйене отырып бағдарлануы; - мәдениеттің жалпы деңгейін көтеру, көркемдік талғам қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Оқытылатын тіл әдебиетінің тарихын кезеңдеу. Әдеби ескерткіштердің ерекшеліктері. Алғашқы әдеби шығармалар. Ежелгі дәуір әдебиеті. Литература средних веков. Қазіргі әдебиет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: әдеби шығармаларды талдаудың әртүрлі аспектілерін (эстетикалық, семиотикалық, герменевтикалық, стилистикалық және т.б.) қолдана білу қабілетін қалыптастыру. Оқу кезінде алған дағдылар бүгінгі күнгі әдеби үрдістерге бағдарлануға көмектеседі. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: - көркем шығарманың түрлері мен мазмұнын, әдебиеттің дамуының жалпы заңдылықтарын, көркем әдебиеттің рухани қызметінің формасы ретінде ерекшелігін, оның басқа өнер қатарындағы орнын білу, - жалпы әдебиеттану заңдылықтарын және жеке-авторлық ерекшеліктерді анықтау тұрғысынан көркем мәтінді әдебиеттанулық талдау әдістемесін қолдану, - әдеби үрдістің даму заңдылықтарын зерттеуге көмектесетін категориялық-ұғымдық аппаратты, теориялық білімді қолдану; - қазіргі заманғы әдістемелер негізінде көркем шығармаларды өз бетінше интерпретациялау дағдыларын бекіту, ғылыми парадигмалар ауысуының үрдістерін өз бетінше бағалау, - отандық және шетелдік ғылымның өзекті теориялық мәселелері бойынша әдебиеттанулық дереккөздерде талданып, осы пәнді оқудың, сөйлесудің және жазудың жүйелі-кешенді ерекшелігін түсінуге мүмкіндік беретін теориялық-әдіснамалық білімді меңгеру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: ағылшын тіліндегі әдебиетті қалыптастырудың негізгі тарихи кезеңдері, жалпы сипаттағы әдебиет және әдебиеттану тарихының теориялық және практикалық мәселелері, тіларалық коммуникацияның кең контекстіндегі әдеби процестің жеке ерекшеліктері, қоғамдық өмірдің көп өлшемді құбылысы ретінде ғылымның қызмет етуінің адамгершілік аспектілері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Инновация және ғылыми-техникалық прогресс саласындағы ауызша аударма
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ауызша аударма қабілетін қалыптастыру және түпнұсқа тілдің бірліктеріне сәйкес нұсқаларды таңдау арқылы, контекстік мәнді ескере отырып аудару. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - Аудармашының құқықтары мен міндеттерін көрсету; Пән бойынша ұсынылатын терминология, ең жиі кездесетін фразеологиялық бірліктер, шартты қысқартулар; ауызша қарым-қатынастың әр түрлі жанрларында қабылданған этикет формулалары (құттықтаулар, алғыс сөздері, көңіл айту және т.б.), олардың функционалдық айырмашылықтары; грамматикалық пішіндерді аудару ерекшеліктері. - Шетел тілін түсіндіру және қабылдау (акцентпен / акцентсіз); көлемді сөздерді қабылдау және есте сақтау; ғылыми-практикалық және жалпы саяси конференциялар материалдарын дәйекті аударуды жүзеге асыру; Бастапқы мәтіннің прагматикалық қарым-қатынасын және түрін ескере отырып, жалпы аударма стратегиясын құру. -Көрсетілген тақырыптарда кең сөздік қорын пайдалану; лексикографиялық көздерде ақпаратты іздестірумен қоса, алдын ала аудару мәтіндерін талдау дағдылары; грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормаларды сақтай отырып, ауызша аударма қабілетін дамыту; - Мүмкіндіктері мен дайындығын көрсету үшін: өздерінің эрудициясын және кәсіби деңгейін үнемі жетілдіру; жедел және ұзақ мерзімді есте сақтауды дамыту; сұхбаттар мен талқылаулардың екі жақты аудармасы кезінде ана тілінен шет тіліне тез ауысу; аудару кезінде қиын жағдайлардан лайықты түрде шығу; парақтан ағылшын және орыс тілдерінен дұрыс аудару. -Шетел ақпарат көздерінен кәсіби ақпаратты алу үшін барлық мүмкіндіктерді пайдалану; Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: әрбір нақты жағдайда аудармашы алдында тұрған прагматикалық тапсырмаларды ескере отырып, әртүрлі мәтіндердің аудармалары барысында адекватты және эквивалентті тәсілдерді қолдану;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Аударма теориясы мен практикасы негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: аударма конвенцияларын ескере отырып, аударманың негізгі тілінің грамматикалық, лексикалық, идоматикалық құрылымдарын қолдану, оларды жеңу жолдарын үйрену, әртүрлі мәтіндерді енгізу үшін түрлі функционалдық бағыттағы мәтіндерді аудару дағдыларын қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - Отандық және шетелдік зерттеушілердің шығармаларындағы аудармадың жалпы теориясын, трансляциялық ғылымның қалыптасуы мен даму тарихын, аударма эквиваленттілігін, аударма практикасын, аударманың практикалық аспектілерін, белгілі бір санаттағы лексика аудармасының ерекшеліктерін білу. - Әдеби мәтінді талдау негіздерін білу; - Аудармадағы мәтінді шет тілінде түсіндіруге; - Кәсіби аударма ережелері мен сипаттамаларына ие болу; - Аударма әдістерін және әдістерін білу және қолдану. Пәндерді оқып-үйрену барысында отандық және шетелдік зерттеушілердің теорияларындағы аудармадың жалпы теориясы, аударма теориясы мен қалыптасу тарихы, аударма эквиваленты, аударма прагматикасы, аударманың практикалық аспектілері, белгілі бір санаттағы сөздік қорын аудару ерекшелігі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Оқытылатын тілдің теориялық грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шетел тілінің грамматикалық құрылымын, тілдік материалды ғылыми-грамматикалық талдау әдістемесін меңгеру қабілетін қалыптастыру; қазіргі грамматикалық зерттеулердің проблематикасымен танысу. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - тілдің формальды-мағыналық құрылымы және сөздегі грамматикалық бірліктердің қызметі туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; - теориялық грамматиканың қазіргі даму тенденцияларын талдау, жалпылау және сыни тұрғыдан түсіну; - Категориялық формалар мен басқа да грамматикалық құралдардың грамматикалық мәнін анықтау және қалыптастыру; -сөздердің морфологиялық талдауын, сөйлемдердің құрылымдық-семантикалық талдауын өз бетінше жүргізу;, - ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу және ғылыми терминологияны шебер қолдану; - өз бетінше зерттеу жүргізу, тілдің грамматикалық құбылыстарын өз бетінше түсіндіру және өз көзқарасын дәлелдеу. