Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02179 Дәстүрлі музыкалық өнер в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Қазақтың дәстүрлі мәдениеті мен зерттеу мәселелері
  Несиелер: 3

  Пәнде қазақтардың дәстүрлі мәдениетін зерттеуге және оларды зерттеу мәселелеріне арналған қазақстандық ғалымдардың жинақтары мен еңбектері талданады. Қолда бар материалдар қазақтардың дәстүрлі мәдениетінің негізгі компоненттерін жүйелейтін және құрылымдайтын мәдени және тарихи жадының өзіндік ресурсы болып табылады. Қазіргі бар дереккөздердің маңызы дәстүрлі мәдениетті нивелирлеу барысында қазіргі Қазақстанның әлеуметтік-мәдени трансформациясы контекстінде өсуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Креативті қызметтегі маркетингтік стратегиялар
  Несиелер: 4

  Курс креативті индустрияның заңдылықтары мен трендтері контекстінде маркетингтің жалпы қабылданған жүйесін талдайды. Барлық қосылған маркетинг-ұсынылатын тауардың сапасы, оған баға шамасы, жарнама, маркетингтік төрттік арт-менеджменттің заңдылықтарын ескере отырып түзетіледі, талданады және жүйеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ дәстүрлі мәдениетін зерттеудің тұжырымдамалық тәсілдері
  Несиелер: 3

  «Қазақ дәстүрлі мәдениетін зерттеудің тұжырымдамалық тәсілдері» пәні ұлттық мәдениет мәселелері және оның қазіргі қоғамдағы орны бойынша теориялық-әдіснамалық базаны қарастырады және зерттейді. Бұл курста түркі мәдениеті контекстінде дәстүрлі қазақ мәдениетін құрылымдау жүргізіледі. Тұжырымдамалық тұрғыдан қазақтардың дәстүрлі мәдениеті бойынша негізгі аспектілер тұжырымдалған және жүйелендірілген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курс ЖОО педагогикасының мәселелері мен негіздерін, заманауи талдау технологияларын, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау мен ұйымдастыруды, оқытушы мен магистранттың өзара әрекеттесуінің коммуникативтік технологияларын синтездейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Бұл курс бакалавриатттан кейінгі білім беру деңгейінің жалғасы болып табылады және магистранттарға шет тілін кәсіби меңгертуді негізгі мақсат етеді. Пән магистранттардың кәсіби шеттілдік дереккөздермен жұмыс жасау дағдысын жетілдіру арқылы білім бағдарламасының өзге пәндерін меңгеруге ықпал етеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар халықаралық кәсіби ортаға кірігуге және шет тілін мәдениаралық қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  «Өнер саласындағы жобаларды басқару» пәні магистрантқа өнер саласындағы белгілі бір жобада нақты мақсатты анықтау мен оған қол жеткізуді, сондай-ақ, жұмыс көлемі, ресурстар, уақыт, сапа мен тәуекелдің үйлесімді пайдалануын үйретеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру үдерісінде сандық технологияларды интеграциялау
  Несиелер: 3

  Пән әр түрлі сандық платформалар мен контент қолдана отырып, сандық білім беру ортасында курстарды жоспарлау мен дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курста проблемалар, қағидаттар мен әдістер, мәдениет динамикасындағы ғылымның құрылымы мен модельдері, ғылыми және философиялық білімнің рухани мәдениеттің шекаралас аймақтарымен байланысы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Басқару психологиясына кіріспе. Басқару іс-әрекетінің тиімділігінің психологиялық факторлары. Басқару жүйесіндегі тұлға. Мотивация және ұйымдастырудың нәтижелілігі. Ұйымдардағы лидерлік. Ұйымдағы стресс және эмоциялық жану. Конфликтілі жағдайларды басқару психологиясы. Бағынушының тұлғасы. Басшының тұлғасының психологиялық ерекшеліктері. Басқару іс-әрекетіне психологиялық әсер ету. Басқару шешімдерін қабылдаудың психологиялық негіздері. Басқарудағы тұлғарарлық қарым-қатынас.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Art (Өнер) және жасанды интеллект
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу кезінде магистранттар келесі аспектілерді зерттейді: компьютерлік лингвистиканың негізгі теориялары мен концепциялары және жаңа форматтар, жасанды интеллект үрдістері. Пән компьютерлік лингвистиканың теориясы мен тәжірибесін, мәліметтерді лингвистикалық талдау және олардың ықпалдасуын, талдауын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнердегі креативті ойлау
  Несиелер: 4

