Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04115 Менеджмент в Нархоз Университеті

 • Менеджмент негіздері
  Несиелер: 6

  Пән келесілерді қамтиды: менеджмент функциялары, ұйымның макро және микро ортасын талдау, жоспарлау үдерістері, операциялық менеджментке кіріспе және адам ресурстарын басқару, басқарудағы корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің ролі. Студенттер стратегия, құрылым, мәдениет, адамдар, этика сияқты аспектілерді және де олардың шешім қабылдауға әсері мен ұйым дамуының ұтымды бағыттарын болжауды кейс стади, топтық пікірталастар, жазбаша жұмыстарды орындау арқылы меңгереді

  Оқу жылы - 1
 • Макроэкономикаға кіріспе
  Несиелер: 6

  Курс ел экономикасының қызметі туралы түсініктерді қалыптастыруға және ойлау мәдениетін арттыруға бағытталған. Cтуденттер макроэкономикалық көрсеткіштерді қолдануды меңгереді, cондай-ақ экономикалық ақпарат көздері негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің мінез-құлқын талдауды үйренеді,аналитикалық және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін таныстыруды дайындау және қорғау, экономикалық мәселелерге қатысты өз пікірін сыни тұрғыдан қалыптастыру және қорғау дағдыларын меңгереді

  Оқу жылы - 1
 • Шетел тілі (Бизнес әлеміне кіріспе)
  Несиелер: 5

  Курс Қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті маманның тиімді халықаралық коммуникациясының В2 және одан жоғары деңгейде тілдік дағдыларын дамытуға бағытталған. Курстың мақсаты - қазіргі әлемдік нарықта болашақ кәсіби іс-әрекетте қолданылатын тұрақты дағдыларды қалыптастыру, сонымен қатар іскери тіл деңгейінде қарым-қатынас жасау үшін қажетті тілдік құзіреттіліктерді және іскери әріптестердің, серіктестердің үміттеріне сәйкес және қоғамдастық мүшелеріне қатысты дұрыс қарым-қатынас жасай білу. Курс әр түрлі стандартты емес бизнес-ситуацияларда сыни ойлау, талдау және қарым-қатынас дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Курстың мазмұны іскерлік жазбаша хат жазысу бойынша практикалық тапсырмаларды, бизнес саласындағы кәсіби және әдеттегі жағдайларды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (ағылшын B1-2)
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі курсы В1 деңгейінің екінші бөлігін – тіл бойынша академиялық дайындықтың базалық жеткіліктілігін оқып - үйренуге арналған. Курс студенттерді академиялық ортада ағылшын тілінде оқуға дайындайды. Курс академиялық мәтіндерді оқу, академиялық жазу, дәрістерді тыңдау арқылы тілдік дағдыларды дамытады, сонымен қатар жалпы білім, сыни ойлау, бастапқы көздермен жұмыс жасау, ақпаратты талдау және қорытындылау, өз ойыңызды ауызша және жазбаша түрде жеткізуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Жобалық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән келесілерді қамтиды: жобаларды басқару аясындағы үдерістік және жағдайлық тәсілдер негізіндегі білім мен тәжірибелік дағдыларды меңгеру. Студент сандық технологияларды (MSProject) пайдалану арқылы жобалар жұмысына қатыса алады; жоба бойынша басқарушылық ақпараттармен қамтамасыз етіп, түсіндіреді; жобаларды тиімді жүзеге асыру үшін жобалық ресурстарды оңтайлы пайдалану мен мерзімдік шектерді сақтауды айқындайды. Студенттер мұндай іс-шараларды тәжірибеге барынша жақын жоба жасау арқылы меңгереді

  Оқу жылы - 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән келесілерді оқуды қамтиды: кәсіпкерліктің мәні мен мағынасын, бизнес идеяларды іздеу құралдары, шағын бизнес нысандары, шағын бизнесті жоспарлау мен басқару, қаржыландыру көздерін іздестіру, сыртқы және ішкі орта мүмкіндіктеріне сәйкес стратегияны дамыту, базалық қаржылық жоспарлау, сонымен қатар әлеуетті инвестор үшін бизнес жоспар жасау. Студенттер өз бизнес идеяларын сыни бағалай алады және де топта бизнес жоспар жасау арқылы нақты қызмет жасайтын жобадағы стратегияны ілгері дамыта алады

