Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07108 Жылу энергетикасы в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Энергия үнемдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Маманның энергия үнемдеу және әлемдік тәжірибе саласындағы мемлекеттік саясат негізінде отын-энергетикалық ресурстарды (ОЭР) тиімді пайдалану мәселесін қоюға және шешуге дұрыс көзқарасты қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергетика негіздері
  Несиелер: 5

  «Энергетика негіздері» оқу пәнін меңгеру энергетикалық ресурстардың түрлері және оларды электр және жылу энергиясына түрлендіру тәсілдері туралы білімді қалыптастыру болып табылады. Берілген пәнді оқу барысында бакалавр энергетикалық қондырғылардың негізгі типтері және жаңартылатын және қайта жаңартылмайтын энергия көздері негізінде жылу және электр энергиясын алу тәсілдері туралы білім алады, іс-әрекет принциптерін оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика қағидалары
  Несиелер: 3

  Адамдардың қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру үшін ресурстардың шектеулі жағдайында таңдау мәселесін зерттейтін қоғамдық ғылым. Экономикалық теория уақыт өте келе жаңа деректермен толықтырылады және дамытылады, сондықтан оның дамуымен тарихи келешегінде экономикалық ілімдер тарихы сияқты бағыт айналысады. Экономикалық теорияның негізгі міндеті болып жатқан оқиғалардың экономикалық өмірінде шынайылық модель арқылы өзіне нақты экономикаға түсініктеме беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес экономика
  Несиелер: 3

  Нарықтық экономика – еркін кәсіпкерлікке, өндіріс құралдарына меншік түрлерінің алуан түрлілігіне, нарықтық баға белгілеуге, шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы шарттық қатынастарға, субъектілердің шаруашылық қызметіне мемлекеттің шектеулі араласуы принциптеріне негізделген экономикалық жүйе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика I
  Несиелер: 5

  Математика курсы маманның математикалық білімінің негізгі іргетасы болып табылады. Бөлімдер (сызықтық алгебра, векторлық алгебра, Аналитикалық геометрия және математикалық талдау элементтері) қазіргі заманғы талдау әдістерін қамтиды және қолданбалы есептерде математикалық әдістерді қолдануға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді ғылыми тілде сөйлеу мәнерінің негізгі ерекшеліктерімен таныстырады. Курс шеңберінде келесі жанрлардың ерекшеліктері талқыланады: эссе, ғылыми мақала, реферат (сын-пікір), курстық жұмыс, ғылыми баяндама, презентация, баяндама. Студенттерде зерттеудің жазбаша нысандары және академиялық мәтіндер жазу дағдылары жайлы түсінігін қалыптастыру негізгі мақсат болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика II
  Несиелер: 5

  Математика курсы маманның математикалық білімінің негізгі іргетасы болып табылады. Бөлімдер (сызықтық алгебра, векторлық алгебра, Аналитикалық геометрия және математикалық талдау элементтері) қазіргі заманғы талдау әдістерін қамтиды және қолданбалы есептерде математикалық әдістерді қолдануға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік қағаздар
  Несиелер: 3

  "Іскерлік қағаздар" пәні студенттерді ресми құжаттарды жазу негіздеріне үйретуге арналған. Курс бағдарламасы білім алушылардың экономика, сыртқы сауда және қаржылық қызмет саласында түрлі құжаттарды жазу және аудару дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Конструкторлық және технологиялық құжаттамаларды дайындау негіздері
  Несиелер: 6

  Осы пәнді оқу барысында бакалавр кеңістіктің элементтерін жазықтыққа бейнелеу әдістері; бейнелердің көмегімен есептерді шешу тәсілдері; конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің жалпы ережелері; құрастыру сызбасы мен жалпы түрдегі сызбаның мазмұны; параллель проекциялау әдісімен алынған бейнелердің көмегімен есептерді шешу; конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің ережелерін қолдану; құрастыру сызбасын құру, спецификацияны толтыру; эскиздеу; жалпы түрдегі сызбаларды оқу және нақтылау туралы білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 6

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр суреттерді құру тәсілдерін негіздеу және баяндау, сонымен қатар геометриялық сипаттағы есептерді шешу жолдарын зерттеу туралы білім алады. Студенттердің кеңістіктік түсініктерін дамыту; сызбаны құрудың теориялық негіздерін қалыптастыру; студенттерге басқа пәндерді меңгеру үшін қажетті білім мен іскерлікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық термодинамика
  Несиелер: 6

