Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B01531 Білім берудегі ақпараттық технологиялар в Павлодар педагогикалық университеті

 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Кәсіби қызмет және педагог тұлға. Педагогикалық мамандықтың жалпы сипаттамасы. Педагогикалық мамандықтың пайда болуы және дамуы. Қазіргі қоғамдағы педагогикалық қызметтің әлеуметтік маңызы. Педагогтың Әлеуметтік және кәсіби негізделген функциялары. Педагогикалық қызметі: оның мәні мен құндылықтық сипаттамалары.Педагогикалық іс-әрекет мамандық ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам физиологиясы және психологиясы
  Несиелер: 5

  Жас ерекшелік физиологиясының пәні мен мазмұны, оның оқу үдерісін ұйымдастырудағы рөлі мен маңызы. Онтогенездегі адамның өсу және даму заңдылықтары. Тұлғаның жас ерекшелік дамуының заңдылықтары. Психиканың табиғаты туралы түсініктерді дамыту. Қызметтің психологиялық талдауы. Жеке тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктері. Жас кезеңіндегі тұлғаның психикалық даму ерекшеліктері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік: тұжырымдамасы, мәні, негізгі түрлері және ұйымдық формалары. Бизнестегі бизнес-жоспарлау. Бизнестегі тәуекелдер. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Бизнестегі кадрлар. Іскерлік операцияларды ұйымдастыру. Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерліктің мәдениеті мен этикасы. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және өмір қызметінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Экология негіздері. Экожүйелер тұжырымдамасы. Адам және биосфера. Ластанудың негізгі түрлері. Атмосфераны, гидросфераны, литосфераны сақтау. Экологиялық бақылаудың объекті ретінде әлеуметтік-табиғи экожүйе. Экологиялық қауіпсіздік, тіршілік қауіпсіздігі, биосфера ластанудың көздері және деңгейлері, мониторинг негіздері, экологиядағы математикалық модельдері, сонымен қатар экологиялық менеджмент пен экологиялық құқық. Еңбек қауіпсіздігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру және Мәңгілік ел құндылықтары
  Несиелер: 5

  Мамандық бойынша мамандарды даярлауда жас ұрпақтың рухани тәрбиесі маңызды рөл атқарады. Қазақстанның болашағы білімді және рухани тәрбиелеген жастарға мұқтаж. «Рухани Жаңғыру» және «Мәңгілік Ел» бағдарламаларының арқасында мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту мамандарды даярлауда үлкен маңызға ие, өйткені бұл жүйелі түрде қазақ халқының рухани мәдениетін дамыту, оның негізгі бөлімдері мәдениеттің этикалық параметрлерін сақтаудағы рухани мәдениеттің рөлін көрсетеді. Пәннің мақсаты - тиісті пәндерден (философия, тарих, дін, археология және т.б.) материалдарды тарту арқылы рухани мәдениетті кешенді, ғылыми және интеграциялық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелер негізі
  Несиелер: 3

  Ақпараттық үрдістің құрылымы. Ақпараттық процестер мен объектілердің формалды сипаттамасы. Негіздері жүйелік талдау және ақпараттық жүйелерді синтездеу Ақпараттық жүйелерді ұйымдастыру процестер. Ақпараттық жүйенің есептерін қою және Алгоритмдеу кезіндегі жүйелік талдау. Ақпараттық жүйелердің тұжырымдамалық моделі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритм теориясы және математикалық логика
  Несиелер: 4

  Алгоритм. Орындаушы, Орындаушы командаларының жүйесі. Алгоритмді ауызша түрде ұсыну. Алгоритмдер мен деректер құрылымының негізгі теориялық түсініктері. Алгоритмдердің негізгі кластары, оларда қолданылатын деректер құрылымдары және есептерді шешудің жалпы схемалары туралы Білім және түсінік. Алгоритмдер мен бағдарламалардың күрделілігін талдауды ұсыну. Абстрактілі автоматтар. Алгоритм түсінігі, түрлері және ұсыну тәсілдері, есептеу, модельдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде. Орта білім мазмұнын жаңартудың нормативтік-құқықтық базасы. Жаңартылған білім беру мазмұнының білім беру кеңістігі. Тәрбиенің әлеуметтік шарттылығы. "Мәңгілік Ел". Оқытудың мәні. Оқу материалы мазмұнының шиыршық пішінділігі. Мақсат қою. Жаңа жоспарлау форматы. Оқытудағы бағалау: тұжырымдама және механизм. Жаңа сабақ форматы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискреттік математика
  Несиелер: 3