  Оқу жылы - 2
 • Бизнес үшін сандық әдістер
  Несиелер: 6

  Курс тиімді басқару шешімдерін қабылдау дағдыларын дамыту үшін нақты экономикалық Деректерді талдаудың сандық әдістерін зерттеуді қарастырады. Курс MS Excel компьютерлік бағдарламаларының мүмкіндіктерін, R ашық платформасын, Bloomberg, Thomson reuters деректер массивтерін және т. б. пайдалануды қарастырады. Тақырыптар: сандық талдау әдістерін жіктеу. Ықтималдықты бағалаудың сандық әдістері және бизнестегі талдаудың баланстық әдістері. Оңтайландыру модельдері. Имитациялық модельдеу. Регрессиялық талдау. Жалпылама көрсеткіштерді генерациялаудың сандық әдістері және бағалаудың рейтингтік жүйесі. Иерархиялық құрылымдардағы сандық талдау әдістері. Студенттер кейс-әдісін және имитациялық модельдер негізінде шағын топтарда жұмыс істей отырып, заманауи қолданбалы бағдарламаларды қолданады. Курсты игеру жобаны орындаумен және ашық қорғаумен аяқталады. Қазақстан Халық БанкіАҚ жетекші сарапшылары қонақ дәрістерімен қатысады.

  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (ағылшын B2-2)
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі B2 деңгейлі материалдың екінші бөлігін - академиялық тілді оқытудың негізгі стандартымен танысуға арналған. Курс академиялық мақсаттағы ағылшын тіліндегі қазіргі заманғы зерттеулерге шолу жасайды, сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін одан әрі дамыту бойынша практикалық тапсырмаларды ұсынады. Курстың мақсаты - ағылшын тілінде оқуға дайын студенттерге қажетті дағдылар мен академиялық тілді жетілдіру. Курс шынайы материал, жетілдірілген дағдылар және академиялық тіл, академиялық контекстегі барлық 4 дағдыларды прогрессивті қамтудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (Әлеуметтік-мәдени мәселелер)
  Несиелер: 5

  Өткізілген материалдар мен студенттердің жеке тәжірибелеріне сүйене отырып, жазбаша тапсырмалар беру және ауызша пікірталастарға қатысу арқылы В2 және одан жоғары деңгейлерде заманауи әлеуметтік, мәдени проблемалар мен тұрақты дамудың әртүрлі тақырыптары бойынша ағылшын тілінде еркін пікір білдіру дағдыларын жетілдіру курсы әр түрлі нысандағы түпнұсқалық мәтіндердің (публицистикалық және көркем) және подкасттардың мазмұны алынады. Студенттерден мәнді тақырыптық зерттеулер өткізу күтіледі; оқылатын материалдың мазмұнын сыни тұрғыдан талдау және түсіндіру, делдал ретінде әрекет ете отырып, студенттер мен оқытушыдан толық пікірлер алу; әр түрлі жазбаша жұмыстарды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 6

  Пән келесілерді қамтиды: корпоративтік мәдениеттің ролі, персоналға деген қажеттілікті болжау, кадрлық саясатын құру, персоналды іріктеу мен жалдау, персоналды өзгерістер жасауға дайындау, персоналды аттестациялау мен бағалау бойынша іс-шаралар өткізу, өтемақы пакеттерін жасауға персоналдың қатысуы, персоналды басқарудағы корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің ролі. Студенттер бұл іс-шараларды кейс стадилерді талдау, жағдайлық есептерді шешу, топтарда жұмыс жасау мен эссе жазу арқылы меңгереді, олар өз кезегінде студенттерге ұйым міндеттерін жүзеге асыру үшін ұйымның кадрлық ресурстарын жоспарлау мен оңтайлы пайдалану дағдыларын алуға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 2
 • Көшбасшылық коммуникациялар дағдылары
  Несиелер: 6

  Пән келесілерді қамтиды: коммуникация түрлері, көшбасшылықтың жағдайлық және үдерістік теориялары, коммуникацияны жақсарту, персоналға және мотивацияларына ықпал, қызметкерлерді ұстап қалу мен қолдауды арттыру, сендірудің тактикалары арқылы мақсатқа жету үшін топта жоғары сапалы қатынастар мен жұмысты дұрыс жолға қою. Студенттер оқу нәтижелерін тәжірибелік сабақтар, ойындар, презентациялар, көшбасшылық тәжірибесін кейс стади шешу мен топтық пікірталастар кезінде топпен жұмыс жасау арқылы меңгереді