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: грамматика бірліктері, парадигматикалық және синтагматикалық қатынастар, тіл құрылысы, сөздің морфемдік құрылымы, сөздің категориялық құрылымы, сөйлеу бөліктері, синтаксис, сөз тіркесі мен сөйлемдер теориясы, сөйлемдердің модельдері мен түрлері, синтаксис түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Контрастивті лингвистика негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білім беру мекемелерінде шетел тілін оқыту үдерісінде, сондай-ақ аударма жұмысында контрастивті лингвистика туралы, оның құрылымы, мазмұны, қалыптасу тарихы, басқа пәндермен байланысы, негізгі әдістер, объектіні сипаттаудың әдістері мен модельдері аспектісінде ғылыми пән ретінде, білімін қолдану; жүйенің әртүрлі деңгейлерінде еуропалық шетел тілін және ана тілінде меңгерілетін контрастивті сипаттау саласындағы қазіргі жетістіктерге сүйене отырып теорияның негізгі сәттерін нақтылау қабілетін қалыптастыру, студенттерге алған білімдерін кәсіби қызметте қолдануды үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - әртүрлі тілдердің құрылымдарын салыстыруда қолданылатын әдістер мен тәсілдерді меңгеру - әр түрлі тілдер фактілерін, жалпы екі тіл жүйесінің және олардың жеке микросистемаларын салыстыра білу; - мектепте шетел тілін оқыту барысында, сондай-ақ аударма жұмысында кездесетін қателіктерді болдырмау мақсатында алған білімдерін қолдану. - жалпы типология мен шет тілі мен ана тілдерінің салыстырмалы типологиясындағы даулы мәселелерге әртүрлі көзқарастарды салыстыру. -салыстырмалы-салғастырмалы әдістерді өзіндік зерттеулерде (курстық және дипломдық жұмыстарда) қолдану. - ғылыми кәсіби ойлау мәдениетін, әртүрлі таңбалы жүйелерде берілген ақпаратты талдау, синтездеу, жалпылау тәсілдерін, кәсіби есептердің түрлері мен типтерін анықтау, әр түрлі міндеттерді құрылымдау тәсілдерін меңгеру; Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: контрастивті лингвистиканың пайда болу тарихы, контрастивті лингвистика және тіл туралы ғылымның жеке бөлімдері, тіл жүйесін деңгейлік ұйымдастыру және контрастивті лингвистика, лексиканы контрастивті талдау, контрастивті грамматика, типология және мінездеме, халықтың коммуникативтік мінез-құлқын контрастивті зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шетел тілін оқытудың заманауи әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі кезеңде SMART - білім беру идеяларын енгізе отырып, шет тілін оқыту саласындағы әдістемелік міндеттерді шешуде жүйелік тәсілді меңгеру және оқытушылық және басқару саласында өз біліктілігін жетілдіру және арттыру үшін өз қызметін талдау қабілетін қалыптастыру Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: оқу үрдісінде жұмыс істеудің негізгі әдістемелік категориялары мен үлгілері, біздің елімізде және шетелде заманауи әдістемелік бағыттар, шет тілдерінде қолданыстағы оқу-әдістемелік материалдармен қамтылған тұжырымдамалық оқыту жүйесі, SMART технологиялары, оқу үрдісінде қазіргі заманғы оқу құралдарын пайдалану мүмкіндігі қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Екінші шетел тілі (В2) (Неміс, француз, ағылшын, испан, қытай, корей)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: коммуникативтік және кәсіби құзыреттілік қабілетін қалыптастыру, міндеттерді адекватты түрде шешу, мәдениетаралық кәсіби қарым-қатынастарды қамтамасыз ететін атиптік жағдайлармен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - осы курстың арнайы лексикасын қолдануға, сөйлеудің осы композициялық түрінің мәтіндерін жазуға, естіген мәтіннің жаһандық және толық түсінігін көрсетуге, өздігінен сөйлеуге үйренеді, - Оқу дағдыларына ие болуға және берілген оқу стратегиясына сәйкес әртүрлі жанрлардың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған ақпараттарға ие болу, шет тілінің грамматикалық және сөзжасау нормаларына сәйкес мәлімдеме жасайды. - оқытудың шет тілінің функционалдық негіздерін және негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөздік құбылыстарды білуді қамтитын лингвистикалық білімдер жүйесін қолдану, талаптардың еуропалық ауқымында сөйлеу әрекеттерінің барлық түрлерінде коммуникативті құзыреттілікті дамыту үшін қажетті терең білімдерді көрсетеді. - қарапайым жеке хаттарды жазыңыз (мысалы, біреуге алғыс айту, шақырудан бас тарту және т.б.); - сөздерді және сөз тіркестерін, шеберлік кестелерін және орфографияны қосу үшін күрделі кәсіподақтарды қолдануға; алфавиттің әріптерін дұрыс жазу және белсенді минимум сөздерді дұрыс жазу; Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Отбасындағы қарым-қатынас, құрдастармен қарым-қатынас; жанжалды шешу. Сыртқы түрі мен сипаты. Бос уақыт және хобби (оқу, кино, театр, мұражай, музыка). Демалыс түрлері, саяхат. Жастар сәні. Сатып алу Салауатты өмір салты: жұмыс және тынығу режимі, спорт, теңдестірілген тамақтану, жаман әдеттерден бас тарту. Мектептегі білім, мектеп өмірі, зерттелетін пәндер және оларға қатысты көзқарас. Шетелдік әріптестермен хат алмасу. Жылдың түрлі мезгілдерінде демалыс. Кәсіптер әлемі. Мамандықты таңдау мәселелері. Шет тілінің болашақ жоспарлардағы рөлі. Әлем және адам. Табиғаты: флора мен фауна. Экология мәселелері және т.б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ағылшын тілінің лексикалық-семантикалық жүйесі мен оның әрі қарай практикалық қолдану үшін коммуникативтік, мәнерлі және прагматикалық функцияларын жүзеге асырудағы рөлін қалыптастыратын лингвистика саласындағы филологиялық білімді маман дайындауды қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: - тілдің функционалдық және стилистикалық дифференциациясын қалыптастыру, сөздің құрылымын талдау және сөзжасамдық модельдерді талдау, контекстке / тізілімге байланысты лексикалық бірліктерді таңдап, дұрыс қолдануға. - алынған білімді практикалық қолдану үшін кәсіби дағдыларды синтездеу және бағалау, сондай-ақ қажетті ақпарат көздерін табу мүмкіндігі. - теориялық, әдістемелік және ғылыми-қолданбалы сипаттағы әртүрлі зерттеулердің мазмұнын, тиісті лексикографиялық басылымдарын оқу. - заманауи ағылшын тілін дамыту кезеңдері туралы сатып алу; тілдің дыбыс құрылымын зерттеу әдістері туралы; артикулалық база туралы, оның тіл үйренуімен байланысы, сөйлеу интонациясы, оның құрамдас бөліктері және функциялары; - қалыптасқан әлеуметтік-мәдени, этно-лингвистикалық, саяси және экономикалық жағдайларды білу негізінде қалыптасқан мемлекеттің фактілерін түсіну; Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: зерттелетін тілдің құрылымдық-туынды, семантикалық-прагматикалық және басқа ерекшеліктері, лексикология