  Курс барысында магистранттар барлық динамикалық өмірлік салаларда стандартты емес ойлау дағдыларын жинақтап, өзектендіреді. бизнес, ғылым, мәдениет, өнер, саясат сияқты. Курс барысында магистрант креативті ойлауды әртүрлі білім өрісінің синергетикалық өнімі ретінде анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі контекстегі әлемдік өнердің көркемдік түсініктері
  Несиелер: 4

  Ұсынылған пән аясында өнер теориясы мен тарихының тұжырымдамалық мәселелері қарастырылады. Салыстырмалы көзқарас, ауқымды тарихи дискурс әлемдік өнер эволюциясының заңдылықтарын құрылымдауға, көркем образдардың хронологиялық және географиялық контекстпен байланысын түсінуге мүмкіндік береді. Өнер тарихы бір-бірімен және дәуір контексімен байланысты көркем ұғымдардың проблемасы ретінде. Өнер біртұтас көркемдік кеңістік ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік өнердің мәдени ландшафтары
  Несиелер: 4

   Бұл курс шығармашылық мамандықтарға арналған. Мұнда әлемдік өнер тарихы әр дәуірдің ең өткір мәселелерін көтеретін идеяларды, бейнелерді, символдарды хронология тұрғысынан емес, көркемдік кеңістік ретінде қарастырады. Уақыт пен кеңістікте өнер тілінің әмбебаптығын түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түркі дәстүрлі музыкасының ауызша-кәсіби интерпретациясын зерттеу
  Несиелер: 5

  «Түркі дәстүрлі музыкасының ауызша-кәсіби интерпретациясын зерттеу» курсы түркі халықтарының музыкалық және мәдени ерекшеліктерін талдайды. Түркі музыкалық қауымының генезисі анықталады, ежелгі және қазіргі түркі мәдениеті зерттеледі. Отандық және шетелдік музыкатанушыларды зерттеу контекстінде түркі музыкасының негізгі музыкалық интерпретациялары қорытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түркі халықтарының музыкалық дәстүрлері: зерттеу және жіктеу
  Несиелер: 5

  «Түріктердің музыкалық дәстүрлері: зерттеу және жіктеу» пәні түркі музыкалық мәдениетін қалыптастыру және дамыту ерекшеліктерін қарастырады, оның феноменін анықтайды, жалпы түркі музыкалық дәстүрлерін анықтайды және жіктейді, түркі халықтарының музыкалық аспаптарын, жанрларды, дыбыс категорияларын, әуендер мен дауыстарды, әдет-ғұрып фольклоры терминдерін және әскери-рәсімдік рәсімдерді жіктейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел басылымдарына ғылыми мақалалар жазудың принциптері мен әдістері
  Несиелер: 4

  Курс сізге ғылымиметриялық мәліметтер базасымен және индикаторлармен жұмыс істеу әдістерін игеруді және өзіндік зерттеулерді, ғылыми мақаланы шетелдік басылымдарда тіркеу және жариялауды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің тұжырымдамасы
  Несиелер: 6

  Курс магистранттарды ғылыми зерттеу әдістерімен, ғылыми-танымдық іс-әрекет категорияларымен, ғылымның дамуының негізгі концепциялары мен модельдерімен, әдіснамалық принциптерімен, құрылымымен, ғылыми зерттеудің функцияларымен таныстырады. Курс ғылыми таным тарихымен, ғылыми зерттеу әдістемесімен және әдістерімен, зерттеу үдерісінің құрылымы және мазмұнымен, ғылыми жұмыс жоспарын: құрылымы, кезеңдері және тәсілдері, зерттеу тұжырымдамасын құруға, логикалық заңдылықтар мен аргуменнтеу ережелерін тәжірибеде қолдануға, ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижесін көрсету жолдарына үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ музыкалық мәдениеті болмысының іргелі принциптері
  Несиелер: 4