  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (B1 француз, неміс, қытай және корей)
  Несиелер: 5

  Бұл курс екінші шетел тілін үйренуге арналған және оған француз, неміс, қытай және корей тілдері кіреді. Курстың мақсаты - студенттерге екінші деңгейлі шетел тілін практикалық меңгеруге үйрету. Шетел тілдерінің деңгейінің жалпы еуропалық жүйесіне сәйкес, Delf, Гёте-Сертификат, Корей тілін білу деңгейін тексеру (TOPIC), 汉语 水平 考试. Курс күрделілік деңгейіне сәйкес жанама жазбаша (оқу, жазу) және тікелей ауызша (сөйлеу, тыңдау) дағдыларын дамытуға, мәдениетаралық қарым-қатынасқа дайындықты дамытуға бағытталған. Курстың міндеттері: іргелі лингвистикалық, коммуникативті және әлеуметтік-мәдени құзіреттерді игеру және шоғырландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (ағылшын B2-1)
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі B2 деңгейлі материалдың бірінші бөлігін - академиялық тілді оқытудың негізгі стандартымен танысуға арналған. Курс академиялық мақсаттағы ағылшын тіліндегі қазіргі заманғы зерттеулерге шолу жасайды, сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін одан әрі дамыту бойынша практикалық тапсырмаларды ұсынады. Курстың мақсаты - ағылшын тілінде оқуға дайын студенттерге қажетті дағдылар мен академиялық тілді жетілдіру. Курс шынайы материал, кіріктірілген дағдылар және академиялық тіл, академиялық контекстегі барлық 4 дағдыларды прогрессивті қамтудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Қаржылық есепке кіріспе
  Несиелер: 6

  Бұл курс бизнес білім берудің негізі мен жалпы қабылданған бөлігі болып саналады, мұнда жеке бизнес-субъектілері үшін қаржылық есептілік қағидадалары, тұжырымдамалары, қаржылық есептіліктің ережелері, экономикалық транзакцияларды жүргізу және оларға түсінік беріледі. Студенттер негізгі бухгалтерлік теңдеуді ситуациялық есептер арқылы түсіне алады және бизнес - транзакцияларды бастапқы құжаттарға, регистрлерге тіркеу және субъектілердің қаржылық жағдайы туралы есептілікті қалыптастыру дағдыларын ала алады. Бұл курс АССА бағдарламасымен үйлесім тапқан.

  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (ағылшын B1-1)
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттарға арналған ағылшын тілі курсы B1 деңгейінің бірінші жартысын - академиялық тілді оқытудың негізгі жетістігін оқып-үйренуге арналған. Курстың міндеттері: студенттерді академиялық ортада ағылшын тілінде оқуға дайындау. Курс тілдік дағдыларды - академиялық мәтіндерді оқу, академиялық жазу, дәрістерді тыңдау арқылы, сонымен қатар, жалпы білім, сыни ойлау, түпнұсқалық дереккөздермен жұмыс жасау, ақпаратты талдау және қорытындылау, өз ойыңызды ауызша және жазбаша түрде жеткізуді дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (Narxoz Talks - шешендік өнер және презентация өткізу дағдылары)
  Несиелер: 5

  Курс көпшілік алдында тиімді сөйлеу дағдыларын игеруге көмектеседі, сонымен қатар сөйлеу мәдениетін қалыптастырады. Студенттер көшбасшылық қабілеттерін, аналитикалық ойлау мен топтық жұмысты көрсете отырып, әр түрлі аудиториямен қарым-қатынас стилін дамытады. Курс сұхбаттасушыны сендірудің тілдік дағдыларын қолдануға және кәсіби салада B2 және одан жоғары деңгейде тиімді келіссөздер жүргізуге бағытталған. Курстың негізгі мақсаты студенттердің көпшілік алдында сөйлеу қорқынышын жеңуге, сонымен қатар көпшілік алдында сөйлеудің негізгі әдістерін игеруге жағдай жасау. Курс идеялардың бірегейлігі мен нақтылығына байланысты олардың шынайы қызығушылығын тудыратын жанды тілдік модельді ұсынады. Ауызша сөйлеу дағдыларын дамытуға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Басқарушылық экономика
  Несиелер: 6

