Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04104 Маркетинг және жарнама в Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

 • Шет тілі 1
  Несиелер: 5

  Пән қоғам мен мемлекеттің заманауи мамандардың құзыреттеріне қойылатын талаптарын қарастырады, шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру, мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілікті дамыту, арнайы мақсаттар үшін шет тілін оқыту, белгілі бір кәсіби салада шет тілінде қарым-қатынас жасай білуді дамыту.

 • Маркетингтік жоспарлау және болжау
  Несиелер: 5

  Болжамдау сыртқы және ішкі орта факторларының үнемі өзгерісі жағдайында фирманың даму қарқынын анықтау үшін және оның экономикалық тұрақтылығын ұстап тұру бойынша ұтымды маркетингтік шараларды іздеу үшін пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
 • Маркетингтік коммуникация
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушыларда кәсіпорындардағы маркетингтік коммуникациялар кешенін әзірлеу мен жүзеге асыру, сонымен қатар олардың тиімділіктерін бақылау саласында білім мен дағдылар кешенін қалыптастыру. Пәнді игеру барысында маркетингтік коммуникациялар кешенін құраушылардың: жарнамалық қызмет, паблик рилейшнз, жеке сату, өткізуді ынталандырудың теориялық негіздері оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Стратегиялық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Стратегиялық жоспарлау» пәнін оқытудың мақсаты болып басқарудың барлық деңгейлерінде стратегиялық жоспарлаудың теориялық, әдістемелік, ақпараттық және ұйымдастырушылық негіздерін игеру табылады. Пән білім алушыларда экономикалық ойлау қағидалары туралы, экономикалық жүйелер мен институттар, нарықтардың қызмет ету құрылымы мен механизмдері, тұтынушылардың, өндірушілердің және мемлекеттің әрекеті туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  "Бухгалтерлік есеп және аудит" пәні қазіргі заманғы ұйымдардың қызмет ету жағдайларына қолданылатын бухгалтерлік есептің теориялық және практикалық негіздерін оқытуды қамтамасыз етуге бағытталған. Пәнді оқытудың мақсаты-кәсіпкерлік қызметтің бухгалтерлік есебін ұйымдастыру, қаржы саясаты, экономиканы басқару, сондай-ақ салық салу саласында шешімдерді әзірлеу, негіздеу және қабылдау үшін әртүрлі пайдаланушыларға қаржылық ақпаратты дайындау және ұсыну бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

 • Математика
  Несиелер: 5

  Векторлық алгебра және аналитикалық геометрия. Анықтауыштар және матрицалар. Математикалық талдауға кіріспе. Шегі. Дифференциалдық есептеу. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциалдық және интегралдық есептеу. Дифференциалдық теңдеулер. Қатарлар және ықтималдық теориясы. Математикалық статистика.

 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономика тұтастай алғанда тауарлар мен қызметтердің жалпы көлемін және өсуін, инфляция мен жұмыссыздық деңгейін, валютаның айырбас бағамын және төлем балансының күйін ескере отырып, экономиканы зерттейді. Бұл пәнді оқып-үйренудің негізгі міндеті студенттердің заманауи макроэкономикалық талдаудың негізгі принциптеріне қарқынды дайындалуы болып табылады, оның басты мақсаты - жалпы ішкі өнім, ұлттық табыс, өндіріс факторлары, тұтыну, жинақ, инвестиция, тауар мен ақшадағы макроэкономикалық тепе-теңдік сияқты негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді нарықтар, фискалдық және ақша-кредит саясаты, экономикалық өсу, ашық экономика модельдері қарас��ырады.

