Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08601 IT-технологияларын пайдалана отырып су ресурстарын басқару в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Гидрологиялық есептеулердің статистикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Орташа айлық шығындарды анықтаудың заманауи әдістері: судың жылдық және жыл ішіндегі ағынын анықтау, сондай-ақ жер үсті және жер асты ағындарының су шығынының статистикалық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су шаруашылығында алыстан бақылауды және геоақпараттық жүйені пайдалану
  Несиелер: 5

  Ауыл, орман және су шаруашылығында ГАЖ қолдану арқылы аналитикалық және модельдеуші операциялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қоршаған ортаның алыстан бақылау
  Несиелер: 5

  түсіру аппаратурасының түрлі түрлерімен жабдықталған жер үсті, авиациялық және ғарыш құралдарымен жер бетін бақылау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Педагогикалық ғылымды және оның адам ғылымы жүйесіндегі орны, білім берудің қазіргі заманғы парадигмасы, Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесі, білім беру және маманның жеке басын қалыптастыру және білім берудегі басшылықты қарастырады. Педагогикалық ғылымның әдістемесі, білім беру әдістері мен формалары туралы мәлімет беріледі. Оқытушының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігін ашуға ықпалы. Пән оқыту теориясы, білім мазмұны, оқу үдерісін ұйымдастыру, СӨЖ ұйымдастыру білімдерді қалыптастырады. Жаңа білім беру технологиялары, оқыту материалдарын құрастыру технологиясы туралы ұғымдарды қалыптастырады. Ғылыми жұмыс теориясы, СҒЗЖ туралы білімдерін дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік-геодезиялық және геоинформациялық бағдармалар
  Несиелер: 5

  деректерді жинауға, сақтауға, өңдеуге, көрсетуге және таратуға, сондай-ақ олардың негізінде кеңістіктік-үйлестірілген объектілер мен құбылыстар туралы жаңа ақпарат пен білім алуға арналған қосымшаларды қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - болашақ магистрдың кәсіби қызметінде ағылшын тілін белсенді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете білу. Магистранттың дағдыларын дамытудағы негізгі принциптер: - ғылыми ақпарат алу және беру үшін мамандық бойынша ағылшын тіліндегі әдебиеттерді оқу; - аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі алынған ақпаратты тіркеу; - магистрлік мамандығына және ғылыми жұмысына байланысты тақырыптар бойынша ағылшын тілінде әңгіме жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салалық және кешендік мақсаттағы гидротехникалық құрылымдар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында құрылымдарды жобалау әдістерін, фильтрация теориясының негіздерін, гидротехникалық құрылымдардың табанында пайда арынды фильтрацияны гидромеханикалық әдіспен есептеулерін, өзендік су тораптарын орналастыруды және су қойманы салғанда территорияны су басудан қорғайтын құрылымдарды жобалау әдістерін игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Білім алушылардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады. Сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Ғылымға және ғалымдарға қажеттілік күшейіп отырған қазіргі заманда бұл пәнді зерттеу қоғам үшін де, жас ізденуші үшін де аса маңызды. Арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылықтары және ғылымның білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметтік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның қоғам дамуындағы рөлі туралы білім қа��ыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 7

  Жобаларды басқару әдістерінің даму тарихымен таныстырады; жобаның тұжырымдамасын әзірлеу, оны құрылымдау және бағалау бойынша шешімдер қабылдаудың әдістемелік тәсілдерін зерттейді; жобаның өмірлік циклінің түрлі сатыларында жоба менеджерінің рөлін және функцияларын меңгеру; жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық нысандары және оларды әзірлеу, оңтайландыру әдістерімен таныстырады.Нарық жағдайында агро өнеркәсіптік кешеннің сферасы жүйесінде білім алушыларды даярлау. Экономикалық ойлау, кәсіпкерлік қабілетті, нарықта өзінің орнын табу, өз ісін ашу, жеке кәсіпорын ұйымдастыру және тиімді басқару іскерлігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гидравликалық процесстерді моделдеу
  Несиелер: 6

  Модельдеудің мәні кіші немесе үлкен масштабтағы модельде осы құбылысты зерттеуге мүмкіндік беретін табиғи орын алатын гидравликалық құбылыс құрылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Су ресурстары және суды пайдалануды ғылыми зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Су ресурстарын басқару саласындағы теориялық және эксперименттік зерттеулердің әдіснамасы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қалалық гидрология және гидрологиялық моделдеу
  Несиелер: 6

  Гидрологиялық моделдеу-гидрологиялық циклдің бір бөлігін оңайлатылған, дерексіз ұсыну. Гидрологиялық модельдер негізінен болжау үшін, сондай-ақ гидрологиялық процестерді түсіну үшін қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді. Курс заманауи іскерлік адамның қызметінде этикет туралы, менеджердің коммуникативті құзыреттілігі, басқарушылық қызметтегі эмоционалды және ерікті күйлері туралы және қызметті басқара білу туралы қабылеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сумен қамтамасыз ету және суды әкету
  Несиелер: 6