  Бұл пән Орталық Азияның түркі-моңғол халықтарының көшпелі мәдениетінің өркениеттік негізін бейнелейтін өзіндік жүйе ретіндегі қазақ дәстүрлі мәдениетінің этногенетикалық және әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін зерттеу мәселелеріне арналған. Курс магистранттарда пәндік-материалдық қызмет, дүниетанымдық жүйелер түрінде бізге жеткен халықтың рухани мұрасы туралы базалық концепцияларды қалыптастыруға бағытталған, сондай-ақ Орталық Азия халықтарымен мәдениетаралық қарым-қатынасты ашуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ мәдениетінің онтологиясы
  Несиелер: 4

  Бұл курс қазақ халқының дәстүрлі мәдениетін зерттеген отандық және шетелдік зерттеушілердің философиялық-тұжырымдамалық тәсілдері туралы білімін кеңейтеді және тереңдетеді. Қазақ дәстүрлі мәдениетінің ой-санасын, дүниетанымын, менталитеті мен діни негізін анықтайтын көшпелі мәдениеттің өзіндік ерекшелігін зерделеу негіз қалаушы фактор болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 4

  Психологиядағы творчество мәселесі. Творчество мәдени, антропологиялық және әлеуметтік феномен ретінде. Творчество теориялары. Творчество және креативтілік. Креативтіліктің дамуына әлеуметтік факторлардың әсері. Творчествоның индивидуалды-тұлғалық шарттануы. Творчество психологиясының зерттеу әдістері. Творчестволық процесстің өту фазалары. Творчество үшін қажетті эмоциялар мен сезімдер және сезімдердің дамуы. Мотивация және творчество. Творчестволық процестерді модельдеу. Творчество терапия формасы ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнертану контекстіндегі заманауи музыкалық-ғылыми коммуникациялар
  Несиелер: 5

  «Өнертану контекстіндегі заманауи музыкалық-ғылыми коммуникациялар» курсы музыкалық мәдениет пен нәтижелі музыкалық диалогтың көпмәдениеттілігін анықтайды. Өнертану саласындағы зерттеулерде қалыптасқан көлемді әдіснамалық база зерттеледі. Курстың маңызды аспектісі өнертану саласындағы белгілі теоретиктердің еңбектерінде ұсынылған коммуникация феномені болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық мәдениетті қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық принциптері
  Несиелер: 5

  Бұл курста XX-XXI ғасырлардың музыкалық мәдениетінің теориялық-әдіснамалық принциптері талданады. Магистранттың кәсіби қызметіне жаңа концептуалды тәсілдерден бастап музыкалық мәдениеттің табиғаты, оның көп қырлылығы және негізгі құрылымдық компоненттері туралы түсініктері анықталып, тұжырымдалды. Музыкалық мәдениеттің қалыптасу механизмі мен функционалдық мәнін ашуға ерекше көңіл бөлінеді. Қалыптасу және даму кезеңдерінің музыкалық мәдениетін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық принциптері мәселелерін зерттеудің жолдары анықталды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнер психологиясы
  Несиелер: 4

  Өнер психологиясына кіріспе. Өнердің адам үшін рөлі. Өнер таным тәсілі ретінде. Өнердің психологиялық теориялары. Өнер психологиялық әсер ету және терапия ретінде. Өнердегі тұлға психологиясы. Психоанализ және өнер. Киноны қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері. Актерлік іс-әрекеттің психологиясы. Сахналық қарым-қатынас психологиясы, және актер мен көрерменнің өзара әрекеті, актерлық ойынның көрерменге әсері. Өнер және тұтынушы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО-нда музыкалық білім берудегі педагогиканың әдіснамасы мен әдістері
  Несиелер: 6

