Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01401 Дене шынықтыру және спорт в Қазақ спорт және туризм академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 7М01401 «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасы еңбек нарығында сұранысқа ие, кез келген әлеуметтік-экономикалық жағдайларда кәсіби іс-әрекеті жоғары ғылыми-педагогикалық деңгейде жүзеге асыруға қабілетті, дене шынықтыру және спорт саласында жүйелендірілген білімі бар және кәсіби салада инновациялық технологияларды қолдана алатын жоғары білікті, бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық және жаттықтырушы кадрларды даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Пән арнайы философиялық талдау пәні ретінде ғылым феноменін ашады, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым заңдылықтары мен ғылыми білімнің құрылымы, мамандық және әлеуметтік институт ретіндегі ғылым туралы, қоғамның дамуындағы ғылымның рөлі мен ғылыми зерттеу жүргізу әдістері туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән басқару психологиясының теориялық-әдіснамалық негіздерін, басқарудың негізгі әлеуметтік-психологиялық проблемаларын және оларды шешу жолдарын оқытуға; басқару психологиясының тәсілдері арқылы тұлға мен ұжымның маңызды әлеуметтік-психологиялық қасиеттерін, кәсіби, тұлғааралық және тұлғаішілік проблемаларын зерттеу әдістерімен таныстыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жасөспірімдер спортының теориялық және әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән келесі мәселелердің мәнін ашады: - жасөспірімдер спортының теориясы мен әдістемесінің негіздері, - спорт саласындағы ғылыми-әдістемелік қызмет негіздері, - жас спортшылармен шұғылданудың жас ерекшеліктері, - жас спортшылардың дене қасиеттерін дамыту ерекшеліктері, - жас спортшыларды даярлаудағы педагогикалық бақылау, - мамандандырылған дааярлық кезеңіндегі оқу-жаттығу үдерісінің құралдары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пән жоғары білім берудің заманауи парадигмасын, Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесін, педагогикалық ғылым әдіснамасын, жоғары мектепте оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқыту үдерісін ұйымдастыруды, жоғары мектепте оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен түрлерін, жоғары мектепте жаңа білім беру технологияларын меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты кәсіптік бағдарланған пәндер бойынша сөйлеу, оқу, жазу және тыңдау дағдыларын жетілдіруге бағытталған; арнайы әдебиет, энциклопедиялық, түсіндірме және терминологиялық сөздіктермен жұмыс істеуді үйрету; мамандық бойынша мәтіндерді ауызша және жазбаша аудару дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорттың ғылыми-педагогикалық негіздері
  Несиелер: 4

  Пән кәсіби білім беру құрылымында дене мәдениеті мен спортты зерттеуге, ЖОО-да ғылыми-зерттеу және әдістемелік жұмыс әдістерін меңгеруге, нақты кәсіби саладағы моделдеу, жобалау менбасқару бойынша қызмет алгоритмдерін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерді оңалту жүйесіндегі бейімдік дене тәрбиесі
  Несиелер: 5

  Пән ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің ��ене тәрбиесі және спорттық даярлығын жетілдіру жүйесін тани білуге бағытталған. Студенттерді бейімдеу спортының таңдаулы түрлерінде білім алу қажеттіліктері мен оңалтудың және жаттығудың заманауи әдістерін меңгеру мен оларды жарыстық іс-әрекетке дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гимнастиканың сауықтыру турлері
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны кешенді әсерлі гимнастикадағы сауықтыру түрлерінен спортшыларды оқу-жаттықтыру үдерісінде жаттығуларды пайдалануды ұйымдастыруда магистранттарды дағдылары мен қабілеттерін игеруге; бағдарламаның теориялық бөлімдерін практикада қолдану біліктілігіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары оқу орындарында (жоғары жетістіктер спортында) таңдаған спорт түрін оқыту, теориясы әдістемесі және практикасы. Мамандандыру
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың бойында әдістемелік, ұйымдастырушылық және тәжірибелік-бағытталған спорттық іс-әрекет, жоғары оқу орнында және спортта сабақ өткізу, құжат айналымы, таңдаған спорт түрі бойынша ғылыми-педагогикалық іс-әрекетті жоспарлау дағдыларын, білімдерді, біліктілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене мәдениеті және спорт менеджменті
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың бойында дене шынықтыру және спорт саласындағы менеджмент негіздерін меңгеруге қажетті ғылым��-әдістемелік базаны қалыптастыруға бағытталған. Оқыту барысында басқарушылық шешімдерді қабылдау технологиялары, мемлекеттік және коммерциялық ұйымдардағы менеджменттің ерекшеліктері, мамандарды даярлау жүйесі мен дербес басқару қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спортшыларды даярлау жүйесіндегі педагогикалық және медицина-биологиялық бақылау
  Несиелер: 5