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мәтіннің лингвистикалық сараптамасының негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ауызша және жазбаша коммуникация саласындағы ғылыми-зерттеу және практикалық жұмыстың негізгі әдістері мен тәсілдерін қолдану үшін қазіргі пәнаралық зерттеулердің қолданбалы бағыттарының бірі ретінде лингвистикалық сараптаманың ғылыми саласының мәселелері туралы алған біліміне негізделе отырып, теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуде даулы мәтіндерге лингвистикалық сараптама жүргізу қабілетін қалыптастыру; Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: лингвистикалық тұрғыдан құқық категориялары, мәтінді лингвистикалық сараптаудағы тіл мен сөйлеу құбылыстары, мәтіннің лингвистикалық сараптамасын зерттеу объектісі ретінде сөйлеу экспозициясының әдістері, сараптамалық практикадағы сөздің семантикалық талдауы, сараптамалық қызметтің технологиясы, нақты мысалдағы мәтіннің лингвистикалық сараптауы, лингвистикалық сараптамаларға арналған сот тәжірибесінің талаптары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Language in Use (C2) (English, German, French, Spanish)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: коммуникативті актілерді табысты іске асыру және жетілдірілген деңгейдегі кез-келген күрделі мәтіндік талдау үшін сөздік стилистикалық сөйлемдерді қолданып, кез-келген тақырып бойынша жаттығусыз, тіпті кез-келген тақырыпқа үйренусіз, тіпті диалог немесе талқылауға қатысуға мүмкіндік беру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - күрделі тақырып бойынша хат эссе немесе қағазды жазу мүмкіндігіне ие болу үшін, әлеуметтік және кәсіби мәселелер тілді пайдалануға икемділігі, түрлі кәсіби тақырыптар бойынша презентациялар, есептер, баяндамалар, сауалнамалар жасау, оқу жоспары шеңберінде лексиканы білімін көрсетеді, - мамандық бойынша түпнұсқа ғылыми, танымал ғылым және журналистік жазбаша мәтіндерді түсіну, жазбаша және ауызша шынайы публицистикалық, ғылыми және танымал мәтіндерді түсінеді. -, байланыс мақсаттары мен шарттарына сәйкес олардың ойлау қабілетін көрсетіп, олардың ана тілінің грамматикалық және синтаксистік ережелерге сәйкес сөйлеу монолог және диалог нысандарын сақтау және ортақ шетелдік лингвистикалық ой-өрісін кеңейтеді, - қарым-қатынас тілінің бірлігін тауып және салыстыра алады. - сөйлеудің негізгі коммуникативтік түрлерін: сипаттамасын, әңгімесін, сипаттамасын (кейіпкерлерін) ажырата біледі Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: кешендік грамматикалық құрылымдар, әсіресе ауызша және жазбаша түрде фразеологиялық айналымды пайдалануды зерттеу; шет тіліндегі мәтінді интерпретациялау тәсілдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Саяси және заңи сөздерді ауызша аудару практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: заңды және дипломатиялық құжаттарды аудару практикасында семантикалық және стилистикалық эквиваленттерді жүйелеу үшін құқықтық және саяси мәтіндерді, заң терминологиясы мен саясаттану мәселелерін зерттеу және талдау мүмкіндігін қалыптастыру.          Пәнді оқу нәтижесінде студент: - Құқықтық және саяси сипаттағы құжаттардың негізгі түрлері анықтайды. - Заңдық және саяси сипаттағы құжаттардың стилистикалық сипаттамаларын біледі. - құқықтық және саяси құжаттарды аудару ерекшеліктерін талдайды; - аударманың сегменттік сипатын біледі. - Сөзді қысқартудың негізгі әдістерін және спикердің сөзін болжауды қолданады. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: тиісті және баламалы аудармаларды жүзеге асыру үшін дипломатиялық және құқықтық құжаттардың негіздері, арнайы терминология негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Екінші шетел тілі (С1) (Неміс, француз, ағылшын, испан, қытай, корей)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: қарым-қатынас жасау және кәсіби құзыреттілік қабілетін қалыптастыру, мәдениетаралық кәсіби қарым-қатынасты қамтамасыз ету. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - базалық тілдік бірліктерді олардың өзгеру заңдарына сәйкес қолдануға, - белгілі бір курс бойынша лингвистикалық зерттеулер мен ғылыми зерттеулердің дамуын ажырата білу, әр түрлі ойлау, практикалық дағдыларды меңгеру, лингвистикалық талдау әдісі, - өзінің коммуникативті құзыреттілігін және ғылыми-практикалық салалардың әртүрлі салаларында өзін-өзі зерттеу. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады:: әртүрлі тақырыптар бойынша көлемді күрделі мәтіндер, жасырын мағынаны тану. Өрнектің сөздерін таңдауда қиындыққа ұшырамай, өздігінен жылдам сөйлеу. Ғылыми және кәсіби қызметте қарым-қатынас тілін икемді және тиімді пайдалану. Мәтіннің ұйымдық үлгілеріне, байланыс құралдарына иелік ететін және оның элементтерін біріктіретін кешенді тақырыптар бойынша дәл, егжей-тегжейлі, жақсы құрылған хабарды жасаңыз.