Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04104 Маркетинг және бизнес коммуникациялар в Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарламаның мақсаты бітірушілерді фирмалар және компаниялар қызметінің маркетингтің элементтерін және қағидаларын қолдану бойынша тәжірибелік дағдыларға ие болуға дайындау, маркетингтік зерттеулердің ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздерін, олардың мәнін және жүргізу кезеңдерін, ақпаратты жинаудың және талдаудың негізгі әдістерін, әртүрлі сандық және сапалық әдістердің көмегімен маркетингтік зерттеулерді жүргізуді оқыту; маркетинг кешенінің элементтері бойынша маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктерін оқыту; маркетингтік зерттеулердің ішкі бағыттарын оқыту: кәсіпорынның ішкі саласының қызмет етуін талдауға және маркетингтік зерттеулердің нәтижелері бойынша басқару шешімдерін қабылдауға үйрету, сондай-ақ, оқуын магистратурада жалғыстыру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B047 Маркетинг және жарнама
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Өндірістік тәжірибе (дипломалды)
  Несиелер: 10

  Дипломалды өндірістік тәжірибенің өткізудің негізгі қағидаттарына: студенттердің теориялық және тәжірибелік, оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын тоғыстыру. Өндірістік тәжірибе кезінде аударманың инновациялық ақпараттық-коммуникативті теxнологияларын қолдана отырып, әртүрлі тақырыптық, жанрлық, құрылымдық, стилистикалық материалдарын үлгіге ала отырып тәжірибе базаларындағы аударма жұмысының ерекшеліктері қарастырылады. Дипломалды тәжірибенің басты нәтижесі ретінде тәжірибе базасының нақты материалы негізінде жасалған білім алушының қорытынды

  Селективті тәртіп
 • Әлеуметтік-саяси лексика
  Несиелер: 2

  Пән ағылшын тілін тереңірек меңгеруге ықпал етеді. Студенттерді әлеуметтік-саяси лексика ерекшеліктеріне, орыс және ағылшын тілдеріндегі негізгі әлеуметтік-саяси түсініктерге, қоғамдық-саяси лексиканы аударудың негізгі мәселелеріне үйрету.

  Селективті тәртіп
 • Өндірістік тәжірибе
  Несиелер: 1

  Өндірістік тәжірибе болашақ маманның тәжірибелік жұмысына маңызды болатын кәсіби құзыреттердің дамуын қарастырады, оған қоса ол өндірістік қызметтер жасап жүрген студенттердің өндірістік машықтарын меңгеруге септігін тигізеді.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 1

  Пәнді оқыту мақсаты: қазақстандық экономика жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, ұйымдастыру, жүргізу мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық білім мен іскерлікті қалыптастыру және жұмыс жағдайын талдау, белсенді, мақсатты, өз бетінше жұмыс іздеу дағдысын қалыптастыру, өз қызметін бағалау және түзету, өз жұмысының нәтижелеріне жауапты болу.

  Селективті тәртіп
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 2

  Бұл пән студенттерге экономика бойынша базалық білім береді, экономика туралы жүйе, негізгі түсініктер, Санаттар, экономикалық дамудың заңдары мен заңдылықтары ретіндетүсінік береді. Экономикалық теория Экономика қызметінің іргелі мәселелерін, қоғамның әлеуметтік – экономикалықдамуыныңэволюциясын, жеке ұдайыөндіріс заңдылықтарын (Микроэкономика), Ұлттық экономика деңгейіндегі қайта қалпына келтіруді (макроэкономика), экономика және әлемдік шаруашылықты қарастырады және зерттейді

  Селективті тәртіп
  Семестр 1
 • Құқық және жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Бағдарлама қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуге, студенттердің дүниетанымын қалыптастыруға, Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттілікті жетілдіру үшін қажетті шарттардың бірі болып табылатынқоғамдық және жеке құқықтық сауаттылықты және құқықтық мәдениетті жетілдіруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 2

  Заманауи микроэкономика - бұл экономикалық ресурстардың шектелген жағдайында нарықтық субъектілердің - үй шаруашылықтары мен фирмалардың ұтымды тәртібі туралы ғылым. Ол үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқының мақсаттарын, олардың нарықтағы экономикалық өзара қарым-қатынасын түсіну, олардың баға белгілеудің нарықтық тетігі арқылы өзара іс-қимылын үйлестіру үшін негіз жасайды.

