Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D08101 Агрономия в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Агрономия саласындағы ғылым, білім және өндіріс қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін бере отырып, кәсіптік және ғылыми құзыреттіліктері мен оларды практикалық және ғылыми қызметте іске асыру дағдылары бар бәсекеге қабілетті, құзыретті ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D131 Өсімдік шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 8D081 Агрономия
 • Дәнді және техникалық дақылдар селекциясының теориялық және әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылық дақылдардың тұрақты-лығын селекциялық арттыру перспективасы мен стресс кезінде өнімді үрдістің реттелуін оқып-үйренуді, биологияның негізгі әдістері бойынша Анықтамалық әдебиет пен мәліметтер қорын табу және пайдалануды; өндірісте жаңа сорттар мен гибридтерді пайдалануды; өнімділікті ынталан-дыратын белгілер мен қасиеттердің корреляци-ялық және функционалдық өзара байланысын, вегетациялық кезеңнің ұзақтығын және өсімдік-тердің төзімділігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ресурс қорғаушы егіншілік
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығы өнімдерін өсірудің ресурс үнемдеуші техноло-гияларын, агрономиядағы инновацияны жинау, өңдеу және тарату үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалануды, алынған мәліметтерді талдау және шаруашылықтың топырақ-климаттық жағдайларына байланысты ресур-сациялық технологияларды әзірлеу қабілетін қалыптастыруды үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән жер биосферасын танымның философиялық негізін қалауда, табиғатта және өсіру жағдайында биологиялық жүйелердің даму динамикасының диалектикалық талдаулары мен қорытуында қалыптасады. Бағдарлама ғылыми зерттеулер саласына флора мен фаунаның өзара іс-қимыл заңдарын, агрономиядағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жобалаудың тұжырымдамалық негіздерін, өсіру жағдайларына байланысты зерттеу объектісінің сандық және сапалық белгілері мен қасиеттерінің өзгергіштігін, шығармашылық қызметке алғышарттардың бекітілуіне ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Ғылыми контекст шеңберінде академиялық хат, реферат және аннотация ерекшеліктері оқытылады. Докторанттар ғылыми-зерттеу жұмысының, ғылыми мақаланың мәтінін жасау жән ерәсімдеу, дәйек сөздің ережелерін қолдану, ғылыми-зерттеу тақырыбына презентация-баяндаманы қалыптастыру дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Астық және басқа өнім сапасын зерттеудің заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пән өсімдік шаруашылығы өнімінің сәйкестігін растау және стандарттау бойынша білімін, дақылдар, өсімдіктер түрлері, сорттары бойынша астықтың морфологиялық және анатомиялық сипаттамасын, өсімдік шаруашылығы өнімінің сапасын бағалау әдістерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Себу өнімділігі мен өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын басқару
  Несиелер: 5

  Пән өнімді өндіру және пайдалану кезінде қажетті сапа деңгейін орнату, Қамтамасыз ету және қолдау, реттелмейтін және реттелетін фак-торларды есептеу әдістерін, әр түрлі аймақтардың биоклиматтық жағдайларын бағалауды, дәнді және техникалық дақылдардың өнімділігін басқару үшін операциялық технологияларды әзір-леуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өсімдіктердің генетикалық ресурстары
  Несиелер: 5