  Жылу энергетикалық және жылу механикалық жабдықтардың сенімді және тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында физикалық-химиялық құбылыстарды талдау үшін термодинамика әдістерін қолдану саласындағы маманды даярлау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 6

  Ғылыми-техникалық пОНгрестің және жаратылыстану ғылымдарының дамуын анықтайтын материя құрылысы, сонда болып жатқан құбылыстар табиғаты туралы терең ойларын қалыптастыру. Физиканың көршілес пәндермен және басқадай нақты табиғи пәндермен байланысы. Жаңа технологиялардың және техниканың жаңа салаларының дамуында және пайда болуында физиканың рөлі. Физиканың дамуына техниканың әсер етуі. Физикалық зерттеудің әдістері: тәжрибе, гипотеза, эксперимент, теория.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Курс заң қызметіндегі құқық және кәсіби этика ұғымдары мен мазмұнын меңгеруге, заңгердің кәсіби қызметінде адамгершілік дау-дамайды шешудің мүмкін жолдарын меңгеруге мүмкіндік береді; кәсіби іс-әрекеттің фактілерін және құбылыстарын этикалық тұрғыдан бағалай білу, нақты өмірлік жағдайларда мінез-құлық ережелері мен нормаларын қолдана білу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Техникалық өлшеу
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында бакалавр жылу энергетикасында қолданылатын температураны, қысым, заттың саны мен шығынын бақылауға арналған техникалық өлшеу түрлендіргіштері мен аспаптарымен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 5

  Химия жалпы теориялық пән. Пән студенттерге заттардың материяның қозғалыстағы бір түрі ретінде қазіргі заманғы ғылыми түсініктерді, заттың екінші түрге айналу жолдарын түсіндіреді. Негізгі химиялық заңдарды білу, химиялық есептеулердің техникасын игеру, химияның ұсынылған мүмкіндіктерін түсіну инженерлік және ғылыми қызметтің әр түрлі салаларында қажетті нәтиже алуды айтарлықтай жылдамдатады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дәстүрлі емес қайта жаңғыртылатын энергия көздері
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр энергияның баламалы көздерімен, дәстүрлі емес энергетикалық қондырғыларды құру және қызмет ету принциптерімен байланысты мәселелерді зерделеуге білім алады; электр энергетикалық және электр техникалық дәстүрлі энергетикалық қондырғыларды құру кезінде техникалық шешімдерді қабылдауды негіздеу біліктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология
  Несиелер: 5

  Экология саласындағы теориялық білімдерді береді, студенттердің экологиялық сауаттылығын арттыруға мүмкіндік береді, экологиялық ойлауды қалыптастырады, сондай-ақ алған білімін кәсіби және өзге де қызмет қолдану қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дәстүрлі емес электр энергетика
  Несиелер: 5

  Пән қайта жаңғыртылатын көздерді сараптауға, олардың аймақтар бойынша жалпы пайдалануын оқытады. Пән сондай-ақ өндірісте, ауыл шаруашылығы мен тұрғын-үй комуналдық шаруашылықта энергия үнемдеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жылумассаалмасу
  Несиелер: 5

  Бұл пән жылу және масса алмасу теориясының негіздерін, білім алушылардың табиғатта, технологиялық үрдістер мен технологиялық қондырғыларда өтетін жылу және масса тасымалдау процестерін түсінуін, қоршаған ортаға техникалық көзқарасты, техникалық ойлау образын үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өміртіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып үйрену студентеердің адам және табиғат тіршілігіне қауіпсіз жағдай жасауға, олардың техникамен өзара әрекеттесуі барысында, бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлар салдарын жою және азайту үшін практикалық дайындығын болжайды. Төтенше жағдайлар қаупі және туындауы кезінде объект персоналын қорғау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты: экономикалық теорияның жалпы негіздерін ашу, шаруашылық жүргізу заңдарын және шаруашылық жүргізуші субъектілердің әр түрлі деңгейлерде рационалды мінез-құлқын оқу, экономикалық дамудың принциптері мен заңдарын анықтау, негізгі экономикалық түсініктер мен санаттарды ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Метрология, жылутехникалық өлшеу, сертификаттау
  Несиелер: 5