  Пән жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім берудің (магистратура) теориялық курсы болып табылады және ғылыми қызметтің кәсіби дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Кез келген мамандық маманының шығармашылық өсуінің басты көрсеткіштері мен бір мезгілде шарттарының бірі диалектикалық ойлауды меңгеру, олардың қоршаған ортаның заңдары мен құбылыстарын әдіснамалық деңгейде сезінуі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық оқытудың жіктелуі мен әдістері
  Несиелер: 6

  «Музыкалық оқытудың жіктелуі мен әдістері» курсында жалпы музыкалық білім беру саласындағы негізгі теориялық ережелерді қазіргі музыкалық-педагогикалық шындық тұрғысынан нақтылау жүзеге асырылады. Музыкалық оқыту әдістері бойынша альтернативті оқу бағдарламаларының сұрақтары мен тәсілдері қарастырылады. Курс магистранттар үшін, олардың шығармашылық және педагогикалық іс-әрекеті үрдісімен бағытта

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыканттың орындаушылық шеберлігінің синкретизмі
  Несиелер: 6

  Орындаушылық шеберліктің синкретизмі-музыкалық мәдениеттің ажырамас теориялық-практикалық табиғатын зерттейді. Пәнде музыкатану ғылымындағы синкретизмнің негізгі принциптері қалыптасқан. Проблематиканың көпаспектілігі білім алушыларда ішінара зерделенумен және базалық орындаушылық тәжірибені меңгерумен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дәстүрлі музыкалық мәдениеттегі интерпретация семантикасы
  Несиелер: 6

  Бұл пән музыкалық интерпретация мәселелерін және оның дәстүрлі мәдениеттегі семантикасын қарастырады және зерттейді. Музыкалық интерпретацияның семантикасы музыкалық теорияның көркем мәтіні мен ұғымдық аппаратын зерттейді және қамтиды, өйткені бұл әдіс музыка мен музыкалық мәдениеттің мағыналық талдауын қалыптастыру кезінде басым болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ON1 Музыкатану мен дәстүрлі музыка саласындағы заманауи мәселелер мен үрдістерді сипаттайды, өзіндік зерттеу үшін таңдалған мәселенің мәнін таниды

 • Код ON2

  ON2 Отандық және шетелдік зерттеушілердің музыкалық өнер саласында жасаған ғылыми жұмыстарын түсіндіреді, талдайды.

 • Код ON3

  ON3 Жалпы әлемдік мәдени үрдістің бір бөлігі ретінде отандық музыканың тұжырымдамалық негіздерін, сондай-ақ қазақ халқының фольклоры мен өнерінің дүниетанымдық негіздерін біледі.

 • Код ON4

  ON4 Ағылшын тілін кәсіби салада табысты қарым-қатынас үшін және халықаралық ережелерге сәйкес ғылыми мақаланы рәсімдеу үшін жеткілікті деңгейде меңгерген.

 • Код ON5

  ON5 музыкалық орындаушылық, сахналық шеберліктің теориялық концепциялары туралы түсінікке ие.

 • Код ON6

  ON6 Этномузыкологияның, эстетиканың, қазақ халқының және басқа да түркі халықтарының ән және аспаптық өнерінің фольклористикасының өзекті мәселелері бойынша ірі тарихи және теориялық еңбектерді зерттейді.

 • Код ON7

  ON7 Ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып жүргізеді.

 • Код ON8

  ON8 Жеке тұлғаның өнердегі, дүниетанымдық мәдениетті дамытудағы, Музыкалық білім беру педагогикасындағы шығармашылық көріністерінің әдіснамалық принциптерін біледі.

 • Код ON9

  ON9 Музыкалық-көркем сана мен музыкалық-ғылыми коммуникация қызметінде синтетикалық механизмнің интеграциялаушы функциясын анықтайды.

 • Код ON10

  ON10 Өнер саласындағы жобаларды басқарады және музыкант-педагог пен орындаушының шығармашылық қызметіндегі психологиялық маңызды мәселелер мен процестерді талдайды.

Top