Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B04111 6B04111-Маркетинг және бизнес (к/т) в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Marketing
  Несиелер: 6

  Курста қарастырылады: маркетингтің пайда болуы мен дамуының экономикалық алғышарттары; маркетингтік зерттеулер; маркетингтік орта; тауар нарықтарындағы тұтынушылық мінез-құлық; нарықты сегменттеу; өнім маркетингі жүйесі; маркетингтегі өнім саясаты; маркетингтік баға саясаты; маркетингтегі маркетингтік саясат; маркетингтегі коммуникациялық саясат; маркетинг жүйесіндегі жарнама; маркетингтік жоспарлау және бақылау; маркетингтегі Стратегиялық жоспарлау; Халықаралық маркетинг; маркетингтік қызметтер және коммер

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Micro and macroeconomics
  Несиелер: 5

  Курстың алдында экономикалық пәндер: Экономикалық теория, Экономикалық ілімдер тарихы, микроэкономика, бакалавриат үшін көлемде макроэкономика (Экономикалық теорияны оқытудың екі деңгейлі жүйесінің бірінші кезеңі) болуы тиіс. Постреквизиттері: макроэкономикалық теорияны білу Халықаралық экономика, Геоэкономика, экономикалық өсу теориясы, Экономикалық даму теориясы, ұлттық экономиканың өзекті мәселелері, институционалдық экономика: ілгері деңгей және т. б. пәндерді оқуға мүмкіндік береді. Пәннің қысқаша сип

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  пәнді оқыту жоғары білікті мамандарды базалық даярлаудың талап етілетін деңгейіне байланысты жүргізіледі. Берілген пәнді оқытудың соңғы мақсаттары: қажет болған жағдайда компьютерлік техниканы пайдалана отырып, экономикалық есептерді қоса бере отырып, модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математиканың іргелі аппаратын меңгеру; студенттерге мамандық ретінде студенттердің Болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруг

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 3

  Курсты оқыту мақсаты - студенттерде сыртқы және ішкі ортаның көптеген және тұрақты өзгеретін жағдайларын ескере отырып, жақын және ұзақ мерзімді перспективада бизнес-жоспарлау және перспективалы модельдеудің ғылыми-қолданбалы аппаратын қалыптастыруға ықпал ету, сонымен қатар болашақ мамандарды Стратегиялық жоспарлау, болжау, инвестициялық және қаржылық жоспарлау сияқты аралас пәндердің ғылыми тәсілдері мен құралдары арқылы бизнес-жоспарлаудың қолданбалы міндеттерін жүзеге асыруға дайындау. Пәнді оқу қазіргі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бәсекеге қабілетті стартап
  Несиелер: 3

  Курс қарастырады: стартаптарды құру негіздері және олардың сипаттамалары; "стартап" ұғымын анықтау; стартаптардың мәні мен мәні; отандық және шетелдік табысты стартаптар; стартаптардың шағын бизнес пен ритейл-кәсіпорындардан ерекшеліктері мен негізгі айырмашылықтары; стартаптардың негізгі сипаттамалары: стартаптардың негізі ретінде бәсекеге қабілетті бизнес-идея; Қазақстандағы инновациялық стартаптар: құру және маркетингтік жылжыту мәселелері; стартаптарды құрудың негізгі принциптері; стартаптардың даму кез

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты - инновациялық үдерістерді басқару және экономика негіздерін өнеркәсіптік, шаруашылық және әкімшілік қызметтің барлық салаларында ғылыми-техникалық прогресті басқарудың қазіргі заманғы тәсілі ретінде меңгеру, бітірушінің қажетті жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерді алуға және таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін білім алуы. Курс қарастырады: инновациялық менеджменттің мәні мен мазмұны; инновация үдерісінің мақсаттары мен негізгі кезеңдері; инновациялық үрді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызмет негіздері
  Несиелер: 6

