Жаңа білім беру бағдарламасы

7M05311 Химия в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Жоғары мектеп педагогикасы PVSh-4-2019
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін қалыптастыру, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды, оқыту мен ұйымдастыруды қалыптастырады. Жоғары білім беру педагогикасының әдістемесі мен теориясы, қазіргі заманғы педагогикалық технологиялармен таныстыру, білім беруді жоспарлау мен ұйымдастыруды және тәрбиелеуді оқыту

 • Оқытуды басқару және көшбасшылық 2019 Chem mag
  Несиелер: 5

  Көшбасшылықтың теориялық және тарихи негіздері, менеджмент пен көшбасшылықтың дәстүрлі және жаңа теориялары, мақсатты тұжырымдау принциптері, ұйымдастырушылық жоспарлаудың түрлері мен әдістері.Ұйымдағы адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі теориялары мен тұжырымдамалары: уәждемелердің принциптері мен әдістері, топтық динамика мен команда түзудің негіздері, корпоративтік концепцияларды жасау принциптері және ұйымды дамыту тұжырымдамасы, коммуникация негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық химияның теориясы мен мәселелері
  Несиелер: 5

  Физикалық химияның іргелі негіздері және проблемалары, физика-химиялық құбылыстардың заңдылақтары және механизмдері, химиялық процестердің термодинамикасы және кинетикасы бойынша есептерді шешуде физикалық химияның негізгі заңдарын қолдану, физикалық және химиялық процестерді математикалық сипаттаудың дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Каталитикалық жүйелерді зерттеудегі спектральды әдістер
  Несиелер: 4

  Сынама және үлгілерді спектралды талдаудың сызбанұсқасы; негізгі және мамандандырылған әдістер, спектрометрияға арналған қондырғылар; каталитикалық жүйелерді зерттеуге арналған қондырғылардың мақсаты, жұмыс істеу принципі, құрылысы және аналитикалық мүмкіндіктері, талдау үшін үлгілерді дайындау; спектрограммаларды алу және оны талдау; талданатын үлгінің құрамына кіретін элементтерді және олардың концентрациясын анықтау; алынған нәтижелерді интерпретациялау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химияны оқытудағы жаңа технологиялар
  Несиелер: 5

  Студенттердің ерекшеліктерін ескере отырып, жоғары мектепте оқыту әдістемесі, оқыту әдісі, тәрбиелеу және дамыту; химияны оқыту процесінде педагогикалық технологияларды қолдану бойынша әдістемелік талаптар; педагогикалық технологиялардың жіктелінуі; педагогикалық технологиялардың құрылымы; оқытудың заманауи технологиялары, сыни ойлау дағдылары (рефлексия), кәсіби және жеке өзін-өзі жетілдіру қабілеті негізінде оқу процесін ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адсорбция және кеуекті құрылым
  Несиелер: 5

  Адсорбция қазіргі заманғы теориясының және беттік физика-химиялық құбылыстардың, наноқұрылымды кеуекті материалдарды моделдеу әдістемесінің және адсорбциялық зерттеулердің негіздері, және оларды супрамолекулалық құрылымды гетерогенді катализаторлардың, олардың тасымалдаушылары мен адсорбенттерінің дизайнін жасау үшін қолдану, катализаторлардың және тасымалдағыштардың наноқұрылымын қалыптастыруды оңтайландыру, адсорбенттер мен кеуекті материалдардың адсорбциялық қасиеттерін анықтау үшін беттік-тамшылау құбылыстарының және супрамолекулалық химияның заңдылықтарын қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы PY-2-2019-UPE
  Несиелер: 2

  Басқарудың психологиялық заңдылықтарын зерттеу, диагностикалау және күйін болжау және басқару кіші жүйенің өзгеруі; басқарылатын объектінің жай-күйін осы бағытта өзгертуге бағындырушылар қызметінің бағдарламасы қалыптастыру; диагностикалық құралдарды құру, менеджерлерді оқытудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру, атап айтқанда, біліктілігін арттыру, жоғары лауазымдарға тағайындау үшін резерв құру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Полимерлер химиясына кіріспе
  Несиелер: 5

  Полимерлі химияның тарихи дамуының негізгі кезеңдері; полимерлер түсінігі және жіктелінуі; полимерлердің негізгі кластарын (синтетикалық, табиғи) анықтау; полимерлердің құрылымдық ерекшеліктері; жоғары молекулалық қосылыстардың химиялық реакциялары; полимер синтезі; олардың өнеркәсіптік қолданылу перспективалары, полимерлердің орташа молекулалық массасын және басқа да қасиеттерін анықтаудың экспеименттік әдістерін меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы IFN-4-2019
  Несиелер: 4