  Курс барысында студенттер әртүрлі салалардағы бизнес бірліктерді және жалпы компанияны басқару бойынша экономикалық көзқарастарын қалыптастырады. Студенттер өз бетінше және топпен сұраныс, өндіріс шығындары, пайда, бәсеке, нарықтың құрылымы мен өнімділігін талдауға сүйене отырып, тиімді іскерлік шешімдерді қабылдау дағдысын меңгереді. Қазақстандық бизнес кейстерді пайдалана отырып, экономиканы басқару мәселелерін шешу бойынша жеке пікірлерін аргументтеп, талқылайды

  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (A1-A2, француз, неміс, қытай және корей)
  Несиелер: 5

  Бұл курс екінші шетел тілін үйренуге арналған және оған француз, неміс, қытай және корей тілдері кіреді. Курстың мақсаты - студенттерге «Жалпы еуропалық тілдер жүйесі», Дельф, Гете-Сертификат, корей тілін білу деңгейін тексеру (TOPIC), 汉语 水平 考试 »бойынша екінші шетел тілін практикалық білуге үйрету және одан әрі оқуға негіз қалау. Курстың міндеттері - қарапайым лингвистикалық, коммуникативті және әлеуметтік-мәдени құзіреттіліктерді игеру және шоғырландыру. Курстың мазмұны студенттердің қабілетін және мәдениаралық қарым-қатынасқа дайындығын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (IELTS Foundation)
  Несиелер: 5

  Курс IELTS халықаралық тесттің академиялық түрін тапсыруға қажетті білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Курс тестке жан-жақты кіріспе ұсынады және барлық төрт негізгі дағдыларды: сөйлеу, тыңдау, оқу және В2 және одан жоғары деңгейлерді қамтиды. Осы курстың әр бөлімінде негізгі дағдыларды, стратегияларды және тестілеу әдістерін талқылайтын мультимедиялық презентациялар бар. Әр бөлімде студенттерге тестілеу форматы туралы ақпарат беріледі, сонымен қатар тестілеуден өтуге пайдалы болатын әдістер мен стратегиялар бойынша кеңестер мен нұсқаулықтар беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән келесілерді қамтиды: компанияның стратегиялық көзқарастарын құру үшін басқару функцияларының өзара қарым-қатынасы, миссия мен мақсат құру, сыртқы және ішкі орта жөнінде деректерді жинау мен талдау, стратегияны қалыптастырудың жүйелік және үдерістік тәсілдері, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік негізіндегі функционалдық, бәсекелік және корпоративтік стратегия түрлері. Кейс стади мен есептер арқылы ұйым үдерістерін үлгілеуді қолдану негізінде студенттер ұйым стратегиясын әзірлеу мүмкіндігіне ие болады

  Оқу жылы - 3
 • Зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Курс ғылыми жарияланымдарды, дипломдық жұмыстар мен жобаларды жазу дағдыларын алу мақсатында ғылыми зерттеулерге қатысты деректерді жинау, жиынтықтау және өңдеу тәсілдері, стратегиялары мен әдістерін зерттеуге бағытталған. Жеке тапсырмаларды орындау арқылы студенттер тиісті ғылыми зерттеу жүргізу үшін қолайлы әдіснаманы таңдауды, ғылыми гипотезаны қалыптастыруды, деректерді жинау мен аналитикалық өңдеуді жүзеге асыруды, R-талдауды, Python, Bloomberg және т. б. қолдана отырып, нақты зерттеуге қажетті модельдеу құралдарын қолдануды үйренеді. Курс тілдік, жазу стилі мен зерттеу әдістемесімен байланысты аспектілерді қарастыра отырып, академиялық жұмыстарды жазу дағдыларын қалыптастырады. Курс әр студентпен жеке ғылыми мақала жазумен аяқталады,ал алынған дағдылар бітіру жұмыстарын жазу кезінде қолданылады.

