Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D05203 Гидрология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Гидрология ғылымының теориялық және әдіснамалық негіздерін терең зерттеуге, сондай-ақ аралас ғылым салалары мен цифрлық технологияларға қатысты білім мен әдіснаманы жүйелі пайдалану негізінде гидрологиялық ғылым, білім, тәжірибе салаларында инновациялық қызметке қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау; ғылымды дамытатын жаңа тұжырымдамалық білімді қалыптастыруға қабілетті; Ғылыми пікірталас аясында, оның ішінде халықаралық ғылыми іс-шаралардың жұмыс тілінде мамандарға дәлелді түрде ұсынып, гидрология ғылымы мен практикасының басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу, басқарушылық және сараптамалық қызметтерді сәтті жүзеге асыру.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D085 Гидрология
 • Дайындық бағыты 8D052 Қоршаған орта
 • Қазақстанның негізгі трансшекаралық өзендерінің гидрохимиялық және токсикологиялық параметрлері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты құрлық беті су нысандарының су сапасы көрсеткіштерін есептеудің заманауи әдістері, негізгі трансшекаралық өзендердің гидрохимиялық ағындысының айырмашылықтары туралы білімді қалыптасыру. Пән докторанттардың ғылыми-әдістемелік көзқарасын қалыптастыратын теориялық курс. Оқу курсы келесі сұрақтарды оқытуға бағытталған: табиғи-шартты және гидрологиялық режимнің кезеңдері үшін судың гидрохимиялық құрамы, негізгі трансшекаралық өзендердің су сапасының өзгеруі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гидрологиядағы стохастикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - гидрологиялық үдерістердің ықтималдық модельдерін және олардың гидрологиялық есептеулер мен болжамдарды қолдану мүмкіндігін зерттеу. Пән - бұл өзен ағынының ұзақ мерзімді реттелуін есептеу үшін қолайлы шамамен үлгіге жақын таңдау мүмкіндігін қалыптастыру. Оқу курсы келесі мәселелерді зерттеуге бағытталған: жыл сайынғы ағындардағы ауытқулардың стохастикалық моделі, өзара байланысты гидрологиялық қатарларды модельдеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гидрологияда кездейсоқ үдерістер теориясын қолданылуы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - өзендер ағынының ауытқуын талдау және болжау үшін кездейсоқ функциялар теориясы мүмкіндіктерін зерттеу.Дисциплина представляет собой формирования применения теоретико-методологическую основу теории случайных функций. Пән - кездейсоқ функциялар теориясының теоретико-әдіснамалық негіздерін қолдану. Оқу курсы келесі мәселелерді қарастырады: гидрологиялық қатарларды тегістеудің математикалық әдістері; суы көп және суы аз жылдардың кезектесу заңдылығы; Жылдық ағындарды болжау әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи ГАЖ және Жерді қашықтықтан зерделеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты гидрологиялық зерттеулерде ГАЖ және Жерді қашықтықтан зерделеуді пайдалану мүмкіндіктері туралы білімді қалыптастыру. Пән докторанттардың ғылыми-әдістемелік көзқарасын қалыптастыратын теориялық курс. Оқу курсы келесі сұрақтарды оқытуға бағытталған: бастапқы мәліметтер, гидрологиялық ақпараттарды кеңістік талдау құралдары, ГАЖ және Жерді қашықтықтан зерделеу есептеулері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көктемгі су тасқынды есептеу мен болжау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жазықтық өзендерінің көктемгі су тасқынын қалыптастыру, есептеу және болжау ерекшеліктерін зерттеу. Пән - әр түрлі экономикалық және құрылыс конструкцияларының ағынын жобалау параметрлері мен сипаттамаларын анықтау әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Оқу курсы мына мәселелерді қарастыруға бағытталған: заңдылықтар, жазықтық, таулы өзендердің көктемгі ағынды факторларын.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тасындылар ағындысын есептеу және су эрозиясын бағалаудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қатты өзен ағынын аумақтық бөлінуі, режимі қалыптасу ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру; эрозия-жинақтау процестеріндегі қатты ағынның рөлі. Пән - студенттердің ғылыми-әдістемелік көзқарасын қалыптастыратын теориялық курс. Оқу курсы келесі мәселелерді зерттеуге бағытталған: шөгінді ағынын есепке алу, өзен аулайтын аумақтарда эрозияға қарсы және қоршаған ортаны қорғау шараларын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты ғылыми зерттеулердің әдістерін дұрыс таңдау мен қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән ғылыми зерттеулердің әдістерін жіктеуге; гидрометеорология ғылымының әдіснамасы мен әдістерінің негізгі бағыттарын; гидрометеорология саласында ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерінің ерекшеліктерін; ғылыми зерттеулердің әдістерін, ғылыми нәтижелерді ұсынудың түрі мен стилін; ғылыми зерттеулердің кезеңдері мен критерийлерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гидрологиядағы көпсатылы статистикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - факторларды талдаудың көп өлшемді әдістерін және негізгі компоненттер әдісін зерттеу. Пән көп өлшемді статистикалық әдістер теориясын қолдану қабілетін қалыптастыру болып табылады. Оқу курсы келесі мәселелерді зерттеуге бағытталған: факторлық талдау үлгісі, фактор жүктемелерін анықтау, кездейсоқ айнымалы жүйелерді көпөлшемді бөлу, факторлардың экстремалды топтау әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты ғылыми-зерттеу және білім беру қызметтерде академиялық жазудың түрлі типтерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән тезистер мен дәлелдерді жазудың талаптарын, ғылыми мәтінді жазу логасын; халықаралық жоғары рейтингті журналдарла ғылыми нәтижелерді құрылымдық мазмұндауға; ғылыми грантты жеңіп алу үшін ұсынымды дұрыс жазудың тәртібін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су ресурстарының табиғи өзгерістері және антропогендік трансформациясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты су ресурстарын және олардың аймақтық көріністерін трансформациялаудағы заманауи үрдістерді зерттеу болып табылады. Пән - Қазақстанның негізгі бассейндеріндегі заманауи талдау мүмкіндіктерін, климаттың тұрақсыздығымен байланысты гидрологияның қазіргі мәселелерін, су қоймаларындағы антропогендік өзгерістерді талдау қабілетін қалыптастыру. Оқу курсы келесі мәселелерді зерттеуге бағытталған: жаһандық ылғал айналымының өзгеруі, өзендердің су ресурстары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  ON1. жер туралы ғылымдар және гидрология ғылымы аясында онымен байланысты пәндер бойынша студенттерді оқытуды, зертханалық зерттеулер жүргізуді және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып далалық практиканы өткізу түріндегі жоғары білім берудің негізгі білім беру бағдарламалары бойынша оқытуды жүзеге асыру;