 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  «Маркетингтік зерттеулер» пәні белгілі бір тауарларға, қызметтерге немесе бағдарламаларға қатысты тұтынушылардың қажеттіліктері туралы шынайы ақпарат алуға бағытталады. Ол нарық субъектілеріне өздерінің өнімдерін тиімді жылжытуға және клиенттер тарапынан көбірек назар аудартуға бағытталған сауатты және негізді шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін сенімді құрал болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  «Маркетингтік зерттеулер» пәні белгілі бір тауарларға, қызметтерге немесе бағдарламаларға қатысты тұтынушылардың қажеттіліктері туралы шынайы ақпарат алуға бағытталады. Ол нарық субъектілеріне өздерінің өнімдерін тиімді жылжытуға және клиенттер тарапынан көбірек назар аудартуға бағытталған сауатты және негізді шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін сенімді құрал болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Фирма имиджі
  Несиелер: 5

  Қазіргі нарықтық экономика жағдайында әр түрлі қызмет сфераларына маманданған ұйымдардың табысты қызмет етуі үшін тек қана экономикалық және технологиялық факторлар ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік-психологиялық факторлар да үлкен маңызға ие. Аталған факторлар жүйесінде ұйымның оң имиджін қалыптастырумен және дамытумен байланысты аспектілер неғұрлым маңызды роль ойнайды.

  Селективті тәртіп
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Микроэкономика пәні мен әдісі. Экономиканы реттеудің нарықтық механизмі. Сұраныс пен ұсыныстың икемділігі. Салықтардың әсері. Тұтынушының мінез-құлық теориясы. Салыстырмалы статика және сұранысты талдау. Өндіріс теориясы. Өндіріс шығындары. Фирманың мінсіз бәсекелестік жағдайындағы мінез-құлқы. Монополист-фирманың тәртібі. Монополистік Бәсекелестік және олигополия жағдайындағы фирманың тәртібі. Еңбек нарығы. Капитал және жер нарығы. Жалпы тепе-теңдік және экономикалық тиімділік. Сыртқы факторлар және ақпараттың асимметриясы. Қоғамдық игіліктер.

 • Электрондық салық есептілігі
  Несиелер: 5

  "Электрондық салық есептілігі" курсы салық есептілігін өңдеу СЕӨЖ - сервистерінің ақпараттық жүйесін: салық есептілігі нысандарын (декларациялар мен олардың қосымшаларын) электронды түрде толтыруға, беруге, қабылдауға және өңдеуге арналған ақпараттық жүйені жүйелі түрде қарастырады. Бұл салық төлеушілер мен салық органдары арасындағы ақпарат алмасу жүйесі. Ол салық төлеушілердің жұмысын жеңілдетеді.

 • Тұтынушылардың мінез-құлқы
  Несиелер: 5

  Тұтынушылық мінез-құлық пәнін тұтынушының сатып алу туралы шешім қабылдау үдерісі мен оны анықтаушы факторлар құрайды. Тұтынушының шешім қабылдау үдерісі келесі кезеңдер құрамында қарастырылады: тұтынушының мәселенің бар екені жөнінде ұғынуы, ақпараттық іздеу, сатып алу баламаларын бағалау және таңдау, сатып алу, оны пайдалану және шешімді бағалау.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау
  Несиелер: 5

  Курс өндірістік-экономикалық жағдайларды дұрыс түсінуге мүмкіндік беретін кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдау және диагностикалаудың теориясы мен практикасын зерделеуді қарастырады; шаруашылық даму үрдістерін зерттеу, бизнес-жоспарларды, басқарушылық шешімдерді ғылыми негіздеу, олардың орындалуын бақылау, қол жеткізілген нәтижелерді бағалау, өндірістің тиімділігін арттыру резервтерінің көлемін іздеу, өлшеу және негіздеу және оларды пайдалану бойынша іс-шараларды әзірлеу.

 • Тауарлар мен қызметтер жарнамасы
  Несиелер: 5

  Нарықта кәсіпорынның табысы көбінесе тауарлардың, қызметтердің тұтынушылық қасиеттері мен сапасы туралы сатып алушыларды ақпараттандыру құралы, бәсекелестік ортада өнім өткізуді ынталандыру құралы болып табылатын жарнаманы тиімді ұйымдастыруға байланысты болады. Сондықтан «Маркетинг», «Менеджмент», «Бизнес негіздері» және басқа да жетекші пәндермен қатар жарнамалық іс-қызметтер негіздерін зерттеу де маңызды рол атқарады.

