Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01703 Шетел тілі:екі шетел тілі в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Шеттілдік білім берудің қазіргі парадигмасының әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Цель дисциплины: ознакомить докторантов с основными положениями антропологической философии иноязычного образования. Содержание дисциплины: Современная теория иноязычного образования: эволюция её становления. Межкультурная коммуникация как теория современной парадигмы иноязычного образования. Базовые методические категории. Компетентностный подход.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сөз әрекетінің теориясы және шеттілдік білім беру
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: шеттілдік білім берудің коммуникативті-прагматикалық бағытындағы жаңа теориялық жетістіктерімен таныстыру. Пән мазмұны: Сөз әрекетін лингвистикалық модельдеу. Психолингвистика. Психолингвистикалық зерттеудің әдістері. Лингвистикалық эксперимент. Сөйлеу коммуникациясының теориясы. Сөйлеуді түсініп қабылдау мен айту үдерістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шеттілдік білім берудегі мәдениетаралық коммуникация және лингвомәдениеттану
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: тіл мен мәдениет байланыс тұрғысынан зерттеу жүргізетін педагог-зерттеушіні қалыптастыру. Содержание дисциплины: Лингвомәдениеттану және мәдениетаралық коммуникация. Лингвомәдениеттану және мәдениетаралық коммуникацияның теориялық негіздері. Тіл мен мәдениет байланысын зерттейтін отандық және шетелдік мектептер мен бағыттар. Шетел тілі мұғалім дайындауда лингвомәдениеттану және мәдениетаралық коммуникацияның ролі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON6

  - шеттілдік білім беру әдістемесі мен лингводидактиканың ғылыми зерттеу және қолданбалы әдістерін қолданады;

 • Код ON12

  - ғылыми-кәсіби ісінде этикалық кодексті ұстанады.

 • Код ON2

  – шеттілдік білім беру әдістемесі мен лингводидактиканың мектептерін, тұрғылары мен бағыттарын, ғылыми жетістіктерін қорытындылау негізінде зерттеу нысананың жағдайына ғылыми талдау жүргізеді;

 • Код ON7

  – ғылыми зерттеу жүйесінде шеттілдік білім берудің әдістемесін психологиямен, психолингвистикамен, сөз әрекеті теориясымен, когнитивтік лингвистикамен, лингвомәдениеттанумен және мәдениетаралық комммуникация теориясымен байланыста қолданады;

 • Код ON3

  - лингводидактика және шеттілдік білім беру әдістемесі саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу кезінде жалпы және нақты әдіснамалық принциптерді қолданады;

 • Код ON11

  - контекстке негізделген құзыреттілікті-шеттілдік білім беруді ұйымдастыру негізінде білім беру бағдарламасының мазмұны мен құрылымын құрастырады;

 • Код ON1

  -кәсіби істе пән бойынша білімін, оқудың бақылау және өлшеу құралдарын қолданады, кәсіби этиканың принциптерін ұстанады;

 • Код ON4

  – мәдениетаралық коммуникацияның субъектін қалыптастырудың негізгі заңдылықтарын қарастыру мақсатында аналитикалық, эксперттік және болжамдау машықтарын іске қосады;

 • Код ON9

  –білім беру стандартына сай түйінді, негізгі, арнайы құзыреттерді қалыптастыратын құзыреттілік мазмұндағы шеттілдік білім берудің құрылымын және заманауи технологиялар жүйесін іске асырады;

 • Код ON5

  – педагогтың кәсіби этикасы мен принциптерін сақтай отыра, түрлі тұрғыларды қолдану негізінде ғылыми ақпаратқа талдау жасайды, өңдейді, саралайды, жүйелейді және қорытынды жасайды;

 • Код ON10

  – кәсіби шеттілдік білім берудің сапасын басқарудың және ұтымдылықты бағалаудың критериалды базасын пайдаланады;

 • Код ON8

  – қазіргі шеттілдік білім беру үдерісін ұйымдастырады, оқыту технологиясын басқарады;

Top