Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D05204 Метеорология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Метеорология саласында жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды сапалы даярлау: - атмосфера физикасының қазіргі заманғы мәселелерін түсіндіру; - метеорологиядағы қазіргі заманғы бағыттардың ғылыми теориялары мен тұжырымдамаларын түсіндіру және оларды өз зерттеулерінде қолдану; - нақты ғылыми нәтижелерді алуға бағытталған таңдалған әдіснамаға сәйкес ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру және үйлестіру; - гидрометеорология саласындағы республикалық бағдарламалар мен халықаралық жобалар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау, жоғары рейтингті журналдарда ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жариялау; - кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолдану.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D086 Метеорология
 • Дайындық бағыты 8D052 Қоршаған орта
 • Жаңартылатын энергия көздерін дамыту мүмкіндіктері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жаңартылатын энергия көздерінің потенциалын сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру; ЖЭК қазіргі және болашақ энергиямен жабдықтау жүйелеріне интеграциялау. Пән: ЖЭК техникалық әлеуетінің географиялық бөлінуін; климаттың өзгеруіне бейімделу бойынша шаралардың негізгі компоненттерінің бірі ретінде ЖЭК көшу технологияларын; "жасыл" технологияларды белсенді қолдану стратегияларын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты ғылыми-зерттеу және білім беру қызметтерде академиялық жазудың түрлі типтерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән тезистер мен дәлелдерді жазудың талаптарын, ғылыми мәтінді жазу логасын; халықаралық жоғары рейтингті журналдарла ғылыми нәтижелерді құрылымдық мазмұндауға; ғылыми грантты жеңіп алу үшін ұсынымды дұрыс жазудың тәртібін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанның экологиялық-климаттық потенциалы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Қазақстанның экологиялық-климаттық әлеуетін бағалау және талдау қабілетін қалыптастыру. Пән: Қазақстанның экологиялық-климаттық әлеуетінің теориялық-әдіснамалық негіздерін; атмосферадағы ластаушы заттардың шоғырлануының метеорологиялық және климаттық жағдайларға тәуелділігін; Қазақстанның экологиялық-Климаттық әлеуетін стратегиялық басқару принциптері мен кезеңдерін; басым аймақтардағы атмосфераның ластануын орта және ұзақ мерзімді болжаудың физика-статистикалық модельдерін зерделеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қауіпті гидрометеорологиялық құбылыстардың тәуекелдерін басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты климаттың өзгеруіне бейімделуге ықпал ету үшін экстремалды құбылыстар мен зілзалалардың Тәуекелдерін басқару қабілетін қалыптастыру. Пән: гидрометеорологиялық ақпаратты тиімді пайдалануды; қауіп-қатерлерді бағалаудың қазіргі әдістерін; ауа райының қауіпті құбылыстарының қауіптерін басқару технологияларын; болашақ экстремалды Климаттық құбылыстарды; қауіпті және экстремалды табиғи құбылыстардың әсерінен қауіп-қатерді төмендету мүмкіндігін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауа райын болжаудың заманауи сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ауа-райын болжаудың сандық әдістерін жедел қолдану қабілетін қалыптастыру, болжамның әр түрлі схемаларының табыстылығы мен ақталуын бағалауды жүзеге асыру. Пән: ауа-райын болжаудың сандық әдістерін қолданудың теориялық-әдіснамалық негіздерін; импульс, масса және энергия сақтаудың іргелі физикалық заңдарына негізделген атмосфера динамикасының теңдеулері жүйесінің сандық интегралдауына негізделген болжау әдістемесін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауа райын болжаудың заманауи әдістемелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жедел жұмыста және жергілікті таулы аудандар үшін қолданылатын ауа-райын болжаудың заманауи әдістері мен технологияларын қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән: болжамдық үлгілердегі физикалық үрдістерді; тор асты масштабтағы үрдістердің параметрленуін; шектеулі аумақ бойынша қысқа мерзімді ауа-райын болжау әдістемесін; ансамбльдік болжамдарды; ауа-райын болжау үшін атмосфераның жаһандық модельдерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Баламалы энергия көздерінің қол жетімді потенциалы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты энергияның баламалы көздерінің қол жетімді әлеуетін сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән: қол жетімді әлеуеттің негізгі типтері мен түрлерін; баламалы энергетиканы пайдаланудың отандық және шетелдік тәжірибесін; қол жетімді әлеуетті пайдаланудың стратегиялық жоспарларын және энергия тиімділігін бағалауды; озық технологияларды енгізу бойынша зерттеулерді зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Климат динамикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты климаттың тербеліс заңдылықтарын сипаттау және оның өзгеруінің табиғи және антропогендік факторларын бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән: Климаттық жүйенің компоненттерінің өзара әрекет ету принциптерін; табиғи және антропогендік факторлардың, сондай-ақ сыртқы әсерлердің рөлін; ХХІ ғасырда байқалатын және күтілетін түрлі уақыт ауқымдағы Климаттық тербелістерді, олардың салдарын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты ғылыми зерттеулердің әдістерін дұрыс таңдау мен қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән ғылыми зерттеулердің әдістерін жіктеуге; гидрометеорология ғылымының әдіснамасы мен әдістерінің негізгі бағыттарын; гидрометеорология саласында ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерінің ерекшеліктерін; ғылыми зерттеулердің әдістерін, ғылыми нәтижелерді ұсынудың түрі мен стилін; ғылыми зерттеулердің кезеңдері мен критерийлерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Таулар метеорологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты тау аумағының климатының ерекшеліктерін сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән: радиациялық және жылу баланстарын; турбулентті жылу және ылғал алмасуын; тау - кен аумағы атмосферасының метеорологиялық әлеуетін және атмосфера айналымының ерекшеліктерін; тау - кен елдерінің мезо-және микроклиматын; гляциологиялық көрсеткіштерді талдау және есептеу үшін метеорологиялық ақпаратты пайдалануды; тау-кен аудандарының тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON8

