Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01103 Білім берудегі менеджмент в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • тиімді басқаруды ұйымдастырудың құралдарына ие және басқару шешімдерін қабылдау үшін психологиялық-педагогикалық жағдайларды сандық және сапалық талдау дағдыларын шебер қолданады;
  • халықаралық тәжірибені талдайды және бағалайды; коммуникативті диалог жүргізуді біледі, ынтымақтастық пен әлеуметтік серіктестікке дайын екендігін көрсетеді
  • кәсіби қызмет саласындағы білім беру бағдарламаларын жобалауға, оқу пәндерінің мазмұнын, технологияларды және оқытудың нақты әдістерін жасауға дайын екендігін көрсетеді; басқару пәндерін оқытудың белсенді әдістеріне ие;
  • оқу үдерісін басқарудағы әдістемелік қамтамасыз етудің тиімділігі мен толықтығын бағалайды; білім сапасын бақылау нысандарын жетілдіреді; білім беру бағдарламаларының нормативтік-құқықтық базасын талдайды;
  • білімді басқару жүйесіндегі білім менеджментінің орны мен қазіргі білім менеджерінің рөлін бағалайды;
  • білім беру ортасын өлшеуді жүргізеді, білім сапасының жай-күйі, оның бағыттары және оның деңгейіне әсер ететін себептер туралы объективті ақпарат береді;
  • кәсіби қызмет саласындағы әдістемелік білімді көрсетеді, ғылыми зерттеулердің логикасын сауатты қалыптастырады, оның нәтижелерін түсіндіреді және зерттеу мәдениетін ұстанады;
  • қазіргі заманғы зерттеулердің тұжырымдамалық бағыттарын анықтайды және қазіргі менеджмент мәселелерінің өзектілігін ғылыми негіздейді, пәнаралық ізденістерді жүргізеді;
  • отандық және халықаралық деңгейдегі жоғары рейтингтік басылымдарда жарияланған ғылыми зерттеулердің шекарасын кеңейтеді;
  • әртүрлі педагогикалық жүйелерді басқару туралы білімдерін көрсетеді; ұйымдық модельдеу теориясының негізгі тұжырымдамалары мен әдістері, қазіргі ақпараттық технологияларды қолданады;
Top