Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02313 Шетел филологиясы: Шығыс (араб, қытай, түрік) тілі в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты -шығыс (араб, қытай, түрік) тілі саласында кәсіби құзыреттілікке ие, филологиялық білім беру саласындағы мамандардың сапасына қойылатын талаптарды қанағаттандыратын, қазіргі заманғы ғылыми-практикалық деңгейде шығармашылық және жоғары кәсіби міндеттерді шеше алатын, кәсіби қызметте қажетті іргелі білімді, білік пен құзыреттілікті қалыптастыру.; - қоғам мен мемлекеттің кәсіби қызмет саласында заманауи технологияларды меңгерген білімді және үйлесімді дамыған мамандарға деген қажеттіліктерін қанағаттандыру; - әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа қабілетті, еңбек нарығында, қоғамда сұранысқа ие болуға мүмкіндік беретін, әлеуметтік және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыратын жеке тұлғаның қажеттілігін қанағаттандыру;
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B037 Филология
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • -шығыс филологиясының ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, оқылатын салада білім мен түсініктерді көрсетді;
 • кәсіптік міндеттерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылға қатысуға қабілетті, өзгермелі еңбек нарығына бейімделу үшін қажетті құзыреттілікті дамыту үшін оқуға және ұтқырлыққа қабілетті.
 • -мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, кәсіби этика принциптерін сақтайды, кәсіби қызметте филология ғылымын білуді пайдалана алады, әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асырады.
 • -тілдік процестің барлық субъектілерінің қызметін талдайды, оқу-тәрбие процесін және білім алушылардың түрлі қызмет түрлерін моделдейді және практикада іске асырды , тілді оқыту процесінде кәсіби міндеттерге мақсатты орната отырып, оқу процесін жүзеге асырады;
 • -базалық тілдік пәндердің білімін көрсету және оларды түсіну мен қолданудың жоғары деңгейін көрсетді, негізгі лингвистикалық және әдебиеттанулық жағдайды түсінуді және оларды пайдалана біледі, ойлау ерекшелігін талап ететін әдебиеттерді талдай біледі;
 • -этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды және қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, көпмәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру тәсілдерін меңгереді;
 • -іскерлік қарым-қатынасты және көпшілік алдында сөйлеуді жүзеге асыру, келіссөздер жүргізу, іскерлік хат алмасу және электрондық коммуникацияларды игереді;
 • - әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде Гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың жүйелендірілген теориялық және практикалық білімін қолдану;
Top