Жаңа білім беру бағдарламасы

8D02203 Дінтану в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • рухани-басқарушылық шешімдерді кешенді ғылыми диагностикалауды жоспарлауға, жүзеге асыруға және таныстыруға қойылатын негізгі талаптарды байланыстырады; қазіргі заманғы әдіснаманы және басқа гуманитарлық ғылымдар әдістерін ғылыми міндеттерге қажеттілікке бейімдейді
  • қазіргі заманғы отандық және әлемдік дінтану генезисінің негізгі үрдістерін, қайшылықтарын және өзекті бағыттарын талдайды; талдау негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырады
  • аналитикалық және сараптамалық міндеттерді шешудің оңтайлы жолдарын іске асыру стратегиясы мен тактикасын әзірлеу үшін рухани үдерістер туралы ақпаратты синтездейді
  • қоғамның әлеуметтік-экономикалық және рухани-мәдени даму ерекшеліктерімен рухани процестердің өзара байланысын талдайды және жинақтайды; діни жағдай бойынша қажетті ақпаратты іздеуге шығармашылық тұрғысынан қарайды
  • Дінтану зерттеу объектілері мен заттарының жалпы және арнайы қасиеттерін сипаттайтын абстракцияларды қолданады; формальды-логикалық ойлау, конфессияаралық дискурстарда қайшылықтарды анықтау дағдыларын жіктейді
  • академиялық мәтіндерді жазу дағдыларын суреттейді; оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау үшін дінтану мен болжаудың теориялық және қолданбалы әдістерінің ғылыми талдауының негіздерін қосады; күрделі әлеуметтік-гуманитарлық реалияларда оңтайлы формальды-логикалық аппаратты қолданад
  • нақты әлеуметтік-гуманитарлық мәселелерді дінтану талдауының негізгі қағидаттары мен әдістерін анықтайды; дінтану ғылымы проблемаларының мәнін көрсетеді, оларды шешу бойынша эвристикалық идеяларды ұсынуға қабілетті
  • өзінің дүниетанымдық ұстанымдарын ғылыми дәлелдеудің практикалық дағдыларын қолданады; академиялық мәтінді ұсынады; рухани оқиғалардың теориялық анықтамаларын тұжырымдаудың логикалық тәсілдері мен дағдыларын бейнелейді
Top