  Селективті тәртіп
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 2

  Макроэкономика экономиканың жұмысістеу қағидаттары, мемлекеттің экономикалық саясатының негізгі бағыттары туралы тұтастүсіні калуға мүмкіндік береді. Курста оқушыларға аналитикалық аппаратпен заманауи экономикалық мәселелердізерттеу құралдарынмеңгеруге, сандық және сапалық есептерді шешудағдыларын меңгеруге мүмкіндік беретін негізгі макроэкономикалық концепциялар мен модельдер берілген.

  Селективті тәртіп
  Семестр 2
 • Статистика
  Несиелер: 3

  Статистика пәнінің курсы бұқаралық әлеуметтік және экономикалық процестерді сипаттайтын ақпаратты жинау, өңдеу және талдау әдістерін білуді жүйелі түрде меңгеруге ықпал етеді. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономикасының жай-күйі мен дамуын көрсететін статистикалық көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 8

  Мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында шет тілін кәсіби-бағдарлы оқытуды көздейді. Бағдарлама кәсіби қызметтің күнделікті қарым-қатынасында шет тілін оқытудың және іс жүзінде меңгерудің заманауи тенденциялары мен талаптарын көрсетеді. Курс мамандардың кәсіби мәдениетін арттыруға және оқушылардың коммуникативтік біліктері мен дағдыларын жетілдіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Семестр 3
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  "Менеджмент" пәні басқару процесін зерттеудің ұйымдастырушылық элементтерінен, коммуникациялардан және шешім қабылдаудан, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау, команда жұмысы және көшбасшылық сияқты басқару функцияларынан, сондай-ақ өндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымда түрлі функционалдық бөлімдерді оқытудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 3
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 3

  Экономикалық пән, экономиканың тиімді қалыптасуын қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ету әдістері мен тетіктерінің көмегімен елдің экономикалық өміріне мемлекеттің қатысу формаларын зерттейтін, сонымен қатар көп иеліктегі және инфрақұрылым жағдайында экономиканы мемлекеттік реттеудің ғылыми-әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздері ашылады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 3
 • Персонал менеджменті
  Несиелер: 2

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді өз өмірі мен мансабын басқару технологияларымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Семестр 3
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 2

  "Бухгалтерлік есеп" пәнін оқытудың мақсаты-бухгалтерлік қаржылық есептің ұйымдастыру және әдістемесі саласында жүйелі білім алу және оның қазіргі кезеңдегі дамуының негізгі тенденциялары; алынған білімді практикада қолдана білу; бакалаврлардың кәсіби қызметінде қажетті жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Семестр 3
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 2

  Кәсіби қазақ тілі оқу пәні мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру мақсатын, лингвистикалық форманы және тілдік сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру қабілетін, қарым-қатынастың барабар жағдайларын, мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайында лингвомәдени ақпаратты талдау және шығармашылықпен пайдалануға дайындығын, тіл тасымалдаушысының сөйлеу тәртібін ескере отырып, өзіндік сөйлеу мінез-құлқын (сендіру, шабуыл, эмоционалды-әсер ету және т. б.) таңдай білуін, аудиториямен байланысқа түсуге дайындығын, тілдік қарым-қатынас, мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайында барлық үлкен санды белсенді тартуды қамтамасыз ете отырып, прагма синтезі процесінде ақпаратты алу және өңдеу-хабарламаны интерпретациялық құрастыру үшін кәсіби жағдай. Қарым-қатынастың Кәсіби-бағытталған мәселесін есептеу, тұжырымдау, шешу қабілеті.