 • Код ON11

  ON11. гидрологиялық ақпараттардың шұғыл түсімін бақылау және туындаған қауіпті гидрологиялық құбылыстар мен жалпы қауіп-қатерлі жағдайларды шешу үшін бірлескен шаралар қабылдау.

 • Код ON3

  ON3. гидрология, гидрологиялық үрдістер салаларында ғылыми зерттеулер мен техникалық әзірлемелерді орындау бағдарламаларын жоспарлау және дайындау, заманауи компьютерлік мен ГАЖ технологияларын қолданып, далалық зерттеулер, ізденістер және ғылыми жұмыстарды жүргізу тапсырмаларын дайындау;

 • Код ON9

  ON9. экономика салалары мен халықты сумен қамтамасыз ету көзі ретінде су ресурстары режимінің мен табиғи су көздерінің су сапасын қазіргі және болашақтағы (болжамдық) жағдайын есептеу, талдау.

 • Код ON7

  ON7. елдің су ресурстарын ұтымды және тұрақты пайдалану мақсатында гидрологиялық үдерістер, құбылыстар мен нысандарды гидрологиялық, гидравликалық және математикалық модельдерге негізделген зерттеулер нәтижелерін бағалау және ұсыныстар жасау.

 • Код ON10

  ON10. табиғи-шаруашылық жүйелерді сумен қамтамасыз ету сценарийлерін оңтайландыру үшін су ресурстарын басқарудың жаңа әдістерін және құралдарын дайындау және ұсыну, эксперименттерді ұйымдастыру және жүргізу, өзен суларының гидрохимиялық өзгерістері динамикасын талдау;

 • Код ON8

  ON8. аймақтарда су басу, су тасу, ең аз ағынды, жер беті ағындысы сияқты сияқты қауіпті гидрологиялық құбылыстардың болашақта алдын-ала хабарлау үшін олардың қазіргі өзгерістеріндегі аймақтық көрініс табу себептерін негіздеу және түсіндіру;

 • Код ON4

  ON4. бірлескен зерттеулерді жүзеге асыру үшін шетелдік әріптестермен ғылыми байланыстар, ғылыми нәтижелерді жоғары рейтингтік журналдарда жарияланатын; гидрометеорология саласында ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін пайдалану.

 • Код ON5

  ON5. табиғи-шаруашылық кәсіпорындар мен су-шаруашылық кешендердің ғылыми-техникалық және инженерлік мәселелерін шешу үшін жобалардың ғылыми және гидрологиялық сараптамаларын жүргізу;

 • Код ON6

  ON6. гидрологиялық үдерістерді үлгілеуге математикалық және сандық әдістерді пайдалану, Жерді қашықтықтан зерделеу және рельефтің (төселме беттің) сандық моделі мәліметтерін қолданумен геоақпараттық үлгілеудің әдістерін меңгеру;

 • Код ON2

  ON2. гидрологиялық деректер базасын және сонымен қатар зерттеу тақырыптары бойынша ғылыми-техникалық ақпараттарды жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу, гидрологиялық өнімдерді шығарудың әдістері мен құралдарын таңдау және негіздеу ;

 • Код ON12

  ON12. топпен жұмыс істеу қабілетін көрсете білу, ғылыми және ғылыми-білім беру міндеттерді шешу бойынша қазақстандық мен халықаралық ғылыми зерттеу топтардың жұмысына қатысуға қажетті тұлғалық және көшбасшылық қасиеттерімен ерекшелену, су нысандарының гидрологиялық режимінің жай-күйіне сапалы және сандық талдау жүргізу.

Top