  Курс мыналарды қарастырады: экономикалық талдаудың мазмұны, объектісі, мәні және міндеттері; Экономикалық талдаудың әдістері, тәсілдері және әдістері; факторлық талдау; қаржылық коэффициенттердің әдісі; басқарушылық талдау негіздері; компанияның маркетингтік қызметін талдау; өнімді өндіру және іске асыруды талдау; Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау; өндірістік ресурстарды пайдалануды талдау; өнімнің өзіндік құнын талдау; маржиналдық талдау; Қаржылық талдау негіздері; компанияның қаржылық жағдайын жалпы ба

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология жәні тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қызмет маркетингі
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты компаниясының қызмет көрсету саласындағы маркетингтік саясатын әзірлеудің теориялық негіздерін оқу, қызмет көрсету стандарттарын әзірлеу, сонымен қатар ұсынылатын қызметтердің сапасын өлшеу болып табылады. Курсты оқу барысында қарастырылады: қазіргі экономикадағы қызметтер, нарық өнімі ретіндегі қызметтердің ерекшеліктері; қызмет көрсету саласындағы маркетингтің негізгі теориялық концепциялары; қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындардың маркетингтік стратегиялары; қызмет көрсету саласындағы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тауарлар мен қызметтердің сараптамасы
  Несиелер: 6

  Сараптаудың, техникалық реттеудің негізгі мәселелері қарастырылады: тауардың коммерциялық қызмет объектісі ретінде сипаттамасы; оның айналымы саласында саны мен сапасын қамтамасыз ету; тауарларды сәйкестендіру және оларды ақпараттық қамтамасыз ету; тауарларды сараптауды жүргізу тәртібі мен ерекшеліктері, стандарттау процестерін құқықтық реттеу, сәйкестікті растау, тауарларды сертификаттау; сараптама жүргізу әдістері.; сараптама жүргізу кезінде пайдаланылатын негізгі зерттеу құралдары; азық-түлік емес тауа

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп және 1С-Бухгалтерия
  Несиелер: 3

  ХҚЕС - ке сәйкес ұйымдардың қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларын алу "1С:Қазақстан үшін Бухгалтерия" әмбебап бухгалтерлік бағдарламасы мысалында, бухгалтердің жұмысын автоматтандыруға бағытталған қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарды студенттердің меңгеруі. Курс мыналарды қарастырады: бухгалтерлік есепті ақпараттық жүйе ретінде; бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі; Бухгалтерлік баланс және баланстық теңдеу; шоттар және қос жазба; бухгалтерлік құжат

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық статистика
  Несиелер: 4

  пәнді оқыту жоғары білікті мамандарды базалық даярлаудың талап етілетін деңгейіне байланысты жүргізіледі. Берілген пәнді оқытудың соңғы мақсаттары: қажет болған жағдайда компьютерлік техниканы пайдалана отырып, экономикалық есептерді қоса бере отырып, модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математиканың іргелі аппаратын меңгеру; студенттерге мамандық ретінде студенттердің Болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруг

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Лизинг және рентинг
  Несиелер: 6

  Курстың негізгі идеясы-инвестициялық және лизингтік жобаларды талдауды, түрлі лизингтік схемаларды әзірлеуді, қазақстандық және халықаралық нарықтарда лизингтік операцияларды дайындау және жүргізу үшін қаржы құралдарын игеруді қоса алғанда, лизингтік бизнесті жүргізу мен жалға алудың теориялық және практикалық дағдыларына үйрету. Курс лизингтік операциялар мен жалдаудың мәнін, экономиканың нақты секторына инвестициялаудың басқа нысандарымен салыстырғанда оның артықшылықтарын зерттеуге бағытталған; инвестици

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инвестициялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Инвестициялық менеджменттің негізгі міндеттері қарастырылады. Инвестициялар түрлері әр түрлі белгілер бойынша жіктеледі. Инвестициялық менеджменттің әдіснамасы және инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі келтіріледі. Инвестициялық жобаның өтелімділік мерзімін анықтау әдістемесі ұсынылады. Инвестициялық жобаны іске асырудың негізгі кезеңдері қарастырылады. Инвестициялық үдерістегі тәуекелдерді басқару проблемаларына, сондай-ақ елге тікелей шетелдік инвестицияларды тарту мүмкіндігіне жеткіл

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шағын бизнесті мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 6

