Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01404 Дене шынықтыру және спорт в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • дене шынықтыру-спорттық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың жетістіктерін бағалау және диагностикалау, қызметті ұйымдастырудың заманауи әдістері мен технологияларын қолдана алады;
  • білім беру ортасының өзгермелі жағдайларына бейімделуге және әртүрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдауға қабілетті;
  • дене шынықтыру-спорттық білім беру саласында жаңа білім, білік және дағды, оның ішінде ақпараттық технологиялар мен өз бетімен білім алуға және пайдалануға қабілетті;
  • дене шынықтыру және спорт саласындағы мамандарға және маман емес адамдарға өздерінің жетістіктерін,зерттеу нәтижелерін және негізделген қорытындыларды нақты және сауатты көрсете алады;
  • теориялық және әдіснамалық талдау дағдыларын меңгерген, болжамдау және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдана алады, мамандық бойынша және пәнаралық білімді зерттеу және практикалық тапсырмаларды шешу үшін синтездей алады;
  • пән саласының ерекшелігін көрсететін және білім алушылардың жас және психофизикалық ерекшеліктеріне сәйкес келетін, оның ішінде олардың ерекше білім беру қажеттіліктеріне сәйкес келетін заманауи технологияларды пайдалана отырып, дене шынықтыру-спорттық білім беру саласындағы пәнаралық сипаттағы жаңа идеяларды талдай, бағалай және синтездей алады;
  • өзінің кәсіби құзыреттілігі саласында міндеттерді қоюға және шешуге қабілетті, білім беру мекемелерінің білім алушыларының физикалық дамуы мен денсаулығына әсер ететін факторларды анықтай алады;
  • тиісті пәндік саладағы ғылыми-әдістемелік зерттеулер контекстінде идеяларды түпнұсқа дамыту немесе қолдану үшін негіз немесе мүмкіндік болып табылатын дене шынықтыру-спорттық білім берудің әдіснамалық негіздерін терең білетінін және түсіне алуын көрсете алады;
Top