Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01302 Бастауыш білім (1ж) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • ОН 1 - полимәдени және полилингвалды ортада кәсіби және әлеуметтік өзара іс-қимыл жасау үшін үш тілде заманауи коммуникативтік технологияларды қолданады, мәдениетаралық өзара іс-қимыл процесінде мәдениеттің әртүрлілігін талдай және есепке ала алады;
  • ОН 2 - бала туралы қазіргі заманғы білімді біріктіреді, кәсіби этика нормаларын қолданады, басқару қызметінің психологиялық шарттары мен ерекшеліктерін талдайды; басқару кіші жүйесінің жай-күйі мен өзгерістерін диагностикалайды және болжайды;
  • ОН 3 – өз қызметінің басымдықтарын тәжірибеде анықтауға және іске асыруға, ғылыми зерттеу тақырыбы аясында тәжірибелік жұмыстарды жүргізуге қабілетті;
  • ОН 4 - білім алушылардың білім беру нәтижелерінің мониторингі бағдарламаларын әзірлеуге қабілетті, бірнеше ұйымдардың ресурстарын пайдалана отырып, кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асырудың желілік нысанын ұйымдастыру дағдыларын меңгерген;
  • ОН 5 - білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша бастауыш мектеп педагогикасы мен ғылымының өзекті мәселелерін бағалайды, арнайы ғылыми білім және зерттеу нәтижелері негізінде педагогикалық қызметті жобалауға қабілетті;
  • ОН 6 – жүйелілік тұғыр негізінде проблемалық жағдаяттарға сын тұрғысынан талдаулар жасайды, әрекет стратегиясын жасайды, мектептің білім беру қызметін жүргізеді және бақылау жасайды;
  • ОН 7 – қалыптасқан стереотипті жеңу қабілетін бағалайды, кәсіби тұрғыдан өзін-өзі дамытуға қажет болатын жаңа білім алуға дайын болуды көрсетіп береді;
  • ОН 8 – инновациялық әдістерді қолдана отырып, білімалушылардың бірлескен, дара оқу және тәрбиелік әрекеттерін ұйымдастырудың тиімді формалары мен технологияларын жобалайды және қолданады;
  • ОН 9 – зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми жарияланымдарға сараптама жасайды, педагогика, психология мен әдістеме аясындағы жаңа ғылыми зерттеулердің нәтижелерін оқу үдерісіне енгізеді;
  • ОН 10 – теориялық және әдіснамалық талдау біліктерін қолданады, болжамдау және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолданады, сондай-ақ зерттеушілік және практикалық міндеттерді шешу үшін мамандық бойынша және пәнаралық білімдерді синтездейді.
Top