  Ғылым мен философияның мәні мен қоғамдағы рөлі, ғылым мен философияның құрылымы, ғылымның қазіргі кезеңдегі ерекшеліктері, ғылыми білімнің құрылымы, ғылыми революциялар мен ғылыми рационалдылықтың құрылымы, ғылымның әлеуметтік институт ретінде рөлі, педагогика мен білім философиясының филосо-фиялық мәселелері, қоғамдағы ғылымның рөлі мен қызметтері, Ғылым мен философияның өзара байланысы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химиядан кейс-стади әдісін қолдану 2019 Chem mag
  Несиелер: 3

  Кейстердің жіктелуі. Кейстің мәні. Кейс-стади әдісінің студенттерді оқытудағы ерекшеліктері мен мүмкіншіліктері: ақпаратты құрылымдау мен проблемаларды сәйкестендіру дағдысын дамыту; басқарушылық шешімдеріне машықтану технологияларын үйрену; ұжымдық іденістегі коммуникацияны дамыту; тиімді шешуді іздестіруді ұйымдастырудағы стереотиптерді бұзу; жүйелік, тұжырымдамалық білімді дамыту есебінен инновацияларды ынталандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Полимерлер технологиясы
  Несиелер: 3

  Полимерлік өнеркәсіптің тарихи дамуы мен маңызы, полимерлеу реакцияларының механизмдері, алынатын полимерлердің технологиялық қасиеттері, полимерлеу өнеркәсіптік реакторларының негізгі типтері, полимеризациялық, поликонденсациялық және химиялық түрлендірілген полимерлерді алу процестерін басқарудың технологиялық схемалары мен әдістері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химиялық кинетиканың заманауи әдістері
  Несиелер: 3

  Кинетика және катализ саласындағы физикалық химияның іргелі негіздері; кинетикалық зерттеулерде экспериментті ұйымдастыру тәсілдері, қысқа мерзімді аралық бөлшектерді тіркеу әдістері, химиялық кинетиканың заманауи әдістерінің эксперименттік мүмкіндіктері, химиялық кинетика экспериментін қоюға жататын есептерді щешу, алынған ақпараттарды талдау және жүйелеу, кинетикалық зерттеулердегі заманауи эксперименталды әдістерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби) IYa-2-2019
  Несиелер: 2

  Кәсіби тақырыптар бойынша диалогтық және монологтық сөйлеу қабілетін дамыту, түпнұсқада берілген мәтіннің мазмұнын түсіну, ауызша орындалатын жұмыстар мен жеке құжаттарды (үзінділер, іскер хаттар, хабарламалар, авобиография, жұмысқа орналасу туралы өтініштер) жаза білу, арнайы әдебиетке шолу жасап аудара алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сұйықфазалы реакциялардың кинетикасы 2019 Chem mag
  Несиелер: 3

  Диффузиялық – бақыланатын реакциялардың негізгі типтері, олардың кинетикалық ерекшеліктері. Ерітінділердегі жұптасқан өзара әрекеттесудің негізгі типтері, өзара әрекеттесуге тән энергиялар. Сольвитацияның энергиясына ықпал ететін факторлар, кинетикалық бақыланатын реакциялардың жылдамдықтарының константасына ықпал ететін факторлар, жылдамдықтардың константаларына тән шамалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химиядан сыни тұрғыдан ойлау технологиясын қолдану
  Несиелер: 3

  Құрылымдық элементтер, функциялар, сыни ойлау моделдері; ынталандыру әдістері, шығармашылық ойлау түрлері, сын тұрғысынан ойлауды қалыптастыру, әртүрлі стратегиялар мен әлеуметтік және кәсіби қызметте шешім қабылдау әдістерін қолдану; ақпараттандыру және түсіндіру рәсімдері негізіндегі шешімдерді қабылдау процесіндегі жағдайды сыни талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлерге арналған кәсіпкерлік (техникалық мамандықтар үшін)
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік саласындағы халықаралық және ұлттық құқықтық базаны зерттеу; идеяны дамыту және жаңа технологиялық компанияны құру процедуралары. Іскерлік әдеп қағидаттарын меңгеру, бизнес-идеяны маркетинг және қаржылық жоспарларға аудару қабілетін дамыту; бизнес-ортаны және әріптестікті зерттеу және талдау; бизнес-модельдеудегі негізгі процестерд меңгеру; Компанияны басқарудың маңызды элементтері және адам ресурстарын дамыту. Әлеуетті іскер серіктестермен және басқа мүдделі тараптармен келіссөздер жүргізу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұнайхимиясындағы заманауи мәселелер 2019 Chem mag
  Несиелер: 4

