Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01501 Математика в Сулейман Демирел атындағы университет

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Магистранттарды математикалық білім беру саласындағы кәсіби мәселелерді шешуге дайындау, олардың кәсіби ғылыми-зерттеу қызметі саласындағы практикалық дағдылары мен құзыреттіліктерін меңгерту. Білім алушылардың жеке мүдделері мен жұмыс берушілердің талаптарын жүзеге асыруға қабілетті, білім берудің жеке немесе мемлекеттік секторларының әртүрлі білім беру мекемелерінде қызмет атқара алады; жоғары оқу орындарында, арнайы білім беру ұйымдарында, ғылыми-зерттеу институттарында бейіндік дайындығы бойынша бәсекеге қабілетті болу; Болон процесінің талаптары мен қағидаларына сәйкес сипатталған білім беру нәтижелеріне қатысты білім, дағдылар мен тәсілдерге ие болу.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M010 Математика педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Зерттелуде «үлкен ғылым» деп аталатын әлеуметтік институт ретінде ғылымның дамуы, оның техникалық практикаға және ол арқылы қоғамның барлық салаларына үнемі өсіп келе жатқан әсері, классикалық ғылымның дағдарысына байланысты ғылыми білімді негіздеудегі ішкі қажеттілік пен ғылымның дамуы ғылымдағы ғылыми төңкеріс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  курстың негізгі мақсаты магистранттың қатынас құзреттілігін меңгерту болып табылады. Кәсіби іскерліктің әр түрлі салаларында, ғылыми, практикалық жұмыстарда, шет елдік серіктестікте және басқа да өзіндік мақсаттарда шет тілді қолдануға мүмкіндік береді. Магистрант берілген пәнді меңгеру нәтижесінде - шет тілінде жеке, іскерлік және кәсіби қатынаста өз ойын білдіруге пікір айтуға дағдылануға; - шет тілінде сөйлесу, оқу, хат жаза білуге дағдысы болуы қажет; - кәсіби деңгейдегі қатынаста, шет елдік оқулықтардан кәсіби ақпарат алу үшін қажетті көлемде шет тілін; - кәсіби және жалпы бағытталған шеттілдік мәтіндерді аударуға, оқуға қажетті шет тілінің іскерлік және кәсіби лексикасын; - әдеби және сөздік тілдің құрылымының негізгі грамматикасын білуі тиіс; - кәсіби іскерлік және жеке аралық шет тілін қолдану; - шет тілінде сұхбаттасу кезінде сұхбаттасушымен пара пар пікір жүргізу, өз ойын толық жеткізу; - шет тілінде жазбаша қатынас жүргізу, іскерлік хат құру; - кәсіби біліктілігі, мәдениет деңгейінің көтерілуі және интелектуалды дамуы үшін таным құралдары мен әдістерін қолдану білігі болуы қажет

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика мұғалімдерінің дағдыларын дамыту
  Несиелер: 5

  Жоғары оқу орындарында математикалық курстарды оқытудың әдістемелік жүйесін құру, әдістемелік жүйенің компоненттерінің (мақсат, мазмұны, әдісі, нысаны мен құралдары) психологиялық, педагогикалық, дидактикалық, әдіснамалық және математикалық теориялары мен тұжырымдамаларын пайдалану мүмкіндігін іздестіру және болашақ мұғалімдерді математикалық даярлау негізінде нақты нұсқаулар беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Формальды емес әдістермен проблемаларды шешу
  Несиелер: 5

  Қиын есептерді бейресми әдістермен шешу. Оқушыларды математика олимпиадасына дайындауға болашақ бухгалтерлерді дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-педагогикалық эксперимент нәтижелерін математикалық өңдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты –педагогикалық іс-әрекет барысындаматематиканы оқытудың өзекті мәселелерін ғылыми және тәжірибелік зерттеулер арқылы алынған мәліметтермен жұмыс істеуге үйрету. Осы курс аясында, магистрант: - ғылыми-педагогикалық эксперимент нәтижелерін математикалық өңдеудің теориялық-әдіснамалық негіздерімен танысады; - қазіргі замануи зерттеу әдістерін білетін, оларды оларды кәсіби әрекеті практикасында қолдана алады; - қазіргі бағалау мен оқыту әдістерін қолдану бойынша мониторинг жасауды, сандық, сапалық көрсеткіштерін құруды үйренеді; - мәліметтерді өңдеудегі бағдарламалық өнімдерді қолдану саласында жүйелендірілген дағдысы қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық білім берудегі бағалау әдістері
  Несиелер: 5