  Сумен қамтамасыз ету және суды әкету - бұл сумен қамтамасыз ету және канализацияның ең тиімді жүйелері мен схемалары, жер үсті және жер асты су көздерінен су тарту құрылымын жіктеу, су құбырларын жобалау және зерттеу, су жүргізу және су әкету сорғы станцияларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Конфликтология
  Несиелер: 4

  Қайшылықтарды басқарудың негізгі категорияларын, қайшылықтар типологиясын, қайшылықтарды басқару технологияларын қарастырады. Қайшылықтар кезіндегі тұлғаның мінез-құлқы теориясы, қайшйлйқтар кезіндегі тиімді қарым-қатынас және ұтымды мінез-құлық технологиялары. Қайшылықтарды шешу үшін келіссөздер психологиясы, қайшылықтарды реттеу технологиясы ретінде медиация туралы түсінік қалыптастырады. Қоғамдағы қайшылықтар, ұйымдардағы қайшылықтар, қайшылықтар мен стресс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экологиялық химия және қоршаған ортаның микробиологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - магистранттарды биологиялық және шикізат ресурстарын ұтымды пайдаланудың жаңа технологиясы, биологиялық және шикізат ресурстарын талдау және оларды ауыл шаруашылығында пайдалану туралы ақпаратпен қамтамасыз ету. Табиғи ресурстардың жіктелуі. Қазақстанның шикізатының таралу ерекшеліктері, олардың қорлары және даму перспективалары. Табиғи ресурстарды пайдаланудың қазіргі заманғы технологиялары: биотехнология, минералды шикізатты өңдеудің аз қалдықсыз технологиялары, оларды қайта өңдеу, химиялық, металлургия өнеркәсібіндегі тұйық циклдар және су ресурстарын пайдалану. Шикізатты қолданудың дәстүрлі емес әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Трансшекаралық өзендердің су сапасы және су ресурстарын басқару
  Несиелер: 6

  Орталық Азиядағы су ресурстарын басқару және трансшекаралық су ынтымақтастығын жетілдіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Су ресурстарын бірігіп басқару
  Несиелер: 5

  СРББ қағидаттары, жоспарлау және ұлттық жоспары. Су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамаларын жетілдіру және үйлестіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Су ресурстарын басқару және моделдеу
  Несиелер: 5

  Картографиялау су ресурстарын жүйелі модельдеу ретінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес шешімдерін модельдеу
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында ізденуші, шешім қабылдау процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау жүргізуге, шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу алгоритмдерді шығару қабілеттілігін меңгереді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Су және ауылшаруашылығы саласындағы жоспарлау
  Несиелер: 6

  Су және ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлаудың ғылыми негіздері мен әдіснамалық принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON7

  Геоақпараттық технологияларды қолдана отырып, ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау сапасының көрсеткіштерін талдау, себептер мен салдарлардың алдын алу және жою жөнінде шешімдер қабылдау қабілеті

 • Код ON9

  Бағдарламалау, математикалық модельдеу, талдау және синтез бағытында білімді меңгеру, су ресурстарын пайдалану, қорғау және басқару саласындағы теориялық білім деңгейін үнемі жетілдіруге ұмтылу

 • Код ON3

  Ғылыми экспериментті және модельдеуді ұйымдастыру саласындағы ғылыми-зерттеу қызметінің қазіргі заманғы бағыттарын білу. Алынған нәтижелерді талдай білу

 • Код ON6

  Су ресурстарын басқарудың экономикалық тиімді және экологиялық қауіпсіз тәсілдерін таңдау қабілеті

 • Код ON12

  Су ресурстары менеджментін жетілдіру бойынша ұсынылған магистрлік диссертацияны өз бетінше рәсімдеу және қорғау

 • Код ON2

  Интернационалдық ортада кәсіби әңгіме жүргізу қабілеті, кең ауқымды ғылыми-техникалық және педагогикалық мәселелер бойынша сұхбатты қолдана білу

 • Код ON8

  Жеке қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша мобильді сервистер

 • Код ON5

  Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, су объектілерінің мониторингін ұйымдастыру, нәтижелерді талдау, су объектілерінің сапасын жақсарту үшін іс-шаралар дайындау қабілеті

 • Код ON4

  Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу кезінде көшбасшылық қасиеттерді көрсете білу қабілеті, бизнес-шешімдерді моделдеу кезінде іскерлік қасиеттерін көрсете білу қабілеті, кәсіпкерлік қызметті тиімді басқара білу

 • Код ON11

  Ғылыми кеңесшінің басшылығымен ғылыми зерттеулер нәтижелерінің зертханалық және тәжірибелік сынақтарын жүргізу

 • Код ON10

  Бекітілген магистранттың жеке жұмыс жоспарына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

 • Код ON1

  Ғылым философиясы, психология және педагогика мәселелерінде ой-өрісін көрсету, оқытудың заманауи әдістемесін қолдану қабілеті

Top