Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01704 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • ОН2 Көпмәдениетті ортада мәдениетаралық қатынасқа түседі, коммуникативтік құзыретті тұлға ретінде басқа лингвосоциум өкілімен кәсіби және ғылыми-көпшілік тақырыптарда еркін диалогқа түседі. РО2 вступает в межкультурные отношения в поликультурной среде, в качестве коммуникативной компетентной личности вступает в свободный диалог с представителем другого лингвосоциума на профессиональную и научно-популярную тематику. LO2 enters into intercultural relations in a multicultural environment, as a communicative competent person enters into a free dialogue with a representative of another linguosocium on professional and popular science topics.
  • ОН4 Өзгетілді аудиторияда қазақ тілі мен сөз өнерін меңгертуде әр жас кезеңі үшін диагностикалық бағдарламалар құрады. РО4 создает диагностические программы для каждого возрастного периода в изучении казахского языка и речи в аудиториях с неказахским языком обучения. LO4 creates diagnostic programs for each age period in the study of the Kazakh language and speech in classrooms with a non-Kazakh language of instruction.
  • ОН1 Философиялық, психологиялық білімін педагогикалық бағдарда қолданады. РО1 использует философские, психологические знания в педагогической ориентации. LO1 uses philosophical, psychological knowledge in a pedagogical orientation.
  • ОН7 Тұлғааралық қарым-қатынастың басты ережелерін біледі, қолданады. РО7 знает и использует основные правила межличностного общения. LO7 knows and uses the basic rules of interpersonal communication.
  • ОН8 Синхронды және диахроникалық аспектілерде тілдің (әдебиеттің) қолданылуы негізгі заңдылықтарын өз бетінше зерттеу дағдыларын меңгереді. РО8 приобретает навыки самостоятельного изучения основных закономерностей использования языка (литературы) в синхронном и диахроническом аспектах. LO8 acquires the skills of independent study of the basic laws of the use of language (literature) in the synchronous and diachronic aspects.
  • ОН5 Қазақ тілі мен әдебиетінің ұлттық ментальдік генезисін, эволюциясын және трансформациясын басқа лингвосоциум елінің өкіліне түсінікті мәдениетімен салыстыра отырып біртұтас мәдениетаралық қарым-қатынас орнатады. РО5 устанавливает единые межкультурные отношения, сравнивая национальный ментальный генезис, эволюцию и трансформацию казахского языка и литературы с культурой, понятной представителю другого лингвосоциума. LO5 establishes a single intercultural relationship, comparing the national mental genesis, evolution and transformation of the Kazakh language and literature with a culture that is understandable to a representative of another linguosocium.
  • ОН6 Жоғары оқу орындарында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін жаңартылған білім мазмұны талаптарына сай өткізеді, инновациялы оқыту технологияларын қолданады. РО6 проводит дисциплины казахского языка и литературы в высших учебных заведениях в соответствии с требованиями обновленного образовательного контента, использует инновационные технологии обучения. LO6 conducts disciplines of the Kazakh language and literature in higher educational institutions in accordance with the requirements of updated educational content, uses innovative teaching technologies.
  • ОН3 Өзгетілді аудиторияда тіл мен сөз өнерін меңгертуде өзекті теориялық тұжырымдарды басшылыққа алады. РО3 руководствует соответствующими теоретическими концепциями при изучении языка и речи в аудитории с неказахским языком обучения. LO3 guides the relevant theoretical concepts in the study of language and speech in an audience with a non-Kazakh language of instruction.
  • ОН9 Өзінің кәсіби өсуін жобалап, өзін өзі дамытуға байланысты шешімдер қабылдайды. РО9 проектирует свой профессиональный рост и принимает решения, связанные с саморазвитием. LO9 designs his professional growth and makes decisions related to self-development.
Top