Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06152 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Ата-түрік принциптері
  Несиелер: 3

  «Ататүрік принциптері» пәнінің мақсаты ХІХғ. соңы – ХХғ. басындағы Осман империясының құлауы мен түрік халқының тәуелсіздік үшін күресіне ұласқан тарихи іс-әрекеттерді қарастыру болып табылады. Алғашқы түрік мемелекетінің іргесін салған Мұстафа Кемал Ататүрік негіздеген принциптерін талдау және ашу. Түрік ұлтының көшбасшысы ретінде Мұстафа Кемалдың тарихи суретін сипаттау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ясауитану
  Несиелер: 3

  Сопылық ілімнің ерекшеліктері, Ясауидің өмірі мен ілімі, түркі халықтары тарихында және бүгінгі күндегі Ясауи ілімінің маңызы туралы ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін оқытады. Ясауидің өсиеттері, адамның рухани-моральдық дамуына қатысты ойлары, Ясауи ілімінің қазақ дүниетанымындағы орны, маңызы туралы білім береді. Кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылады. Конструктивті ойлайды, өзінің көзқарасын идеяларға жүгіну негізінде дәлелдейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі мемлекеттер тарихы
  Несиелер: 3

  Түркі мемлекеттер тарихы пәні студенттерге өзінің төл тарихы мен мәдениетін, тарихи ерекшелігін ұғып білуді, сондай-ақ, жаһандану процесінде ұлттық болмысын сақтауда қажетті біліммен қаруландыруды мақсат етеді. Түркі халықтарының көне дәуірден бүгінге дейін тарихы оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік (Қазақ) тілі
  Несиелер: 5

  Түрік тіліндегі дыбыстар: қалыптасуы, артикуляциялық ерекшеліктері, сөздерде орналасу тәртібі, қызметтері және өзгерістерге ұшырау заңдылықтарын кәсіби және тұлғалық тұрғыдан оқытады. Оқу және сөйлеу, тыңдау мен түсіну процесінде қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология саласындағы білімдерді қолданады. Әңгімелесу дағдыларын қалыптастыру мен дамытуға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 3

  "Математика" пәні келесі бөлімдерден тұрады: сызықты және векторлық Алгебра элементтері, Аналитикалық геометрия элементтері, математикалық талдауға кіріспе; бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу және олардың қосымшалары, бірнеше айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу және олардың қосымшалары. Есептеудің жаңа техникалық әдістері ғылымның кез келген саласына қатысты математикалық зерттеулерді пайдалануға және шешімді практикалық қолдануға жеткізуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 2)
  Несиелер: 5

  Түрік тілі пәнінде тілдің лексикасы, сөздердің жасалу жолдары, жалғаулары мен жұрнақтары туралы мәлімет беріледі. Сөзжасамның негізгі жолдары, көп мағыналы сөздердің мағынасы, сөз тіркестері және түрлі қарым-қатынас жағдаяттарында сөздердің қолданылу ерекшеліктерін үйретеді. Конструкциялық диалог ауқымындағы іскерліктері мен дағдыларын нұсқауларға сәйкес жүзеге асырады. Көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоримдер және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  "Алгоритмдер және бағдарламалау" курсы әр түрлі есептерді шешуге арналған алгоритмдер мен бағдарламаларды әзірлеуді зерттеуге арналған. Осы мақсатта бағдарлама құрылымы, алгоритмдер мен бағдарламаларды құру принциптері, шешу әдістері, Алгоритмдеу, бағдарламалау, с ++тілін қолдану арқылы бағдарламаларды баптау және іске асыру қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық логика
  Несиелер: 3

  Пәннің міндеті негізгі логикалық есептеулерді, Алгоритмдер теориясының негіздерін және есептеу күрделілігін, модельдер теориясының негіздерін оқып үйрену болып табылады. Математикалық логика және алгоритмдер теориясының негізгі ұғымдары мен әдістері, шешілетін теорияларды аксиоматизациялау, кванторларды элиминациялау, есептеу есептерінің алгоритмдік шешілуі, NP-жаппай мәселелердің толықтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты болашақ мамандардың қазіргі заманғы жүйелерді талдау, басқару және бағдарламалау кезінде математикалық аппаратты және әдістерді қолдана білуін қалыптастыру, математикалық модельдеу әдістерін меңгеру болып табылады. Студенттердің математикалық ойлаудың қазіргі заманғы формаларын дамыту және бағдарламалаудың күрделі есептерін қою, зерттеу және шеше білу; қазіргі математикалық ғылымның негізгі әдістерін білу және олардың бағдарламалаудың күрделі есептерін шешу үшін мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 3

