Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01416 Көркем білім, графика және жобалау в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • отандық нормативтік-құқықтық актілерге және көркем білім беру саласындағы халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, өзінің педагогикалық қызметінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінің заманауи тенденцияларын қолданады.;
  • көркем білім беру теориясы мен әдіснамасы саласында біртұтас және жүйелі білімдерге ие, сонымен қатар көркем білім беру саласына арт-жобаларды бейімдеу әдістері мен тәсілдерін қоса алғанда, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістеріне ие;
  • ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайық өзіндік бірегей зерттеулермен үлес қоса отырып, көркем білім беру саласындағы пәнаралық сипаттағы жаңа және күрделі идеяларды сыни талдайды, бағалайды және синтездейді;
  • академиялық жазудың, сондай-ақ әріптестерге, ғылыми қоғамдастыққа және кең жұртшылыққа көркем білім берудің теориясы мен әдіснамасы саласындағы өз жетістіктерін сауатты таныстырудың шеберлігі мен дағдыларын көрсетеді;
  • көркем білім беру арқылы материалдық және материалдық емес мәдени мұраны зерттеу, сақтау және жылжыту үрдістері, негізгі тәсілдерімен таныс, өнердің әр түрлілігін зерттеу мен талдаудың әртүрлі әдістерін қолданады;
  • көркем білім беру және онымен байланысты гуманитарлық ғылымдар (өнер семиотикасы, өнер тарихы мен теориясы және мн) саласындағы ғылыми, шығармашылық, білім беру және әлеуметтік міндеттерді саралайды және шешеді.барлық кәсіби функцияларды толыққанды іске асырумен байланысты;
  • білім мәдениетіне негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіби контекстінде ілгерілеуіне жәрдемдеседі;
  • өзінің педагогикалық және ғылыми қызметінің шеңберінде өмір бойы өз білімін жетілдіру қабілетін, сондай-ақ өз студенттерінің аналитикалық даму траекториясын құру қабілетін көрсетеді.
Top