  Оқу жылы - 3
 • Қаржы негіздері
  Несиелер: 6

  Курс қаржы саласындағы негізгі аналитикалық құзыреттіліктерді және сыни ойлауды, макро және микро деңгейдегі қаржы ағындарын басқару дағдыларын дамытуға, негізделген қаржылық және инвестициялық шешімдерді қабылдай білуге, қаржылық есептілікті талдау негізінде шаруашылық қызметтің нәтижелерін болжауға, қаржыландырудың оңтайлы көздерін анықтауға бағытталған. Талдаудың базалық әдістерін зерделеу кезінде студенттер қаржы нарығындағы инвестордың іс-әрекеті туралы өз ойларын қалыптастырады, Bloomberg, Eikon нақты деректері негізінде күрделі активтердің, инвестициялардың, ақша ағындарының және оларға ілеспе тәуекелдердің тиімділігіне баға береді, қаржылық қатынастар бойынша жағдайлар мен кейстерді шешеді және түсіндіреді. Курсты игерудегі негізгі тақырыптардың қатарына: ақшаның уақытша құны, акциялар мен облигацияларды бағалау, капиталдың құрылымы мен құны, инвестицияларды жоспарлау, тәуекел және банкроттық. Компаниялардың қаржы директорлары тарапынан қонақ дәрістері қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Операциялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән келесілерді қамтиды: өнімділікті есептеу мен талдау, өндіріс және бәсекеқабілеттілік, инновациялық өнім мен өндірістік үдерісті жобалау, уақыт шектеулерін ескеру, тиімділік пен сапаны басқару, өндірістік қуаттылықты жоспарлау, ұйымның ішкі ресурстарын басқару және болжау, еліміздегі және әлемдегі экономикалық, технологиялық, әлеуметтік өзгерістерді зерделеуге негізделген ұйымның технологиялары мен бизнес үдерістерін жаңарту мен жобалау. Студент Тойота, гемба-кайдзен кейстары негізінде ұйым үдерістерін үлгілеу, үнемді өндіріс бойынша есеп шығару және операциялық жоба жасау аясында білім алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Маркетинг негіздері
  Несиелер: 6

  «Маркетинг негіздері» курсын оқыту барысында келесі тақырыптар қамтылады: тұтынушы тілектерін қалыптастырудың негізі, маркетингтік орта және оның компоненттері, болжау, сегменттеу, таргетинг, 4Р (Product Price Place Promotion) қалыптастыру, брендинг, жеке сату, маркетингтік бәсекелестік және стратегиялық маркетинг. Курсты меңгеру барысында теориялық, басты маркетингтік тұжырымдамаларды түсінумен қатар, әр түрлі саладағы маркетингтік жоспар құру дағдыларына ие болу үшін Самсунг, Додо пицца және Каспи Банк сияқты ұйымдардың кейстері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Инвестицияларды басқару негіздері
  Несиелер: 6

  Курс жинақтар мен жинақтарды салу үшін инвестициялардың әртүрлі түрлерімен танысуға, қаржы нарығындағы түрлі жағдайларда пайда алуға бағытталған кірістілік пен тәуекел құрылымын және инвестициялық стратегияларды есептеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курс инвестициялық тұзақтарды, әртүрлі портфельдік теорияларды қарастырады, олар сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастыруға және портфельді талдау мен әртараптандырудың өзіндік дағдыларын құруға мүмкіндік береді. Студенттер шағын топтарда жұмыс істей отырып, инвестордың табыстылығы мен тәуекелін және мақсатын ескеріп, портфелді басқарудың өзіндік стратегиясын әзірлейтін болады. Курсты игеру инвестициялар портфелін қалыптастыру бойынша топтық жобаны орындаумен аяқталады. Қонақ дәрістерге Centras Securities, Freedom Finance жетекші аналитиктері шақырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән келесілерді қамтиды: инновациялық өнімдер мен үдерістерді жасау үшін нарық конъюнктурасының мүмкіндіктерін диагностикалау құралдары, инновациялардың қолданыстағы тәжірибелері мен жаһандық инновациялық тәжірибелер, білімді басқару әдістемелері, өзгерістерді басқару, инновацияларға әкелетін корпоративтік мәдениетті құру үшін топтық жұмыс, инновациялық өнімдер нарығына шығу жолдары, сонымен қатар кәсіпкерлік және инновациялық ойлау қабілетін қалыптастырудағы әдістер мен тәсілдер, мысалға ойлау дизайны. Студенттер оқу нәтижелеріне интерактивті әдістерді пайдалану арқылы және де инновациялық өнім әзірлеумен қол жеткізеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Өзгерістерді басқару
  Несиелер: 6

