Жаңа білім беру бағдарламасы

8D02314 Лингвистика в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • заңдық және лингвистикалық-құқықтық мазмұндағы материалдарды талдап, салыстырады, ғылыми зерттеу жұмысында қолданады.
  • лингвистикалық зерттеудің әдістемесі мен әдістерін ашудың негізгі тәсілдері мен принциптерін талдап, тұжырымдайды, ғылыми зерттеулеріне енгізіп, қолданады;
  • лингвистикалық зерттеулерді, зерттеу әдістерін және технологияларын талдау қабілетін көрсетеді
  • мәтінді семиотикалық талдаудың негіздерін, соның ішінде жарнамалық, визуалдық, ауызша емес нысандарды және т.б. ажыратады;
  • мәтінді талдаудағы әр түрлі құрылымдық, имманентті, интертекстуалды, семиогоникалық;семиотикалық тәсілдердің ерекшеліктерін талдайды;
  • БАҚ-тағы коммуникация тілін зерттеудің ғылыми-теориялық негізін, баспасөз, телерадио, интернет, әлеуметтік желі тіліндегі коммуникациялық жағдаяттарды зерттеудің теориялық негізін үйренеді, сыни талдайды, салыстырады, зерделейді;
  • эксперименттік зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыруда кәсіби мәселелерді шешуде лингвистиканың жүйелік теориялық және практикалық білімдерін ажырата алады;
  • лингвистиканың басқа ғылымдармен байланысын сараптайды;
  • ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері үшін шешім қабылдайды және жауап береді.
Top