  Физика материя қозғалысының жалпы түрлерін зерттейді. БІРІНШІ БӨЛІМ материалдық нүкте мен қатты дененің кинематикасы мен динамикасына арналған. Үшінші - Электростатика, тұрақты ток және электрмагнетизм. Төртінші - тұрақсыз болып тұр және толқындармен. Бесінші-геометриялық және толқындық оптика. Келесі-кванттық Жарық теориясының элементтері және кванттық механика. Жетінші-Атом және атом ядросының физикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы
  Несиелер: 3

  Ықтималдықтар теориясының асимптотикалық нәтижелерінің негізгі типтері, әртүрлі асимптотикалық нәтижелердің өзара байланысы және қолдану шарттары қарастырылады. Практикалық дағдылар қолданбалы есептерді шешуде қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Visual studio C++ ортасында бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-есептерді алгоритмдеу негіздерін, бағдарламалаудың автоматты негіздерін, программалау тілінің жіктелуін, деректер типтерін, С/С++ тілінің негізгі операторларының жіктелуін оқып үйрену; бағдарламаларды, стандартты модельдерді, деректердің динамикалық құрылымын қолдана отырып, кіші бағдарламаларды қолдана отырып нәтижелер алу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Комбинаторика
  Несиелер: 3

  "Комбинаторика" пәнін оқытудың мақсаты – қажетті математикалық аппаратты меңгеру, оның көмегімен объектілердің теориялық және эксперименталды модельдері әзірлеу және зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика принциптері
  Несиелер: 4

  Графикалық файлдар форматтарын оқу және оларды әртүрлі графикалық бағдарламалармен жұмыс істеу кезінде қолдануды оқып үйрену; графикалық бағдарламалар құралдарын пайдалана отырып, өз бейнелерін жасау және редакциялау қабілеті; әртүрлі бағдарламалар арасында графикалық мәліметтермен алмасуды орындау тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - компьютерлік графиканың негізгі тәсілдерін оқыту болып табылады. Сонымен қатар, курста компьютерлік графиканың әдістерін, алгоритмдерін және техникалық құралдарын зерделеу толық қамтамасыз етіледі. Оқыту негізіне кең дамыған екі және үшөлшемді графиканы құру тәсілдері салынған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Адам мен қоршаған орта арасындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуді сипаттайтын пән. ҚР Азаматтық қорғаныстың міндеттері, қауіпсіздік туралы негізгі заңдар, төтенше жағдайдың түрлері (табиғи, техногендік, әлеуметтік), алдын алу және жою принциптері оқытылады. Сонымен қатар, халықты қорғаудың әдістері мен құтқару жұмыстарын өткізу, ұйымдастыру негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
  Несиелер: 5

  Қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени байланыс, барлық ғылым саласы мен мемлекеттік басқарушы органдардағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісім жасай білуге және іскерлік қарым-қатынаста сөйлеуге дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жобалар және процестерді басқару
  Несиелер: 5

  Жобаларды басқарудың мәні және түсінігі, жоба мақсаты туралы білімін тәжірибе жүзінде қолданады. Жобалық және тұрақты қызметі, ұқсастығы және ерекшелігі, жобаның фазалары және сатыларын кәсіби тұрғыдан жетілдіреді. Жобаны басқару қызметтері: жоспарлау, басқару, бақылау, ұйымдастыру, әкімшілік және басқа жалпы жүйелік қызметтерін меңгереді. Жобалардың классификациясын, жобаны аяқтау процесін, жобаны түзетуші іс-қимылы және тәжірибиесін, жобаны ақтау мерзімінің мәні мен маңыздылығын ұйымдастыруда заманауи білім беру әдістемесін және технологиясын қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көшбасшылық теориясы
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық теориясы курсының мақсаты - қоғам өміріндегі көшбасшылықтың маңызы, рөлі мен маңыздылығы, сондай-ақ көшбасшылықтың негізгі технологиялары. Курстың мақсаты: көшбасшылық табиғатымен танысу, көшбасшылықтың негізгі теорияларымен, елдің жаңғыртуының қазіргі кезеңіндегі көшбасшылық рөлі; көшбасшылықтың психологиялық аспектілерін, көшбасшының саяси мінез-құлқын анықтайтын, көшбасшылық имиджін қалыптастыру және насихаттау технологияларын, маркетинг негіздерімен таныстыру, көшбасшылық қасиеттерді өзін-өзі дамыту дағдылары мен дағдыларын үйрету, әрі қарай кәсіби және жеке өсуде, көшбасшылықты дамытудың негізгі үрдістерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениет және дін
  Несиелер: 5