  Курс шағын бизнесті бағдарламалық-мақсатты басқаруды, шағын бизнес субъектілерінің қызметін мемлекеттік реттеудің рөлі мен маңызын; шағын бизнесті мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары мен принциптерін; Қазақстандағы шағын бизнесті қолдау мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыру барысын; шағын бизнес субъектілерін мемлекеттік қолдау шараларын, шағын бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын орындау бойынша қызметті үйлестіруді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тауартану
  Несиелер: 6

  Тауардың тұтыну құнын құрайтын негіз қалаушы сипаттамалары, сондай-ақ олардың тауар қозғалысының барлық кезеңдерінде өзгеруі; тауарлардың сапасы мен тұтынушылық қасиеттерін айқындау кезінде тауартануда қолданылатын әдістер; тауарлардың сапасы мен санын қалыптастыруды және сақтауды қамтамасыз ететін факторлар; шығын түрлері және оларды туындататын себептер, сондай-ақ шығындарды болдырмау жөніндегі іс-шаралар зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биржевая и брокерская деятельность
  Несиелер: 6

  Пәндерді меңгеру мақсаты - әлемдік экономика мен қаржы нарықтарының жаһандану жағдайында биржалық бизнесті практикалық дамытуда бакалаврларды даярлау мақсатында биржалық бизнестің теориялық және практикалық негіздерін алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Price formation
  Несиелер: 6

  Курстық зерттеу: баға мазмұны мен оның функцияларын түсіну; баға элементтерінің негізгі құрауыштары және олардың баға деңгейіне әсері; баға саясатының ерекшеліктері, баға белгілеу мақсаттарын қою, операциялық ортаға және компанияның мүмкіндіктеріне негізделген баламалы стратегияны таңдау; баға белгілеудің шығындық әдістері және нарықтық жағдайлар; баға белгілеу тәртібіне, Қазақстан Республикасындағы баға саясатына және шет елдердің тәжірибесіне Мемлекеттік ықпал ету әдістері мен әдістері; шарт жасасу кезінд

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Price policy of the enterprise
  Несиелер: 6

  Курстың атауы: экономикалық категория, құрам, құрылым және бағалық функциялар ретіндегі бағаның мәнін; баға факторларының жүйесін және олардың баға белгілеу тәжірибесіндегі рөлін; Қазақстан мен шетелдердегі бағаларды мемлекеттік реттеу әдістерін; кәсіпорынның баға саясатының мәні мен мақсаттарын; нарық құрылымына байланысты баға белгілеу ерекшеліктерін; экономиканың әр түрлі салаларындағы кәсіпорындарда, атап айтқанда минералдық-шикізат және отын-энергетикалық кешендерде баға белгілеу әдістерін; экспорттал

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шаруашылық қызметті талдау
  Несиелер: 5

  Пән әлеуметтік-экономикалық үрдістерді сипаттайтын көрсеткіштердің кешенді жүйесін беретін ақпараттық жүйені қалыптастыра отырып, статистикалық пәндерді меңгеруде жүйелілік пен сабақтастықты қамтамасыз етеді, атап айтқанда: негізгі құралдардың статистикасын; негізгі құралдардың тиімділігін бағалауды; айналым құралдарының статистикасын; айналым қаражатын пайдалану көрсеткіштерін және олардың айналым жылдамдығын есептеуді; баланстық пайда көрсеткіштерін; баланстық пайда көрсеткіштерін; рентабельділік көрсеткі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Организация производства
  Несиелер: 6

  Пән бакалаврларды дайындауға бағытталған: өнеркәсіптік өндіріс саласындағы ұйымдастыру-экономикалық жұмыстарға, барлық өндіріс процесін ұтымды ұйымдастыруға және оны материалдық-техникалық қамтамасыз етуге байланысты; өндірісті ұйымдастыру деңгейін, оның кәсіпорын және оның бөлімшелері қызметінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен байланысын талдау және бағалау және осы негізде кәсіпорынның ұйымдастыру саясатын әзірлеу; өнімді дайындаудың технологиялық процестерінің баламалы нұсқаларын жобалау және ба