  Селективті тәртіп
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Курс корпорациялардың қазіргі заманғы қаржылары, ұйымдардың мақсаттарына жету үшін корпоративтік жүйелерде қаржылық менеджменттің қазіргі зама��ғы әдістерін қолдану мүмкіндіктері туралы білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған.Болашақ менеджерлерді бизнесті қаржыландырудың негізгі тәсілдері мен құралдарымен, капитал құрылымын қалыптастыру тәсілдерімен және оның элементтерінің баға белгілеу үлгілерімен таныстырады; қаржылық тәуекелдер, оларды бағалау және басқару әдістері; корпорацияның дивидендтік саясатының элементтері және оны әзірлеу тәсілдері туралы түсінік береді

 • Статистика
  Несиелер: 5

  Курс экономикалық білім беру жүйесінде екі негізгі пәнді жүйелі түрде баяндау болып табылады: статистиканың жалпы теориясы (статистиканың дамуы, деректерді жинау және өңдеу әдістері, статистикалық өзара байланысты талдау) және әлеуметтік-экономикалық процестердің нақты зерттеулерінде статистиканы қолдану мәселелері (Экономикалық даму деңгейін, Әлеуметтік және экономикалық процестердің негізгі жағдайлары мен факторларын, өндіріс саласындағы қызметтің факторлары мен нәтижелерін, өмір сүру деңгейін бағалау).

 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  «Кәсіпорын экономикасы» зерттеу пәні кәсіпорынның іс-қызметі, шаруашылық шешімдерді әзірлеу мен қабылдау үдерісі болып табылатын экономикалық өз бетінше жеке пән болып табылады. Бұл курсты оқыту студенттерді қалыптасқан құқықтық, экономикалық, қаржылық және әкімшілік ортада Қазақстан экономикасын әрі қарай модернизациялау мен диверсификациялауды есепке ала отырып кәсіпорынның әрекет етуінің жаңа механизмі туралы біліммен жарақтандыруға мүмкіндік береді.

 • Банктік маркетинг
  Несиелер: 5

  Банктік маркетинг келесі кезеңдерді қамтиды: нақты банктік өнімді сатып алушылардың қажеттіліктерін зерттеу; қаржылық нарықты секторлар бойынша кешенді зерттеу; банктік маркетингті ағымда және болашақта жүзеге асыру мүмкіндіктерін зерттеу; маркетингті жоспарлау; банктік инновациялардың өмірлік циклін жоспарлау; жарнама; банктердің бөлімдері мен құрылымдық бөлімшелерінің жұмыстарын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 5

  Халықаралық маркетинг кәсіпорынның ел шекарасынан тыс жерлердегі сауда-өткізу іс-қызметін зерттеу саласындағы және тауарлар мен қызметтерді өндіру мен тұтынушыға дейін жылжыту үдерісіне ықпал ететін барлық факторларды зерттеу шараларының кешенін зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • 1С: Бухгалтерия
  Несиелер: 5

  1С: Бухгалтерия бағдарламаларының ортасында Дербес компьютерде бухгалтерлік есепті іс жүзінде жүргізу білігі осы мамандық бойынша өзінің тәжірибелік қызметін бастаған жас мамандар үшін негізгі білімнің бірі болып табылады.

 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  "Салық және салық салу" курсы экономикалық мамандықтардың студенттері үшін базалық пәндердің бірі болып табылады. Бұл пән жалпы білім беру үшін маңызды теориялық мағынамен қатар практикада кеңінен қолданылады. Қазіргі заманғы экономист салық және салық салу туралы білмей ойлайды, өйткені ол басқа ешкім де қоғамдық өмірге ықпал ете алады, оған мемлекеттік қызметші, заң шығарушы мекемелердің мүшесі, менеджер ретінде қатыса алады. Пән салық салудың теориялық негіздерін, сонымен қатар ҚР Салық жүйесінің қазіргі кезеңдегі ел экономикасының даму ерекшеліктерін қарастырады.