  Температураны өлшеу үшін қолданылатын температуралық өлшеу мәселелерін, аспаптарды тексеру және градуирлеу құралдары мен әдістерін, қателіктер ұғымын және оларды бағалауды терең және толық зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Үрдістер мен жылуэнергетикалық есептердегі жылумассаалмасу
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр жылуэнергетикалық және жылумеханикалық жабдықтардың сенімді және тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында идеалды және нақты газ циклдары мен термодинамикалық процестерді талдау мен есептеудің заманауи әдістері үшін термодинамика әдістерін қолдануды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инженерлік экология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында бакалавр экологиялық қауіпсіздігіне сәйкес және оның дамуын, қорғалуын сонымен қатар жылуэнергетикалық және жылуэнергетикалық қондырғылар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың жылу және жылу энергетикалық қондырғыларын жобалау, орнату және пайдалану кезіндегі экологиялық, энергетикалық және ресурс үнемдеуші техникалық саясатты іске асыруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр машиналары
  Несиелер: 5

  Бұл пән тұрақты ток машиналарын, фазалық және қысқа тұйықталған роторы бар асинхронды қозғалтқыштарын, аз қуатты электр машиналарын, автоматика элементтерін, электр энергиясын тарату мен бөлуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән электр энергиясын механикалық энергияға және механикалық энергияның электр энергиясына түрлендіруіне байланысты, сондай-ақ ауыл шаруашылығы мақсатындағы электр жетектерін жобалау бойынша міндеттерді орындауға қабілетті маманды дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Механика
  Несиелер: 5

  Кеңістіктегі денелердің салыстырмалы орын ауыстыруымен байланысты физикалық құбылыстармен танысу, классикалық механиканың ұғымдары, заңдары және әдістері туралы түсініктерді қалыптастыру, физикалық модельдерді құру дағдыларын қалыптастыру, қарапайым практикалық есептерді жүргізу және физикалық есептерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорындардағы жылумассаалмасу қондырғылары
  Несиелер: 5

  Жылмассауалмасу процестерінің фундаменталды заңдары мен әдістерін талдау және есептеу туралы кең және терең білім беру, жылуэнергетикалық құрылғылар мен аппараттардың жылумассаалмасу процестерінің сипаттамаларын анықтаудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сұйық және газ механикасы
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу барысында бакалавр мамандық бойынша практикалық қызметті және арнайы пәндерді одан әрі оқу үшін қажетті гидравлика, гидропневможетектер саласындағы білімнің негіздерін алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Су дайындаудың физика-химиялық тәсілдері
  Несиелер: 5

  Пән оқу барысында бакалавр сулы-химиялық режимді ұйымдастыру мен суды дайындау әдістерін оқыту. Су дайындау қондырғыларының сенімді және тиімді жұмыс істеуіне, қауіпсіз пайдалануына мүмкіндік алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электротехника және электроника
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді микропроцессорлық жүйелер мен электрониканың (ЭиМТ) классификациясымен, негізгі архитектуралармен (ЭиМТ), функциялық тораптармен және процессордың жұмыс істеу принципімен, архитектураны, командалар жүйесін, негізгі перифериялық құрылғылар мен нақты бір кристалды RISC микроконтроллердің ішкі жүйелерімен жұмыс істеу тәртібін оқып үйрену арқылы таныстыру, негізгі теориялық ережелерді бекіту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электротехника
  Несиелер: 5

  Тұрақты ток тізбектерін, бір фазалы және үш фазалы айнымалы ток тізбектерін, трансформаторларды, өлшеу аспаптарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отын жағудың арнайы сұрақтары
  Несиелер: 5

  Бұл пән өнеркәсіптік кәсіпорындардағы энергетикалық қазандықтардың оттықтарында отынды жағу әдістері, газ тәріздес, сұйық және қатты отынды жағудың қазіргі әдістерімен танысу, жағылатын отынның түрі мен сипаттамасына байланысты жанарғы құрылғыларын таңдау және есептеу саласында мамандарды дайындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электротермия
  Несиелер: 5

  Дисциплина дает информацию по классификацию электротехнологического оборудования, проведена классификация электротермических устройств, рассмотрены электрические печи сопротивления: периодического действия, непрерывного действия и плавильные. Рассмотрены материалы, применяемые в электропечестроении.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматика негіздері
  Несиелер: 6

  Бұл пән автоматика және автоматты реттеу жүйелерін құрудың жалпы принциптерін, автоматика элементтері мен жүйелерін таңдау және есептеу әдістерін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматты басқару теориясы
  Несиелер: 6

  Пән автоматты құрылғылар туралы білімді, жұмыс режимдерін басқару құралдары ретінде, электр техникалық және электр энергетикалық объектілердің әртүрлі типтерінің параметрлерін қорғау мен реттеуді қалыптастырады, эксперименталды зерттеу міндеттерін, әртүрлі автоматты құрылғыларды жобалау, сынау және өндіру кезіндегі эксперименттің теориясы мен техникасын оқуды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Энергиямен қамту жүйелері мен көздері
  Несиелер: 6