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Классикалық тіл (латын тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі заманғы шет тілдерін меңгеруді және басқа да филологиялық пәндерді меңгеруді қамтамасыз ету, сондай-ақ студенттік-мәдени зерттеулердің лингвистикалық көкжиектерін кеңейту, тілдердің өзара байланысы туралы түсінік беру үшін латын тілінің грамматикасы мен лексикасын меңгеру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - Синхронды және диахроникалық аспектілерде латын тілінің жұмыс істеуінің жүйелері мен негізгі заңдарын жіктеу және түсіндіру; - Үнді-европалық тіл отбасыларындағы өз орнын анықтайды, латын тілінің даму тарихын түсіндіреді, латын тілінің мағынасын ғылым, мәдениет, білім және латын тілінің қазіргі заманғы тілдердің қалыптасуына әсері ретінде түсіндіреді, қазіргі заманғы ғылыми терминологияның негізгі көзі ретінде латын-грек сөздік қорын түсіндіреді; - Латын және ежелгі грек тілдерінің білім беру және кәсіптік оқыту жүйесінде маңыздылығы мен рөлін бағалау, тілдердің өзара байланысын көру, сөйлеудің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық ерекшеліктерін анықтау, жүйелік талдау және аударма жасау; - төмен және орташа қиындықтағы латын тіліндегі мәтіндерді оқу, аудару және грамматикалық талдау үшін ең төменгі грамматикалық және лексикалық материалдардың жеткілікті мөлшеріне ие болу, 100 лексикалық және сөз байласу бірліктерін белсенді сөздік ретінде ұзақ мерзімді жады деңгейінде білу; - мақсатты тілдің грамматикалық жүйесінің функционалдық қасиеттері мен сипаттамаларын түсіну; Үнді-европалық тілдердің грамматикалық құрылымы туралы ақпарат. Пәнді зерделеу кезінде латын тілінің тарихы, латын әліпбиі, фонетика, латын тілінің грамматикалық құрылымы, латын тіліндегі сөздері, мақал-мәтелдер және оларды фантастикалық шығармаларда, ғылыми және публицистикалық жұмыстарда қолдану туралы ақпарат қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Филология және Смарт Технология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: сандық қоғамда оқыту үшін негіз ретінде негізгі идеялары SMART-білім иелігін жасауға қабілеті, дағдысы, шет тілін саласындағы интерактивті жабдықтарды қолдану, білім беру серверлер мен білім беру лингвистикалық кеңістікке SMART-технологияларды әр түрлі пайдалану. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - Шет саласындағы интерактивті жабдықтарды қолдану дағдыларын игеру. - Білім беру серверлерін пайдалана білу. - білім беру проблемаларын шешуге пән бойынша алған білімдерін көрсету. - Білім беру лингвистикалық кеңістігінде SMART технологиясының әртүрлі түрлерін қолданыңыз. - сандық қоғамда оқыту үшін негіз ретінде SMART-білім кілті хабарларды сипаттаңыз. Пәндерді оқыған кезде, SMART білім беру тұжырымдамасын филологиялық тренингке сәйкес жүзеге асырудың қазіргі мәселелері, SMART технологияларын оқу лингвистикалық кеңістікте пайдалану мүмкіндіктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • IELTS/DAF/DALF емтихандарына дайындау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ағылшын тілінде халықаралық стандарттар мен халықаралық сертификаттау деңгейіне емтихандарға дайындық технологиясын меңгеруге студенттердің қабілеттілігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - IELTS / DAF / DALF мөлшерлемесі бойынша бірінші сертификат тестілеу жүйесін біліңіз - ағылшын тілінің негізгі дағдыларын халықаралық стандарттарға сәйкес пайдалана білу; - 4 аспектілер бойынша тестілеуді тыңдау, оқу, жазу және сөйлеу, сөздік және грамматика (ағылшын тілін қолдану), студенттердің таныстыру және тәжірибелік жұмысы: тыңдау, оқу, жазу және сөйлеу, академиялық мәтіндерді тез және тиімді оқу, жазбаша ойларды анық және дәл білдіру; - тәуелсіз зерттеу жүргізу, сыни ойлау дағдыларын дамыту, ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту және семинарларға қатысу, тиімді жазбаларды қабылдау; - Халықаралық сынақтардың құрылымы, мақсаттары мен талаптары туралы түсінік қалыптастырады. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: тілдік білім мен дағдыларды лингвистикалық құзыреттілік стратификациясының халықаралық деңгейлеріне және халықаралық байланысқа, IELTS / DAF / DALF емтихандарын тыңдау, «Оқу», «жазу» және «сөйлеу».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • TOEFL/DAAD/DELF емтихандарына дайындау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің халықаралық TOEFL / DAAD / DELF емтиханын сәтті тапсыру үшін және шет тілінің деңгейін халықаралық сертификаттаудан өту үшін оқушыларды үйренуге және тәжірибеге үйрету қабілетін қалыптастыру. тілдің деңгейі және сөйлеу құзыреттілігі. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - TOEFL / DAAD / DELF курсында бірінші сертификат тестілеу жүйесін білу; - ағылшын тілінің негізгі дағдыларын халықаралық стандарттарға сәйкес пайдалана білу; - 4 аспектілер бойынша тестілеуді тыңдау, оқу, жазу және сөйлеу, сөздік және грамматика (ағылшын тілін қолдану), студенттердің таныстыру және тәжірибелік жұмысы: тыңдау, оқу, жазу және сөйлеу, академиялық мәтіндерді тез және тиімді оқу, жазбаша ойларды анық және дәл білдіру; - тәуелсіз зерттеу жүргізу, сыни ойлау дағдыларын дамыту, ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту және семинарларға қатысу, тиімді жазбаларды қабылдау; - халықаралық сынақтардың құрылымы, мақсаттары мен талаптары туралы түсінік бар. