Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02203 Дінтану және Құқық негіздері в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • жалпы және жалпы ғылыми әдістерді қолдану арқылы зайырлы мемлекет пен дін қарым-қатынасының қазіргі саясатын талдайды
  • Гуманитарлық, әлеуметтік ғылымдардың жүйелендірілген теориялық және әдіснамалық білімдерін пайдаланады, мамандарды жалпы жоғары оқу орындарының дайындығын біріктіретін инновациялық идеяларға бастама жасайды
  • қазіргі заманғы ақпараттық қоғамды дамытудағы ақпараттың мәні мен маңызын түсінуге, осы процесте туындайтын қауіптер мен қатерлерді сезінуге, ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтауға қабілетті
  • өзгермелі саяси конъюнктураға сәйкес кәсіби сапаларды қалыптастыруға бағытталған кадрларды даярлау бағдарламалары мен әдістемесін қолданады
  • этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды және мемлекеттің саяси құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, көпмәдениетті, көпэтникалық және көпконфессиялы ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру тәсілдерін меңгерген
  • мемлекеттік және басқа тілдерде табысты және позитивті іскерлік коммуникацияға қабілеттілік танытады;
  • ар-ождан мен діни сенім бостандығын мемлекеттік-құқықтық қамтамасыз етуге бағытталған мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, кәсіби этика қағидаларын сақтайды, кәсіби қызметте дінтанулық білімін, мемлекеттік саясаттың конфессияаралық қатынастар саласындағы нормативтік құқықтық актілерінің және заңнамалық негіздерінің даму үрдістерін пайдалана алады
  • қазіргі заманғы алдыңғы қатарлы құқықтық жүйелер мен рухани үдерістерді мемлекеттік басқару институттарының жұмыс істеуінің теориялық және қолданбалы аспектілерін түсінуге және талдауға қабілетті, сараптамалық-талдау және практикалық қызметтің кешенді құралдарын меңгерген
Top