  Пән мәліметтерді кешенді талдау және биопедагогикалық тестілеу кезінде кәсіби іс-әрекет үрдісінде ақпаратты статистикалық өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін меңгеруге және қолдануға бағытталған. Дене тәрбиесі мен спорттық дайындықта кешенді (педагогикалық және медициналық-биохимиялық) бақылаудың негізгі әдістері мен ұйымдастырылуын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұқаралық спорттағы дене шынықтыру-сауықтыру технологиялары
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны бағытталған салалар: -дене шынықтыру-сауықтыру технологиялары мен спорт саласындағы теориялық білімдерді меңгеру және заманауи даму кезеңінде олардың ықпалдасу жолдары; - гимнастиканың сауықтыру түрлері (ГСТ): шейпинг, стретчинг, калланетика, атлетикалық және ырғақты гимнастика құралдарын, әдістерін зерттеу, ұйымдастыру және өткізу; - спортшылардың қажетті дене қасиеттерін дамытуға арналған ГСТ қолдану әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағзаны спорттың таңдаулы түріне бейімдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Пән денешынықтыру және спорт сабағында спортшылар мен студенттер ағзасына бейімділік қабілеттерін басқару үшін қажетті білімдер мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спорттық іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру.
  Несиелер: 5

  Пән дене шынықтыру-спорттық іс-шараларды жүзеге асыру үдерісін басқару және стратегиялық жоспарлау ��егіздерінің мәнін ашады. Оқыту барысында дене шынықтыру-спорттық оқиғалар нарықтарын бағалау әдістері, коммуникациялық әсер ету құралдары, билет бағдарламасы, волонтерлермен жұмысты ұйымдастыру, қаржылық қамтамасыз ету салалары, іс-шараның ақпараттық тасымалдануын ұйымдастыру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру мен спортты психологиялық бақылау
  Несиелер: 5

  Пән психологиялық бақылаудың әдіснамалық салаларын, сенімділік, валидтік және психологиялық бақылау әдістерінің репрезентативтілігін, сонымен қатар спорттың әр түрлеріндегі бақылаудың психологиялық ерекшеліктерін ашады. Жаттығу және жарыс үдерісінің әр түрлі кезеңдерінде психикалық дайындықтың, сондай-ақ спортшының жарыс әрекетіне психикалық дайындығының негізгі құрылымдарын өлшеу әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спорттық адаптология
  Несиелер: 5

  Пән шұғылданушылардың даярлығын бағалау үшін спорттық—педагогикалық бейімділіктерді, оқу-жаттығу үрдісін құру әдіснамасын, жүктемелердің орындылығын анықтауды, жарыс және жаттығу іс-әрекеті барысында ағзаның бейімделу үрдістерін физиологиялық негіздеуді зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептегі оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 4

  Пән дене шынықтыру және спорт мамандарын даярлауда оқытудың инновациялық технологиялары мен з��манауи педагогикалық ғылымның дамуының негізгі тенденцияларын ашады. Білім берудегі инновациялық технологияларды қарастырады: Fishbone, смарт оқыту, сингапурлық оқыту әдістері, Google Forms, модульдік оқыту технологиялары және оқу ақпаратын визуализациялау. Қазіргі кезеңдегі қоғамның дамуындағы инновациялық технологиялардың маңызын, олардың жоғары білім берудегі орны мен рөлін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спорттық даярлылықты басқарудың заманауи биотехнологиялары
  Несиелер: 5

  Пән педагогтың практикалық қызметінде, спорттық іс-әрекет үшін медициналық-биологиялық маңызды көрсеткіштерді тестілеу мәліметтерін талдауға кешенді ғылыми көзқарасты және спорттық жүктемелердің көлемін, қарқындылығын, ТСТ-де спорттық даярлықты тиімді саралап басқаруға арналған демалыс аралықтарын ғылыми негізделген үйлесімін қолдану ерекшеліктерін үйренуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру және спорт маркетингі
  Несиелер: 5