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Емтиханның барлық кезеңдерін, сондай-ақ TOEFL / DAAD / DELF талаптарына сай келетін, шетел тілін оқытудың қазіргі заманғы әдістері мен технологияларын, халықаралық емтихандарға дайындық сапасын қамтамасыз ету үшін қажетті дағдыларды дамыту жолдары, диагностиканың әдістері, түрлері және түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Language for Specific Purposes (English, German, French, Spanish)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: коммуникативтік және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру арқылы шет тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде пайдалану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - оқу жоспары бойынша лексиканы қолдануға, презентациялар, баяндамалар, презентациялар, әртүрлі кәсіби тақырыптар бойынша шолулар жасайды. - оны оңай әңгімеге тез енгізіп, әлеуметтік және кәсіби салаларда тілді икемді түрде қолданады. - кешенді тақырып бойынша жазбаша, эссе немесе құжатты, мамандықтағы шынайы ғылыми, танымал ғылым мен журналистік жазбаша мәтіндерді жазады, - ағылшын және орыс тілдерінде мамандық бойынша жазбаша және ауызша шынайы журналистік, танымал ғылыми мәтіндерді түсіндіру дағдыларына ие болды. - Терминологиялық сипаттағы белсенді және пассивті лексикалық минималды қоса алғанда, олардың кең және тар мамандықтарының негізгі терминологиясын ауызша және жазбаша түрде түсінеді және пайдаланады; Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: оқу жоспары бойынша лексика, баяндамалар, презентациялар, баяндамалар, әртүрлі кәсіби тақырыптар бойынша шолулар, еркін сөйлеу, әлеуметтік және кәсіби салаларда икемді тілде сөйлеу,кешенді тақырып бойынша хат, эссе немесе құжат жазу, мамандық бойынша түпнұсқалық ғылыми, ғылыми-танымдық және журналистік жазбаша мәтіндерді жазу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Лингвомәдениеттану және кәсіби қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: барабар және сапалы тілдік қарым-қатынас жасау үшін лингвомәдениеттанудың негізгі қағидаларын зерттеу және олардың кәсіби қарым-қатынаста қолданылуын зерттеу, лингвомәдениеттану әдістерін тілдік практикада қолдану мүмкіндіктерін талдау қабілеттерін қалыптастыру; Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: тіл мен мәдениеттің арақатынасы, лингвомәдениеттанудың қағидалары мен әдістері, тілдің мәдени ақпараттың трансляторы ретіндегі өзара ықпалы, кәсіби қарым-қатынас үдерісінде тілдің грамматикалық жүйелерін лингвомәдениеттану тұрғысынан зерттеу, мәдениетте символдық, стандартты, бейнелік және метафоралық мағынаға ие болған тілдік бірліктерді, лингвистикалық материалды талдау және синтездеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оқытылатын тілдің лексикологиясы және тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: лингвистикалық дүниетануды түсіну, лексикалық құбылыстардың байланыс жүйесін көру, шет тілін дамыту үрдістері, даму перспективалары, жеке лексикалық фактілер мен құбылыстар мен тілдің дамуының негізгі заңдылықтарын талдау, кәсіби қарым-қатынас үшін сөздерді және нормаларды лексикалық талдаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. . Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: - тілдің функционалдық және стилистикалық саралануларын анықтау және ажырату, сөз құрылымын және сөзді қалыптастыру моделін талдау, - жүйедегі лексикалық бірліктер мен олардың арасындағы қатынастар туралы түсінік қалыптастыру, тұрақты фразаларды, идиломдарды, идиомаларды, категориялық формаларды және мәтіннің басқа грамматикалық құралдарын дұрыс пайдалану және түсіндіру. - ағылшын тілінің дамуының жалпы көрінісін ағылшын тілінің тарихымен, фонологиялық жүйенің тән ерекшеліктері, грамматикалық құрылымы мен лексикасы, ішкі және сыртқы факторлардың өзара әрекеттесуіне байланысты, - жеке фонологиялық, морфологиялық, лексикалық немесе синтаксистік бірліктерде олардың эволюциялық жолын көрсете алуы, - Ағылшын тілі эволюциясының тарихи және лингвистикалық жағдайлары мен тіл өзгерістерінің себептері туралы түсінік қалыптастыру. Тілдерді дамытудың негізгі заңдарын жүйелеу, тіл дамуының негізгі кезеңдерінің сипаттамалары Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: лексикология пәні, ағылшын сөздерінің этимологиясы, сөздің құрылымы, сөздің мағынасы ретінде сөз болады. фразеология, лексикология және лексикография, шет тілін аумақтық бөлу және оның әртүрлі елдердегі мәртебесі, ең маңызды тарихи оқиғалар, тарихи фонетика, лексикология, зерттелген тілдің грамматикасы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Language for Academic Purposes (English, German, French, Spanish)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тілдік, танымдық және мәдениетаралық құзыреттілікті кеңейту көзі ретінде студенттерге ауызша және жазбаша түрде коммуникациядағы кәсіби және әлеуметтік салаларда қарым-қатынас жасау мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - әдеби тіл нормаларын теория мен практикада қолдануға, кәсіби қарым-қатынас мақсатында шет тілдерін қолдануда кәсіптік бағдарланған деңгейге қол жеткізуге, әртүрлі жанрлардың түпнұсқалық мәтіндерінен қажетті ақпаратты меңгереді. - Академиялық стилдің нақты мысалдарын оқып, шет тіліндегі академиялық жазу ерекшеліктерін ажырата біледі; - академиялық және жалпы ғылыми стильдердің ерекшеліктерін анықтау, академиялық стилдің синтаксистік, лексикалық функцияларын анықтау, проблемаларды бағалау, академиялық лексиканы дамыту үрдістерін анықтау, қазіргі қоғамдағы тілдің, әлеуметтік және саяси процестерге байланысты ағылшын академиялық тілінің жай-күйін бағалаудың әдіснамалық негіздерін түсіну ағылшын тілінің диалектілерінің арасындағы айырмашылықтарды біледі. - шет елдік зерттеулерден алынған нәтижелерді қорытуға және сыни бағалауға, тиісті академиялық мәселелерді анықтауға және тұжырымдау қабілетін дамытады. - іскерлік қарым-қатынас саласында білім мен дағдыларды бағалай алады. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: академиялық стилдің нақты мысалдарын зерттеу, мәтіннің академиялық және жалпы ғылыми стилінің ерекшеліктері, академиялық стилдің синтаксистік, лексикалық функциялары, проблемалары, академиялық дамудың үрдістері, теория және тәжірибедегі әдеби тілдің нормалары, шет тіліндегі академиялық жазу ерекшеліктері лексика, академиялық тілдің жай-күйін бағалаудың әдіснамалық негізі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • АҚШ және батыс еуропа әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: американдық және батыс еуропалық әдебиеттің дамуының тарихи кезеңдерін, әдеби процестің заңдарын, әлеуметтік-әдеби жағдайға, әдеби сынға және дәуірдің мәдениетіне байланысты әдеби шығармалардың маңыздылығын талдау, әртүрлі тарихи кезеңдерге тән ең маңызды идеялар мен мотивтерді жіктеу және айқындау мүмкіндігін қалыптастыру. әр түрлі көздердің библиографиялық сипаттамасын қолданады. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - әлемдік әдебиеттің қазынасын құрайтын негізгі әдеби шығармалардың мазмұнын және әдеби шығармаларды құру үдерісін пайдаланып, - белгілі бір елдің, аймақтың және белгілі бір дәуірдің мәдениеті контексінде нақты әдеби еңбекті қарастырады, - әлемде орын алған тарихи және қоғамдық-саяси оқиғалармен, олардың рухани, діни, адамгершілік және философиялық ізденістерімен байланысы бар әдеби құбылыстардың байланыстары туралы негізгі идеяларға ие болу. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Америка және Батыс Еуропа елдерінің ерте орта ғасырлардан бастап бүгінгі күнге дейін әдебиет тарихы, әдеби үрдістердің өзгеруі (Барокко, Классикализм, ағартушылық, романтизм және т.б.), әртүрлі дәуірлердің өкілдері, XX ғасырдың соңындағы батыс еуропалық әдебиетінің дамуының негізгі үрдістері зерттеледі. - ХХІ ғасырдың басы, белгілі өнер туындыларының мысалдарында заманауи әдебиеттің ерекшеліктері мен күрделілігі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ауызша аудару стратегиясы мен техникасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тілінен адекватты түрде ана тіліне аудару мүмкіндігін қалыптастыру және керісінше ауызша аударма сабақтарын сәтті өткізуге арналған әр түрлі мәтіндік редакторлармен жұмыс жасау, әр түрлі техника мен технологияларды білу; Пәнді оқу нәтижесінде студент: - бір мезгілде түсіндіруде әртүрлі әдістер мен стратегияларды біріктіреді - бір тілден екіншісіне жылдам қабылдауды және сөйлеу тұрғысынан тез ауысуды үйренеді - ауызша қасқартулар және синтаксистік әдістерді қолданады - түсіндіру жұмыстарын жоспарлап және жүзеге асырады - Ауызша аударманы бір мезгілде айтуға және сөйлеушіні тыңдауға мүмкіндік беру Пәндерді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: түсіндіру, аннотация, редакциялау және аударма алдындағы талдау, SMART технологиялары, мәтіндік редакторлардың әртүрлі түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мәдениаралық қарым-қатынас теориясы және негізі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әртүрлі мәдениет өкілдерінің сөйлеу және коммуникативтік мінез-құлқының ерекшеліктерін түсіну қабілетін қалыптастыру; коммуникативтік мінез-құлықтың түрлі түрлерін дұрыс түсіндіру үшін төзімділік, өзге ұлттық мәдениеттерге құрмет сезімін дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - Аудармашының құқықтары мен міндеттерін көрсету; Пәннің пәні бойынша ұсынылатын терминология, ең жиі кездесетін фразеологиялық бірліктер, шартты қысқартулар; ауызша қарым-қатынастың әр түрлі жанрларында қабылданған этикет формулалары (құттықтаулар, алғыс сөздері, көңіл айту және т.б.), олардың функционалдық айырмашылықтары; грамматикалық пішіндерді аудару ерекшеліктері; - Шетел тілін түсіндіру және қабылдау (акцентпен / екпінсіз); көлемді сөздерді қабылдау және есте сақтау; ғылыми-практикалық және жалпы саяси конференциялар материалдарын дәйекті аударуды жүзеге асыру; прагматикалық қарым-қатынасты және түпнұсқа мәтіннің түрін ескере отырып, жалпы аударма стратегиясын таңдау құқығына кәсіби түрде; - Көрсетілген тақырыптар бойынша кең лексиканы қолданыңыз; лексикографиялық көздерде ақпаратты іздестіруді қоса алғанда, алдын ала аудару мәтіндерін талдау дағдылары; грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормалар нормаларына сәйкес ауызша білу; - Қандай қабілетін және дайындығын көрсету үшін: өздерінің эрудициясын және кәсіби деңгейін үнемі жетілдіру; жедел және ұзақ мерзімді есте сақтауды дамыту; сұхбаттар мен талқылаулардың екі жақты аудармасы кезінде ана тілінен шет тіліне тез ауысады; аудару кезінде қиын жағдайлардан лайықты шығу; тез (маңызды үзілістерсіз) және парақтан ағылшын және орыс тілдерінен дұрыс аудару; - Шет елдік көздерден кәсіби мазмұнды алу мүмкіндігіне қажетті білімді қолданыңыз. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Мәдениетаралық қарым-қатынастың пайда болуы мен дамуы, мәдениеттің классификациясы мен типологиясы, әлем бейнесі, мәдени сәйкестілік, мәдениетаралық қарым-қатынаста тілдік тұлға, мәдени соққы және мәдениетаралық эмпатия.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Academic Reading