  Дискретті математиканың негізгі ұғымдары; нұсқаларды таңдауды ұйымдастыру. Алгебра Булева. Булелік алгебраның қасиеттері мен заңдары. Кесте ақиқаттық. ДНФ, КҚФ, СДНФ, СКНФ. Жиындар теориясының негізгі ұғымдары, алгебралық құрылымдар. Графтар теориясының негізгі ұғымдары, графтар теориясының қарапайым алгоритмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Деректер құрылымы, базалық Алгоритмдер, алгоритмдік және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологиясы. Ақпараттық процестерді ұйымдастыру негіздері. Алгоритмдер мен бағдарламаларды әзірлеудің заманауи әдістері мен құралдары, құрылымдық және объектілі-бағытталған бағдарламалау тәсілдері, бағдарламалар мен бағдарламалық жүйелерді жобалау, жөндеу, сынау және құжаттау тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Коммуникативті-дискурстық аспектідегі қазақ (орыс) тілі, мамандық негіздері, іскери коммуникация мәдениеті. Ғылыми мәтіндермен жұмыс және көпшілік бұқара алдында сөйлеуге арналған қазақ тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі. Көпмәдениетті ортада кәсіби әрекетті ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Латын графикасы мен орфографиясы
  Несиелер: 3

  Латын графикасының шығу тарихы, қолданылу ерекшеліктері. Латын графикасының 1929-1940 жылдардағы жобалары. Қазіргі қазақ тіліндегі латын жазуының әліпбилік құрамы. Латын әліпбиіндегі төл дыбыстардың таңбалану ерекшеліктері. Латын негізді қазақ жазуының емле ережелері. Шеттен енген сөздердің жазылу ерекшеліктері.Түбір сөздердің, қосымшалардың жазылуы. Бас әріптің қолданылуы. Сөздердің бірге және бөлек жазылуы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпарат теориясы
  Несиелер: 3

  Автоматтандырылған жүйелердегі ақпараттық айналым кезеңдері. Ақпаратты өлшеу. Арна арқылы кедергісіз ақпарат беру. Шеннонның кодтау теоремасы кедергісіз дискретті арна үшін. Арнадағы арнадағы ақпаратты беру. Сигналды түрлендіру. Сандық деректерді қысу әдістері. Ақпаратты ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 3

  Деректер қорының негізгі ұғымдары: реляциялық деректер қоры, өріс, жазба, индекс, бастапқы кілт. Деректер базасын әзірлеу: деректер қорын басқару жүйесі, деректер базасындағы деректер түрлері, бір әріптік деректер базасы, көп салалы деректер базасы, нысандары, деректер базасындағы есептер. Құрылымдалған сұраулар: режимде іріктеуге сұрау салу SQL көмегімен деректерді таңдау. Реляциялық деректер базасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Объектілі-бағытталған программалау
  Несиелер: 5

  Қазіргі объектілі-бағытталған бағдарламалау тілдері және сынып кітапханаларымен жұмыс істеу әдістері. MS Visual Studio өңдеу ортасы. Тілдердің негізгі элементтері: кілт сөздер, операциялар белгілері және бөлгіштер, идентификаторлар. C++ және C# деректер түрлері, жадқа орналастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • IT-инфрақұрылым
  Несиелер: 6