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 4

  курстың мақсаты: шаруашылық жүргізуші субъектілердің өкілдерін Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын тиімді жетілдіруді жүргізуге қабілетті кәсіпкерлік қызметті реттейтін қолданыстағы заңнаманы және оны қолдану практикасын білумен қамтамасыз ету болып табылады, атап айтқанда: кәсіпкерлік қызмет субъектілері; кәсіпкерлік қызмет субъектілерін құру, қайта ұйымдастыру және тарату; Банкроттық; кәсіпкерлер мүлкінің құқықтық режимі; бәсекелестікті және монополистік қызметті шектеуді құқықтық реттеу.; баға

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерліктің қаржылық ортасы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың басты шарты ретінде кәсіпкерлікті қаржыландыру мәселелерін оқыту. Курс қарастырады: кәсіпкерліктің экономикалық табиғатын және оның ұйымдық-құқықтық нысандарын; қаржылық қамтамасыз етуді ұйымдастыру принциптерін; кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздерінің жіктелуін; кәсіпкерліктің қаржылық ортасын: кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздерінің түсінігін, мәнін және түрлерін; меншікті қаржы ресурстарын басқару негіздерін.; кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетинговая деятельность фирмы
  Несиелер: 5

  Курста қарастырылады: маркетингтің пайда болуы мен дамуының экономикалық алғышарттары; маркетингтік зерттеулер; маркетингтік орта; тауар нарықтарындағы тұтынушылық мінез-құлық; нарықты сегменттеу; өнім маркетингі жүйесі; маркетингтегі өнім саясаты; маркетингтік баға саясаты; маркетингтегі маркетингтік саясат; маркетингтегі коммуникациялық саясат; маркетинг жүйесіндегі жарнама; маркетингтік жоспарлау және бақылау; маркетингтегі Стратегиялық жоспарлау; Халықаралық маркетинг; маркетингтік қызметтер және коммер

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • E-commerce
  Несиелер: 5

  Курста ұйымның ақпараттық қызметі саласындағы коммерциялық қызметті сипаттайтын негізгі терминдер мен ұғымдар оқытылады және ақпараттық қызметті ұйымдастырудың ішкі логикасы мен барлық ұғымдар арасындағы өзара байланыс ашылады. Курсты оқу барысында қарастырылады: электрондық коммерция, электрондық Бизнестің құрамдас бөлігі ретінде; Интернеттегі электрондық коммерцияның ұйымдастыру-технологиялық негіздері; электрондық коммерция объектілері мен субъектілерінің сипаттамалары; тауарлар мен қызметтердің тұтыну н

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Маркетингтегі экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі түсінігі-математикалық модель түсінігі. Экономикалық объектінің математикалық моделін модельдеу және құру өндірістік процестердің экономикалық талдауын математикалық талдауға және тиімді шешімдер қабылдауға жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл үшін өндірісті жоспарлау мен басқаруда зерттелетін экономикалық объектінің экономикалық мәнін экономикалық - математикалық үлгімен, яғни формальды түрде қалыптастыру қажет. экономикалық есепті шектеудің және айнымалылардың барлық шарттарын орындау кезінде э

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Marketing research
  Несиелер: 5

  Курста мыналар қарастырылады: маркетингтік ортаның өзгеруі компания үшін мәселе көзі ретінде; маркетингтік зерттеулер процесі; маркетингтік зерттеулердің түрлері; маркетингтік зерттеулердің мақсатын анықтау; ақпараттың қайталама және бастапқы көздері; қайталама ақпаратты өңдеу, талдау және пайдалану әдістері; бастапқы маркетингтік ақпаратты жинау әдістері; ақпаратты жинаудың сандық және сапалық әдістері; жиналған деректерді талдау; маркетингтік талдау әдістері; маркетингтік зерттеулер туралы есепті құру; ма

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Consumer behavior
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты-тұтынушылық мінез-құлықтың концептуалды ұстанымдарын; тұтынушылық мінез-құлыққа әсер ететін ішкі факторларды, атап айтқанда әлеуметтік-психологиялық факторларды, тұлғалық құндылықтарды, өмір салты мен тұтыну ресурстарын, тұтынушылық мінез-құлықтың уәждемесін, білім мен тұтыну ұстанымдарын; когнитивті процестерді және тұтынушылық мінез-құлықтың қалыптасуын; мәдениеттің әсері, қоғамның әлеуметтік жіктелуі, Жеке және топтық әсер ету, жағдайлық әсер ету сияқты тұтынушылық мінез-құлыққа сыртқы әс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • PR and advertising
  Несиелер: 5