  Дін мәдениеттің субстанциясы, ал мәдениет – діннің формасы туралы ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетеді, конструктивті ойлайды, өзінің көзқарасын идеяларға жүгіну негізінде дәлелдейді. Қоғамдық жүйе ретіндегі діннің барлық аспектілері әлеуметтік-мәдени салада көрінеді. Өзіндік тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі көзқарастарды мақсатты түрде зерттейді, командада өз ойын нақты жеткізеді, жаңа шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсынады. Өзге халықтардың мәдениетіне толерантты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сымсыз желілер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерді сымсыз байланысты (ӘК) ұйымдастыру және технологияларына үйрету, арналарды бөлу әдістерін, олардың ТЖ стандартты арналарынан айырмашылықтарын көрсету; оптикалық және радиобайланысты пайдалана отырып сигналдарды тарату әдістерін, БС жүйелерін құрудың техникалық концепцияларын үйрету; спектрді кеңейте отырып жүйелерді, сондай-ақ сымсыз жергілікті желілерді құру принциптерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ASP .Net ортасында қосымшалар құру
  Несиелер: 4

  Бұл курс зерттеуге бағытталған ASP.NET веб қосымшаларды әзірлеу технологиялары. Курс тақырыптары негізгі принциптерді қамтиды ASP.NET веб-жобаларды құру үшін, веб-нысандардың архитектурасын, ASP.NET басқару элементтері, тексеруші және пайдаланушы басқару элементтері, ASP.NET, MVC в ASP.NET, конфигурация және өрістету ASP.NET веб қолданбалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы
  Несиелер: 4

  Бұл курс компьютерлік сәулет бойынша бітіру курсы болып табылады, ол есептеуіш жүйелердің жобалауына және өнімділігіне сандық көзқараспен аударылады. Курс процессордың классикалық және қазіргі заманғы жобалауының негіздерін қамтиды: жүйенің өнімділігі мен құнының мәселелері, нұсқаулықтар, кэш, физикалық жады, виртуалды жады, суперскалярлық, енгізу/шығару командалары (I/O) және командаларды орындау, алыпсатарлық орындау, вектордың ұзын (SIMD) және қысқа (мультимедиялық) орындалуы, көпсағаттық және жалпы жады бар көппроцессорлық жүйелерге енгізу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді кәсіпке баулиды, бағыт-бағдар береді. Ғаламтор мүмкіндіктерін кең ауқымда қолдана отырып, халықаралық бизнес мектептердің тәжірбиесіне сүйеніп бизнес кейспен, ойын түрінде кәсіпкерлік ойлауды дамытады. Білімгерлер әлемдегі кәсіпкерлік, стартап мәдениет, заманауи стартап мәдениеті, кәсіпкерлік пен инновацияның жаңа тенденциялары, салық, директор басқа да компания құрылымы және оның жұмысын танысады және кәсіпкерліктегі бәсекелестік орта туралы біледі. Нәтижеге жету үшін іс-әрекеттерді нұсқауларға сәйкес орындайды, дағдысын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағдарламаларды өңдеудің құрал жабдықтары
  Несиелер: 3