  Ақпараттық технологиялар архитектурасының компоненттері. кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымының құрылымы, құрамы, міндеттері және маңызы. АТ-инфрақұрылымының негізгі процестері. Кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымын құру және басқару әдіснамасы. Аппараттық және бағдарламалық құралдардың жіктелуі мен сипаттамалары. Ақпараттық технологияларды қолдану саласындағы негізгі стандарттар; ат-Қызметтерді басқару жөніндегі халықаралық стандарттардың ұсынымдары. Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу сенімділігі мен тиімділігін анықтайтын негізгі факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Қазақстандық құқықтың негіздері. Білім беру саласындағы ҚР заң актілері. «Сыбайлас жемқорлық» түсінігінің тарихи дамуы. Сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтікке қарсы құбылыс ретінде. Сыбайлас жемқорлықтың төзбеушілік идеясы. Нақты ұйымдағы, органдағы, құрылымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттердің ұйымдастырушылық негіздердің түрлері. Сыбайлас жемқорлықтың қарсы саясат саласындағы нормативтік құқықтық актілер. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: түсінігі және құрылымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Шет тілі грамматикасы. Кәсіби-бағытталған лексика. Кәсіби-бағытталған терминология. Лексикалық құрылымдар, кәсіби қарым-қатынас саласында клишелер. Мамандықтың пәндік саласына кәсіптік бағдарланған шет тіліне кіріспе. Аударма тілі қызметінің түрі ретінде. Көп қырлы терминдер және оларды орыс тіліне аудару әдістері. Техникалық құжаттаманы аударудың ерекшеліктері: құрал-жабдықтар, келісімшарттар, патенттер. Аударма түрлері. Ағылшын тілінде кәсіби бағдарланған әдебиеттерді оқу және талқылау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • IT-менеджмент
  Несиелер: 6

  Ақпараттық менеджмент теориясының негіздері. Өндірісті басқару бойынша ұйымдастыру-басқару қызметінің ғылыми негіздері. Персоналды, өнім сапасын басқарудың заманауи жүйелері. Өндірісті басқарудың тиімді механизмдері. Басқарушылық және шаруашылық жағдайларды талдау. Тиімді басқару шешімдерін әзірлеу және олардың тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Объектілі-бағытталған программалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Объектілі-бағытталған бағдарламалаудың теориялық негіздерін таныстыру. Бағдарламалау парадигмасы саласында білім алу. Студенттердің теориялық негіздерді, практикалық іскерліктер мен дағдыларды меңгеруі. Бұл пәнде Delphi бағдарламалау ортасында Object Pascal бағдарламалау тілінде объектілі-бағытталған бағдарламалаудың теориялық негіздері, сыныптары, әдістері, жүзеге асырылуы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерное моделирование
  Несиелер: 5

  Анимациялық (динамикалық) суреттерді жасау үшін негізгі графикалық 3D-редакторлар мен редакторлардың функционалдық ерекшеліктері. Компьютерлік 3D-графика және 3D-анимацияның теориялық негіздері. Үшөлшемді графиканың және анимацияның негізгі бағдарламаларында практикалық жұмыс істеу принциптері мен әдістері. Кез келген күрделілік деңгейіндегі үшөлшемді объектілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпаратты-коммуникациялық технологияларын оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Білім берудің ақпараттық технологиялар мұғалімін кәсіби даярлауда оқыту әдістемесі. Оқу үдерісін ұйымдастыру, жоспарлау және қамтамасыз ету бойынша нормативтік құжаттама. Мектептегі информатика және АКТ курсының мазмұны, оқу материалының негізгі компоненттерін оқыту әдістемесі. Мектеп кабинетінің жұмысын ұйымдастыру принциптері, мектептің ақпараттық-білім беру ортасы және осы үдерістегі мұғалімнің қызметі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сайттарды құрастыру
  Несиелер: 5

  Веб-сайттарды жасаудың ең маңызды түсініктері мен мәселелерін, Web-бағдарламалауды оқып үйрену, олар әрі қарай дербес Web-құрастыруда студенттер үшін база болады. World Wide Web (WWW) негіздері, HTML гипермәтінін белгілеу тілі, мазмұны мен безендірілуін бөлу, HTTP хаттамасы, мазмұнды басқару (динамикалық HTML. DOM және клиенттік скрипттер, жалпы шлюздік интерфейс( CGI), Веб-Сервердің модульдік кеңейтімдері).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Схемотехника
  Несиелер: 5

  Электрондық схемаларда өтетін физикалық процестердің мәні. Терминология. Типтік электрондық тораптардың әрекет принципі және оларды есептеу әдістемесі. Аналогты және сандық құрылғыларды талдау және синтездеу әдістері. Қазіргі элементтік база. Электронды құрылғыларды жобалау үшін компьютерлік модельдеу құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компютерлiк лингвистика
  Несиелер: 5