  Курста мыналар қарастырылады: жарнаманың сипаты мен функциялары, жарнамалық қызмет процесі; жарнамалық мақсатты аудитория; жарнама түрлері; мерзімді басылымдардағы жарнама; телевизиялық жарнама; радиореклама; жарнамада қалыптастыру; жарнама агенттігінің жұмысын ұйымдастыру; бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнама қызметі; саяси жарнама; әлеуметтік жарнама; қоғаммен байланыс құрылымындағы жарнама; жарнаманың тиімділігі; қоғаммен байланыс қызметінің мақсаттары, функциялары, принциптері; қоғаммен байланыс инс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • SPSS талдау әдістері
  Несиелер: 5

  SPSS статистикалық пакетімен жұмыс істеу негіздері. Сипаттау статистикасы әдістері орталық үрдісті және шашырауды өлшейді. Екі өлшемді байланысты талдау. Кедергі кестелері. Номиналды, реттік және интервал айнымалы мәндері үшін жұптастыру коэффициенттері. Топтағы орташа мәндерді салыстыру. Регрессиялық талдау: сызықтық регрессия, логикалық айнымалы регрессия, екілік логистикалық регрессия. Кластерлік талдау. Факторлық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Study of logistics chains
  Несиелер: 4

  Курс логистиканың негізгі принциптері, логистикалық тізбектер туралы білімді қалыптастыруға, экономикалық жүйелердегі ағынды үдерістерді басқарудағы логистикалық тәсілдің ерекшеліктері мен принциптерін қалыптастыруға, логистиканың міндеттерін шешу әдістерін қолдана білуге бағытталған. Барлық логистикалық ағындарды оңтайландыру, синхрондау және интеграциялау мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жүйедегі әрбір логистикалық ағынның мәнін талдау және синтездеу негізінде студенттерді жоғары тиімді ұйымдастыру жүйеле

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Logistics
  Несиелер: 4

  Курста келесі тақырыптар көрсетіледі: нарықтық жағдайдағы логистика принциптері, оның мақсаттары мен даму негіздері; логистика саласындағы ұғымдар, санаттар мен заңдар; логистика пәнінің мәні және оны зерттеу әдістері; логистиканың негізгі функционалдық бағыттарын анықтау және олардың маркетингпен өзара байланысы; материалдық ағындарды тарату арналары бойынша жылжыту саласында логистикалық стратегияны әзірлеу.; көлік-қойма жүйесінің тиімді жұмысын Көлік-Экспедиторлық және қойма операцияларын оңтайландыру, с

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Information systems in business and entrepreneurship
  Несиелер: 5

  Курс мыналарды қамтиды: әр түрлі ақпараттық жүйелер мен технологиялардың ерекшеліктері, олардың құрамы және ақпаратты өңдеу мүмкіндіктері; осы жүйелерді қолдайтын қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз ету; деректер қорын, білім қорын, сараптамалық жүйелерді ұйымдастыру және құру принциптері, Ақпараттық жүйелерді интеллектуализациялаудың жолдары, әдістері мен құралдары; заманауи техникалық және бағдарламалық мультимедиялық технологиялар.; деректер қорының модельдері мен архитектурасы, деректер қорын және

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Etiquette and business communication
  Несиелер: 4

  Пәнді оқытудың мақсаты іскерлік мінез-құлықтың маңызды негізі ретінде іскерлік қарым-қатынастағы этикет және хаттама туралы студенттердің түсініктерін қалыптастыру, бекіту және жетілдіру болып табылады. Курста іскерлік қарым-қатынас этикасының теориялық және практикалық негіздері қарастырылады: қазақстандық бизнесменнің адамгершілік бейнесі, отандық іскер адам құндылықтарының жүйесі, іскерлік мінез-құлықтың шетелдік дәстүрлері; іскерлік қарым-қатынас этикасының негізінде жатқан этикалық және психологиялық б