  Пән келесілерді қамтиды: өзгерістердің үдерістік үлгілері, өзгерістер сипаты мен басшылық, экономикалық және саяси оқиғаларды зерделеу негізінде өзгерістерге деген қажеттілікті анықтау, өзгерістер енгізу мүмкіндігі, өзгеріс жасауға белсенділік, өзгерістерге жұмысшыларды мотивациялау мен өзара қарым-қатынастарды құру, өзгерістер енгізу стратегиясы, бизнес үдерістерді қайта құру. Практикалық сабақтарда студенттер топтарда жұмыс жасау мен табысты өзгерістер енгізген мысалдары бар кейс стади материалдарын талдау арқылы негізделген шешімдерді қабылдауды үйренеді

  Оқу жылы - 3
 • Ұйымдық мінез-құлық
  Несиелер: 6

  Пән: ұйымдағы жеке тұлғалар мен топтағы мінез-құлқын талдау, этикалық және моральдық нормаларға сәйкес жұмысшылардың еңбек тәртібін түзету мақсатында көшбасшылық дағдыларын қалыптастырудың негіздері; жүйелік, процестік және жағдайлық тәсілдер негізінде ұйым мәдениетінің анықтамалары, ұйымның мінез-құлықтық, социомәдени және институционалдық табиғатын білуді қамтиды. Студенттер мұндай аспектілерді топтық пікірталастарға қатысу, өзін-өзі бағалау бойынша тесттер, кейс стади мен жағдайлық есептер арқылы танып біледі

  Оқу жылы - 3
 • Брендтерді басқару
  Несиелер: 6

  Курс келесі бөлімдерді қамтиды: брендтер және бренд менеджмент, бренд-капитал, дизайн және бренд-стратегияны имплементациялау, жаңа өнімдерді енгізу мен нейминг, брендті кеңейту, жаңа өнімді іске қосу, брендті позициялау, элементтерді таңдау, маркетингтік кампания дизайны, бренд-капиталды құру үшін БМК, брендті жылжытудың жылдық жоспарын әзірлеу және бренд-капиталды өлшеу. Курсты меңгеру бренд менеджменттің негізгі концепцияларын түсіну негізінде таңдалған брендтермен жеке және топтық жұмыс барысында брендті нөлдік деңгейден бастап бренд бук құру дағдысын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Бизнес жоспарлау және консалтинг
  Несиелер: 6

  Пән бизнес пен қоғам, этика, тұрақтылық және корпоративтік жауапкершілік арасындағы өзара қарым-қатынастың түсіністігін қамтамасыз етеді. Берілген пәнді оқу арқылы студенттер экономикалық, әлеуметтік, технологиялық және экологиялық бағыттарда қоғам мен бизнес алдында тұрған жаһандық сынақты, сонымен қатар инновациялық бизнес-үлгілерді енгізу арқылы экономикалық дамудағы ұйымның ролін анықтап және оны зерттей алады. Студенттер ғаламдық, кәсіпкерлік және сараптамалық ойлардың дамуына мүмкіндік туғызу үшін Қазақстан бизнес қауымдастығы өкілдерінің ашық дәрістері, жеке эссе мен топтық жұмыстар арқылы жеке, ұйымдық және қоғамдық іс-әрекеттер мен нәтижелер арасындағы байланыстың түсіністігін дамыта алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Бизнес және қоғам
  Несиелер: 6

  Пән бизнес пен қоғам, этика, тұрақтылық және корпоративтік жауапкершілік арасындағы өзара қарым-қатынастың түсіністігін қамтамасыз етеді. Берілген пәнді оқу арқылы студенттер экономикалық, әлеуметтік, технологиялық және экологиялық бағыттарда қоғам мен бизнес алдында тұрған жаһандық сынақты, сонымен қатар инновациялық бизнес-үлгілерді енгізу арқылы экономикалық дамудағы ұйымның ролін анықтап және оны зерттей алады. Студенттер ғаламдық, кәсіпкерлік және сараптамалық ойлардың дамуына мүмкіндік туғызу үшін Қазақстан бизнес қауымдастығы өкілдерінің ашық дәрістері, жеке эссе мен топтық жұмыстар арқылы жеке, ұйымдық және қоғамдық іс-әрекеттер мен нәтижелер арасындағы байланыстың түсіністігін дамыта алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Корпоративтік басқару және құқық
  Несиелер: 6