 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік мемлекеттің интенсивті дамуына едәуір дәрежеде ықпал ететін, көбінесе экономикалық өсудің қарқынын және жалпы ұлттық өнімнің құрылымы мен сапасын анықтайтын нарықтық экономиканың маңызды элементі болып табылады. «Кәсіпкерлік» пәні кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастарының жүйесі ретінде зерттеу негізінде кәсіпкерлік іс-қызметтерді жүзеге асырудың тәжірибелік дағдысын иелену болып табылады.

 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 5

  Маркетингті басқаруды зерттеудің пәні болып мақсатты тұтынушылармен байланыстар орнату мен ұстап тұру және ұйым міндеттеріне қол жеткізу, мысалы кірісті ұлғайту, өткізу нүктесін көтеру, нарық үлесін кеңейту бойынша шараларды талдау, жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау үдерісі болып табылады. Маркетингті басқарудың негізгі міндеті – бәсекелестік ортада пайда алу және ұйым іс-қызметінің рентабельділігіне қол жеткізу

  Селективті тәртіп
 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 5

  Маркетингті басқаруды зерттеудің пәні болып мақсатты тұтынушылармен байланыстар орнату мен ұстап тұру және ұйым міндеттеріне қол жеткізу, мысалы кірісті ұлғайту, өткізу нүктесін көтеру, нарық үлесін кеңейту бойынша шараларды талдау, жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау үдерісі болып табылады. Маркетингті басқарудың негізгі міндеті – бәсекелестік ортада пайда алу және ұйым іс-қызметінің рентабельділігіне қол жеткізу

  Селективті тәртіп
 • Брендарды басқару
  Несиелер: 5

  Брендтарды басқару оның барлық даму кезеңдерінде жүзеге асырылатын брендтарды қалыптастыру мен жақсартудың кешенді үздіксіз менеджментін зерттейді. Брендті басқару – брендті маркетингті басқарудың өз бетінше жеке объекті ретінде бөліп көрсету және маркетинг кешенін (4Р) компанияның барлық нарықтық ұсынысына немесе топтастырылған тауарларға қатысты емес, ал брендке тікелей қатысты қолдану.

  Селективті тәртіп
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  Эконометрика - жалпы экономикалық заңдардың сандық өрнектері, экономика салаларында модельдер үшін әдістер, әдістер мен модельдер жиынтығы. Пәннің мақсаты - эмпирикалық тестілеу әдістерімен танысу және жаңа тәуелділіктерді құру, болжамдар жасау. Курсты меңгеру нәтижесі сенімді модельдерді құрудың негіздері, болжау, зерттелетін құбылыстың мәнін түсіндіру, сенімді ақпарат алу.

 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  «Менеджмент» пәні, әдетте, кәсіптік пән болып табылады, арнайы пәндерді дамыту үшін базалық білімді қалыптастырады. «Менеджмент» пәні студенттердің гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық пәндерді оқып-үйренуінде алған білімдері мен дағдыларына негізделген, барлық көріністерінде басқару практикасын ашып, мақсатқа қол жеткізу жолдарын қарастырады, адамның мінез-құлқын, ақыл-ой мен адам мінез-құлқының мотивтерін қолданады. Пәнді оқыған кезде, қолданылатын теориялық ұстанымдары мен практикалық дағдылары болашақ практикалық іс-әрекеттерде қолданыла алатын жағдайда, оның қолданбалы сипатына ерекше көңіл бөлінеді.

