Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика жəне психология в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән кәсіптік білім беру жүйесінде ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары туралы түсінік береді. Магистранттар зерттеу жұмыстарының әдіснамасы мен әдістерін, оның негізгі кезеңдерін, магистрлік диссертация жазу және оның дизайны ерекшеліктерін зерттеп, осы пән бойынша ғылыми және концептуалды аппаратпен жұмыс істей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық ғылым саласы, педагогикалық заңдылықтарды және білім беру процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру (өз білімін жетілдіру), оқыту, тәрбиелеу (өзін-өзі тәрбиелеу), даму (өзін-өзі дамыту) және сту-денттердің белгілі бір қызмет түрі мен қоғамдық өмірге кәсіби даярлығын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән магистранттардың басқару психологи-ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқаруөзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Пән ғылым феноменінде арнайы философи-ялық талдау пәні ретінде қаралады, ғылым-негіздері мен теориясы туралы, ғылымның даму заңдылықтары мен ғылыми білімнің құрылымы туралы, мамандық және әлеуметтік институттар ретіндегі Ғылым туралы, ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері туралы, қоғамның дамуындағы ғылымның рөлі туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс-әрекетік әдістер
  Несиелер: 5

  Пән мәдени тарихи және қызметтік көзқарастарға кіретін принциптер, санаттар мен ұғымдар туралы түсінік береді, осы тұрғыда әдіснаманы және жүйелік талдауды енгізеді, осы тұжырымдаманың пайда болуы мен дамуының тарихи ретроспективасын түсінуге көмектеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық зерттеулерінің әдістері мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән психологиялық-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы мен әдістері туралы, эксперимент және оның ғылыми зерттеулердегі рөлі, зерттеу нәтижелерін математикалық және статистикалық өңдеу әдістері, ғылыми зерттеулердің сипаты мен сипаттамаларын түсіну, ғылыми-педагогикалық зерттеу әдіснамасы мен әдістері туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адами ресурстарын басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән адам ресурстарын басқарудың психологиясын корпоративтік басқарудағы адами ресурстарды басқарудың (HRM) психологиясының рөлі мен орнын және ұйымның стратегиялық мақсаттарымен, HRM бизнес-процестерімен, желілік менеджерлердің және басқару мамандарының ролі ретінде адами ресурстарды басқару психологиясын түсінуді қамтамасыз етеді, персонал, еңбек нарығының зерттеу әдіснамасы, қызметкерлерді іріктеу, қызметкерлерді орналастыру және қозғалыстарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жеке және әлеуметтік жетістік коучингі
  Несиелер: 5