  Пән өсімдік әртүрлілігінің генетикалық байлығы, олардың жіктелуі және таралу принциптері, оны практикалық пайдалану мүмкіндіктері, мәдени өсімдіктердің генетикалық ресурстарын сақтау жағдайы, ғаламдық мәселелері және болашағы бойынша білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәстүрлі емес және аз таралған дақылдарды өндірудің ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Пән дәстүрлі және аз таралған дақылдарды өсіру бойынша білімді бекіту үшін қажетті теориялық және практикалық білімнің негізгі көлемін береді; жаңа сорттарды құру әдістері, селекцияның бағыттары, селекциялық бағалау туралы, сондай-ақ агрономиядағы тұқым шаруашылығы қызметінің ерекшеліктері туралы қажетті ақпа-ратты береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шабындық шаруашылығының ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән тараулар қалыптастырады – шалғынды шабындықтағы өсімдіктердің азықтық мәнін, олардан азықтық бірліктерді және қорытылған протеинді алу, биологиялық, морфологиялық ерекшеліктері, азыққа және тұқымға өсіру техно-логиясы, Әр түрлі жем түрлерінің өндірісін арт-тыру шабындықтар мен жайылымдардың өнімділігін арттыру, оларды тиімді пайдалану бо-лып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өсімдіктердің өсуі мен дамуының физиологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән негізгі физиологиялық процестердің ерек-шеліктері мен механизмдерін: фотосинтез, тыныс алу, су алмасу, минералды тамақтану, мәдени өсімдіктердің өсу және даму заңдылықтарын, олардың сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына төзімділігін, өсімдіктердегі физиологиялық процестердің бұзылу себептерін және оларды еңсеру тәсілдерін; ауыл шаруашылық өсімдіктерінің өнімділігін арттыру тәсілдерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өсімдік қорғаудың инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылық өндірісі жағдайында өсімдіктерді қорғау құралдарын қолданудың са-пасын бақылаудың заманауи әдістері мен құралдарын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интеграцияланған қорғау тәсілдерінің ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Пән зиянды организмдермен күресу жүйесі мен әдістерін, өсімдіктерді қорғаудың агротехникалық, биологиялық, химиялық және басқа да құралдарын пайдалануды, зиянды организмдермен күресу әдістері мен құралдарын, әр дақыл үшін өсімдіктерді қорғаудың әртүрлі әдістерін біріктіруге негізделген шаралар жүйесін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON6

  Өз білімін кең жұртшылыққа насихаттау және органикалық өнім алуға бағытталған ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғаудың қазіргі заманғы интеграцияланған әдістерін ілгерілетуге жәрдемдесу.

 • Код ON3

  Қазіргі инновациялық технологияларды зерттеу саласын жүйелі түсінуді көрсету, мал шаруашылығы үшін қуатты жемшөп базасын құру және өнімділігін арттыруға бағытталған ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруді зерттеу дағдылары мен әдістерін меңгеру.

 • Код ON7

  Егін шаруашылығында өндірістік үдерістерді орындауды ұйымдастыру, жаппай және жеке іріктеу жүргізу; сорттық Егістерге құжаттаманы ресімдеу; сорттық ауыстыруды және сорттық жаңартуды жоспарлау

 • Код ON4

  Эксперименттерде жүзеге асырылған жетістіктерді ойлау, жобалау, енгізу және бейімдеу және өсімдік шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясына өзіндік ерекше идеялармен үлес қосу қабілетін көрсету

 • Код ON10

  Нақты шаруашылық пен агроценоздың ауыспалы айналымындағы орнын ескере отырып, негізгі өсірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін болжау және болжау.

 • Код ON8

  Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын нақты топырақтық-климаттық жағдайлар мен егіншілікті интенсификациялау деңгейі үшін олардың биологиялық және морфологиялық ерекшеліктерін ескере отырып таңдау.

 • Код ON11

  Ауыл шаруашылығы дақылдарының, шабындықтар мен жайылымдардың өнімділігін арттыру үшін олардың сапалық және сандық талдауын жүзеге асыра отырып, әртүрлі теріс процестер мен құбылыстарды болжау үшін үлгілерді жасау және пайдалану әдістемесі бойынша дағдыларды енгізу және пайдалану.

 • Код ON2

  Заманауи теориялар мен әдістер негізінде дербес ғылыми зерттеу жүргізу, зерттеу ақпаратын талдау және өңдеу

 • Код ON1

  Ана және шет тілінде ғылыми коммуникацияны жүзеге асыру, өзінің зерттеу нәтижелерін ұлттық және халықаралық деңгейде жариялау

 • Код ON5

  Өсімдіктерді қорғаудың жаңа экологиялық қауіпсіз технологияларын, зиянкестер мен ауруларға төзімді далалық және жемдік дақылдардың жоғары өнімді перспективалы сорттарын бағалау және енгізу.

 • Код ON9

  Өңірдің нақты аймақтық топырақ-климаттық жағдайларын ескере отырып, сапалы, экологиялық қауіпсіз өсімдік шаруашылығы өнімдерін өсіру технологиясы, шабындықтар мен жайылымдардың өнімділігін арттыру бойынша алған білімдерін пайдалану.

Top