  Семестр 3
 • Персонал менеджменті
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді өз өмірі мен мансабын басқару технологияларымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Семестр 3
 • Маркетинг
  Несиелер: 3

  «Маркетинг» пәнін оқытудың мақсаты-маркетингтің жаңа формациядағы маманын дайындау, кең іргелі білімі бар, бастамашылық, ғылыми ізденіске және шығармашылыққа қабілетті, еңбек нарығы мен технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделе алатын, жалпы университет миссиясына сәйкес келетін маркетингтік зерттеулер жүргізе алатын мамандарды дайындау болып табылады.

  Семестр 3
 • Қаржы
  Несиелер: 2

  Бұл пән қаржы, ақша айналымы және нарықтық экономикада оның әр түрлі деңгейлерінде (макро - және микроэкономикалық) ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық және практикалық негіздерін меңгеруге бағытталған. Алынған білім мен іскерліктер студенттерде мемлекет пен кәсіпорындардың қаржылық, ақша және несие саясаты, олардың ақша ресурстарын қалыптастыру көздері, қаржы және несие ресурстарын пайдалану тетіктері, ақша ағындарын тиімді және ұтымды басқару туралы тұрақты түсініктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Семестр 4
 • Логистика
  Несиелер: 2

  Логистика пәнінің мақсаты – логистика, логистикалық жүйелер, әлеуметтік-экономикалық үдерістердегі маңызы мен орнын меңгеруде студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Семестр 4
 • Логистика
  Несиелер: 2

  Логистика пәнінің мақсаты – логистика, логистикалық жүйелер, әлеуметтік-экономикалық үдерістердегі маңызы мен орнын меңгеруде студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Семестр 4
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 2

  "Бизнесті ұйымдастыру" -бизнес саласындағы ұйымдастырушылық және өндірістік-экономикалық қатынастар, практикада ғылыми тәсілдерді қолдану мүмкіндіктері, сондай-ақ бизнесті ұйымдастыру, басқару және бизнесті жүргізудің негізгі қағидалары мен әдістерін ашатын кәсіпкерлік қызметтің басым бағыттары бойынша бизнесті, жеке ісін ұйымдастыру саласында басқарушылық шешімдерді қабылдау механизмі туралы ғылыми-қолданбалы пән.

  Селективті тәртіп
  Семестр 4
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 3

  Пәннің негізгі мақсаты студенттерде көшбасшылықтың теориясын, қағижадары мен негіздерін, сонымен қатар менеджменттегі көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру, дамыту және жетілдіру дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 4
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі
  Несиелер: 6

  Мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында шет тілін кәсіби-бағдарлы оқытуды көздейді. Бағдарлама кәсіби қызметтің күнделікті қарым-қатынасында шет тілін оқытудың және іс жүзінде меңгерудің заманауи тенденциялары мен талаптарын көрсетеді. Курс мамандардың кәсіби мәдениетін арттыруға және оқушылардың коммуникативтік біліктері мен дағдыларын жетілдіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Семестр 4
 • Мақсатты нарықтар және кіру тәсілдері
  Несиелер: 2

  Белгілі елде немесе аймақта және белгілі мәдениетімен тұтынушыларға қызмет көрсетуде тұтынушыларды таңдағанға сәйкес компания өзінің негізгі құнды ұсынысын қай дәрежеде бейімдейтінін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Семестр 4
 • Мақсатты нарықтар және кіру тәсілдері
  Несиелер: 3

  Белгілі елде немесе аймақта және белгілі мәдениетімен тұтынушыларға қызмет көрсетуде тұтынушыларды таңдағанға сәйкес компания өзінің негізгі құнды ұсынысын қай дәрежеде бейімдейтінін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Семестр 4
 • Тайм менеджмент
  Несиелер: 2