  Бұл курс үлкен жүйелерді зерттеуге және олардың кіші жүйелер мен компоненттерге қалай бөлінеді, сондай-ақ оларды біріктіру, байланысты жеңілдету үшін қолданылатын шешімдер мен интерфейстерде жүйе элементтерін құрылымдау қалай жүргізіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы сандық технологиялар бүкіл әлемдегі кәсіпорындар мен мекемелерді дамыту үшін жаңа құралдар береді. Осы пәнді оқу нәтижесінде болашақ мамандардың сандық ресурстарды құру, игерілетін салада бұлтты және интерактивті технологияларды пайдалану салаларындағы кәсіби құзыреттілігі жетілдіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны төмендегідей оқу материалдарын оқытуды қамтиды: Акмеологияның теориялық-әдіснамалық негіздері. Акмеологияның негізгі ұғымдары мен пәні. Оқыту және тәрбиелеу акмеологиясы. Акмеологиядағы өзін-өзі кәсіби танудың негіздері. Өзін-өзі дамыту. Өздігінен білім алу негіздері. Риторика негіздері. Креативті акмеология негіздері. Креативтілік және жеке тұлға. Кәсіби-тұлғалық қасиеттерінің дамуы. Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың негіздері. Болашақ мұғалімдердің кәсіби әлеуетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәңгілік Ел
  Несиелер: 5

  «Мәңгілік Ел» пәнінің іргелі мәселесі «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын ұлттық бағдарлама мәртебесіне дейін көтеріп, жаңартылатын әлемдегі ұғымдардың, қағидалардың және ұстанымдардың мән-мағынасын нақтылайды, әртүрлі көзқарастардың ауқымын қоғамдық сұранысқа орай үйлестіре отырып қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  «Экология және тұрақты даму» пәні экологиялық танымды қалыптастыра отырып, қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздері туралы терең білімді қарастырады. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және практикалық білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері мазмұны мен түсінігін білуге, қоғамға қауіпті дәрежесін айыра білуге және олардың алдын алып, әшкерелеуде қолданылатын әдіс-тәсілдерді білікті пайдалануды оқып үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Бұл курс интернет пен басқа да компьютерлік желілердің архитектурасын, құрылымын, функцияларын, компоненттері мен модельдерін ұсынады. IP-адресация принциптері мен құрылымы және тұжырымдамалар, бұқаралық ақпарат құралдары және Ethernet операциялары негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Visual studio C# ортасында қосымшалар құру
  Несиелер: 4

  С # бағдарламалау элементтерін пайдалана отырып, қосымшаларды әзірлеу негіздері мен концепцияларын ашады. Осы курсты аяқтағаннан кейін студенттер бағдарламалау тілінің формальды анықтамаларын трансляциялау әдістерінің негізінде жатқан технологиялармен байланыстыру бойынша дағдылар мен білімдерді; с# ортасында қосымшаларды құру тәсілдерін, тәжірибесін; интерфейс элементтері арқылы класстарды басқаруды; қазіргі заманғы бағдарламалау парадигмаларын кәсіби қызметте қолдану тәжірибесін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  «Еңбекті қорғау» пәні студенттерге мамандығы бойынша еңбек қатынастарына түскен кезде, өндірісте ҚР Еңбек заңдарымен көзделген еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нормаларды, еңбекті қорғауды ұйымдастыруды, еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару және бақылауды, қызметкерлердің еңбекті қорғау кепілдіктері, еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тергеп-тексеру мен есепке алу тәртіптерін оқытып үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көпмашиналық жүйелер
  Несиелер: 5

  "Көпмашиналық жүйелер" курсы аясында көп машиналы және көп машиналы есептеуіш жүйелердің аппараттық және бағдарламалық бөліктерін зерттеу, олардың жіктелуі ұсынылады. Параллель алгоритмдер мен бағдарламалық кешендерді құрудың жалпы тәсілдерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Java тілінде қосымшалар құру
  Несиелер: 5

  Java бағдарламалау тілінің және оны қолданатын жүйелердің қазіргі жай-күйін, принципиалды мүмкіндіктерін қарастырады. Бағдарламалық жобаларды құру дағдыларын; Java-да қолданбалы бағдарламаларды әзірлеу тәсілдерін меңгеру. Java тілінде қосымшаларды жобалау, әзірлеу; апплеттерді әзірлеу; графикалық интерфейс элементтерін пайдалану; алынған білімді түрлі пәндік салаларда Java тілінде қолданбалы бағдарламаларды жасау үшін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интернет технологиялары
  Несиелер: 5