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми және ғылыми-танымдық мақалаларды газеттерден, журналдардан, кітаптардан оқып білу және түсіну, олардағы негізгі мазмұнды айқындау, нақты мәліметтерді табу, мәтінде ұсынылған ақпараттардан логикалық тұжырымдарьжасау, автордың көзқарасын анықтау, дұрыс түсіну. дәлелдеу. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - мәтінді қабылдаудың психолингвистикалық негіздерін түсінеді - мәтіннің элементтері туралы семиотикалық түсінігі болды - негізгі синтаксистік, антонимдік және омонимдық серияларды анықтай алады - әлеуметтік қарым-қатынастардың лингвистикалық белгілерін мойындайды және оларды тиісті түрде қолданады (құттықтаулар, қоштасулар, бағалаулар) - Коммуникативтік тапсырмаларды шешу, негізгі идеяны мәтіннен шығару үшін қарапайым түпнұсқа мәтіндерден (оқу, кіріспе, көру, іздеу) ақпаратты ала алады және түсінеді Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: ғылыми жұмыстардың жалпы принциптері, пән бойынша негізгі әдебиеттер және оның негізгі ережелері, әртүрлі көзқарастардың ұқсастығы, бастапқы көздерден алынған маңызды ақпарат, әртүрлі жағдайларда академиялық оқу дағдыларын қолдану стратегиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Электронды мәтіндерді редакциялау және аңдатпалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Электронды мәтіннің стилистикалық ерекшеліктеін ескеріп, заманауи мәтін редакторларын пайдалана отырып оны сапалы түрде редакциялау мен аннотациялау қабілетін жаңа шығармашылық еңбек тууы үшін қалыптастыру; Пәндерді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: Annotate and View Notes, Add ebook annotations, Abbyy Fineder бағдарламалырымен жұмыс, Аннотацияның кітапқа әсері және оны жазудың ерекшеліктері мен құрылымы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Creative writing: screenwriting
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ақпараттың әртүрлі көздері мен әртүрлі жанр мен стильдегі көркем шығармаларды талдау және аңдатпалау үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде көркем шығармалар мен өлеңдерден бастап газеттер мен журналдардағы мақалаларға, салыстыру мен шолуларға дейінгі шығармашылық хаттарды зерттеу және жазу дағдыларын қалыптастыру. Пәндерді оқыған кезде келесі аспектілер қарастырылады: Жазбаша мәтін ақпаратты ұйымдастыру және тарату құралы, ағылшын-американдық дәстүрдегі әдеби шеберлікке көзқарас,функционалдық стильдер, сөйлеу стильдері, жанрлар, әр түрлі стильдегі мәтіндерді құру ерекшеліктері, қостілділік әдеби форма ретінде, травелог және эмиграция әдебиеті жанр ретінде, сипаттама және баяндау мәтіндерін, пікір-мәтіндерді құру, speech-writing мәтіндерді құру ерекшелігі, Free writing және оның ерекшеліктері, шығармашылық спенарий жазу ерекшеліктері, мәтінмен жұмыс істеу кезінде ғаламтор-көздерін пайдалану ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Academic Writing
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ағылшын тіліндегі ғылыми жазбалар саласындағы студенттердің кәсіби құзыреттілігін кәсіби зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін қажетті біліктілікті жетілдіру мүмкіндігін қалыптастыру және Scopus және Web of Science деректер қорларына индекстелген халықаралық журналдарда ағылшын тіліндегі зерттеулерінің нәтижелерін жариялауға мүмкіндік береді. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - Кәсіби мәселелерді шешу үшін қойылған міндеттер деңгейінде диалог, сырттай, келіссөздер жүргізеді - Жалпыға ортақ сөйлеу, дәлелдеу, пікірталас пен келіспеушіліктерді жеткізу, әр түрлі ақыл-ойлардың логикасын практикалық талдау жасайды; - Халықаралық ортада қарым-қатынас жасау, көпұлтты және халықаралық топтардың бөлігі ретінде еңбек жағдайларына бейімделу және шет елдердің жергілікті бизнес мәдениетінің ерекшеліктерін хабарлау кезінде пайдаланады - Ресми бизнес стилінің жанрлық саралап, құжаттарды жіктей алады Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: ғылыми жарияланымдарды сын тұрғылықты оқу әдістемесі, ағылшын грамматикасының қазіргі заманғы ережелері және жазбаша сөйлеудің ғылыми стилінің синтаксисі, шет тілі және шетел мәдениеті ғылыми парадигмасы, мақаланың логикалық құрылымы және құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көркем әдебиет аудармасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әдеби мәтінді және материалды өңдеуді талдай білу қабілетін қалыптастыру, ауызша аудармалардың кәсіби қызметіне одан әрі кірісу үшін және аударма тілін, лингвистикалық және мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру үшін аударма зерттеулерінің бағыттарын қадағалап отыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - көркем мәтіннің металлургиялық маңыздылығын талдау - Әдеби мәтіндерді салыстырмалы талдаудың ерекшеліктерін анықтау - формалдылықты тұрақты ұстаңыз - Көркемдік тілдің контекстік формаларын ағылшын тілінде және өзіндік нұсқаларында енгізу - көркем мәтін түрлерін ажырату Пәндерді оқыған кезде келесі аспектілер қарастырылады: түпнұсқа және аударманың мәтіндерінің лексикалық ерекшеліктері, түпнұсқа мәтіннің грамматикалық ерекшеліктері және салыстырмалы түрде аударма; аударма тілінің мәдениетінде қабылданған стандарттармен құжаттарды ресімдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON2