  Кәсіптік қызметті сәтті жүзеге асыру үшін уақытты басқарудың мәні мен түрлерін, уақыт ресурсын басқарудың қағидалары мен тәсілдері туралы жалпы түсініктерін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 4
 • Интернет-маркетинг
  Несиелер: 3

  "Интернет-маркетинг" пәнін игерудің мақсаты тыңдаушылардың интернет-маркетингтің теориясы мен тәжірибе саласында білім мен дағды жиынтығын қалыптастыру болып табылады. Міндеттері: 1) тыңдаушыларды интернет желісіндегі ақпараттық қызметтер нарығын экономикалық-математикалық зерттеу үшін теориялық және тәжірибелік негіздерді оқытуды қамтамасыз ету. 2) Интернет желісінде нарықты зерттеу үшін қолданбалы экономикалық-математикалық әдістердің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.

  Семестр 5
 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – тыңдаушыларға нарық жағдайында ұйымның маркетингтік қызметін басқару бойынша білім беру. Маркетингті бәсекелестік орта жағдайында тұтынушыға бағыттай отырып, оның әлеуетін тиімді пайдалану негізінде кәсіпорынның коммерциялық табыстарына қол жеткізу құралы ретінде түсінуге ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 3

  Шаруашылық жүргізуші субъект қызметінің маркетингке бағдарлануы тұтынушылардың, делдалдардың, жеткізушілердің, бәсекелестердің және тұтастай алғанда нарықтың барлық конъюнктурасының мінез-құлқын зерделеудің қажеттілігін анықтайды. Осыған байланысты маркетингтік зерттеулер жетекші рөл атқарады, оларды уақтылы және сауатты жүргізбей және олардың нәтижелерін есепке алмай, кейіннен шаруашылық жүргізуші субъектінің тәжірибелік қызметі сәтсіздікке ұшырайды. Маркетингтік зерттеулердің сенімді нәтижелері оған сөзсіз тәуекел дәрежесін төмендетіп, корпоративтік, функционалдық және аспаптық стратегияларды негіздеп әзірлеуге мүмкіндік береді. "Маркетингтік зерттеулер" курсының мақсаты ғылыми-теориялық жүргізу негіздерін оқып үйрену, сондай-ақ осындай зерттеулерді жүзеге асырудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Маркетингтік коммуникациялар
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты жаппай коммуникацияның жалпы теориясын және маркетингтік, басқару қызметінде тәжірибеде онымен пайдалануды оқыту. Пәнді оқытудың міндеттері БАҚ тәжірибелік жұмыста жаппай коммуникация теориясын пайдалану механизмдер саласында білімдерді, дағдыларды және біліктіліктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Маркетингтік коммуникациялар
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты жаппай коммуникацияның жалпы теориясын және маркетингтік, басқару қызметінде тәжірибеде онымен пайдалануды оқыту. Пәнді оқытудың міндеттері БАҚ тәжірибелік жұмыста жаппай коммуникация теориясын пайдалану механизмдер саласында білімдерді, дағдыларды және біліктіліктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Қызметтер маркетингі
  Несиелер: 2

  Берілген пән тауарлар және қызметтер саласында маркетингтің ерекшіліктерін, қызметтерді көрсету саласындағы кәсіпорындарда маркетинг кешенін қалыптастыру ерекшіліктерін, тауарлар және қызметтер нарығында сегменттеудің және позицилаудың ерекшіліктерін, тауарлар және қызметтер саласында тұтынушылардың ниеттестік жүйесін әзірлеуді және бәсекелестік ерекшеліктерді қарастырады және зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Арнайы мақсатқа арналған тіл
  Несиелер: 6

  Language for special purposes is a practical course of learning a foreign language in professional activity, the aim of which is to further improve intercultural communication. competence and formation of professional competence of students, allowing to realize various aspects of professional activity of future specialists.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Іскерлік коммуникация
  Несиелер: 2