  Интернет-технология курсы студент білуі тиіс іргелі Интернет және веб-технологияларды ұсынады. HTML, CSS, PHP, JavaScript және бағдарламалау үшін басқа веб-технологияларға ерекше назар аудару. Курс-веб-дизайнның озық технологиясы. Тақырыптар клиенттердің күтулерін, таңбалардың кеңейтілген тілін, мультимедиалық технологияларды, практикалық және қол жетімділікті, сондай-ақ веб-дизайнды бағалау әдістерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • BigData негіздері
  Несиелер: 5

  "BigData негіздері" пәнінің мақсаты - Big Data технологиялары және оларды тәжірибеде қолдану ерекшеліктері мен перспективалары туралы терең түсінік беру. Пән өзара байланысты блоктардан тұрады, онда BigData технологияларын пайдаланудың технологиялық және экономикалық ерекшеліктері, сондай-ақ ұйымда нақты пайдалану үшін қажетті инфрақұрылымды құру нұсқалары ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дерекқор жүйелері
  Несиелер: 5

  Курс деректер қорын жобалаумен және басқарумен байланысты мәселелерді, ДББЖ тұжырымдамаларын түсінуді және деректер қорын дамыту бойынша болашақ үрдістер туралы ақпаратты алуды қамтиды. Жақсы жобаланған деректер қоры жүйелері қазіргі таңда кәсіпорындарды революциялайтын Web негізіндегі ұсынылатын және функционалды бай қосымшалардың негізінде жатыр. Бұл курс студенттерге Java және JDBC, PHP және MySQL клиенттік-серверлік қосымшаларды өңдеу әдістерін меңгеруге көмектеседі. Сонымен қатар, бұл курс студенттерді деректер қоры жүйелерін жобалау мен іске асырудың негізгі концепцияларын меңгеру үшін тәжірибе мен тәжірибені ұсына отырып, осындай жүйелерді құруға дайындайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Web бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән web-сайт құрылымын ақпараттық жүйе ретінде жобалау технологиясын меңгеру; клиент пен сервер жағында бағдарламалау құралдарын web-сайтты құру технологиясын меңгеру; серверде web-сайтты орналастыру, қолдау және сүйемелдеу технологиясын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Курста сызықты бағдарламалау есептері, сызықты емес және бүтін санды бағдарламалау есептері, көліктік есептер қарастырылады. AnyLogic, COMSOL Multiphysics жүйелерін қолдану арқылы Имитациялық модельдеу негіздері оқытылады. Пәнді оқу басқару есептерін қоюға, әртүрлі есептерді математикалық үлгілеуге және оларды шешу әдістерін оңтайлы таңдауға қажетті білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бұлтты есептеулер және виртуализация
  Несиелер: 5

  Бұл курста бұлтты есептеу принциптері, виртуалдандырудың танымал платформалары, виртуалды ортада серверлерді өрістету және виртуалдандыру қызметтері (Google, Microsoft, Red Hat және т.б.), қызмет ( SaaS) және қызмет тренді ретінде платформалар (PaaS) сипатталған. Студенттер жобаны өрістету үшін әртүрлі жабдықтаушылардан виртуалдау платформасын пайдалана алады, сондай-ақ жобаларда Saas және PaaS архитектурасын жүзеге асыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік ақпараттарды қорғау
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – студенттердің ақпаратты қорғаудың теориялық негіздері мен әдістерін, құпия жүйелердің математикалық құрылымын, ақпаратты математикалық ұсынуды, ақпараттық сипаттамаларды талдау әдістерін және тілдік жүйелердің артық болуын, еркін мәтіндердің ақпараттық сипаттамаларын түзету мен қалпына келтірудің теориялық негіздерін оқып үйрену, ақпаратты қорғау жүйелерін құру, ақпаратты қорғаудың негізгі әдістері мен құралдарын меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Node.js тілінде қосымшалар құру
  Несиелер: 5

  "Node.js тілінде қосымшалар құру" - студенттердің JavaScript тілінде бағдарламалау дағдыларын меңгеруі, Node базалық білім алуы.js.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Oracle SQL негіздері
  Несиелер: 4