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Marketing communications
  Несиелер: 5

  Оқытылады: маркетингтік коммуникация кешені; маркетинг жүйесіндегі коммуникациялық саясат; коммуникация түрлері: қоғамдық, саяси, корпоративтік, бұқаралық, әлеуметтік және т. б.; коммуникациялық модельдердің эволюциясы; кәсіпорынның жарнамалық қызметінің негізгі бағыттары; жарнамалық қызметті ұйымдастыру және басқару; жұртшылықпен байланыс; жеке сату; тікелей маркетинг құралдары; іскерлік келіссөздер және сауда агентінің жұмысы; маркетингтік қызметте сатуды ынталандыру; кәсіпорынның коммуникациялық стратеги

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік тәуекелдер
  Несиелер: 5

  "Кәсіпкерлік тәуекелдер" пәнін оқыту мақсаты курс бойынша теориялық білімді қалыптастыруға, тәуекелдерді басқару саласында өз бетінше ойлау дағдыларын дамытуға және кәсіпкерлік тәуекелдерді басқару және талдау мен басқарудың практикалық әдістері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған. Пән міндеттері пәннің міндеттері мыналар болып табылады: 1.экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні мен заңдылықтарының сипаттамасы; 2.ұлттық экономиканың даму заңдылықтары мен үрдістерін анықтау; 3.басқа экономикалық пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында қарастырылады: Өнеркәсіптік маркетинг концепциясы; өнеркәсіптік нарықтарды маркетингтік зерттеу; ППТН нарықтарын дамытудың тарихи аспектілері; ППТН нарықтарының жалпы ерекшеліктері; шикізат тауарлары нарығының конъюнктурасын зерттеу ерекшелігі; өнеркәсіптік ортада сатып алу процесі; өнеркәсіптік мақсаттағы тауарларды сатып алушылардың мінез-құлқына әсер ететін негізгі факторлар; ППТН нарықтарын сегменттеу; сатып алу процесінің моделі; сатып алушылардың мінез-құлқының моделі: Байгрид моде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингті жоспарлау
  Несиелер: 5

  Қазіргі экономикадағы және компанияны басқару жүйесіндегі маркетингтік жоспарлаудың рөлі. Жоспарлаудың теориялық негіздері. Жоспарлау эволюциясы: қаржылық жоспарлау, ұзақ мерзімді жоспарлау, Стратегиялық жоспарлау. Жоспарлау түрлері: қамту кеңдігі бойынша, функциялары, ішкі функциялары, қамтылған уақыт кезеңі, нақтылау дәрежесі бойынша. Жоспарлау принциптері мен функциялары. Стратегиялық және тактикалық жоспарлау түсінігі. Жоспарлау деңгейлері: компанияның, стратегиялық бизнес бірліктердің, азық-түлік-нарық

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялар маркетингі
  Несиелер: 5

  Курс ұйымның бәсекелестік артықшылықтарын арттыруға бағытталған жобалық қызметінің маркетингін басқару үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Жобаларды басқаруда маркетингтік технологияларды қолдану механизмі зерттелді, маркетингтік жобаларды басқарудың негізгі ұғымдары мен білім базасы қарастырылды, кәсіби қызметтің перспективалық бағыттарының бірі ретінде жобаларды маркетингтік басқару туралы түсінік берілді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Брендинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты магистранттарда тауарлар мен қызметтердің брендингі саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: бренд имиджінде көрініс тапқан өнім сипаттамаларының жиынтығын зерттеу; брендтің позициялау тұжырымдамасын талдау; тұтынушы мен бренд арасындағы қабылданатын және қолдау коммуникациясын диагностикалау; бренд имиджін қалыптастыру және оның тұтынушымен өзара қарым-қатынасының негізін қалаушы қағидаттарды зерттеу.; бренд