  Оқушылардың математикалық білімінің сапасын бағалау оқу процесінің қажетті және маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Барлық оқу орындарында оған көп көңіл бөлінеді. Бұл табиғи нәрсе, өйткені математиканы оқыту процесі үнемі кері байланыссыз тиімді бола алмайды, бұл мұғалімге оқушылардың материалды игеруі туралы, олардың білім сапасы туралы, туындайтын қиындықтар туралы, математикадан мектеп курсын саналы және мықты меңгеру мүмкін емес болатын мұғалімге ақпарат береді. Оқушылардың білімін объективті бағалау іс-әрекеттің қорытынды нәтижесінің дұрыстығы туралы ғана емес, сонымен қатар өзі туралы да ақпарат береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби салада ұйымдастырушылық және басқару қызметін тиімді жүргізуге мүмкіндік беретін көшбасшының психологиялық басқару мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Қазіргі экономикалық жағдай мен даму тенденциялары агрессивті және тез өзгеретін ортада студенттердің мансаптық өсуіне ықпал ететін құзіреттілікті дамыту қажеттілігін көрсетеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математиканы оқытудың қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - математиканы тереңдетіп оқыту процесінде әдіснамалық білімді қалыптастыру арқылы математикалық білімді жетілдірудің өзекті мәселелері қарастыру. Пәнді меңгеру барысында, магистрант, оқытудың тиімділігін арттыруға, өзара байланысты және өзара шартты әдістердің, формалардың және құралдардың, білімді бақылауды жоспарлау мен жүргізудің, оқу процесін талдай отырып қажет болғанда түзете алуды үйренеді. Инновациялық технологияларды қолдану арқылы жобалау жұмыстарын ұйымдастыру кезінде пәнаралық білімнің интеграциясы, практикада оқу кейстерін қолдана алады. Математика пәнін оқытуда қолданылатын технологияларға талдау жасай отырып, олардың оқу процесіндегі орны мен рөлі қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математиканы оқытудың жаңа әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің әдіснамалық негіздерін анықтау; зерттеудің тиімді әдістерін таңдау; дидактика, педагогика, психология нәтижелері бойынша; Бірқатар докторлық және кандидаттық диссертацияларда жасалған қорытындылар жинағы; болашақ мұғалімдерді дайындауда эксперименттік университеттер жасаған ғылыми ұсыныстардың тиімді үйлесімі, сонымен қатар олардың сұрақтары мен жауаптары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары білім педагогикасы» курсы ғылыми білімнің салыстырмалы түрде тәуелсіз саласы жоғары білімнің заманауи өндірістің барлық салалары үшін мамандар даярлаудың тиімділігін арттырудағы және жоғарылатудағы қажеттіліктерімен анықталады. Ол магистранттарды жоғары білім педагогикасының мазмұнымен, оның маңыздылығы мен қажеттілігімен, курстық саясатпен, магистранттар оқу процесінде алатын дағдылары мен қабілеттерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қолданбалы математика
  Несиелер: 5

  Табиғат заңдылықтарын дифференциалдық теңдеулер түрінде білдіруге болады. Бұл курс бакалавриат курсынан тыс болып табылады және физика, инженерия және медицинада қолданылатын осы саладағы соңғы жаңалықтарды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық мәселелерді «Жалпыдан—жекеге» қағидасы бойынша оқыту.
  Несиелер: 5

  Математикалық мәселелердің жалпы жағдайларынан одан туындайтын жеке жағдайларды қорытып шығару жолдарын магистранттарға үйрету. Магистраннттардың өз беттерімен жұмыс жасау дағдыларын жетілдіру үшін көптеген математикалық мәселелердің (көпбұрыштардың аудандары, Ньютон Биномы және одан туындайтын формулалар және т.б) жалпы жағдайларын сараптау. Ал одан туындайтын жағдайларды олардың өздерінің қорытып шығаруларына негізделген әдістемені жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық білім берудегі ғылыми зерттеулер
  Несиелер: 5

  Жүйелік тәсіл әдіснамасына негізделген теориялық зерттеулер; студенттермен, оқытушылармен және университет профессорларымен әңгімелесу; Негізгі теориялық ережелерді зерделеу бойынша эксперименттік зерттеулердің нәтижелері мен талдауы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цифрлық оқыту технологиялары
  Несиелер: 5