  Пән коучинг технологиясы туралы, коучинг технологиясының нақты психологиялық негіздерін сипаттайтын, адамның дамуына арналған негізгі классикалық және заманауи тәсілдер туралы түсінік беретін жүйе, жаттықтырушы сессиясының негізгі этикалық принциптері, жаттықтырушының жұмысының мазмұны, формалары мен әдістері тура-лы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Пән магистранттар арасында сөйлеу мәдениетін дамытуға, іскерлік қазақ тілінің грамматикасын оқытуға, іскерлік қарым-қатынасқа байланысты лексикалық минимумға бағытталған. Магистранттар жұмыс, жұмыс уақыты, қазақ тілінде жұмыс күнін жоспарлау туралы есептерді оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән көшбасшылық психологияның негізгі ережелерін қамтиды, зерттелетін пәннің тұжырымдамалық және терминологиялық аппаратын, отандық және шетелдік көшбасшылық психологияның теориялық көзқарастары мен тұжырымдамаларын, уақытша көшбасшылық психологиясының мәселелері мен даму бағыттарын, көшбасшылықты дамыту әдістері мен технологияларын енгізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интернет технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыған кезде магистранттар интернет технологияларын, ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптеріне үйренеді, интернеттегі орталарда қолдану үшін қосымшаларды жобалауды үйренеді, интернеттегі технологияларды дамытудың интернет-технологиялары, қызметтері және перспективалары туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұлтты технологияларды пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға бұлтты технологиялар саласындағы білім мен дағды-ларды дамытуға бағытталған. Магистранттар бұлтты технологияларды және олардың жұмысында қолданылатын аспектілерді, бұлтты құжат айналымын, Google құжаттарын оқиды. SkyDrive (office.com), ынтымақтастық құралдары Dnevnik.ru және DropBox, Yandex сияқты бұлт қоймасын қалай пайдалану керектігін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы білім беру парадигмасының және университеттегі білім беру ортасын технологияландырудың проблемаларын қарастырады, университеттегі оқу процесін ұйымдастыруға құзыреттілігін дамытуға, қазіргі заманғы білім беру құбылыстары мен үрдістерін түсінуге көмектеседі; инновациялық оқыту технологиясының мәні және оларды орта мектепте енгізу механизмін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік риторика
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі заманғы жалпы риторика, коммуникативтік ынтымақтастық қағидала-ры, сөйлеудің құрылымы туралы заңдарды енгізеді. Магистранттар ғылыми және іскери қарым-қатынаста түрлі жанрдағы мәтіндерді дайындау үшін ақпаратты жүйелеуге және синтездеуге үйренеді; Ғылыми және іскери қарым-қатынаста логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және өз көзқарастарын нақты білдіре алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән оқу орнындағы басқарудың мәнін және негізгі ерекшеліктерін түсінуге көмектеседі; білім беру мекемелерін басқарудағы басқарудың әртүрлі түрлерін пайдалану шарттары; білім беру жүйесінде оқыту мен білім берудің психологиясының жалпы заңдары қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттар үшін шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән арнайы сөздікке бағытталған шет тілін үйренуге бағытталған, шетелдік әріптестер-мен кәсіби деңгейде, құжаттамамен және іскерлік хат-хабармен диалог жүргізу мүмкіндігіне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары оқу орындарында психологиялық және педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән психология және педагогика пәндерінің маңыздылығын түсінуге, психология және педагогиканы оқытудың тарихи тәжірибесін, оқу үрдісін ұйымдастырудың формалары мен құралдарын көрсету, педагогикалық пәндерді оқытудағы студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру, тәрбие жұмысының негізгі түрлерін, негізгі білім беру технологиялары мен жағдайларын түсіндіруге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйым қызметкерлерінің психодиагностикасы және кеңес беру
  Несиелер: 5

  Пән кәсіптік қызмет тұрғысынан тұлғааралық өзара іс-әрекеттік психологиялық механизмдері мен үлгілері, персоналға кеңес берудің негізгі ережелері, психологиялық кеңес беру және диагностика саласындағы негізгі бағыттар, диагностикалық зерттеулер жүргізу дағдыларын дамытады, адам ресурстарын басқару технологиясын қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән бизнес-психологияны ғылыми пән ретінде, бизнес-психология эволюциясы, басқару пәні мен объектісі ретінде ұйымдастыру, іскерлік және басқарушы ұйымдарда қарым-қатынас, басқару шешімдерін қабылдаудың психологиялық аспектілерін, бизнесті басқару жүйесіндегі стратегиялық және тактикалық жоспарлау, өкілеттіктерді ұйымдастыру және өзара әрекеттесу, мотивация іскерлік қызмет, адам қызметі және топтық басқару мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Виртуалды шындык психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән виртуалды шындық психологиясының негізгі көріністерін, пайда болу тарихын, ақыл-ой процестерінің виртуалды шынайылығын, бірінші кезектегі виртуалды шындықтың психологиясын қарастырады: телевизия және мультимедиа виртуалды шындыққа жақындаған кезде, адамның интернеттегі психологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Медиация және жанжал менеджменті
  Несиелер: 5

  Пән медиацияны жанжалдарды шешудің баламалы және тиімді тәсілі ретінде таны-стырады, медиатордың негізгі рөлдерін зерделейді, жанжалдаушы тараптар арасында сындарлы қарым-қатынас, әлеуметтік қақтығыстың ерекшеліктері, әртүрлі өзара әрекеттесу жағдайында жанжалдарды басқару құрылымы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Отбасылық қарым-қатынас психологиясы мен отбасылық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 5