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 5

  Курс қарастырады: 1. Курстың негізгі ұғымдары мен мазмұны. Курстың оқу жоспарының басқа пәндерімен байланысы. 2. Кәсіпорындағы маркетингтің функционалдық байланысы. Типтік ереже және ұйымдық құрылымдар 3. Корпоративтік деңгейде маркетингті басқару: портфельдік стратегиялар, өсу стратегиялары, бәсекелестік стратегиялар 4. Кәсіпорынның бәсекелестік артықшылықтары, нарықтағы бәсекелестік түсінігі және талдауы, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістері, бәсекеге қабілеттілік нормативтерін қалыптасты

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерліктегі жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  "Жобаларды басқару"пәнін оқытудың мақсаты білім алушыларды концепциямен, функциялармен, кіші жүйелермен таныстыру, сонымен қатар жобаларды басқарудың негізгі әдістерін игеру, оның ішінде жоспарлау, ресурстарды басқару, мониторингтер жобалық ұсыныстар мен жобаларды іске асырудың барлық сатыларында бағалау, қажетті ұйымдастыру құрылымдарын қалыптастыру. Пәннің міндеттері: жобаны әзірлеуді, жобалық құжаттаманы сараптауды, Сауда-саттықты өткізу үшін қажетті ұйымдастыру құрылымдарын қалыптастыруды, мониторинг ж

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сompetitive strategies in foreign markets
  Несиелер: 5

  Нарық экономикалық жүйенің моделі ретінде; бәсекелестік және нарық; бәсекелестік теорияларының эволюциясы; бәсекелестік әдістері; компанияның бәсекелестік құндылықтары; негізгі стратегиялар; Басқару стратегиясы; бәсекелестік стратегияларды іске асыру; корпоративтік тактика, олардың түрлері мен іске асыру әдістері; Ұлттық Алмаз тұжырымдамасы және оның бәсекелестіктегі рөлі; халықаралық бәсекелестіктегі даму заңдылықтары; әлемдік нарықтағы елдердің бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастыру заңдары мен факторл

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Территориялар маркетингі
  Несиелер: 5

  Курс аумақтық басқару сапасын жақсарту бойынша білім алуға, аумақтың бәсекеге қабілеттілігі мен инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін, аумақтың беделін жақсарту және брендін қалыптастыру үшін; аумақтың бәсекеге қабілеттілігі мен инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсаттарына жету үшін, аумақтың беделін жақсарту және брендін қалыптастыру үшін аумақ маркетингінің әдістері мен құралдарын қолдана білуді қалыптастыруға бағытталған. - Аймақтық маркетингтің теориялық және әдіснамалық аспектілері; ; аумақтық м

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Strategic marketing
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: стратегиялық маркетингтің мазмұны, мақсаттары; стратегиялық маркетингтің ғылыми негіздері; басқару функциялары арасындағы стратегиялық маркетингтің орны; сұраныс және оны анықтайтын факторлар; сұраныс түрлері; сұранысты өлшеу әдістері; бәсекелестік: мәні, нысандары, әдістері; бәсекелестік артықшылығы ұғымы; бәсекелестікті талдау; фирмалардың мінез-құлық стратегиясын таңдау; бәсекеге қабілеттілік, принциптер және оны бағалау әдістері; объектілердің бәсекеге қабілеттілігін б

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғам туралы біртұтас жүйе және адам ретінде, рухани процестердің рөлі, қазіргі қоғамдағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық, әлеуметтік және экологиялық жағдайлары, қазіргі заманғы қоғамның әлеуметтік-саяси дамуының үрдістері мен бағыттары туралы білімді қолданады.

 • Код ON2

  Экономикалық терминдерді, заңдар мен теорияларды қолдана алады, кәсіпорындар қызметінің экономикалық көрсеткіштерін анықтай алады, микроэкономикалық және макроэкономикалық айнымалылардың арасындағы себеп-салдарлық байланыстар мен тәуелділікті дәлелді негіздее алады.

 • Код ON3

  Фирманың қаржылық есептілігін, бизнесті басқару үшін бухгалтерлік есептілікті талдайды, қаржылық ағындардың қозғалысын, ұйымның кірістері мен шығындарын бақылауға қабілетті, лизингтік және рентингтік жобаның құнын және лизингтік төлемдерді есептеуге қабілетті; инвестициялық жобаны қаржыландырудың басқа әдістерімен салыстырғанда олардың тиімділігін айқындау.

