Жаңа білім беру бағдарламасы

7M05202 География в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Ғылымның тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылым философиясы. Мәдениеттегі ғылым, өркениет. Ғылымның пайда болуы, дамуы. Ғылыми білімнің құрылымы. Қазіргі ғылымның ерекшеліктері. Ғылым әлеуметтік институт ретінде жаратылыстану ғылымдары. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар тарихы. Ғылыми қызметті ұйымдастыру. Білім эволюциясы. Қазіргі ғылымның этикалық аспектілері. Коммуникативтік технологиялар, қазіргі ғылымдағы ақпараттық процестер. Жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Шет тілін С1, С2 деңгейінде меңгеру (тілдік мамандықтар), LSP монологиялық және диалогтық формада (баяндама, презентация, әңгімелесу, пікірталас). Ғылыми стильдің грамматикасын ауызша, жазбаша түрде оқу. Ақпараттық және кәсіби хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Ғылыми мақалаларды, баяндамаларды, жобаларды жазу, рәсімдеу. Екі жақты аударма дағдылары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару психологиясы-басқару қызметінің заңдылықтары туралы психологияның бөлімі. Психологиялық жағдайларды, басқару қызметінің ерекшеліктерін талдау. Басқару кіші жүйесінің жай-күйі мен өзгерістерін диагностикалау, болжау; бағыныштылар қызметінің бағдарламасын қалыптастыру; шешімнің орындалуын ұйымдастыру. Басшының басқарушылық қажеттіліктері, қабілеті. Диагностикалық құралдарды құру түрінде тәжірибелік іске асыру, басшыларды дайындаудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғи-аумақтық кешенді жүйелі талдау
  Несиелер: 5

  ТТК жүйелі талдаудың теориялық негіздері, геоморфологиялық жүйелерді зерттеудің әдістемелік тәсілдері және оларды тәжірибеде қолдану. Табиғи және табиғи-антропогендік жүйелердің функциялары мен маңызы. Техногендік әсер ету кезіндегі геоморфологиялық жүйелерді басқару және қалпына келтіру әдістері. Табиғи-аумақтық кешенді жалпы талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогика ғылым ретінде. Педагогиканың негізгі категориялары. Педагогиканың пәні мен міндеттері Педагогикалық Ғылымдар жүйесі. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. Педагогика тарихы. Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы. Педагогика әдіснамасы. Кәсіби құзыреттілігі, ЖОО оқытушысын оқыту теориясы. Оқытудың кредиттік технологиясы. СРМ, НИРМ ұйымдастыру. Оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру. ЖОО-дағы тәрбие жұмысы. Білім берудегі Менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың нысаны мен пәні туралы, оның негізгі мақсаттары мен міндеттері, ғылыми ізденуді және зерттеулерді ұйымдастырудың әдістері, зерттеу тақырыбы және өз мамандығы бойынша ғылыми-ақпаратты қамтитын көздерді іздеу әдістері туралы біледі және түсінеді. Қазақстандағы және шет елдердегі ғылыми зерттеулердің жағдайы мен даму динамикасы туралы түсінік қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Жоба басқарудың нысаны ретінде. Жобаларды басқаруды ұйымдастыру және әдіснамасы. Жобаны дайындау және жоспарлау. Жобаны орындау. Жоба менеджментінің тиімділігін бағалау және аяқтау. Жобаларды басқарудың ақпараттық жүйелері. Ғылыми жобаларды басқарудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Географиядағы болжау және үлгілеу
  Несиелер: 5

  Географиядағы үлгілеу негіздері. Географиялық үлгілер және үлгілеу үдерісі. Үлгілердің жіктелуі. Математикалық-картографиялық үлгілеудің ерекшеліктері. Үлгілеуде геоақпараттық жүйелерді қолдану. Өнеркәсіпті орналастыру моделі. Қалалар географиясының модельдері. Табиғи-аумақтық жүйелердің құрылымдық талдауы. Географиялық болжамдаудағы тәуекелді бағалау. Модельдерді тәжірибелік құру және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Географияның теориялық және әдіснамалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Географияның теориялық және методологиялық негіздері. Ғылыми білімнің деңгейлері: оқу, теориялар, концепция және гипотезалар. Географияның ғылыми ілім жүйесіндегі орны. Метатеоретикалық мәселелер. Географияның әдіснамалық және гносеологиялық мәселелері. Географиялық зерттеулер әдістерінің мәселелері. Географияның теориялық және қолданбалы мәселелері. Әлеуметтік және экономикалық география құрылымының мәселелелрі және жіктеу әдістері. Геоверсум геокеңістігіндегі қоғам табиғаттың өзара байланысу мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаратылыстану пәндерін оқытудың технологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі педагогикалық технологияның теориялық негіздері. Жаратылыстану пәндерін оқыту технологиясының жіктемесі, Географиядағы проблемалық оқытудың мәні мен жолдары, жаратылыстану пәндерін оқыту құралдарының жүйесі, олардың дидактикалық ерекшеліктері мен функциялары. ЖОО теориясы мен тәжірибесінде қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды қолдану. ЖОО-ның жаңа педагогикалық технологияларды басқару бойынша қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дүниежүзі елдерінің бәсекеге қабілеттілігінің географиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Дүниежүзі елдерінің бәсекеге қабілеттілігінің негізгі қағидаттары, индикаторлары мен тетіктері. Бәсекеге қабілеттілік түрлері. Елдердің бәсекеге қабілеттілігіне әсер ететін факторлар. Қазақстанның сыртқы нарықтағы бәсекеге қабілеттілігі. Бәсекеге қабілеттіліктің көрсеткіштері мен индикаторлары, дүниежүзі елдерінің бәсекеге қабілеттілігінің интегралдық көрсеткіштері. Жаһандық бәсекеге қабілеттілік деңгейі бойынша дүниежүзі елдерінің рейтингісі. Индекс бойынша әлем елдерінің салыстырмалы талдауы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Географиялық ортаның құрылысы мен дамуының заңдылықтары
  Несиелер: 5