  Мұнай химиясы саласындағы ғылымның заманауи күйі, мұнайды алудағы және өңдеудегі жаңа технологиялар, мұнай шикізатын өнеркәсіптік өңдеуді ұйымдастырудың негізгі принциптері. Мұнай химиялық процестер үшін шикізаттың жаңа шикізаттық көздері: көмірсутекті фракциялардың көзі ретіндегі тақтатасты мұнай және газ. СО2 пайдаланудың проблемалары: СО2 эмиссиясымен байланысқан экологиялық проблемалар, СО2 сутектендіру, мочевинаны, карбонаттарды, полиуретандарды алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Катализдегі аналитикалық химияның әдістері
  Несиелер: 4

  Каталитикалық реакциялардың катализаторлардың, бастапқы заттары мен өнімдерінің химиялық құрамының сипаттамасы, элементтік және молекулалық (с.і. фазалық) талдау, химиялық талдаудың метрологиясы, катализаторларды және тасымалдаушыларды талдау әдістері, химиялық және физика-химиялық әдістер: гравиметрия, титриметрия, колориметрия, спектрофотометрия, электрохимиялық әдістер (полярография, потенциометрия, с.і. ионселективті электродтар), физикалық әдістер: оптикалық атомдық спектроскопия, атомды-абсорбциялық спектрофотометрия, рентгендік спектроскопия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оксидті катализаторларды қолдану
  Несиелер: 4

  Каталитикалық тотығу механизмдерінің жіктелуі, қатты оксидтермен белсендірілу (активациялау) ерекшеліктері; оксидті катализаторлардың катализдік әсерінің принциптерін сипаттау; олардың каталитикалық әсерін болжау туралы теориялық ойларды дамытудың негізгі бағыттарын қалыптастыру, өнеркәсіптік маңызды реакциялар мен катализаторларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электрохимияның қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 4

  Электрохимияның теориялық негіздері және талдау мен зерттеудің электрохимиялық әдістері, заттың сапалық және сандық құрамын зерттеуде электрохимиялық талдау әдістерін қолдану, электрохимиялық процестердің кинетикасын және механизмдерін зерттеу, қазіргі заманғы электрохимиялық қондырғыларда жұмыс істеу дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Катализдегі физикалық әдістер 2019 Chem mag
  Несиелер: 4

  Химиялық реакциялардың катализіндегі заңдылықтар мен физика-химиялық құбылыстардың механизмдері. Гомогенді, ферментативті және гетерогенді катализдердің айырмашылықтары мен негізгі принциптері. Катализзаторлардың түрлері және катализзаторлардағы тотығу-тотықсыздану реакциялары. Катализзаторлардың құрылысын және каталитикалық реакциялардың заңдылықтары мен механизмдерін зерттеудегі физикалық спектроскопиялық әдістер. ЭПР және ЯМР спектроскопия: спектрларды ажырату және түсіндіру (интерпретациялау).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бақыланатын полимерлеу
  Несиелер: 4

  Бақыланатын полимерлеуді жүзеге асырудың негізгі принциптері және жолдары; катиондық, аниондық, координациялық және радикалды полимерлену механизмдерінің ұқсастығы мен айырмашылығы; бақыланатын полимерлеу әдістерін қолданылатын күрделі макромолекулалық құрылымдарды жобалаудың негізгі тәсілдері; бірегей қасиеттері бар жаңа полимер материалдарын синтездеуде бақыланатын полимерлеу әдістерін практикалық қолданудың негізгі бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Наноинженерлік зерттеулер негіздері (техникалық мамандықтар үшін)
  Несиелер: 4

  Нанотехнология классикасы. Наноматериалдарды және оларды алу әдістерін жіктеу. Наноиндустрия өнімі. Шетелдік нанотехнологиялар. Наноғылым саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің нәтижелерін жариялайтын мерзімді басылымдардың мазмұны. Наноматериалдарды алу. Бастапқы наноматериалдар. Нанотехнологияны енгізудің техникалық-экономикалық міндеттері. Технологияның экономикалық тиімділігі және сапа көрсеткіштері. Нанотехнологиялар және қауіпсіздік.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мұнайхимиясының каталитикалық үрдістері 2019 Chem mag
  Несиелер: 5

  Мұнай өңдеудің және мұнай химиясының негізгі процестеріне арналған катализаторлардың типтері. Химиялық элементтердің, қосылыстардың және материалдардың қасиеттерін талдаудың негізіндегі тиімді катализаторларды таңдаудағы негізгі тәсілдер. Гетерогенді катализде жүретін процестерді теориялық және экспериментті зерттеу әдістері. Қатты катализаторлардың негізгі сипаттамаларын экспериментті анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электрохимияның теориялық аспектілері 2019 Chem mag
  Несиелер: 4

  Физикалық химияның бөлімі ретіндегі электрохимия және оның заманауи химиядағы ролі. Электролиттердің ерітінділерінде жүретін процестер. Электрохимияның заңдары мен теориялары қолданылатын шекаралар, заманауи технологияларда электрохимиялық құбылыстарды пайдалану принциптері. Өлшеудің нәтижелерін өңдеудің қарапайым әдістерін пайдаланып, электрохимиялық шамаларды өлшеу бойынша эксперименттер жүргізу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік катализ
  Несиелер: 5

