Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01703 Шетел тілі:екі шетел тілі в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

 • - шеттілдік білім беру әдістемесі мен лингводидактиканың ғылыми зерттеу және қолданбалы әдістерін қолданады;
 • - ғылыми-кәсіби ісінде этикалық кодексті ұстанады.
 • – шеттілдік білім беру әдістемесі мен лингводидактиканың мектептерін, тұрғылары мен бағыттарын, ғылыми жетістіктерін қорытындылау негізінде зерттеу нысананың жағдайына ғылыми талдау жүргізеді;
 • – ғылыми зерттеу жүйесінде шеттілдік білім берудің әдістемесін психологиямен, психолингвистикамен, сөз әрекеті теориясымен, когнитивтік лингвистикамен, лингвомәдениеттанумен және мәдениетаралық комммуникация теориясымен байланыста қолданады;
 • - лингводидактика және шеттілдік білім беру әдістемесі саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу кезінде жалпы және нақты әдіснамалық принциптерді қолданады;
 • - контекстке негізделген құзыреттілікті-шеттілдік білім беруді ұйымдастыру негізінде білім беру бағдарламасының мазмұны мен құрылымын құрастырады;
 • -кәсіби істе пән бойынша білімін, оқудың бақылау және өлшеу құралдарын қолданады, кәсіби этиканың принциптерін ұстанады;
 • – мәдениетаралық коммуникацияның субъектін қалыптастырудың негізгі заңдылықтарын қарастыру мақсатында аналитикалық, эксперттік және болжамдау машықтарын іске қосады;
 • –білім беру стандартына сай түйінді, негізгі, арнайы құзыреттерді қалыптастыратын құзыреттілік мазмұндағы шеттілдік білім берудің құрылымын және заманауи технологиялар жүйесін іске асырады;
 • – педагогтың кәсіби этикасы мен принциптерін сақтай отыра, түрлі тұрғыларды қолдану негізінде ғылыми ақпаратқа талдау жасайды, өңдейді, саралайды, жүйелейді және қорытынды жасайды;
 • – кәсіби шеттілдік білім берудің сапасын басқарудың және ұтымдылықты бағалаудың критериалды базасын пайдаланады;
 • – қазіргі шеттілдік білім беру үдерісін ұйымдастырады, оқыту технологиясын басқарады;
Top