  Тіл мен сөйлеу туралы ғылыми зерттеулерде қазіргі заманғы лингвистикалық әдістер мен тәсілдерді пайдалана отырып, лингвистика саласындағы заманауи бағыттар бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу, филология бағытындағы оқу-зерттеу жобаларын әзірлеу, филологиялық сипаттағы жобаларға сараптамалық қорытынды жасау.

 • Код ON5

  Аударма қызметтерін көрсету, клиенттермен келіссөздер жүргізу, нарық талаптарын орындау, ақпаратқа қол жеткізу, жеке уақытты жоспарлау, топта жұмыс істеу, нұсқаулықтарды, келісімдерді, кәсіби этиканы сақтау, белгілі бір қоғамда мінез-құлық және қарым-қатынас ережелерін, сондай-ақ коммуникацияның бейвербалды құралдары туралы білімін қолдану, аударма тілі мәдениетінде қабылданған стандарттарға сәйкес құжат жасау;

 • Код ON8

  Мәтіндердің әр түрлі типтері мен түрлерін талдау және интерпретациялау әдістері мен тәсілдерін қолдана отырып, оларды құру,өңдеу және трансформациялау әдістері мен тәсілдерін меңгеру;

 • Код ON9

  Деректерді компьютерлік өңдеу, мәтіндік редакторлардың әртүрлі типтерімен, SMART-технологиялардың әртүрлі түрлерімен жұмыс істеу дағдыларын пайдалана отырып, шетел тілдерінде редакциялау, қысқаша мазмұн жасау және аннотациялаудың ақпараттық технологияларын меңгеру;

 • Код ON11

  Лингвистикалық және әдебиеттанулық көзқараспен әр түрлі мәтін түрлерін шығармашылық талдау және интерпретациялау, әр түрлі дереккөздердің библиографиялық сипаттамасын қолдана отырып, библиографиялық іздеу дағдыларын меңгеру;

 • Код ON1

  Негізгі оқылатын тілді оның әдеби түрінде меңгеру, ауызша және жазбаша қарым-қатынас теориясының негіздері туралы білімін қолдана отырып оның диалектілік әртүрлілігін, әдеби үрдістің заңдылықтарын, әдеби шығарманың қоғамдық-әдеби жағдайға, әдеби сынға және дәуірдің мәдениетіне байланысты көркем мәнін түсіну;

 • Код ON10

  Кәсіби мақсатта SMART-білім берудің басты идеяларын сандық қоғамда қызмет ету үшін негіз ретінде пайдалану; өзекті оқу-әдістемелік кешендер мен түпнұсқалық шетелдік құралдарды таңдай отырып, білім беру үдерісін ұйымдастыру, білім алушылардың оқу іс-әрекетінің модераторы болу, білім алушыларда сабақты жетілдіру жолымен оқу-танымдық қызметке уәждемені қалыптастыру, оның құрамдас бөліктерінің жиынтығында өзге тілді коммуникативтік құзыреттілікті дамыту (тілдік, сөйлеу, әлеуметтік-мәдени, оқу-танымдық).

 • Код ON6

  Кеңселік жұмысты ұйымдастыру және шетел тіліндегі нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптарына сәйкес іс жүргізу мақсатында Халықаралық бизнес кәсіпорындарының қызметін басқаруды (қозғалысты қамтамасыз ету, құжаттардың орындалуын бақылау, сақтау және пайдалану) жүзеге асыру үдерісінде құжаттармен жұмысты ұйымдастыру.

 • Код ON12

  Ұйым ұжымында кәсіби мінез-құлықтың нормалары мен ережелерін сақтау, әріптестермен және басшылықпен кәсіби қарым-қатынас құру, ұжымда стандартты емес жағдайларды шеше білу және дамыту, кәсіби қызметте пәнаралық білімді қолдану (психология, философия, экология);

 • Код ON7

  Әдеби шығармаларды талдаудың әртүрлі аспектілерін (эстетикалық, семиотикалық, герменевтикалық, стилистикалық және т. б.), мәтінді түсіндіру және бағалау өнерін көрсете отырып, мәтін мен сыртқы білім арасындағы байланысқа салыстыру жасай отырып және оны орната отырып; мәтіннің ерекшеліктерін түсіндіре отырып қолдану;

 • Код ON4

  Аударма конвенцияларын ескере отырып, аударманың бастапқы тілінің грамматикалық, лексикалық, идиоматикалық құрылымдарын қолдану, аударма үдерісін жеңілдететін бағдарламаларды пайдалану, қажетті ақпаратты, оның ішінде Интернет желісінде іздеу, сұрау және бағалау;

 • Код ON3

  Инновациялық міндеттерді қою және шешу: алынған теориялық білімдер мен БАҚ тәжірибесіне негізделе отырып, редакциялық жұмыстың әр түрлі түрлерін жоғары деңгейде орындау: телевизиялық сценарийді жазу дағдыларын меңгергенін, алған білімдерін тәжірибеде қолдану; жаңа идеяларды тудыру қабілетін көрсету;

Top