  Компьютерлік лингвистиканың мақсаты мен мәселелері. Оларды шешудің негізгі міндеттері мен әдіснамасы. Лингвистикалық эксперименттің энтропиясы. Табиғи тілдегі мәтіндердегі ақпарат санын анықтау. Мәтіннің мәнмәтіндік шарттылығы және артық болуы. Мәтіндегі мағыналық ақпаратты өлшеу. Электрондық сөздіктерді ұйымдастыру. Сөздіктерді сақтаудың тиімді алгоритмдері мен форматтары. Елші аудармашылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Web-программалау
  Несиелер: 5

  Web-бағдарламалау: HTML-тегтер, мәтінді, тізімдерді, кестелерді және гиперсілтемелерді пішімдеу, Web-беттерді белгілеу, стильдердің каскадтық кестелері (CSS), скрипттер және Web-бетке мультимедиа нысандарын қою. Деректер қорын WEB-бетке қосу, SQL сұраулары. Web-беттерді әзірлеудің практикалық аспектісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік инжиниринг
  Несиелер: 5

  Автоматтандырылған жобалау жүйелері. Заманауи компьютерлік моделдеудің принциптері. CAD/CAM/CAE-инженерлік істегі жүйелер. Есептеу эксперименттерін аппараттық қамтамасыз ету. Ресурсты қажетсінетін есептеулерді жүргізу жағдайында сандық шешімді алудың заманауи әдістері. Байланысты міндеттерді шешу әдістері. Сызықты емес есептер мен байланыстық өзара әрекеттесудің есептерін шешу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микрореттеушілерді бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Arduino бағдарламалау. Бағдарламаның құрылымы. Цифрлық және аналогты енгізу / шығару. Деректерді тізбектей беру. EEPROM. Кітапхана құру. Дыбыс генерациясы, пьезоизолучатель. Фоторезистор. Жарықдиодты Сенсор. Arduino – СОМ-портпен жұмысты бағдарламалау. Аналогты температура датчигі LM335. Arduino және қозғалтқыш драйвері. Фототранзистор негізіндегі Arduino үшін IC-кедергі сенсоры.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Объектілер мен оқиғаларды модельдеу. 3D-редакторлар. Оқиғалардың үшөлшемді модельдері. Үшөлшемді объектілер мен оқиғаларды құру және өңдеу. Интегралданған өңдеу ортасындағы қолданбалы есептердің шешімдерін моделдеу. Модельді әзірлеу және оны зерттеу. Мәселені шешудің ең тиімді тәсілін анықтаумен әр түрлі тәсілдермен шешу. Электрондық кестелердегі процестер модельдерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру: концептуалды шеңберлер. Инклюзияның бағыттары мен көрсеткіштері. Инклюзияның принциптері мен құндылықтары. Білім беру ұйымдарына инклюзивті педагогика қағидаттарын енгізу. Инклюзивті білім беру жағдайында баланың білім беру және кәсіби бағдарлануы. Мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдау үшін мектептен тыс құрылымдар мен мекемелерді тарту. Ата-аналармен ынтымақтастығы. Инклюзивті білім беру менеджменті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Статистика элементтері. Ықтималдықтар теориясының элементтері. Деректер статистикасы және талдау. Кездейсоқ шамалар және сандық сипаттамалар. Практикадағы әлеуетті мәселелер, эксперименталды статистикалық деректерді өңдеу. Комбинаторика элементтері. Комбинаториканың негізгі ұғымдары мен ережелер (қосу мен көбейту ережесі). Санның факториалы. Комбинаторика формулаларын қолдану арқылы есептерді шешу. Ньютон биномы және оның қасиеттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мехатроника негіздері
  Несиелер: 5

  Мехатронды және робототехникалық жүйелердің интеграциясының құрылымы мен принциптері. Моторлар-редукторлар. Жоғары моментті қозғалтқыштар негізіндегі айналмалы қозғалыстың мехатронды модульдері. Интеллектуалды механикалық қозғалыс модульдері. Механикалық және робототехникалық жүйелерді басқару есептерін қою ерекшеліктері. Мехатроника мен робототехникадағы зияткерлік басқару жүйелерін құру принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджмент басқару ғылым ретінде. Педагогикалық менеждменттін қызметтері, заңдылықтары, қағидалары, әдістері. Мектептегі инновацияларды басқару. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісті жоспарлау және диагностау.Әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау. Мектеп ұжымың басқару. Қақтығыстарды басқару. Менеджер көшбасшы ретінде.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері. Зерттеу объектісінің саласын, объектісі мен пәндерін анықтау. зерттеу тақырыбы, мәселесі және өзектілігі. Тақырыпты таңдау кезінде қойылатын негізгі критерийлер. Өзектілікті негіздеу. Болжамды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқушылар мен мұғалімнің зерттеу қызметінің негіздері
  Несиелер: 3