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Экономикалық теория - бұл ғылымның тұтас кешенінің әдіснамалық негізі: салалық (өнеркәсіптің экономикасы, сауда, құрылыс және т.б.); функционалдық (қаржы, кредит, маркетинг, басқару және т.б.); сектораралық және басқалар болып табылады. Экономикалық теория экономикалық саясаттың негізінде жатыр. Құрылымдық жағынан алғанда, экономикалық теория экономиканың жұмыс істеуінің іргелі мәселелері, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының эволюциясы, микроэкономика заңдары, ұлттық экономиканың, мезоэкономика мен әлемдік экономика деңгейіндегі репродукцияны қамтиды.

 • Сатуды басқару
  Несиелер: 5

  Сатуларды басқару бұл сату әдістерін практикалық қолдануға және фирманың сатуларын басқаруға бағытталған бизнес-пән. Бұл өнімдер мен қызметтерді сату есебінен таза сатулар сияқты, көптеген коммерциялық операциялардан пайда алу сияқты маңызды бизнес-функция. Бұл сонымен қатар типтік мақсаттар мен сатуларды басқарудың тиімділігінің көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты болып нарықтық ортада ұйымды басқару тұжырымдамасы мен жүйесі ретінде маркетинг бойынша білімді қалыптастыру табылады. Маркетингтің теориялық негіздері м��н тұжырымдамаларын, маркетингтік зерттеулер әдістемесін, тауар, баға, өткізу және коммуникациялық саясаттарды зерттеу үдерісінде білім алушылардың бойында маркетингтік ойлау қабілеті және маркетингтік шешімдер дайындау мен талдау дағдысы қалыптасады

 • Қызметтер саласы мен аясындағы маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту студенттерде әр түрлі нарықтарда жұмыс істеу үшін қажетті маркетинг бойынша білім жүйесін қалыптастырады және шығармашылық экономикалық ойлау қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Курста қаржылық-банктік мекемелерде маркетингті жоспарлау, маркетингтік ақпараттық жүйе, қызметтер ортасын және клиент-тұтынушыларды зерттеу, қаржылық қызметтерді тарату саласындағы стратегиялар мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Бизнес коммуникациясы
  Несиелер: 5

  Бұл курсты зерттеу пәндік тіл мен сөйлеуді бизнес-коммуникациядағы құрал ретінде қарастырады. Тіл және қоғам. Сөйлеу стилі және оны пайдалану үдерісінде қолдану ерекшеліктері. Сөйлеудің коммуникативтік қасиеттері. Кәсіпкерлік жазудың мәдениеті. Ауызша емес сөйлеу мәдениеті. Іскерлік этикет. Қазіргі орыс тіліндегі өтініштер жүйесі. Қашықтан байланыс мәдениеті. Іскерлік костюм. Бизнесті қабылдау.

 • Экономикалық зерттеулер мен бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  «Экономикалық зерттеулер мен бизнесті жоспарлау» курсы бизнес-жоспар әзірлеу және қолдау, бизнес құрылымының әдіснамасы негіздерін зерделеу, ұйымның ішкі және сыртқы ортасын талдау, ұйымның бизнес-ортасы туралы ақпаратты жинау және талдау үшін заманауи технологиялармен танысу; бизнес-жоспарды әзірлеу мен енгізуде кәсіби дағдыларды игеру.

 • Логистика
  Несиелер: 5

  Практикалық іс-қызметте логистика деп тауарлардың шыққан жерінен бастап тұтынушыға дейін қозғалу үдерісін тиімді ұйымдастыруға бағытталған қызметті атайды. Сонымен қатар логистиканың мақсаты – қажетті тауарды нақты тұтынушыларға белгіленген мерзімде анықталған көлемде жеткізу. Логистика пәні болып пайда болу сәтінен бастап оларды толықтай тұтыну сәтіне дейінгі барлық жүру жолындағы ағындар табылады.