  Пән бакалаврларға заманауй балама энергия көздерін пайдалануды, олардың құрамы мен сипаттамаларын түсіндіреді; оларды халық шаруашылығындағы әр түрлі технологиялық үрдістерде қолдануды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жылуэнергетикалық жүйелер мен энергияны пайдалану
  Несиелер: 6

  Пән әр түрлі жылу электр станцияларының жалпы ережелерін, құрылымын және қызмет істеу жолын үйретеді, ЖЭО-да электр энергиясын мен жылуды қиюлас өндіру туралы білімдер береді және ЖЭС-тағы жылу қондырғыларының жұмыс істеу принціпі және конструкциялық мағлұмат береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жылумен қамтамасыз ету жүйелері мен көздері
  Несиелер: 6

  Пән студенттерді теориялық білімдермен қамтамасыз етіп, іс жүзінде жылумен қамту жүйелерінің жобалау және құрылымдарын есептеу әдістерімен таныстырып және монтаждау мен пайдалану негіздерін үйретеді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазандық қондырғылары және бу генераторы
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында бакалавр бу қазандары мен басқа буды өндіруші қондырғылардың құрылымдары және жұмыс ережелері туралы, негізгі және көмекші жабдықтарда өтетін жұмыс процесстері туралы білімдерін қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Газбен жабдықтау
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің газбен қамтамасыз етудегі жұмыстарын игере алу мақсатына сәйкес газдың жану құбылысының теориялық негіздері сонымен қатар газ оттықтарының құрылымы және есептеу әдістері арқылы жобалау теориясы мен практикасының негіздері бойынша тұтынушылар жағдайларын жақсарту жұмыстарын жүргізуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясында энергияны үнемдеу
  Несиелер: 5

  Пән отын-энергетикалық кешенінде, өнеркәсіп салаларында, көлікте, аграрлық кәсіпорындарда, тұрмыстық-коммуналдық секторда энергияны үнемдеу және қайталанатын дәстүрлі емес энергия көздерін қолдану жөнінде білімдерін, дағдыларын және бейімділіктерін қалыптастырады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Еңбекті қорғау ғылым ретінде адам еңбегін өмір мен денсаулық үшін қауіпсіздік тұрғысынан оқытады.Пән еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығын және жұмысқа қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ететін заңнамалық актілер, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық және емдеу – алдын алу іс-шаралары мен құралдарының жүйесін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Газ жүйелері мен қондырғылар
  Несиелер: 5

  Пәнді газ жүйелері мен қондырғыларының құрамын, арналуын, жіктелуін және де жұмыс істеу принципін оқытады. Құбыр төсеу, құбыр төсеу орындарын таңдау әдістерін және газ реттеу тіректерінің арналымын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сорғыштармен жылу қозғалтқыштары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында бакалавр сорғылардың, сығымдағыштардың, желдеткіштердің, булық және газдық турбиналар мен қондырғылар, іштей және сыртгай жанатын қозғалтқыштардың негізгі термодинамикалық және газды динамикалық жұмыс істеу принциптерімен студенттерді таныстыру; жылулық қозғалтқыштар мен сығымдағыштардың жұмыстық сшіаттамаларының ерекшеліктерін талдауды және жылуэнергетикалық жүйелердің тиімділігіне олардың ықпал ету бағасын беруді игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электр қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында бакалавр еңбекті қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету сұрақтарын оқып үйренуге жүйелік көзқарасты пайдаланудың қажеттігін көрсету, еңбекті қорғау және қауіпісіздік нормаларын көрсететеін нормативтік және құқықтық актілерді пайдалану, сонымен бірге олардың орындалуына бақылау жасау;адамның функционалдық және психофизиологиялық мүмкіндіктерді қарым қатынастары туралы және оның өндіріс ортасымен бірге екендігі түсінік беру; технологиялық процестерде және жұмыс орындарындағы қауіпті азайту және жою бойынша жүргізілетін шаралармен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіп орындарының қазандық қондырғылары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында бакалавр заманауй өндірістік қазан қондырғыларын және де ЖЭО-ның өндірістік технология агрегаттарымен және өндірістік кәсіпорындардың жұйесімен жұмыс істеуін қарастырады. Қазан қондырғыларының жану жұмыс процестеріде судың қайнауы, судың қызуын, ауаны және жанар жағар майдың физикалық сипатын қарауға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бу және газ турбиналары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында бакалавр студенттердің бу және газ трубиналары бар энергия өндіру жүйелерін тиімдлеу және үлгілеу әдістерін , жылулық сүлбелері мен қондырғыларын таңдау , жылулық есептерін өткізу, сынау мен пайдаланып қолдану білімдерінің қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылумен қамтамасыз ету жүйесін жобалау
  Несиелер: 6