  ON8. ДМҰ бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде тәуекелдерді басқару және бейімдеу мақсатында салалық Климаттық индекстердің есебін орындау;

 • Код ON10

  ON10. ауа райы болжамдарын құрастыруда заманауи әдістер мен технологияларды қолдану;

 • Код ON12

  ON12. оқу-білім беру, ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу барысында пәнаралық білімді синтездеу және трансформациялау; педагогикалық қызметті жүзеге асыру: аудиториялық сабақтарды және оқу практикаларын өз бетінше өткізу, пәннің оқу-методикалық кешенін құрастыру, зерттеу нәтижелерін практикалық оқу қызметіне енгізу, педагогикалық этика ережелері мен педагогикалық такты сақтау, білім алушының жеке тұлғасын сыйлау, ЖОО-ның құрылымдық бөлімдерінің педагогикалық қызметін басқару.

 • Код ON7

  ON7. Қазақстан аумағында климаттың өзгеруіне мониторинг жүргізу;

 • Код ON9

  ON9. Қазақстан аумағында ауа райының қауіпті құбылыстарының пайда болуына атмосфераның айналуының әсерін зерттеу;

 • Код ON11

  ON11. нәтижелері жоғары рейтингтік журналдарда жарияланатын бірлескен зерттеулерді жүзеге асыру үшін шетелдік әріптестермен ғылыми байланыстар орнату; гидрометеорология саласында ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін пайдалану;

 • Код ON1

  ON1. антропогендік процестерден туындаған метеорологиялық ғылымның қазіргі мәселелерін сыни бағалау;

 • Код ON5

  ON5. аймақтық климаттық өзгерістер сценарийлерін әзірлеу және оларға бейімдеу жөнінде алдын ала және жан-жақты шаралар қабылдау;

 • Код ON3

  ON3. атмосфера жай-күйінің жаһандық және өңірлік өзгерістерін оңтайландырылған басқару және бақылау қағидаттары негізінде атмосфералық процестерді зерттеу;

 • Код ON4

  ON4. климаттық және метеорологиялық болжау саласындағы қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарды Қазақстан жағдайына бейімдеу;

 • Код ON2

  ON2. гидрометеорологиялық параметрлерді өңдеу, есептеу, болжау және бағалау әдістерін автоматтандыруға байланысты жаңа технологияларды енгізу;

 • Код ON6

  ON6. климатология, климат мониторингі және болжаудың сандық әдістері мәселелерін қамтитын ВМО, ХОК және МСГ бағдарламалары бойынша Өңірлік қауымдастық және жұмыс топтарының жұмысына қатысу;

Top