  "Іскерлік коммуникация" пәнін меңгеру мақсаты: іскерлік коммуникацияның теориялық негіздерін оқу, коммуникативтік категориялық аппаратты, жалпы заңдылықтарды, қазіргі маманның табысты қызметінің қажетті шарты болып табылатын коммуникация түрлерінің, деңгейлерінің, нысандарының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын меңгеру; дұрыс қарым-қатынас және өзара іс-қимыл дағдыларын меңгеру; іскерлік коммуникацияны практикалық қолдану мүмкіндіктерін, оның өмірлік ортамен және сөйлеу мінез-құлқымен өзара байланысын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Өнеркәсіптік маркетинг
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты өнеркәсіптік маркетингтің заманауи теориясы мен әдістерін оқып үйрену. Негізгі міндеті өнеркәсіптік кәсіпорынды басқарудың заманауи теориясы мен тәжірибесіндегі өнеркәсіптік маркетингтің рөлін зерттеу, өнеркәсіптік маркетинг немесе ұйымның маркетинг саласындағы тәжірибелік дағдыларды игеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты – тыңдаушыларға нарық жағдайында ұйымның маркетингтік қызметін басқару бойынша білім беру. Маркетингті бәсекелестік орта жағдайында тұтынушыға бағыттай отырып, оның әлеуетін тиімді пайдалану негізінде кәсіпорынның коммерциялық табыстарына қол жеткізу құралы ретінде түсінуге ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Іскери тіл және іскерлік қатынасхаттар
  Несиелер: 2

  Курс Іскерлік шет тілін оқытудың практикалық курсы болып табылады, оның мақсаты бизнес саласында шет тілді-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру және кәсіби қызметтің түрлі салаларында іскерлік хат-хабарларды ресімдеу дағдыларын дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Әлеуметтік-саяси лексика
  Несиелер: 2

  Пән ағылшын тілін тереңірек меңгеруге ықпал етеді. Студенттерді әлеуметтік-саяси лексика ерекшеліктеріне, орыс және ағылшын тілдеріндегі негізгі әлеуметтік-саяси түсініктерге, қоғамдық-саяси лексиканы аударудың негізгі мәселелеріне үйрету.

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • Ағылшын тілі нақты мақсаттары
  Несиелер: 6

  «Ағылшын тілі нақты мақсаттары» курсы «Кеңейтілген» (C1) деңгейіне сәйкес келетін «Жалпы еуропалық құзыреттілікке» сәйкес тілдердік шеберлікті жалпы білім деңгейін көтеруге бағытталған. Бұл кезең бағдарламада қарастырылған салалардағы тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін еркін меңгеруді қамтамасыз ететін сөйлеу іс-әрекетінің төрт түрінде коммуникативтік дағдыларды дамытуға, мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілікке жетуді талап етеді

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • Кәсіби цифровизация модулі
  Несиелер: 2

  Курс заманауи компьютерлік жүйелер мен ақпараттытарату қазіргі заманғы бағдарламалық жасақтамасын қолдануда тәжірибелік дағдыларды меңгеруді, жаңа ақпараттық технологиялардың, жергілікті және ғаламдық желілердің негіздері мен болашақ дамуын білу және оларды салада қолдануды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
  Несиелер: 1

  Курс іскерлік хаттың құрылымдық компоненттерін; ресми және бизнес стильдегі мәтіндер мен құжаттардың семантикалық құрылымын зерттейді және студенттердің тиімді іскерлік коммуникация, келіссөздер, ауызша презентациялар, кездесулер, іскерлік хат алмасу, электронды коммуникациялар жүргізу, заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды ұтымды пайдалану дағдылары мен қабілеттігін қалыптастырады. Курс аясында студенттер бизнес-хаттар мен ресми және бизнес стильдегі мәтін үлгілерін салыстырады және талдайды; сөйлесудің нақты жағдайына сәйкес сөйлеу этикеті формулаларын қолданады; әр түрлі бизнес-хаттар мен құжаттарды құрастыру кезінде электрондық хат-хабарлар және іскерлік хаттар жүргізу ережелерін қолданады..

