Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07102 Автоматтандыру және басқару в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интеллектуалды басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Техникалық жүйелер мен технологиялық үдерістерді басқару үшін интеллектуалдық жүйелерді жобалау және құру саласындағы әдістері зерттеледі. Зияткерлік жүйелердің негізгі түрлерінің жұмыс істеу принциптері, жасанды нейрондық желілерді оқытудың негізгі алгоритмдері қарастырылады. Жасанды нейрондық желілерді енгізудің бағдарламалық және аппараттық әдістері және айқынсыз басқару алгоритмдері құрастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жүйелік талдау мен басқарудың мәселелері
  Несиелер: 5

  Жүйелік талдаудың әдістері және алгоритмдері, модельдеу жүйелерін құруға арналған тәсілдер зерттеледі. Жүйелік талдау есептерінің ерекшеліктері, типтік есептері, жүйелік парадигма қарастырылады. Жүйелер мен олардың қасиеттері және жүйелер теориясының принциптері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көпөлшемді жүйелер
  Несиелер: 5

  Көпөлшемді объектілердің модельдері зерттеліп оқытылады. Кешігуі бар және кешігуі жоқ нысандар, ауытқуы бар басқару қарастырылады. Көп өлшемді объектілерді идентификациалау әдістері, көп өлшемді объектіні динамика мен статикада сипаттау, объект айнымалы әдісін қолданып сипаттау және модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Автоматтық басқарудың робастық жүйелері
  Несиелер: 5

  Анықталмағандығы бар жағдайында функционалданатын автоматтандырылған басқару жүйесін құратын әдістері зерттеліп, оқылады. Анықталмағандық түрлері, робасты басқару жүйесін құру принциптері қарастаралыды. Робасты автоматтындырылған басқару жүйені анализдеу және синтездеу әдістері, жүйенің робасты орнықтылығы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару теориясының әдістері
  Несиелер: 5

  Үзіліссіз және дискретті уақыт аралығында векторлық-матрицалық модельдер көмегімен күй кеңістіктегі динамикалық басқару объектілерін сипаттау әдістері зерттеледі. Объектілердің негізгі қасиеттерін және олардың векторлық-матрицалық модельдері негізінде басқару жүйелерін талдау әдістері мен алгоритмдері, сондай-ақ реттеушiлер мен бақылаушылармен басқару жүйелерiн синтездеудiң әдiстерi мен алгоритмдерi қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Элементы и устройства систем управления
  Несиелер: 5

  Технологиялық үрдістерді санды басқару әдістері, әртүрлі құрылғылар мен автоматика жүйелерін құру үшін басқару жүйелерін синтездеу әдістері оқытылады. Технологиялық объекттерді санды басқару қағидалары, объектпен түйісу құралдары, басқару жүйелерінің микропроцессорлық құрылғылары мен логикалық басқару жүйелерін синтездеу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техниқалық жүйелерді автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Түрлі техникалық объектілерді автоматтандыру жүйелерін жасау әдістері оқытылады. Басқару жүйелерін синтездеудің принциптері мен математикалық әдістері, математикалық моделдерін құруды автоматтандыру, сондай-ақ есептеу техникасы құралдарын пайдалана отырып жүйелердің анализ және синтез әдістері қарастырылады. Техникалық және микропроцессорлық бағдарламалық құралдарды қолданып объектілердің динамикалық қасиеттерін зерттеу мен жүйелерін құру аумағындағы ғылым мен техниканың дамуы мен өзгерістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары білім берудегі жаңа парадигмалар. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзіреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары білім берудің мазмұны. Жоғары мектептегі қазіргі замағы білім беру технологиялары. Кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адаптивтік басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Түрлі адаптивті жүйелерді құру принциптері және жобалау технологиялары зерттеліп қарастырылады. Көпөлшемді сызықты жүйелерді талдау және синтездеу әдістері, адаптивті басқару жүйесін модельдеу, адаптивті басқару жүйелеріне негізделген автоматтандыру жүйелерін жетілдіру перспективалары қарастырылады. Адаптивті жүйелерді әзірлеу үшін эксперименталды және конструкторлық есептерді жүргізу мақсатында басқару теориясы әдістемесі зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оптималдық басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Оптималды басқару процестерінің математикалық аппараты оқытылады. Оптималды процестер теориясының әдістері, оптималды басқару есептерді қалыптастыру және оңтайлы басқару үшін қажетті жағдайлар қарастырылады. Әртүрлі мәселелер бойынша шешімдер алуға мүмкіндік беретін математикалық аппарат құрастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Киберфизикалық жүйелер
  Несиелер: 5