  Пән жылуэнергетиканың негіздерін, нақты газдардың негізгі термодинамикалық процестері мен бу қайратты қондырғының жұмыс айналымы туралы түсініктерді, жылутасығыш түрін және жылумен жабдықтау жүйесін таңдау тәсілдерін игерген, сонымен қатар жылу көздерінің жылулық сұлбасын және жылулық жүктемелерді есептеу әдістерін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Казан құрылғыларының автоматты реттеу жүйесін құру
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында бакалавр - қазандық құрылғыларының автоматты реттеу жүйесін құру, автоматтандырудың сұлбаларын талдау, қазандық құрылғыларының статистикалық және динамикалық сипаттамаларын оқып-үйрену, автоматтық реттеу жүйесін есептеу мен реттеу әдістерін үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инновациялық қаржылық талдау
  Несиелер: 6

  Инновациялық қаржылық талдау - мүдделі тараптардың басшылық, инвестициялық және басқа да шешімдерді қабылдау мақсатында ұйымның қаржылық жағдайының және қаржылық көрсеткіштерінің негізгі көрсеткіштерін зерттеу. Қаржылық талдау - кеңірек терминдердің бір бөлігі: кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдау және экономикалық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Энергия үнемдегіш дербес энергетика
  Несиелер: 6

  Пән бакалаврларға заманауй балама энергия көздерін пайдалануды, оларды құрастыру мен экономикалық тиімділігін; оларды өндірісте әр түрлі технологиялық үрдістерде қолдануды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ойлау мәдениеті мен ой-өрісі кең жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық негіздерді білу және түсіну

 • Код ON2

  Экономикалық заңдардың іс-әрекетін түсіну, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормаларды, адамгершілік даму ережелерін қолдану; академиялық хат жанрларының негізгі белгілерін, эсселер мен ғылыми мақалаларды талдау;

 • Код ON3

  Жылуды өндіру, тарату және тұтыну жүйелері жабдықтары мен қондырғыларының жұмыс тәртібін, арналуын, құрылымдық ерекшеліктерін және техникалық сипаттамаларын білу

 • Код ON4

  Жылуды өндіру, тарату және тұтыну кешендері мен энергетикалық қондырғыларын, бу және су қыздыру қазандарының жұмыс істеу қағидасын түсіну

 • Код ON5

  Электр-, жылу-, сумен жабдықтауда электр құралдары мен энергия үнемдеу технологияларын, автоматтандырылған жылу техникалық үрдістерді меңгеру

 • Код ON6

  Кәсіптік құзіреттілікке байланысты тапсырмаларды талдап шешуге ақпараттық технологияларды пайдалану

 • Код ON7

  Әртүрлі салаларда білімнің интеграциялануы үшін жаңа білім мен рәсімдерді жетілдіру үшін ғылыми-зерттеу және инновациялық іс-шараларды жүргізу

 • Код ON8

  Жылуды өндіру, тарату және тұтынуда жылу техникалық қондырғылар мен технологиялық жабдықтарды тиімді пайдалану тәсілдерін меңгеру

 • Код ON9

  Жылуды өндіру, тарату және тұтынуда машиналар мен жабдықтардың тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін нысандарды энергиямен қамтамасыз ету жүйелерінде заманауй технологиялар мен техникалық құралдарды қолдану

 • Код ON10

  Технологиялық үрдістердің параметрлерін өндірістік бақылау, дайын өнім мен көрсетілетін қызмет сапасын бақылауды іске асыру

 • Код ON11

  Энергетикалық қондырғыларды жетілдіруге байланысты рационализаторлық ұсыныстар мен өнертабыстарды қарастырады, қабылданған ұсыныстардың енгізуді ұйымдастырып қорытынды жасайды

 • Код ON12

  Энергетикалық қондырғыларды, әр түрлі мақсаттағы бу және ыстық су қазандары және жылу желілерін іске қосу, қызмет көрсету және тұрақты жұмысын қамтамасыз ету

 • Код ON13

  Стратегиялық жоспарлауда, жұмыстарды бағалауда, жағдайды талдауда практикалық және танымдық дағдыларды қолдану

Top