  Бұл курста басты назар корпоративтік басқарудың құқықтық және іскерлік аспектілеріне бөлінеді. Студенттер релеванттық ақпараттарды анықтап, оны шешім қабылдау үрдісі мен ұйымды құқықтық, этикалық және кәсіби тұрғыдан басқару барысында қолдануға үйренеді. Қарастырылатын тақырыптар: корпоративтік басқару және корпоративтік құқық жүйесі, оның ішінде бизнеске қатысты нақты құқық төңірегіндегі мәселелер; корпоративтік басқару стандарттарын дамыту; басқарудың құрылымы, құрылуы, алғышарттары және мәдениеті; акционерлермен және мүдделі тұлғалармен қарым-қатынас; халықаралық басқару; корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік; заң мен әдеп арасындағы байланыс. Студенттерге өз бетінше дайындалуға арналған материалдар мен кейстер беріліп, сұрақтарды құқықтық, сондай-ақ іскерлік тұрғыдан зерттеу ұсынылатын болады. Бұл студенттерге көшбасшылық дағдылары мен өз бетінше оқу бейімдерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 4
 • Шешім қабылдау үшін есеп
  Несиелер: 6

  Курс студенттерді шешім қабылдауға дайындауға бағытталған. Тақырыптар: шығындарды жіктеу, шығындарды талдау және болжау, үстеме шығыстарды талдау, толық жұтылу және ауыспалы шығындар бойынша әдістер, костинг стандарты, бюджеттеу негіздері, менеджмент үшін шоттар мен есептерді дайындау, тәуекелдер мен ықтималдылықтар, қысқа және ұзақ мерзімді шешімдер. Топтағы студенттер кез келген басқару деңгейі (менеджмент деңгейі) үшін басқару міндеттерін жеке шешетін болады. Курсты игеру жазбаша емтиханмен аяқталады. Қонақ дәріскерлер-экономиканың түрлі секторларынан басқару есебінің мамандары. Бұл курс АССА және CIMA ВА2 бағдарламасымен үйлесім тапқан.

  Оқу жылы - 4
 • Ұйымдық дағдарысты басқару
  Несиелер: 6

  Пән шабуылдаушы стратегияларды, бәсекелестерден нарықты басқыншылықпен жаулап алу және бірігу немесе жұтылу арқылы оларды жоюды, «қорғану дағдарыс-менеджмент» – төтенше, қалыптасқан-алдын алушы және арандатушылық, дағдарысты алдын алу әдістерді, персоналдың әлеуметтік-психологиялық шиеленісін бақылау әдістері мен тәсілдерін қарастырады. Курс Бритиш Петролиум, Энрон, Адидас және т.б. бойынша кейс-стади талдау негізінде сыни мен стандартты емес жағдайларда бизнесті басқару үдерісін жүзеге асырудың теориялық ғылымдары мен тәжірибелік дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Ғаламдық құндылықтар жүйесін басқару
  Несиелер: 6

  Пән келесідей бағыттағы тақырыптарды қамтиды: ғаламдық құндылықтар тізбегінің (ҒҚТ) даму алғышарттары, ҒҚТ басқару факторлары мен әдістері, ғаламдық алаңдағы ұлттық экономиканың бәсекеқабілеттілігінің драйвері, ҒҚТ-дағы инновациялар, дамушы экономикадағы ҒҚТ мен аймақтық құндылықтар тізбегі, ғаламдық және аймақтық құндылықтар тізбегіндегі шағын және орта бизнестің дамуы, ҒҚТ нәтижелерінің мониторингі және бағалау. Студенттер мұндай қызмет түрлерін кейс-стади талдау, жеке және топтық тапсырмаларды орындау мен эссе жазу арқылы меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Перспективті зерттеулер және болжау
  Несиелер: 6

  Курс жергілікті, аймақтық және әлемдік масштабтағы мәселелер мен тенденцияларды қарастыра отырып, критикалық және шығармашылық ойды дамытуға арналған, бұл жерде іскерлік және әлеуметтік жауапкершілік те ескеріледі; практикалық тәжірибе алуға бағытталған ойындардың, жаттығулар мен модельдердің көмегімен “перспективалық ойлауды” дамытады; тенденцияларды талдау және болашақ перспективасы дөңгелегі облысындағы біліктіліктерді дамытады, болашақ бизнес көшбасшысы ретінде ұйымдық өзгерістер жасау қабілеттерін дамытады.