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • Шешім қабылдау теориясы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты жоғары деңгейде кәсіби қызметті жүзеге асыруға ықпал ететін басқарушылық шешімдерді қабылдау теориясы саласында жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, сондай-ақ ШҚТ негізгі ұғымдарымен танысу, шешімнің ең жақсы нұсқасын таңдаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді берілген уақытта, бюджет шегінде және тапсырыс берушіні (тұтынушыны) қанағаттандыруда белгілі бір жобаны орындау үшін адамдарды, жабдықтарды, материалдарды, қаржы құралдарын және кестелерді үйлестіруге білікті шешім қабылдауға мүмкіндік беретін жобалық менеджменттің мәні мен құралдарымен таныстыру, ұйымды қайта құру және дамыту жобаларын және жаңа өнімді немесе қызметті қалыптастыру жобаларын тиімді басқару үшін қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • Сауда экономикасының негіздері
  Несиелер: 2

  "Сауда экономикасы" пәнін оқытудың мақсаты тауар айналымы экономикасының бастапқы буыны ретінде экономика, коммерциялық қызметті ұйымдастыру, талдау және жоспарлау саласында сауда кәсіпорнының жұмыс істеуінің теориялық негіздерін меңгеру және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • Жарнама және PR
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту мақсаты: студенттердің копирайтинг, дағдарысқа қарсы іс-әрекеттің субъектілері және олардың қызметтері, базалық үдерістер мен технологиялар туралы түсініктердің біртұтас жүйесін қалыптастыру, жоспарлаудың, бағалаудың негізгі дағдыларына, мақсатты аудиториялармен және коммуникациялардың медиаторларымен өзара іс-әрекет жасаудың формалары мен әдістеріне үйрету.

  Селективті тәртіп
  Семестр 7
 • Стратегиялық маркетинг
  Несиелер: 3

  "Стратегиялық маркетинг" пәнін оқу "Маркетинг"мамандығының кәсіби білім беру бағдарламасы аясында негізгі және элективті пәндердің пәнаралық байланыстарын жүйелеу үшін қажет. Бұл пән стратегиялық деңгейде маркетингтік қызметті ұйымдастыруды білуді қамтамасыз етеді. Ол кәсіпорын дамуының базалық және аспаптық стратегияларын әзірлеу үшін маңызды мәні бар стратегиялық қызметті ұйымдастыру негізінде жатқан негізгі идеяларды, әдістерді, құралдарды зерделеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Семестр 7
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқу студенттерге халықаралық маркетинг ерекшелігін түсінуге, халықаралық маркетинг кешенін қалыптастыру бойынша теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды алуға, сыртқы нарықтарға шығудың мақсаттылығы мен тәсілдерін бағалауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Семестр 7
 • Стратегиялық маркетинг
  Несиелер: 3

  "Стратегиялық маркетинг" пәнін оқу "Маркетинг"мамандығының кәсіби білім беру бағдарламасы аясында негізгі және элективті пәндердің пәнаралық байланыстарын жүйелеу үшін қажет. Бұл пән стратегиялық деңгейде маркетингтік қызметті ұйымдастыруды білуді қамтамасыз етеді. Ол кәсіпорын дамуының базалық және аспаптық стратегияларын әзірлеу үшін маңызды мәні бар стратегиялық қызметті ұйымдастыру негізінде жатқан негізгі идеяларды, әдістерді, құралдарды зерделеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Семестр 7
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқу студенттерге халықаралық маркетинг ерекшелігін түсінуге, халықаралық маркетинг кешенін қалыптастыру бойынша теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды алуға, сыртқы нарықтарға шығудың мақсаттылығы мен тәсілдерін бағалауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Семестр 7
 • Арнайы мақсаттарға арналған Тіл
  Несиелер: 4

  Мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында шет тілін кәсіби-бағдарлы оқытуды көздейді. Бағдарлама кәсіби қызметтің күнделікті қарым-қатынасында шет тілін оқытудың және іс жүзінде меңгерудің заманауи тенденциялары мен талаптарын көрсетеді. Курс мамандардың кәсіби мәдениетінарттыруға және оқушылардың коммуникативтік біліктерімен дағдыларын жетілдіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Семестр 7
 • Тауар нарығының инфрақұрылымы
  Несиелер: 3

  Тауар нарығы инфрақұрылым элементтерінің қызмет ету және ұйымдастыру негіздері бойынша теориялық білімдерді мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Семестр 7
 • Бренд-менеджмент
  Несиелер: 3

  Бренд-менеджмент" оқу пәнінің мақсаты жоғары бәсекелестік нарық жағдайында кәсіпорын брендін басқару саласында теориялық білім мен кәсіби дағдыларды игеруде біліктілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Семестр 7
 • Дене шынықтыру
  Несиелер: 6

  "Денешынықтыру" бағдарламасы студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттілігін қалыптастыру және кәсіби қызметке дайындық үшін денсаулықты сақтауды, нығайту дықамтамасыз ететін денешынықтыру құралдарымен әдістерін мақсатты пайдалану қабілеті; болашақ еңбек қызметінде дене жүктемелерін, жүйке-психикалық кернеулерді және қолайсыз факторларды тұрақты ауыстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқу тәжірибесі
  Несиелер: 1

  Оқу тәжірибесі негізгі білім беру бағдарламасының құрамдас бөлігі болып табылады және ол 2 курста өткізіледі. Оқу тәжірибесі кезінде студенттер университетте білім алу процесінде алған өздерінің білімдерін шыңдап бекітеді және алған білімдерін, дағдыларын, қабілеттерін тәжірибеде қолданып жүзеге асырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Өндірістік тәжірибе
  Несиелер: 1

  Өндірістік практиканың мақсаты кәсіби құзыреттілікті бекіту, кәсіби қызмет тәжірибесі мен практикалық дағдыларын меңгеру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Код ON1

  Болжау және жоспарлау саласындағы әлеуметтік білім процестерін реттеуде кәсіби қызметті қалыптастырады

 • Код ON2

  Кәсіпорындағы әлеуметтік-маңызды құбылыстарды, оқиғаларды, процестерді талдайды және бағалайды

 • Код ON3

  Кәсіпорындағы басқарушылық маркетингтік үрдістер мен процедураларды модельдейді

 • Код ON4

  Компанияның даму жоспарларында жоспарланған нәтиже мен жұмсалатын ресурстардың арақатынасын талдайды

 • Код ON5

  Компания өнімдерінің жаңа инновациялық түрлерін әзірлейді

 • Код ON6

  Маркетингтік қызмет саласында терең білімді пайдаланады.

 • Код ON7

  Баламалы нұсқаларды талдайды және қолданыстағы контексті ескере отырып, оңтайлы шешілетін міндетке сәйкес келетін жобалық шешімдерді қабылдайды.

 • Код ON8

  Маркетингтік зерттеулердің пәндік үдерісін қолданады және жобаны орындауда топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру мәселелерінің маңыздылығын түсінеді.

 • Код ON9

  Зерттеу, әзірлеу, жобалау, өндіру, тестілеу, енгізу, пайдалану және басқару, сату, кеңес беру және оқытумен аяқталатын міндеттердің ең кең спектрін орындайды.

 • Код ON10

  Маркетингтік зерттеулер мен деректер қорын әзірлеудің лайықты аспаптық құралдарын таңдау және қолдану дағдыларын пайдаланады.

 • Код ON11

  Кәсіпорында маркетингті басқарудың тиімді жүйесін құру дағдыларын пайдаланады

 • Код ON12

  Компаниялардың маркетингтік стратегияларын әзірлеудің практикалық қызметінде білікті талдайды және болжайды

Top