  Пән дене мәдениеті-спорт ұйымдарының қызметіне қатысты маркетингтің негізгі технологиялары мен құралдарын, дене шынықтыру-спорт қызметтерін өндіруді жобалау және ұйымдастыру негіздерінің мәнін (ойы, сапасы және бәсекеге қабілеттілік деңгейі бойынша) ашады. Оқыту барысында дене шынықтыру-спорт қызметтерін тиімді алға жылжыту үшін маркетингтік коммуникациялар, баға белгілеу әдістері, нарықты зерттеу және саралау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру мен спорттағы ғылыми зерттеудің әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 4

  Пән ДШжС бойынша магистрлік диссертацияны және ғылыми жұмыстарды орындау теори��сының, әдістемесінің және практикасының қазіргі мәселелері бойынша құзыреттілікті қалыптастырумен ғылыми зерттеудің жалпы әдіснамасы бойынша білім алуға бағытталған. Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданушылардың жалпы дене дайындығын бағалау үшін дене шынықтыру және спорттық жаттығудың теориясы мен практикасының әртүрлі салаларындағы өзекті зерттеулерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыни ойлауды дамыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Сыни ойлауды дамыту технологиясы пәні сыни ойлау технологияларын меңгеруге, медиақұзыреттіліктерін қалыптастыруға, бі��імнің әр саласындағы жаңарып отыратын ақпараттар ағынымен жұмыс жасауға, ақпараттарды бірлестіру тәсілдерін қолдана алуға, мәселелер шешу мен жауапкершілік алуға, басқалардың көзқарастарын есепке ала отырып, өз ойын дәлелдей алуға, өз ойын анық, сенімді білдіруге, өз білімімен өз бетінше айналыса алуға бағытталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON2

  Қазіргі білім берудегі инновациялар мен реформалар, кадрларды даярлаудың көп сатылы үздіксіз жүйесі, жоғары білім беруді және инновациялық жобаларды интеграциялау жөніндегі білімін көрсету.

 • Код ON5

  Психологиялық бақылау әдістерін және қызмет барысындағы тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін зерттеу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON1

  Ғылыми зерттеу әдістерін, педагогикалық- психологиялық қызмет негіздерін және кәсіби салада өзін-өзі жетілдіру үшін шет тілді білім берудің тереңдетілген коммуникативтік дағдыларын меңгеру.

 • Код ON4

  Дайындық бейіні бойынша өзекті ғылыми-педагогикалық мәселелерді анықтау және оларды анатамо-физиологиялық, медициналық-биологиялық, педагогикалық-психологиялық құралдар мен бақылау әдістерін пайдалана отырып шешу.

 • Код ON10

  Жоғары оқу орнындағы және спорттағы жұмыстың әдістемелік, ұйымдастырушылық және практикалық негіздері бойынша білімді, іскерлікті және дағдыларды біріктіру.

 • Код ON7

  Жас спортшылардың жас ерекшеліктері мен дайындығын ескере отырып, жаттығу бағдарламасын әзірлеу және спортшыларды даярлау үрдісінде стандартты емес мәселелерді шешу.

 • Код ON3

  ЖОО-да таңдаған спорт түрі бойынша білім беру саласындағы ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік қызмет негіздерін, жоспарлау және құжат айналымы әдістерін меңгеру.

 • Код ON8

  Жарыс және жаттығу іс-әрекеті барысында ағзаның бейімделу үдерістерін модельдеу арқылы спортшылар даярлығының ғылыми проблемалары мен оларды шешу тәсілдерін анықтау бойынша кәсіби құзыреттіліктерді меңгеру.

 • Код ON9

  Дене шынықтыру және спорттағы қызметті жоспарлау, ұйымдастыру және басқарудағы тәуекелдерді талдау және синтездеу.

 • Код ON6

  Ғылыми-зерттеу деректерін өңдеу, есептеулерді талдау және алынған қорытындыларды негіздеу үшін эмпирикалық құралдарды меңгеру.

7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт (2 жыл)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Қазақ спорт және туризм академиясы

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M014011 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top