  Географиялық орта қазіргі географияның басты ұғымдарының бірі. Кеңістік пен уақытта дамитын ашық динамикалық жүйе. Қоғам дамуының материалдық базасы. Географиялық ортаның функционалдық модификациясы. Табиғи-географиялық орта мен қоғамның өзара әрекеті – маңызды әдіснамалық мәселе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі заманғы геоэкономикалық және геосаяси үдерістер
  Несиелер: 5

  Геоэкономиканың теориялық негіздері. Дүниежүзі экономиканың геоэкономикалық каркасы. Әлемдік валюта жүйесі. Халықаралық қатынастар және ұйымдар. Қазіргі әлемдегі геосаяси процестер. Көпполярлы әлемдік құрылымға көшу кезіндегі геосаяси және геоэкономикалық процестердің өзара байланысы. Шығыс пен Батыстың геосаяси мәселелері. Әлемдік қауымдастық дамуының геосаяси сценарийлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ҒЗЖ геоақпараттық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  ГАЖ аппараттық және бағдарламалық құралдарын әзірлеу әдістері. Деректер базасын, сандық карталарды, қосымшаларды құру. Электрондық картадан алынған деректерді пайдалана отырып оверлейлік операциялар. ArcCatalog және ArcMap қосымшасын пайдалану. Статистикалық талдау, нәтижелерін үш өлшемді кеңістікте бейнелеу. Geostatistical Analyst модулінің көмегімен статистикалық сенімді беттер. ҒЗЖ визуализациялау үшін ГАЖ мүмкіндіктерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 4

  Магистранттардың педагогикалық практикасы педагогикалық шеберліктің дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру және оларды одан әрі кәсіби қызметте қолдану болып табылады. Педагогикалық практиканың негізгі міндеттері магистрлік бағдарлама пәндерін оқу барысында магистранттардың алған білімдерін, іскерліктерін және дағдыларын бекіту болып табылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Энергия, жасыл экономика және басқару
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы жасыл өсу стратегиясына шолу. Қазақстандағы жасыл өсу бастамалары жаһандану жағдайында жасыл экономиканың даму үрдістері. Жаңартылатын энергетика. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі. Қазақстандағы экологиялық таза көлік қалдықтарды басқару. Тұрақты және тиімді органикалық ауыл шаруашылығын дамыту. Су ресурстарын және басқа да қобалданылатын ресурстар түрлерін ұтымды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON11

  кәсіби қызметте шетел тілін қолдана алады;

 • Код ON5

  қазіргі геоэкономикалық және геосаяси үрдістерді талдайды, жалпы және жекелеген елдер мен аймақтардағы дүние жүзі шаруашылығының құрылымындағы өзгерістерді бағалайды және талдау негізінде география ғылымның негізгі проблемаларын анықтап, тиісті қорытынды жасайды;

 • Код ON7

  жобаларды басқарудың қазіргі заманғы әдіснамасын біледі және ұсынады, жобаның жиынтық жоспарының негізгі бөлімдегі қалыптастыру дағдыларын меңгереді;

 • Код ON6

  өзінің кәсіби құзыреттік саласындағы міндеттерді шеше алады және географиялық ортаның қызмет атқаруына әсер ететін факторларды анықтайды;

 • Код ON1

  білім беру мекемелерінде педагогикалық технологиялардың теориясы мен тәжірибесінің заманауи әдістерін біледі және пайдаланады;

 • Код ON4

  қазіргі географиялық зерттеулерде табиғатты тиімді пайдаланудың өзекті міндеттерін шеше алады;

 • Код ON10

  ғылыми ойлау мен дүниетанымды қалыптастыру және дамыта білу;

 • Код ON2

  дүние жүзіелдері мен аймақтарының бәсекеге қабілеттілігін талдайды; бәсекеге қабілеттіліктің көрсеткіштері мен индикаторларын анықтайды, дүние жүзі елдерінің бәсекеге қабілеттілігінің интегралды көрсеткіштерін есептейді;

 • Код ON9

  білім берудегі қазіргі парадигмасы мен педагогикалық ғылымның даму бағытын және жаңа концептуалдық идеяларды түсінуге қабілетті;

 • Код ON3

  OpenSource, ArcGIS, Post GISзаманауи бағдарламаларымен, технологияларыменжұмыс істей алады, ГАЖ бағдарламалары арқылы жобалайды және талдау әдістерін біледі;

 • Код ON12

  психологиялық басқару қызметінің заңдылықтарын практикада меңгеру және қолдану;

 • Код ON8

  географиялық орта мен оның компоненттерінің қалыптасуындағы процестер туралы білімді біледі және меңгереді, Жердің пайда болуы туралы мәселелерді өз көзқарасы бойынша пайымдайды, Жердің географиялық заңдылықтарының себептері мен салдарларын түсіндіреді және түсінеді, алған білімдерін кәсіби және күнделікті өмірде қолдана алады.

Top