  "Ғылыми зерттеу" ұғымының мәні туралы жалпы түсінік. Ғылыми зерттеудің белгілері. Ғылыми зерттеудің негізгі құралдары. Ғылыми зерттеулердің жіктелуі, зерттеу деңгейлері. Ғылыми зерттеулердің негізгі әдістері. Қазіргі білім беру мектебінде оқушылардың ғылыми жұмыстарын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • SQLсұратулар тілі
  Несиелер: 5

  SQL тіліне кіріспе. Postresql ДҚБЖ деректер түрлері. Деректерді анықтау тілінің негіздері. Сұраулар. SELECT командасының қосымша мүмкіндіктері. Деректерді өзгерту. Транзакциялар. Индекстер және өнімділікті арттыру. Сервер жағында бағдарламалау, PL/pgSQL тілі. Толық мәтінді іздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Ақпараттық жүйелер (АЖ) жобалау объектілері ретінде. АЖ ұйымдастыру принциптері. Ақпараттық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу әдістемесі мен технологиясы. Ақпараттық жүйелерді автоматты жобалау. Ақпараттық жүйелерді жобалауды басқару. Жобалау жұмыстарын жоспарлау және бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Желілік технологиялары
  Несиелер: 3

  Желілерді жіктеу аспектілері. Желілердің топологиялық элементтерінің жіктелуі; физикалық және логикалық топология. Тарату ортасына кіру әдістері. Коммутация және мультиплексирлеу тәсілдері. Желілік хаттамалар мен утилиталардың жұмыс істеу принциптері. Windows желілік ресурстары, ЛВС топологиясы. Қазіргі компьютерлік жүйелерде желілік адаптерлерді орнату, баптау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық логика
  Несиелер: 5

  Формулалардың логикалық теңдігі. Пікір алгебрасы. Пікір алгебрасының формулалары. Пікір алгебра формулалары үшін қалыпты формалар. Формулалардың логикалық қолданылуы. Жиындар. Релелік контактілі сұлбаларға буль функцияларды қолдану. Бір және екі аргументтен буль функциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беру робототехникасы
  Несиелер: 5

  Білім беру роботтарын құрастыру. Роботтардың негізгі механизмі. Роботтардың қозғалыс құралдары. Шинасыз қозғалу. Датчиктер. Бағдарламалау микрокомпьютер EV3. Модуль көмегімен бағдарлама блоктарын құру. Дисплей. EV3 дисплейін пайдалану. LabView-де бағдарламалау. Басқару алгоритмдері. Кері байланыссыз басқару. Кері байланысты Басқару. Сызық бойымен қозғалыс. Бөлмеде саяхат. Заттарды айналып өту. Лабиринт. Роботтар-манипуляторлар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер негіздері
  Несиелер: 3

  Компьютерлік желілердің жіктелуі. OSI моделінің құрылымы. OSI моделінің деңгейлері. Желілік топология және деректерді беру ортасына кіру тәсілдері. Кабель қосылыстары. Үй желілері үшін сәулет. Электр сымдары базасындағы үй желілері. Ethernet. Сымсыз желілер. IP-маршруттау негіздері. IP-адрестерді тағайындау және TCP/IP жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді құрылғылар үшін программалау
  Несиелер: 5

  Мобильді платформалар архитектурасының негізгі компоненттері; мобильді қосымшалардың өмірлік циклі, олардың құрылымы; мобильді қосымшалардың пайдаланушы интерфейсінің негізгі элементтері; мобильді құрылғыларда файлдармен, деректер базаларымен, пайдаланушы баптаулармен жұмыс істеу; мобильдік қосымшаларды бағдарламалау құралдары және жобалау негіздері; телефония, SMS жіберу/алу функцияларын қамтамасыз ететін бағдарламалық интерфейстердің мүмкіндіктері; геолокациялық, картографиялық сервистермен өзара іс-қимыл жасау мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Компьютерлік жүйелерден ақпараттың ағу арналары; белсенді және пассивті қорғау әдістері. Ақпаратты қорғау теориясының негізгі ұғымдары; қауіпсіздік қатері; Ақпараттық технологиялар қауіпсіздігінің жалпы критерийлері. Шифрлардың классификациясы; блоктық және ағынды шифрлар. Ашық кілтті криптожүйенің тұжырымдамасы; деректерді аутентификациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім беру мен оқытудың жаңа тәсілдері
  Несиелер: 5