  Пән адамзат қоғамының тарихы контекстінде отбасылық мәселелерді таныстырады, отбасылық өмірлік цикл, отбасылық жанжалдардың типологиясы және оларды алдыналу, отбасылық және отбасылық тәрбиені диагностикалау және түзету әдістері, отбасылық психологиялық сараптама, моральдық-этикалық сипатта туралы ақпаратты ұсыну және зерттеу әдістерін көрсетеді, отбасылық психолог жұмысының принциптерін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім жүйесіндегі психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Пән психологтың білім беру мекемелеріндегі қызметі туралы, олардың басқарудағы психо-логиялық-педагогикалық негіздері, білім беру жүйесінде психологиялық қызметтің ұйымда-стырылуы мен формалары, адамның адамға, қоршаған ортаға қатысты этикалық және құқықтық нормаларына түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дагдарыс психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән психологияның жаңа саласын түсінуге көмектеседі, дағдарыстың және дағдарыс жағдайының тұжырымдамасы мен мәнін, дағдарыс психологиясының негізгі тұжырымдамалары жүйесін, өмірбаяндық дағдарыстардың тұжырымдамасы мен мәнін, дағдарыс психологиясының әдістері мен стратегияларын, психологиялық көмектің іргелі принциптерін, травматикалық стрессті түзету тәсілдерін анықтайды, дағдарыстық жағдайларда психологиялық көмек көрсету әдістері, психологиялық білімнің негізгі бағыттары мен принциптерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік коммуникация психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән іскерлік қарым-қатынастың негізгі ұғымдары мен санаттары, іскери қарым-қатынастың негізгі формаларының ерек-шеліктері, іскерлік қарым-қатынасқа қатысушыларға қойылатын негізгі талаптар, ұйымдардағы жанжалдардың табиғаты мен көздері, олардың негізгі түрлері мен жанжалды жағдайларды шешу стратегиясы, қарым-қатынасты манипуляциялау, тиімді тыңдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Балалық шағы психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән психология саласындағы қазіргі заманғы білімнің толық бейнесін бала кезінен бастап 11 жасқа дейінгі баланың психикалық ерек-шелігін, психологиялық тұжырымдамасын және ақыл-ой дамуының мерзімділігін, қозғаушы күштерін, балалардың психикалық дамуының көздері мен жағдайларын, әсіресе осы жас кезеңіндегі психологияны келесі бағыттарда көрсетеді: когнитивтік ерекшелік-тері, аффективті сала, мотивациялық сала, мінез-құлық ерекшеліктері, өзіндік тұжы-рымдаманың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Өз тілінде және шет тілдерінде ғылыми қарым-қатынас жасау

 • Код ON2

  Ғылыми білімнің әдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы, ғылыми-зерттеу дағдылары бар

 • Код ON3

  Ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды заманауи ақпараттық технологияларды тарту арқылы жүзеге асыру; кәсіби қызмет саласындағы ақпарат пен компьютерлік технологияларды қолданады

 • Код ON4

  ЖОО білім беруінде қазіргі заманғы оқыту технологияларын таңдау және пайдалану

 • Код ON5

  Теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды клиенттердің әртүрлі санаттарымен түзету және кеңес беру іс-шараларына қолданыңыз

 • Код ON6

  Персоналды басқару практикасында басшылықты және көшбасшылық құзыреттерді пайдалану

 • Код ON7

  Жанжалдарды шешуде тиімді қарым-қатынас дағдыларын пайдаланыңыз, эмоционалдық стрессті төмендетуге және сындарлы шешімдер қабылдауға көмектесетін психологиялық жағдайларды жасаңыз

 • Код ON8

  Әлеуметтік желілердің пайдаланушылардың психикасына әсері әртүрлі электрондық дереккөздерден алынған ақпараттарды талдау және сыни бағалау

Top