  Бұл пәннің мақсаты-деректер құрылымының модельдерін оқу; іске асырылатын деректер модельдеріне және оларды пайдалану тәсілдеріне байланысты ДББЖ жіктеу тәсілдерін түсіну; физикалық деңгейде деректерді сақтау тәсілдерін, файлдық жүйелерді ұйымдастыру түрлері мен тәсілдерін үйрену; осы модельді іске асыратын деректердің реляциялық моделін және ДББЖ, SQL сұраныстарының тілін толық зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Web-сервистер мен жүйелерді әзірлеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – студенттерге сайт дизайнын жобалаудың негізгі принциптері мен заңдылықтарын, пайдаланушыға бағытталған оның элементтерін әзірлеудің негізгі принциптерін, жобалауды, автоматты генерациялау мен сүйемелдеуді-CMS және СMF интеллектуалды құралдарын пайдалана отырып, сайттарды әзірлеудің заманауи әдістері мен технологияларын, сондай-ақ олардың дамуының жаңа тенденциялары мен перспективаларын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүйелік бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Пәнде көп нүктелі есептеулерді ұйымдастыру, бір компьютердегі бір процесте, сондай-ақ жергілікті желі компьютерлеріндегі әр түрлі процестерде әр түрлі ағындардың жұмысын ұйымдастыру және синхрондау мәселелері қарастырылған. Семафор типтес синхрондаудың әр түрлі құралдарының жұмысы, бірнеше процестер өз проблемалары мен міндеттерін шешу үшін жүйелік ресурстарды меңгеру үшін өзара соғысқан кездегі өзара ерекшелік егжей-тегжейлі қарастырылды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 3D модельдеу жүйелері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің басты мақсаты білім алушыларда кеңістіктік модельдерді құру саласында зияткерлік және практикалық құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту, үшөлшемді моделдеу бойынша маманның негізгі кәсіби дағдыларының элементтерін меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелерді әкімшілендіру
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді игерудің мақсаты-заманауи ОЖ жұмыс істеу саласында базалық, теориялық білім алу, енгізу/шығару және мультипрограммалық жұмысты ұйымдастыру принциптері, сонымен қатар ОЖ әкімшілендірудің практикалық дағдыларын меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика және дизайн
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты-растрлық және векторлық графиканы жасау және өңдеу үшін базалық білім мен дағды жүйесін қалыптастыру, графикалық файлдар форматтарының алуан түрлілігін және оларды әртүрлі графикалық бағдарламалармен жұмыс істеу кезінде пайдаланудың орындылығын көрсету; әртүрлі графикалық бағдарламалардың мақсаттары мен функцияларымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Серверлерді басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты - дербес компьютерлердің, серверлер мен қосымшалардың желісін әкімшілендіру міндеттерін орындау үшін қажетті білім мен практикалық дағдыларды алу, таратылған ортада оның сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету, ақпараттық технологиялар саласындағы қазіргі заманғы шешімдермен дамыту және интеграциялау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Робототехника негіздері
  Несиелер: 4

  Бұл пән келесі модульдерден тұрады: роботтардың компоненттері, роботтардың жетектері, роботтардың манипуляциялық жүйелері, тағайындалуы, жұмыс істеу принципі, манипуляторлардың жұмыс органдары, роботтардың гидравликалық жетектері, роботтардың электрлік жетектері, роботтардың аралас жетектері, роботтардың жетектеріндегі энергияны рекуперациялау, роботтардың жасанды бұлшықеттері, роботтарды адаптивті басқару жүйелері, роботтарды басқару жүйелері, роботтардың топтық басқару жүйелері, роботтардың қозғалыс құралдарын басқару ерекшеліктері, роботтардың қозғалысын ұйымдастырудың негізгі принциптері., робототехника құралдарын жобалау әдістері, роботтарды басқару жүй��лерін динамикалық түзету және динамика ерекшеліктері, робототехникалық жүйелерді компьютерлік модельдеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Java EE платформасында Web компоненттерді әзірлеу
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді OCPJWCD (Oracle Certified Professional Level Professional: Java EE 5 платформасына арналған веб-компоненттерді әзірлеуші) сертификаттауға дайындайды,ол веб-қосымшаларда қолданылатын Java-компоненттерді (сервлеттерді және JSP-беттерді) әзірлеу туралы базалық білімді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақылды құрылғылар
  Несиелер: 3