  Оқыту мен білім берудегі жаңа әдістер. Білім берудің заманауи парадигмасы және технологиялары. Сыни ойлауға оқыту. Проблемалық оқыту білім алушылардың өзіндік санасын дамыту құралы ретінде. Оқыту нәтижелерін бағалау жүйесін жаңғырту. Құзыреттілікке бағытталған тапсырмаларды әзірлеу технологиясы. Оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану. Дарынды және талантты балаларды оқыту. Оқушыларды зерттеу және жобалау қызметіне оқыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау түсінігі. Ақпараттық қауіпсіздік қатерлері және оларды жүзеге асыру әдістері. Ақпаратты қорғаудың заңнамалық және құқықтық аспектілері. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің криптографиялық әдістері. Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары. Ұйымдастыру және техникалық қорғау құралдары. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің техникалық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәліметтер қорын жобалау және құрастыру
  Несиелер: 5

  Деректер қорының негізгі ұғымдары: реляциялық деректер қоры, өріс, жазба, индекс, бастапқы кілт. Деректер базасын әзірлеу: деректер қорын басқару жүйесі, деректер базасындағы деректер түрлері, бір әріптік деректер базасы, көп салалы деректер базасы, нысандары, деректер базасындағы есептер. Құрылымдалған сұраулар: режимде іріктеуге сұрау салу SQL көмегімен деректерді таңдау. Реляциялық деректер базасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәліметтер қоры
  Несиелер: 5

  Деректер модельдері. SQL деректер қорының тіліне кіріспе. Деректер қорын жобалау элементтері. Деректер қорын басқару жүйелері. Деректерді физикалық ұйымдастыру және қол жеткізу әдістері. ДБ-да деректерді қорғауды қамтамасыз ету. ДБ дамуының перспективалық бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді құрылғыларды қолданбалы программаның камтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Әр түрлі платформаларға арналған мобильді платформалар мен даму құралдарын шолу. Android - тарих, әзірлеуші құралдары, архитектурасы, қолданылу құрылымы және компоненттері. iOS - тарих, әзірлеуші құралдары, архитектурасы, құрылымы және қолданба компоненттері. Мобильді қосымшаларды әзірлеуге кіріспе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желілер мен жүйелерді басқару
  Несиелер: 3

  Желілік ОЖ функционалдық компоненттері. Желілік қызметтер және сервистер. Қосымшаларды бөліктерге бөлу тәсілдері. Ішкі желісін. Маскирование подсетей. ARP және RARP, ICMP, UDP, TCP протоколдары. Желіні бастапқы баптау. Қызметтерді басқару. Желіге қызмет көрсету командалары. Желі диагностикасы. Ақаулықтарды жою. Конфигурациясы желі. Желілік қызметтер. Қызметтердің мониторингі. Жалпы желілік ресурстар. Қауіпсіздік. Желілік ресурстар үшін рұқсаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Автоматтандырылған басқару модельдері мен әдістері
  Несиелер: 5

  Жіктелуі, құрылымы және функционалдық мүмкіндіктері кәсіпорынды басқарудың ақпараттық жүйелерін құру. Кәсіпорын қызметін бақылау, есептілік және талдау құралдарын автоматтандырудың заманауи әдістері мен бағыттары. Автоматтандырылған басқаруды құрудың заманауи технологиялары негізделген тұжырымдамалар мен идеялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Интернет қызметі мен технологиялары
  Несиелер: 3

  Веб-қосымшаларды, веб-сервистерді және веб-сайттарды құрудың негізгі принциптері мен қазіргі заманғы технологиялары. Пайдаланушы интерфейстері және API бағдарламалық интерфейстері. Құру үшін базалық бағдарламалау тілдері веб-қосымшалар, веб-сервистер және Web-тораптар. РНР тілінің мақсаты және негізгі құрылысы.  Заманауи Web-технологиялар негізіндегі бағдарламалық қосымшалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Білім берудегі толықтырылған шынайылық
  Несиелер: 5