  Электр тізбектері, бақылау теориясының - қателік, кері байланыс, тұрақтылық, ойын мен коммуникациялар теориясының – арна қателігі, кешігу және өткізу, актуалды мәселелері қарастырылады. Гибридтік жүйелер (автоматика, гибридті автоматтар) зерттеледі. Есептеу жүйелерін модельдеу (кванттау, дискреттеу, кешіктіру).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару жүйелердің идентификациялау әдістері
  Несиелер: 5

  Ашық және жабық тізбектердегі бейпараметрлік идентификациалау әдістері, тәжірибені жоспарлау және модельдің дұрыстығын бағалау әдістері зерттеледі. Басқару нысаны туралы ақпараттарды жүйелеу тәсілдемелері, сонымен қатар математикалық модель түрлері мен құрылымы, тесттік сигналдар синтездеу, бағалаудың ең жақсы әдісін таңдау әдістері оқытылады. Модельдерді есептеу мен зерттеу әдістері мен алгоритмдері, типтік бағдарламалық құралдар мен әдістемелерді қолдану әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Техникалық нысандар мен басқару жүйелерін модельдеу
  Несиелер: 6

  Техниқалық және технологиялық басқару нысандарының модельдерінің әдістері, функциялары мен жобалау методологиясы оқытылады. Техникалық нысандарды модельдеу әдістерін жіктеу, жобалау технологиясы мен жасақтау кезеңдері және техниқалық және технологиялық басқару нысандарының модельдерін жобалаудың құрылымдық тәсілдемесі мен техникалық жасақтаудың принциптері және объектілермен мен модельдердің түрлерімен танысу қарастырылады. Ақпаратты өңдеу және басқарудың және басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің модельдері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Робототехника және робототехникалық жүйелер
  Несиелер: 6

  Роботтар мен робототехникалық жүйелердің қызмет етуі, құрылғылары, жұмысы және бағдарламалануы, сондай-ақ оларды қолмен және бағдарламамен басқару режимдерінде қолдану оқылады. Берілген облыста қолданылатын түрлі датчиктер, орындаушы механизмдер мен сигналдарды өңдеу құрылғылары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микропроцессорлық құрылғылар және жүйелер
  Несиелер: 6

  Микропроцессорлар мен микроконтроллерлерді ұйымдастыру, құру және пайдалану принциптері зерттеліп оқытылады. Микропроцессорлық құрылғылардың архитектурасының ерекшеліктері, командалық жұйелері, кіріс және дисплей құрылғылары қарастырылады. Микропроцессорлық басқару жүйелеріндегі коммуникацияларды ұйымдастыру, сонымен қатар микропроцессорлық басқару жүйелерін дамыту үрдістері зерттелді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ERP-жүйелері
  Несиелер: 5

  Арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы кәсіпорын ресурстарын оңтайландыруға бағытталған логистика, қаржы және персоналдың интеграциялық стратегиясы оқытылады. Кәсіпорынның өндірістік ресурстарын жоспарлау, өндіріс жоспарын оперативті басқару, қызмет нәтижелерін есепке алу және талдау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу (ТҚК) әдісі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейсызықтық басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Бейсызықты автоматтандырылған басқару жүйені құру және зерттеу әдістері зерттеліп, оқылады. Кері байланысты сызықтандыру әдісі жүйе синтезі, динамиканың кері есепті әдісі, сонымен қатар ауыспалы құрылымымен автоматты басқару жүйелерін синтездеу әдісі қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Үлкен мәліметтерді талдау және өңдеу әдістері
  Несиелер: 6

  Мәліметтердің үлкен массивтерін талдаудың технологиялары мен әдістері және олардың негізінде технологиялық объектілерді бақылау үшін автоматтандырылған интеллектуалды ақпараттық басқару жүйелерін құрастыру қарастырылады. Машиналық оқытуды қолдану, мәліметтерді инфрастурктурада сақтау және өңдеуді үлестіру, NoSQL декректер базасын құру сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интегрирленген жобалау және басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  Бағдарлама-техникалық кешендерінің құру принциптері, бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерін, сонымен қатар компьютерлік техниканы, ақпаратты жинау және өңдеу жүйелерін, жалпы және өнеркәсіптік желілерге арналған жабдықты пайдалану арқылы жобалау жұмыстарын автоматтандыру мәселелері қарастырылады. Аппараттық құралдарың таңдау, технологиялық процесстерін және өндірістерің автоматтандыру есептерің шешу үшін SCADA-жүйелерінің тандау және құру принциптері зерттеліп оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады.

