Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01103 Педагогика және психология в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім берудегі HR
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту барысында білім берудегі HR-дың мәні, мазмұны, заңдылықтары, қағидалары қарастырылады. Аталған курста білім берудегі HR, оның әлемдік және отандық тәжірибедегі орны негізделеді. Білім берудегі HR дамуының ғаламдық тенденциялары және бағыттары талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары білім берудегі жаңа парадигмалар. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзіреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары білім берудің мазмұны. Жоғары мектептегі қазіргі замағы білім беру технологиялары. Кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  «Білім берудегі менеджмент» пәнін оқыту барысында білім беру саласын басқарудың функцияларын ғылыми тұрғыда ұйымдастыруға негізделеді. Білім берудің жана парадигмаларына сай білім беру жүйесін басқаруға жаңаша көзқарасты қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика және психологияның андрогогикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Аталған пәнді оқыту барысында педагогика және психологияның негізгі ұғымдарын қалыптастырудың андрагогикалық негіздері және ересектерге білім берудегі педагогикалық және психологиялық өзара әрекеттестіктің теориясы мен практикасы қарастырылып, үздіксіз білім ересек адамның даму факторы ретінде айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компоративтік білім беру
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында магистранттар компоративтік білім берудің теориялық және қолданбалы негіздерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Цифрлы білім беру медиатехнологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курста ақпараттық ғасырдағы цифрлық білім беру медиатехнологияларының мәні мен мүмкіндіктері, оқу үдерісіне цифрлық медиатехнологияларды ендірудің және оларды пайдаланудың ерекшеліктері қарастырылады. Курс білімдік, тәрбиелік, зерттеушілік міндеттерді шешуде білім беру медиаөнімдері мен ресурстарын пайдаланудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электронды білім берудің теориясы және практикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында Интернет және мультимедиа, ақпараттық және электрондық технологиялар көмегімен білім алу мүмкіндіктері қарастырылады, сонымен қатар әлемдегі электрондық, қашықтықтан білім берудің даму тарихы, электрондық оқытудың теориялық-әдіснамалық негіздері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психометрия
  Несиелер: 5

  "Психометрия" пәнін оқу барысында тесттерді қолдану арқылы психологиялық өлшеу сұрақтары, сондай-ақ осы тесттерді дамыту негізінде жатқан методология қарастырылады. Психологиялық тесттер өмірдің көптеген салаларында қабілеттерін, жеке басын және мінез-құлқын бағалау үшін, мысалы, жұмысқа қабылдау кезінде сұхбаттасу үрдісінің бір бөлігі ретінде немесе мектептерде балаларды бағалау үшін қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қолданбалы психология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында: өзара байланысты салаларда (білім беру, өнеркәсіп, маркетинг, музыка, спорт, персоналға қызмет көрсету, әскери және т.б.) практикада психологияның қағидалары мен теориясы жүзеге асыру қарастырылады. Пәнді оқу барысында үш негізгі бағыт қарастырылады: клиникалық психология, қолданбалы ұйымдастырушылық психология және қолданбалы әлеуметтік психология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-дағы педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында ЖОО-да педагогикалық пәндерді оқытуда инновациялық технологиялар мен интерактивтік оқыту әдістерін қолдану дағдысын қалыптастырады. Оқу пәні бойынша оқу үдерісі формаларын әзірлеу (дәріс, семинар, зертханалық сабақтар және тағы басқада) қажетті құзыреттерді дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық–психологиялық зерттеулердің әдіснамасы және әдістері
  Несиелер: 5

  «Педагогикалық–психологиялық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері» пәнін оқу барысында магистранттардың ғылыми-зерттеу іс-әрекетін жобалау және жүзеге асыру құзыреттілігі және зерттеушінің әдіснамалық мәдениеті қалыптастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық өлшем
  Несиелер: 5

  «Педагогикалық өлшемдер» пәнін оқу барысында диагностика және білім беру процесінің сапасын бағалау құралдары қарастырылады, Педагогикалық өлшемдер ғылыми-педагогикалық зерттеулердің нәтижелілігі мен тиімділігін бағалау құралы ретінде анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім беру ортасын жобалау және сараптау
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқу барысында заманауи білім беру саласындағы жобалаудың түрлері және мәселелері, әлеуметтік-педагогикалық, білім беру, психологиялық-педагогикалық жобалаудың мазмұны, табиғаты мен құрылымы қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық квалиметрия
  Несиелер: 5

  "Педагогикалық квалиметрия" пәнін оқу барысында кәсіби құзыреттілік деңгейін қалыптастыру, бағалау және өзін-өзі бағалау үдерісін жүйелі ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады және оның табыстылығын қамтамасыз ететін маңызды психологиялық-педагогикалық жағдайларды анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында іргелі және қолданбалы психологиялық пәндерді оқытудың жаңа әдістері мен оқу сабақтарының түрлері және өзіндік ерекшеліктері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық диагностика
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқу барысында білім саласындағы психологиялық-педагогикалық диагностиканың әдіснамасы, теориясы мен практикасы, диагностикалық іс-әрекет субъектілері мен объектілері, диагностикалық іс-әрекетті ұйымдастыру логикасы баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоо-дағы жобалық оқыту
  Несиелер: 6

  Берілген пәнді оқу барысында білім беруде жобалаудың әдіснамасы, теориясы мен практикасы, педагогикалық санат ретінде жобалаудың даму генезисі, жобалау қызметінің субъектілері мен объектілері анықталады, жобалау түрлері жіктеледі. Курс жобалау қызметін ұйымдастыру, дидактиканы жобалау, ғылыми жобалау, жобалау қызметіндегі тәуекелдерді анықтау бойынша құзыреттерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім беру ортасын комфорттық моделдеу
  Несиелер: 6

  Осы пәнді оқу барысында білім беру ортасын модельдеу мен жобалаудың теориялық негіздері анықталады, "білім беру ортасы" ұғымының мәні анықталады, тарихи-педагогикалық аспектіде білім беру ортасының типологиясы мен модельдері жіктеледі. Курс психологиялық қауіпсіздік және жайлы білім беру ортасын жобалау және құру құзыреттілігін қалыптастырады, сондай-ақ оны ұйымдастыру шарттарын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады;

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру;

 • Код ON3

  Кәсіби іс-әрекетте заманауи медиатехнологияларды қолдану;

 • Код ON4

  Оқытылатын пәндер аясында ғылыми және әдістемелік өнімдерді, оқу-әдістемелік кешендерді, авторлық курстарды әзірлеу әдіснамасын иегеруі;

 • Код ON5

  Білім бағдарламалары мен оқу-әдістемелік кешендерді жобалау, модельдеу және бағалай алу, педагогика және психология саласы бойынша алған білімдерінің негізінде ғылыми жобалар құру дағдыларын меңгеру;

 • Код ON6

  Тәжірибеге бейімделген білім ортасының міндеттерін шешу үшін психологиялық-педагогикалық білімді кәсіби деңгейде пайдалану;

 • Код ON7

  Оқу үдерісін жүзеге асыру үшін сапалы персоналды таңдау мақсатында басқару жүйесінің әлеуеті және адам ресурстарын бағалау;

 • Код ON8

  Жаңа білімді үздіксіз алу дағдыларын дамытуға әсер ету («өмір бойы білім алу»);

 • Код ON9

  Педагогика және психология бойынша ғылыми нәтижелерді жинақтау және интерпритациялауды жүзеге асыру;

 • Код ON10

  Зерттеу нәтижелерін практикалық іс-әрекетке енгізуге дайындығы;

Top