  электронды технологияларды математикалық білім беру жүйесінде кеңінен қолданылатын интерактивті, рефлексивті кәсіби білім алу мағынасындағы, сондай-ақ білім беру кеңістігінің трансформациясын жүзеге асыруға бағытталған қызметті сыни тұрғыдан қабылдаумен қолдануға үйрету. Курста мына мәселелер қарастырылады: - Математиканы оқытуда сандық білім беру ресурстарын қолдануды, - электронды білім беру ресурстарымен жұмысты ұйымдастыру жолдарын. - Электронды білім беру ортасын қарастырады, - ЭББ және олардың пакеттері, математикалық қолданбалы бағдарламалар пакеттері, -оқыту, бақылау және кері байланысты орнату үшін веб-құралдарды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кеңістіктегі және Жазықтықтағы салу есептерін шешу
  Несиелер: 5

  Күшейтілген күрделіліктің геометриялық есептерін шешу кезінде олар әртүрлі әдістер мен әдістерді, сонымен қатар олардың комбинацияларын қолдануға жүгінеді. Бастапқыда сабақтарда планиметриялық есептерді шешудің жиі қолданылатын әдістері мен әдістері қарастырылады: геометриялық және аналитикалық (алгебралық). Бастапқы математика курсында планиметриялық есептерді шешудің нақты әдістері бар екендігі атап өтілді. Бұл ең алдымен геометриялық әдістердің бірі ретінде қосымша құрылыстарға қатысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Есептеу математикасы
  Несиелер: 5

  Сандық анализде сандық әдіс - бұл сандық есептерді шешуге арналған математикалық құрал. Программалау тілінде тиісті конвергенцияны тексерумен сандық әдісті орындау сандық алгоритм деп аталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электронды дидактикалық құрал-жабдықтарды қолдануға әдіснамалық білімдерді қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Білімді ақпараттандыру, цифрландыру жағдайында болашақ математика мұғалімдерінің оқыту үдерісінде дидактикалық электронды құрал-жабдықтарды қолдана алуын жетілдіру мәселесі қазіргі кезде өзекті мәселеге айналып отыр. Себебі оқыту үдерісінде электронды дидактикалық құрал-жабдықтарды тиімді пайдалану үшін алдымен болашақ математика мұғалімінің әдіснамалық білімдерін қалыптастыру қажет. Сондықтан философиялық және педагогикалық әдіснаманың атқаратын қызметіне, олардың білім беру саласында, педагогикалық зерттеу жұмыстарын жүргізу мен нәтижелеріне ғылыми негізделген талдаулар жасаудағы орны маңызды болып табылады. Болашақ математика мұғалімінің электронды дидактикалық құрал-жабдықтарды қолдануға әдіснамалық дайындығын қалыптастыру мәселесі оқыту үдерісіндегі оқушылармен жүргізілетін оқу-танымдық іс-әрекеттердің, әдістердің, тәсілдердің жиынтығы ретінде қарастырылады. Ал оқу үдерісінде электронды дидактикалық құрал-жабдықтарды пайдалану тиімділігі, болашақ математика мұғалімінің электронды дидактикалық құрал-жабдықтарды қолдануға әдіснамалық білімдерінің қалыптасуына байланысты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геометрияны оқыту әдістері
  Несиелер: 6

  Оқу құралында геометрия студенттерінің сұрақтарына жауап берілген. Оқушылардың дамуы мен қабылдауының психологиялық сипаттамаларына сәйкес келетін материалдар жиынтығы толығымен ұсынылған және қарастырылған. Геометрияның ғылым ретінде даму тарихы қысқаша сипатталған, әдістемесі мен оны оқыту жүйесі сипатталған, проблемалар мысалдары және оларды сабақтарда талдау берілген. Оқу құралының әр тақырыбы өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар мен тапсырмалар жиынтығымен толықтырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Геометрияны оқытуда білім берудің компьютерлік ресурстарын қолдану
  Несиелер: 6