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу.

 • Код ON3

  Басқару үдерістері мен жүйелеріне кешендік талдау жүргізу, техникалық жүйелерді автоматтандыруда басқару әдістерін қолдануға автоматтандырылған басқару жүйелерін құрастыруда бағдарламалы-техникалық жабдықтарды тиімді таңдау, бағдарламалау және пайдалану, өндірістік роботтарды бағдарламалау, әртүрлі датчиктермен, орындаушы механизмдермен және сигналдарды өңдеу құрылғыларымен жұмыс істеу.

 • Код ON4

  Кәсіптік қызыметінде жаңа ақпараттық технологияларын қолдануын, автоматтандырылған есеп шешімдерін құруын, аппараты-программалық құралдырын таңдауын білуге, басқару жүйелерінің микропроцессорлық құралдарын, технологиялық нысандарды цифрлық басқарудың принциптерін қолдану, сонымен қатар логикалық басқару жүйелерін синтездеу.

 • Код ON5

  Нақты мақсаттар үшін үлкен мәліметтерді сақтау және өңдеуге талап қоя білу, қойылған талаптарға сәйкес олардың өңделуі мен сақталуын ұйымдастыру.

 • Код ON6

  Гибридті дифференциалды үлгілерді моделдеу үшін құралдарды пайдалану, кибер-физикалық жүйелердің гибридтік дифференциалдық модельдерін жасау, түрлі физикалық компоненттер мен жүйелерді модельдеу және басқару.

 • Код ON7

  Математикалық модельдерді құру мақсатымен басқару жүйелерін талдау, басқару нысанының математикалық моделін құру және зерттеу, жүйелік басқару және қазіргі математикалық әдістерді қолданумен байланысты мәселелерді шешу.

 • Код ON8

  Басқару жүйелерін автоматтандыру тапсырмаларын шешуде оптималды басқару әдістерін тәжірибеде қолдану, бейсызықты жүйелердің жалпы қасиеттерін талдау үшін математикалық әдістерің қолдану, бейсызықты жүйелерін зерттеу кезінде есептеу жұмыстарын орындау, математикалық модельдерді құру мақсатымен бейсызықты жүйелердің анализі мен синтезі есебін шешу.

 • Код ON9

  Техникалық жүйелер мен технологиялық үдерістерді басқару үшін интеллектуалдық жүйелерді жобалау және құру; жасанды нейрондық желілерді оқыту, жасанды нейрондық желілерді енгізудің бағдарламалық және аппараттық әдістері және айқынсыз басқару алгоритмдері қолдану, алынған білімді басқару есептерін шешу үшін корпоративтік жүйелер мен ақпараттық технологияларды таңдау және енгізу сұрақтарын шешу.

 • Код ON10

  Техниқалық және технологиялық басқару нысандарының модельдерінің түрлі типтерінің қамтамасыз етудің жеке түрлерін, функционалды құрылымын жобалау және зерттеуді өткізу, ақпаратты өңдеу және басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің модельдерін зерттеу және әзірлеу, түрлі параметрлік емес идентификациялау тәсілдерін қолдану және адекватты математикалық модельдерді құру; параметрлік идентификациялау тәсілдерін сипаттау, бейсызықты жүйелерді идентификациялау тәсілдерін сипаттау және қолдану.

 • Код ON11

  Параметрлері анықталмаған және ақпараты толық емес жүйелер үшін робасты басқару теориясын зерттеу және қолдану, бейімді жүйелерді құру үшін жүйе параметрлерін бағалау және идентификациялау әдістерін зерттеу және қолдану. Көпөлшемді жүйенің өтпелі функциясын табу, өтімділік функциясынан векторлы-матрицалық модельдерге ауысуы үшін модельдеу сұлбаларын қолдана алу, көпөлшемді жүйенің жағдайын бағалау үшін сапа критерийлерін қолдану, нақты реттеу объектілерінің көпөлшемді және көпбайланысты модельдерді жобалау.

Top