  Толықтырылған шындық. Толықтырылған шындық түрлері. Толықтырылған шындық туралы түсінік. Шығу тарихы. Толтырылған шындықты қолдану. Сапаны ұйымдастыру критерийлері шындықты кеңейтеді. Толықтырылған шындық түрлері. Толықтырылған шындықты жасау технологиялары. Маркерлер. 3D нысандары. Толықтырылған шындық пен виртуалды шындық арасындағы айырмашылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Оқытудағы толықтырылған шынайылық технологиялары
  Несиелер: 5

  Толықтырылған шындықты жасау технологиялары. Маркерлер. 3D нысандары. Толықтырылған шындық пен виртуалды шындық арасындағы айырмашылық. Білім беруде кеңейтілген шындықты қолдану әдістері. Дамудың техникалық құралдарын таңдау. 3D-модельдерді әзірлеу. Бағдарламаны жасау шындықты кеңейтеді. Қолдану денсаулығын тексеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Басқарудың автоматтандырылған жүйелері
  Несиелер: 5

  Технологиялық процестердің жіктелуі. Есептеу және микропроцессорлық техника негізіндегі басқару жүйесінің құрылымы. Технологиялық процестерді автоматтандырудың жергілікті жүйелері. Үздіксіз технологиялық процестерді автоматтандыру сұлбасы. Мерзімді және дискретті процестерді автоматтандыру сұлбалары. Автоматтандырылған басқару жүйелерінде басқару функцияларын іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 3

  Компьютерлік желілердің архитектурасы, хаттамалары және стандарттары. Компьютерлердің өзара әрекет ету деңгейлері және желілерде деректерді беру хаттамалары. Компьютерлік желілер бойынша деректерді беру арналары. Компьютерлік желілердің жіктелуі. Желі топологиясы. Коммутация әдістері. Компьютерлік желілерге қызмет көрсету пәні. ЭЕМ мен құрылғылардың желілерде жұптасуы. Компьютерді адрестеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Интернет технологиялары
  Несиелер: 3

  Интернет желісінің құрылымы. Коммутациялық қатынау және оның ерекшеліктері, аппаратура. Кең жолақты қатынау, оның кіші түрлері, сипаттамалары. Сымсыз қатынау, оның кіші түрлері, сипаттамалары. Интернетте іздеу негіздері. Электрондық пошта. Web-беттерді әзірлеу. Web-форумдар. Жеке күнделіктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  елдегі және әлемдегі әлеуметтік-саяси және экономикалық жағдайдың түсінігін көрсетеді

 • Код ON2

  Ақпараттық технологиялар бойынша орта білім берудің педагогикасын, құрылымы мен мазмұнын біледі

 • Код ON3

  Заманауи педагогикалық технологияларды қолданады, білім беру процесін жобалайды, оқушылардың өз бетімен білім алу процесін ұйымдастырады, оқушылар мен білім беру ұйымдарының желілік өзара іс-қимылын ұйымдастырады

 • Код ON4

  жұмыс істеу, бос уақыт және коммуникация үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдаланады, компьютер арқылы ақпаратты пайдалану, қалпына келтіру, бағалау, сақтау, өндіру, таныстыру және алмасу, қарым-қатынас жасау және кәсіби қызмет саласында Интернет арқылы ынтымақтасқан желілерде қатысу дағдыларын меңгерген

 • Код ON5

  білім беру процесінің барлық қатысушыларының: қызметкерлердің, педагогтардың, оқушылардың, олардың ата-аналарының ақпараттық мәдениетін қалыптастырады (мектеппен ақпараттық өзара іс-қимыл бөлігінде)

 • Код ON6

  білім беру концепцияларын, оқушылардың оқу жетістіктерін талдайды, өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін бағалайды және оны жақсартуға дайын екендіктерін көрсетеді

 • Код ON7

  әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, ұжымда жұмыс істей алады, әлеуметтік-тұрмыстық, кәсіби және ғылыми қарым-қатынас саласында қазақ, орыс және бір шет тілдерін меңгерген

 • Код ON8

  Заманауи педагогикалық технологияларды қолдана отырып, кәсіби қызметтің міндеттерін шеше алады, өздігінен білім алу және өзін-өзі дамыту процесін жүзеге асырады

Top