  Бүгінгі таңда ақпараттық-компьютерлік технологиялар құралдарын оқу үдерісінде қолдану Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіне, мәдениетіне елеулі әсер ете бастады және де оқытудың инновациялық әдістерін дамыту үшін жағдай жасауда. Шындығында қазіргі білімді цифрландыру жағдайында негізгі мәселелердің бірі болып – оқыту және білім беру үдерісін жоғары деңгейге көтеру болып табылады. Соның ішінде жалпы білім беретін мектепте геометрияны оқыту әдістемесінің проблемасы ақпараттық технологияларды ендіруге байланысты қазіргі таңда ерекше көкейкесті болып отыр. Бұл курстың мақсаты мектеп геометриясын білім берудің компьютерлік ресурстарын қолданып оқыту арқылы оқушылардың геометрия пәнін меңгеру деңгейі, білімі мен білігі сапасын арттыру білім беру үдерісін ақпараттандыру талаптарына байланысты болатындығымен анықталады. Осы курсты оқып-үйрену барысында келесі міндеттерді игеруге қол жеткізіледі: - мектеп геометриясын білім берудің компьютерлік ресурстарын қолданып оқытудың теориялық негіздеріне; - мектеп геометриясын оқыту үдерісінде білім берудің компьютерлік ресурстарын қолданудың танымдық-дидактикалық мүмкіндіктерін, мазмұндық-құрылымдық ерекшеліктеріне; - оқушыларға геометрияны оқыту үдерісінде білім берудің компьютерлік ресурстарын қолданудың әдістемесіне; - компьютерлік ресурстарды қолданып мектеп геометриясын оқыту әдістемесінің тиімділігін зерттеу нәтижелеріне.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Іштей және сырттай сызылған денелер
  Несиелер: 6

  Стереометриялық денелердің комбинациясы және осы мәселелерге байланысы есептерді шешу әдістемесін магистранттарға үйрету.Стереометрия курсында, цилиндр мен призма, конус пен пирамида, шар мен цилиндр, шар мен конус, шар мен пирамида және т.б денелердің комбинациясы мен осы мәселелерге байланысты есептер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми зерттеулер әдістері және деректерді талдау
  Несиелер: 6

  Зерттеулерге кіріспе; ғылыми зерттеулердің кезеңдері; ғылыми зерттеулердегі ғылыми зерттеулерді модельдеудегі ақпараттық ізденіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Педагогика және психология ғылымын дамытудың теориялық-әдіснамалық негіздерін, оқыту әдістерін басқару және меңгеру үрдістерін, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің мәні мен мазмұнын ұсыну.

 • Код ON2

  Математикалық білім беру бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе алады, зерттеу нәтижелерін ғылыми басылым түрінде ресімдей алады;

 • Код ON3

  Ғылыми және педагогикалық экспериментті жоспарлай және жүргізе алады, ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін меңгерген және мамандық бойынша қолданылатын құжаттардың арнайы түрлерін (МЕМСТ, стандарттар, сертификаттар және т. б.) қолдана алады;

 • Код ON4

  Жоғарғы мектеп пен жоғары оқу орындарының математика курсының әртүрлі тақырыптары мен бөлімдері бойынша оқу материалына логикалық-математикалық және логикалық-дидактикалық талдау жүргізу тәсілдерін меңгерген;

 • Код ON5

  Ғылымды табысты дамытуға мүмкіндік беретін математикалық білім саласында іргелі, сапалы, кәсіби білімді, терең мамандандырылған білімді меңгерген;

 • Код ON6

  Білім берудің қазіргі парадигмасына байланысты педагогикалық ғылымның дамуының жаңа тұжырымдамалық идеялары мен бағыттарын түсінеді;

 • Код ON7

  Математикалық білім беру саласындағы ғылыми-зерттеу есептерін шешудің инновациялық әдістерін қолдануға қабілетті;

 • Код ON8

  Оқу орындарының әртүрлі типтерінде математиканы оқытудың ұйымдастырушылық формаларын, заманауи құралдарын, әдістемелерін және технологияларын біледі.

7M01501 7M01501-Математика (ғылыми-педагогикалық бағыт))
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01501 Математика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01501 Математика
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01501 Математика
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01501 Математика педагогін даярлау
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01501 Математика (бейідік)
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01501 Математика (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01501 Математика (1)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01501 Математика педагогтарын даярлау
Магистратура

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01501 Математика мұғалімдерін даярлау
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01501 Математика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01501 Математика
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01501 Математика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01501 Математика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01501 Математика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01501 Математика
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01501 Математика педагогтарын даярлау
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top