Жаңа білім беру бағдарламасы

6B11103 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • іс-әрекеттің әр түрлі салаларында экономикалық білім негіздерін пайдалану қабілеті, тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға қабілеттілігі; ұжымда жұмыс істеу қабілеті, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып;
  • кәсіптік міндеттерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылға қатысуға қабілетті, өзгермелі еңбек нарығына бейімделу үшін қажетті кәсіптік міндеттерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылға қатысуға қабілетті, өзгермелі еңбек нарығына бейімделу үшін қажетті құзыреттілікті дамыту үшін оқуға және ұтқырлыққа қабілетті.
  • отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтарын; биліктің, әлеуметтік-саяси қатынастар мен процестердің мәні, көздері мен функцияларын, қоғам өміріндегі әлеуметтік-саяси институттардың және саяси режимдердің рөлін; қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық, нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және оларға өзінің кәсіби қызметінде бағдарлану; қазіргі заманғы қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу және әртүрлі әлеуметтік жағдайларда барабар бағдарлай білу;
  • қонақ үй кәсіпорнының және басқа да орналастыру құралдарының шығындарын анықтау және талдау дағдысын меңгеру; мейрамханалардың, қонақ үйлердің функционалдық бөлімшелері қызметінің нәтижелерін талдауға, тұтынушыларға қызмет көрсету деңгейін бағалау, тиісті қорытынды жасау; қонақ үй қызметінде технологиялық процестер мен лауазымдық нұсқаулықтардың орындалуын бақылау қабілеті, қонақ үйлер мен мейрамханаларды жіктеу жүйесіне сәйкестігін растау бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға дайындығы;
  • тұтынушылардың талаптарына сәйкес келетін мейрамхана-қонақ үй өнімін қалыптастыру және жылжыту саласында зерттеу қызметінің қолданбалы әдістерін қолдануға дайындық;
  • мейрамхана-қонақ үй қызметтерінен нарықты зерттеудің заманауи ғылыми принциптері мен әдістерін қолдану қабілеті және мейрамхана-қонақ үй қызметінде Инновациялық технологияларды қолдануға және тұтынушыларға қызмет көрсетудің жаңа нысандарын қолдануға әзірлігі;
  • мейрамхана бизнесі мен қонақ үй қызметтері нарығын зерттеудің заманауи ғылыми принциптері мен әдістерін пайдалану қабілеті; тұтынушылардың талаптарына сәйкес келетін мейрамхана және қонақ үй өнімдерін қалыптастыру және жылжыту саласында зерттеу қызметінің қолданбалы әдістерін қолдануға дайын болуы
  • мейрамхана-қонақ үй кәсіпорындарының этномәдени, тарихи және діни дәстүрлерге сәйкес сервистік қызметке, тұтынушының қажеттіліктерін анықтауға, мейрамхана-қонақ үй өнімін қалыптастыруға, клиенттік қатынастарды дамытуға дайындығын талдау;
Top