  Оқу жылы - 4
 • Код ON1

  Академиялық шыншылдық, зерттеу нормалары мен этикалық салдарды, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік қағидаларын есепке ала отырып, түрлі сараптамалық әдістерді қолданып, өзекті ақпараттарды талдау, кәсіби пайымдауды көрсету негізінде өздігінен стандартты емес шешімдер қабылдау мен оның салдарларын бағалауға қабілетті

 • Код ON2

  Басқару мен бизнес аясында кәсіби функцияларды жүзеге асыруда сәйкес сандық технология, теория мен құралдарды пайдалануға қабілетті

 • Код ON3

  Топта жұмыс істей алу қабілетін көрсету арқылы зерттеулер мен нақты ақпараттарға сүйеніп және дәлелдемелерді сенімді құрастыруға, ауызша және жазбаша коммуникативтік дағдыларды көрсету арқылы шешім қабылдаушы тұлғалар мен ұйымның қызығушы жақтарының тәртібі мен іс-әрекеттеріне ықпал етуге қабілетті

 • Код ON4

  Менеджердің кәсіби функцияларын жүзеге асыру үшін қаржылық есептің, экономиканың, маркетингтің функционалдық салаларында, болашақты болжау мен деректерді сараптаудағы парадигмалар мен теориялық әзірлемелерді, күрделі және айқын емес тәуелділіктерді, басты тұжырымдарды жергілікті және халықаралық деңгейлерде біріктіруге қабілетті

 • Код ON5

  Көпшілік алдында сөйлеу мен академиялық жазылымның тұрақты дағдыларын көрсетіп, ішкі және сыртқы қызығушы жақтар үшін қаржылық, басқарушылық ақпараттарды талдау мен ұсынуға қабілетті

 • Код ON6

  Кәсіпкерлік және инновациялық ойлауды қалыптастыру мен жеке әлеуетті ашу үшін, қоғамға игілікпен қызмет жасау үшін кәсіби саладағы озық білімге негізделген өзіндік білім алуды тәжірибеге енгізу және көшбасшылық қасиеттерді көрсетуге қабілетті

 • Код ON7

  Әлеуметтік және экономикалық өзгерістерді есепке алу арқылы нарықтың түрлі сегменттерінде жүйелік, үдерістік және жағдайлық тәсілдер теорияларының негізінде ұйымдық мәселелердің мәнін анықтау

 • Код ON8

  Ресурстарды ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау арқылы ұйым міндеттері мен жобаларын тиімді жүзеге асыру үшін мерзімдік шектерді сақтау мен ішкі ресурстарды оңтайлы пайдалануды қамтамасыз ете алады

 • Код ON9

  Персоналды басқару тәжірибесін пайдалану арқылы өзгерістерді жүзеге асыруға қатысу және дағдарыс жағдайы мен белгісіздік нәтижесінде өзгерістерге деген ұйым қажеттілігін диагностикалауға қабілетті

 • Код ON10

  Еліміздегі және әлемдегі экономикалық, технологиялық және әлеуметтік оқиғаларын талдау арқылы ұйымның бизнес үдерістерін құруға қатысуға қабілетті

 • Код ON11

  Кәсіпкерлік қызметтің тәуекелдері мен мүмкіндіктерін талдау негізінде инновациялық өнімдер мен шағын бизнесті құруға және дамытуға қатысуға қабілетті

 • Код ON12

  Түрлі меншік формасындағы жергілікті компаниялар мен халықаралық ұйымдардағы топтық динамика үдерістерін білу негізінде топтық жұмысты ұйымдастыруға қабілетті

 • Код ON13

  Нарықтың даму үдерістері мен үрдістерін және де компанияның ішкі әлеуетін талдау негізінде маркетингтік қызметті жоспарлауға қатысуға қабілетті

 • Код ON14

  Адам ресурстарын басқару мен ынталандырудың әртүрлі тәжірибелерін пайдалану арқылы персоналдың дамуын қолдау мен ұйымдастыру және олардың мансабын жоспарлаудың көмегі арқылы кадр ағымын басқаруға қабілетті

Top