  Селективті тәртіп
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  "Қаржы" курсы негізгі оқу пәні болып табылады, онда қаржының ерекшеліктері мен негізгі аспектілері: теориялық негіздері, ұйымдастыру формалары және практикалық қолдану оқытылады. Әр түрлі ұстанымдардан қарастыру студенттерге осы экономикалық санаттың мәнін, оның қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы мен ұдайы өндіріс процестеріндегі рөлі мен маңызын игеруге мүмкіндік береді.

 • Биоэкономика
  Несиелер: 5

  Биоэкономика-табиғи ресурстарды пайдалану процесінде адам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасын зерттейтін экология мен экономика тоғысындағы білім саласы, сондықтан екі дәстүрлі пәнге сүйенеді: биология мен экономикаға. Пәнді оқытудың мақсаты: білім алушыларда "жасыл дағдыларды" қалыптастыру, ол жаңа экологиялық, әлеуметтік және экономикалық шындық жағдайында, екі мәдениет (экономика және биология) қағидатын негізге ала отырып, кәсіби шешімдер қабылдау іскерлігінен тұрады.

 • Қоғаммен байланыстар
  Несиелер: 5

  Қоғаммен байланыс этика мен іскерлік қарым-қатынас қағидаларын, шешендік өнер дағдыларын, сыни ойлау, дәлелдеудің логикасы мен теориясын, PR құралдарын (мақала, пресс-релиздер жазу, блог жүргізу және т.б.) оқытады. Сонымен қатар жарнамалық технологияларды және имиджді қалыптастыру технологияларын, PR заманауи телекоммуникациялық технологияларды пайдалануды оқытады.

  Селективті тәртіп
 • Тауартанудың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  «Тауартанудың теориялық негіздері» пәні тұтынушылардың мұқтаждықтарын өздеріне пайда ала отырып қанағаттандыру мақсатында материалдар мен дайын бұйымдарды олардың пайда болу орнынан оларды тұтыну орнына дейін физикалық жылжуын жоспарлау мен бақылау іс-қызметін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Оқу, сөйлеу, жазу және тыңдалым сияқты негізгі сөйлеу іс-әрекетінде коммуникативтік ұғымдарға ие, сондай-ақ кәсіби тақырыптарға араласуға қабілетті.

 • Код ON2

  Тиімді шешімдер қабылдау үшін экономикалық ақпаратты іздеуге, жинауға және талдауға қабілетті,кәсіпорындар қызметінің жоспарлы есебін дұрыс жүргізуді біледі

 • Код ON3

  Ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген, АКТ саласында үздіксіз өзін-өзі жетілдіруге саналы түрде ұмтылған.

 • Код ON4

  ішкі және сыртқы нарықтарда кәсіпорынның бизнес және маркетингтік қызметін жүргізу дағдыларын меңгерген, маркетингтік саясатты қалыптастыруға және кәсіпорынның маркетингтік қызметінің стратегиясын әзірлеуге қабілетті;

 • Код ON5

  заманауи жағдайларда, бизнесті жүргізу және маркетингтік зерттеулерді сауатты жүргізу саласында іскерлік қарым-қатынастарға әртүрлі көзқарастарды талдай алады;

 • Код ON6

  бизнесті ұстаудың, тауарлар мен қызметтерді нарыққа жылжыту үшін маркетингтік зерттеулер жүргізудің әдістері мен тәсілдерін біледі және шебер қолданады;

 • Код ON7

  ұжымда жұмыс істеудің біліктілігі мен дағдыларын меңгерген, ситуациялық міндеттерді шешуге қатысады, компанияның және оның өнімінің алға жылжуы бойынша жұмыс жүргізе алады: баспасөз конференцияларын, брифингтерді, баспасөз турларын, баспасөз ланчаларын, салтанатты рәсімдерді дайындау және өткізу, талдамалық

 • Код ON8

  маркетингті басқару бойынша білімдерді, маркетинг элементтерін тиімді таңдау дағдыларын меңгерген, компанияның іскерлік беделін сауатты жасай алады, ұйымдастырушы қабілеті бар, коммуникабелен

Top