  Бұл курс жаңа білім мен интернет дағдыларын қамтамасыз ету үшін әзірленген (IoT). Осылайша, курс материалы Raspberry Pi және BeagleBone Black Wireless (есептеу модулі) платформасында зерттелетін болады. Бұл курста маңызды техникалық міндеттер бар. Бұл курста негізгі үрдістер мен заттарды Интернеттің шарттары (IoT), сондай-ақ әлеуметтік міндеттер мен мүмкіндіктер талқыланады. Интернет қолдайтын құрылғылар зерделенеді. IoT және олардың электроника, бағдарламалық қамтамасыз ету, датчиктер, жетектер және желілік қосылымға әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web серверлерді әкімшілендіру
  Несиелер: 3

  Бұл курсты оқыту мақсаты келесілерден тұрады: кәсіпорындарда қолданылатын веб қосымшалардың қолдаулы және кеңейтілетін жобаларын құру мәселелері мен әдіснамасын қарастыру. Жоғары деңгейлі тілдер негізінде MVC модельдері оқытылады. Клиенттердің қосылыстары туралы жай-күйін сақтаумен және жай-күйін сақтаусыз қосымшалардың технологиялары оқытылады. Код көлемін қысқартудың және қайта пайдаланудың түрлі тетіктері қарастырылады. Аутентификация және авторизациялау, деректерге қол жеткізу және олармен операциялар мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік ойындарды жасау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты - "компьютерлік ойындарды құру технологиясы": логика мен алгоритмдік ойлауды, шығармашылық қабілеттерін дамыту, компьютерлік ойындарды жасау саласында базалық құзыреттілікті қалыптастыру, компьютерлік ойындарды талдауға мүмкіндік беретін компьютерлік ойындар индустриясы саласында білімді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы робототехника
  Несиелер: 5

  Бұл курс анықтауды, есептеуді және іске қосуды қоса алғанда, күрделі мульти-роботталған жүйені ынталандырады, құрастырады және көрсетеді. Мұнда робот техникасы бойынша алдыңғы курстарда алынған барлық білім мен әдістер қолданылады. Өзекті өнеркәсіптік міндеттер қаралатын болады. Студенттер Қоршаған ортаны зерттей алатын роботты жүйе құрып, оған әсер ететін болады. Курс келесі тақырыптарды қамтиды: 1) роботтың динамикалық моделі, 2) робот үшін ИИ имитациясы және 3) электр жүйесінің қуатын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасанды интеллекті негіздері
  Несиелер: 5

  Білім инженериясының теориялық аспектілері. Күй кеңістігіндегі іздеу әдістері. Есеп беру жиынтығына мәлімет беру. Зияткерлік жүйелерде білімді ұсыну. Семантикалық желілер. Білімді ұсыну. Фреймдермен білім беру. Тілдік қызметті модельдеу. Зияткерлік жүйелерде табиғи тілде сұраныстарды түсіну. Зат есімдерінің синтаксистік контекстінің негізінде табиғи тілдің мәтіндерін семантикалық кластерлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді технологиялар және қосымшалар
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты-Android платформасының мысалында заманауи мобильді ОЖ туралы білім алу. Ұялы OS архитектурасын қарастыру, Android үшін SDK қарастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сараптық және зерделік жүйелері
  Несиелер: 5

  ИИ көмегімен шешілетін есептердің түрлері, кластарын, ИИ бағдарламалау тілі туралы мәліметтерді қарастырады. Өнім жүйесі, семантикалық желілер, фреймдер арқылы зияткерлік жүйелерде білімді ұсыну; білімге логикалық шығару алгоритмдері. Негізгі ақпараттың анық емес жағдайында есептерді шешу; технологияларды негізделген таңдауды жасай білу және осы технологияны іске асыратын зияткерлік жүйеге қойылатын талаптарды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криптография негіздері
  Несиелер: 5

  Ақпараттық қауіпсіздікті математикалық қамтамасыз етудің заманауи мәселелерінде бакалаврдың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, ақпаратты криптографиялық қорғаудың негізгі әдістері мен құралдарын меңгеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Arduino және 3D printing технологиялары
  Несиелер: 3