 • Код ON4

  Өнімді дайындаудың технологиялық процестерінің балама нұсқаларына талдау жүргізеді және баға береді; тауартану саласындағы негізгі ұғымдарды, терминдерді және анықтамаларды; сапаны бағалау, сараптама және сертификаттау ерекшеліктерін айқындайды; сертификаттау-Стандарттау және сараптама ережелерін қолдану дағдыларын меңгерген, тауар қозғалысының әр түрлі кезеңдерінде тауарлардың сақталуын қамтамасыз етеді.

 • Код ON5

  Практикада маркетингтік құралдарды қолданады; Бизнестің маркетингтік ортасына талдау жүргізеді; кәсіпорынның жағдаяттық талдау нәтижелері мен мақсаттарына сүйене отырып, кәсіпорындар үшін маркетингтік стратегияларды әзірлейді; тауар нарығының әлеуетін бағалауға, нарық сыйымдылығын есептеуге қабілетті; бәсекелестік жағдайды болжау; маркетингтік Зерттеудің жоспары мен бағдарламасын құру; маркетингті басқару саласында кешенді және негізделген шешімдер қабылдау; маркетингтік коммуникацияларды талдау, коммуникация құралдарының артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау; маркетингті басқару саласында кешенді және негізделген шешімдер; PR-үндеулерді әзірлеу, баспасөз хабарламаларын, медиа-жоспарларды құру; баға белгілеу әдістері мен стратегияларын, мақсаттары, міндеттері, негізгі мәселелер мен кәсіпорынның логистикалық тізбектерін әзірлеу процедурасын, логистика құралдарын қолдану ерекшелігін меңгерген.

 • Код ON6

  Мінез-құлықтық артықшылық түрлерін ажыратады; сатып алу мінез-құлқын талдау үшін әлеуметтік-психологиялық әдістерді қолдану, тауарлар мен қызметтер нарығында туындайтын нақты жағдайларды сауатты талдайды, тұтынушылардың типологияларын ескере отырып, жарнаманы позициялауға қабілетті іскери қарым-қатынастың негізгі қағидаттары мен нормалары туралы білімді практикада қолдану, іскери этикет нормаларын ескере отырып, еңбек қатынастарын құру

 • Код ON7

  Нақты бизнестің маңызды айрықшалығын және оның ішкі және сыртқы жағдайының ерекшеліктерін анықтайды, нақты жағдайға байланысты әдістемелер мен техникалық тәсілдердің нұсқаларын таңдайды; бизнес-идеяны, нарықты, бәсекелестерді бағалау; тәуекелдік жағдайды талдау, кәсіпорынның кәсіпкерлік тәуекелдерін анықтау және сәйкестендіру; кәсіпорынның тәуекелдік шешім қабылдау мүмкіндігін бағалау; бизнес-жоспарларды әзірлеудің үлгі әдістемесін қолданады; стартаптардың ерекшеліктері және оларға инвесторлар талаптарының талаптары.; инвестициялық жобалардың кірістілігін бағалау әдістерін, инвестициялық тәуекелдерді бағалау және төмендету әдістерін; шағын бизнесті мемлекеттік реттеудің мақсаттары, міндеттері, құралдары мен бағыттарын біледі.

 • Код ON8

  Ұйымдастыру-басқару модельдерін құру кезінде математикалық тіл мен математикалық символиканы қолданады, экономикалық процестердің заңдылықтарын анықтау, есептерді қою, шешу саласында әдістер мен модельдерді іс жүзінде қолданады; басқарудың нақты міндеттеріне Негізгі математикалық модельдерді, сандық талдау мен модельдеудің, теориялық және эксперименттік зерттеудің, сипаттамаларды талдаудың, болжаудың және басқарудың оңтайлы тәсілдерін анықтаудың негізгі әдістерін қолданады.

 • Код ON9

  Практикада маркетингтік құралдарды қолданады; нарықтардың дамуының негізгі үрдістерін зерделейді, маркетинг саласындағы болжамдарды жасайды; маркетингтік Зерттеудің жоспары мен бағдарламасын жасайды; маркетингті басқару саласында кешенді және негізделген шешімдер қабылдайды.

Top