  Катализ құбылысының мәні, катализаторлардың әсерінен химиялық реакциялардың жылдамдатылуы және қозу себептері, катализаторларды алу әдістері, негізгі өнеркәсіптік катализдік процестер, каталитикалық органикалық және бейорганикалық реакцияларды жүргізу үшін катализаторларды қолдану, каталитикалық реакциялардың механизмдерін сипаттау, катализ саласындағы іргелі және қолданбалы міндеттерді шешу жолдары және кәсіби қызметте алынған білімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Функциональды полимерлер 2019 Chem mag
  Несиелер: 4

  Конденсацилонды полимерлердің негізгі типтері. Карбамидті, фенолформальдегидті, эпоксидті полимерлер және т.б. Оларды алуға арналған мономерлер. Молекулалы-массалық сипаттамалары және қолданылу аймағы. Политүйіндес полимерлер, химиялық құрылысы, молекулалық және молекула үстілік құрылым. Табиғи полимерлер. Полиэлектролиттер. Тармақталған полимерлер және дендримерлер. Құрылысының ерекшеліктері және молекулалы-массалық бөлінуі. Тігілген полимерлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым тарихы мен философиясы, жоғарғы мектеп, басқару психологиясының қазіргі заманғы концепциялары мен мәселелерін білу, шет тілінде диалогтық және монологтық формада әңіме құра білу, түпнұсқадағы текстің мазмұнын түсіну. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетін, басқарушыға лайық стилін, жаңа білім беру бағдарламаларын, іскерлік этикет дағдыларын игеру. Алған білімін жинақтап, практикалық қызметте қолдану, ары қарай дамыту

 • Код ON2

  Наноқұрылымдарды құрудың теориялық негіздерін, табиғи және жасанды нанообъектілердің, нанобөлшектердің қасиеттерін, құрылымын білу; кәсіпкерлік, жаңа технологиялық компанияның идеялары мен стартын пысықтау рәсімдерін білу; бизнес процестерді қалыптастыру; компанияларды басқару және адам ресурстарын дамыту. Наноматериалдардың қасиеттері мен құрылымын анықтай білу, сондай-ақ оны өндіруге арналған жабдықты таңдау; наноматериалдарды алу әдістері мен тәсілдеріне баға беру; материалдар құрамын іріктеу, наноматериалдардың сапасын сынау және бағалау әдістерін пайдалану; тиісті құралдарды пайдалана отырып, компанияның стратегиясы мен жобаларын әзірлеу бойынша ұсыныстарды дербес тұжырымдау, стратегиялық, ағымдағы және жедел жоспарлау және бақылау жүйелерін әзірлеу, салаларда қазіргі заманғы менеджмент принциптерін пайдалану

 • Код ON3

  Білім алушының ерекшеліктерін есепке алып, оқыту, тәрбие беру және дамыту әдістерін; химияны оқыту процесінде педагогикалық технологияларды қолдану бойынша әдістемелік талаптарды; жоғары мектепте оқыту әдіснамасын, сыни ойлаудың құрылымдық элементтерін, атқарымын, модельдерін білу

 • Код ON4

  Полимерлеу, поликонденсациялау реакциялары механизмдерінің әртүрлі типтерін, гомо- және сополимерлеудің өнеркәсіптік тәсілдерін, функционалды полимерлердің жіктелуін, олардың құрылысының ерекшеліктерін, қасиеттерін, алу тәсілдерін, полимерлеу процестерінің механизмдері мен кинетикасын білу.

 • Код ON5

  Физикалық химияның, кинетикаың, электрохимияның фундаменталды негіздерін, физика-химиялық құбылыстардың заңдылықтары мен механизмдерін, кинетикалық зерттеулердегі экспериментті ұйымдастыру тәсілдерін, диффузиялы-бақыланатын реакциялардың типтерін және олардың кинетикалық ерекшеліктерін білу.

 • Код ON6

  Адсорбцияның және беттік физика-химиялық құбылыстардың теорияларын, оксидті катализаторларды, кеуекті материалдардың наноқұрылымын модельдеу және адсорбциялық зерттеу әдістемесін, мұнай өңдеу және мұнай химиясының негізгі процестері үшін катализаторларды алудың әдістерін білу.

 • Код ON7

  Базасында эксперименттік зерттеулер жүргізілетін теориялар мен принциптерді, катализаторларды спектральды, аналитикалық зерттеу әдістерін білу, ғылыми және технологиялық мәселелерді шешуге бағытталған эксперименттерді жүргізудің тәжірибелік дағдыларын көрсете білу.

Top