  Arduino бірыңғай құрылғыға электрондық, механикалық компоненттерді жинайтын Инфрақұрылым, орта ретінде қарастырады және осы компоненттердің мінез-құлқын бағдарламалау. Аппараттық бөлікті (микроконтроллері бар электрондық платалар, қосалқы элементтер-қоректену тұрақтандырғышы, кварц резонаторы, блоктау конденсаторлары) зерттейді. Микроконтроллерлерді (Arduino) практикалық бағдарламалау, интеграцияланған бағдарламалық ортада бағдарламаларды компилирлеу, оларды аппаратураға жүктеу; 3D-Printing пайдалану іскерлігін дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Oracle жүйелерін әкімшілендіру
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: Oracle Database архитектурасы, Oracle деректер базасын құру, Oracle Database данасын басқару, пайдаланушылардың қол жетімділігін, схема нысандары мен деректерді басқару. Oracle Database Security кіріспе. Ақпараттық жүйелерді басқару негіздерін меңгеру. Пәнді оқу және білім алу ақпараттық жүйелерді инсталляциялау және пайдалану, көп пайдаланушылық Ақпараттық жүйелерді құру, MySQL және Oracle деректер қорын әкімшілендіру бойынша қызметте жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Виртуалды нақтылық технологиялары
  Несиелер: 5

  Виртуалды орталарды және интерактивті қосымшаларды құрудың негізгі принциптері. Сахнаны құру, жарықтандыруды орнату, арнайы эффектілерді баптау принциптері. Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып виртуалды жобаны құру. Пайдаланушының бағдарламалық өніммен өзара әрекеттесуін жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кірістірілген жүйелер: Embedded systems
  Несиелер: 5

  "Кірістірілген жүйелер: Embedded systems" оқу пәні радиотехникалық жүйелерді моделдеу, жобалау және әзірлеу саласын қамтиды, кірістірілетін микропроцессорлық және бағдарламаланатын логикалық жүйелер, кристалдағы жүйелер негізінде, мамандандырылған бағдарламалық шешімдер негізінде, сондай-ақ кірістірілетін операциялық жүйелер негізінде де жұмыс істейтін (соның ішінде нақты уақыттың операциялық жүйелері). Пәнді меңгеру барысында енгізілген жүйелер үшін бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді әзірлеу әдістері мен құралдары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіптік білім берудің негізі ретінде жаратылыстану, техникалық және экономикалық, мәдени және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін командада жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON2

  Әлеуметтік-гуманитарлық, тарихи, экологиялық, экономикалық ғылымдар негіздерін біліп,еңбек қызметіне, коммуникабельділік, бастамашылық және психологиялық кәсіби қызметінде қолдана алады.

 • Код ON3

  Тұлғааралық және кәсіби өзара әрекеттесу міндеттерін шешу үшін көптілді және көпмәдениетті мәселелерді шешуге қабілетті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы өз көзқарасын дәлелді баяндай білу дағдысы.

 • Код ON4

  Физика-математика ғылымдарының математикалық-компьютерлік модельдеуінің негіздерін біледі, инженерлік-техникалық есептерді шешуде осы білімдерді қолдана алады.

 • Код ON5

  Жобалаудың негізгі стандарттарын, принциптері мен шаблондарын, әдістерін, құралдары мен бағдарламалау тілдерін, қазіргі заманғы АКТ ақпаратты қорғау жүйесін құру әдістері мен құралдарын таңдау.

 • Код ON6

  Компьютерлік жүйелер мен желілерді, деректер базасының архитектурасын және Web-технологиялар негізінде, серверлерді басқару жүйесінде үлкен деректер(Big Data) құралдарын қолдану дағдыларын меңгерген.

 • Код ON7

  Алгоритмдік тілдерді, жуық әдістерді, қолданбалы бағдарламалар дестелері мен мәліметтер қорларын, машиналық графиканы, жасанды интеллект жүйелер мен роботтық құрылғыларды модельдеу жүйелерін құруды орындай алады.

 • Код ON8

  Мобильдік, ойындық қосымшаларды құрады, компьютерлік графикалық 3D моделдеу әдістерін біледі, мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалық қосымшаларды әзірлеуді орындай алады.

 • Код ON9

  Операциялық жүйелердің негіздерін біледі, компьютер архитектурасының аппараттық және бағдарламалық құралдар комплексін құрып, орындай алады.

Top