Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06103 Компьютерлік инженерия в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Python тілінде программалау
  Несиелер: 6

  Python программалауға кіріспе. Негізгі стандартты Python модульдері. Функционалдық программалау элементтері. Объектілі-бағытталған программалау. Статикалық әдіс. Сандық алгоритмдер. Матрицалық есептер. Мәтінді өңдеу. Тұрақты өрнектер. Юникод. Түрлі форматтағы деректермен жұмыс істеу. Веб-қосымшаларды әзірлеу. Python программасында желілік қолданбалар. Қосылу нысаны. Көп айналымды есептеу. Қолданбаларды графикалық пайдаланушы интерфейсі арқылы жасау.

  Селективті тәртіп
 • Алгоритмдер және деректер құрылымдар
  Несиелер: 5

  Алгоритмдік құрылым негіздерін, бағдарламалау тілін, бағдарламалау тілінің негізгі операторларын, деректерді, операторларды, циклдерді, шарттарды зерттеу.

 • Бағдарламалау технологиясы
  Несиелер: 6

  Си программалау тіліне кіріспе. Бағдарлама құрылымы. Препроцессордың директивалары. СИ тілінің операциялары.Деректер түрлері. Оқу және жазу функциялары. Тармақталу операторы. Таңдау операторы. Қайталану операторлары. Басқару операторлары (break, contіnue, goto).Бір және көп өлшемді массивтер. Нұсқау. Массивпен нұсқаудың байланысы.Функцияны анықтау және қолдану. Функция кескіні. inline функциялар.Функцияның айнымалы және мән түріндегі аргументтері. Нұсқау және сілтеу түріндегі аргументтер.Статикалық шамалар. Функцияны қайталап анықтау. Рекурсиялық функциялар.Құрылым және оны қолдану. Құрылымд��р массиві. Құрылымға нұсқау. Динамикалық массивтер. Қосымша жадыны алу және босату функциялары.Мәтіндерді өңдеу функциялары.Мәтіндік файлдарды оқу және жазу.Екілік файлдарды оқу және жазу.Ерекше жағдайларды өңдеу.

 • Ақпараттық технологиялардың математикалық негіздері
  Несиелер: 5

  сызықтық алгебра әдістері мен типтік есептері, аналитикалық геометрияның әдістері мен типтік есептері, функцияларды дифференциалдау әдістері мен типтік есептері, функцияларды интегралдау әдістері мен типтік есептері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дискретті математиканың қосымшалары және сандық әдістер
  Несиелер: 7

  жиындар теориясының әдістері мен типтік есептері, дискретті математиканың типтік есептері мен әдістері, сандық әдістердің типтік есептері мен әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқу тәжірибе
  Несиелер: 1

  Жалпы кәсіби және арнайы дайындық пәндеріндегі білімді бекіту, теориялық дайындық осы пәндер арқылы алынған ғылыми және әдістемелік аппараттарын пайдалану дағдыларын қалыптастыру, бакалаврды дайындау бағыттарында тәуелсіз жұмыс тәжірибелік дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Компьютерлік ғылымдарындағы ықтималдық пен статистика
  Несиелер: 5

  1.Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары (комбинаторика элементтері.Комбинаториканың негізгі формулалары. Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары. Геометриялық Ықтималдықтар) 2.Ықтималдықтарды есептеу формулалары (ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремаларынан салдарлар. Кем дегенде бір оқиғаның пайда болу ықтималдығы.Пуассон Формуласы) 3. Дискретті кездейсоқ шамалар (кездейсоқ шамалар, олардың түрлері. Кездейсоқ шаманы бөлу Заңы) 4.Үздіксіз кездейсоқ шамалар (Үлкен сандар заңы. Чебышев Теңсіздігі. Кездейсоқ шаманың ықтималдығын үлестіру функциясы. Үздіксіз кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалары).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Қатарлар теориясы және дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 4

  Негізгі түсініктердің анықтамасын, математикалық заңдарын, принциптердін қалыптастыруды, математикалық объектілерді тануды, түрлі математикалық тұжырымдамалар арасындағы байланыстарды және әртүрлі математикалық құрылымдарды түсінуді; Типтік есептерді шешуде теориялық мағлұматтарды қолдануды, есептерді шешудің негізгі әдістерін меңгеруді, физика-математика пәндері арасындағы байланыстарды көрсете білуді, математиканы басқа ғылымдармен байланыстыруды; Есептеу жүйелері мен желілерінің заманауи құрылғыларының физикалық құбылыстарына және процестеріне байланысты дифференциалдық теңдеулер мен қатарларға арналған есептерлерді шешуді білу керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Физика –қазіргі заманғы барлық техника мен технологияның негізі. Физиканы оқу теориялық дайынд��қтың негізін және білім беру бағдарламасының компонентін құрайды.Физиканың іргелі және негізгі заңдары өтіп жатқан табиғи құбылыстарды түсінуге, оларды сипаттап беретін әдістер мен тәсілдерді білуге, ғылыми зерттеу және бақылау нәтижелерін өңдеуді білуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдер және деректер құрылымдар (жалғасы)
  Несиелер: 7

  Құрылымдарды қарастырады: бір өлшемді және екі өлшемді, динамикалық массивтер, тізім, стек, кезек, байланыстырылған тізімдер. Дәстүрлі үйме сұрыптау алгоритмдері, хэшинг (жабық және ашық адресімен хэш кестелері), субстраттардың іздеу алгоритмдері (Рабин-Карп алгоритмі, Knuth-Morris-Pratt алгоритмі, Z-функциясы, Boyer-Moore алгоритмі).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • SQL деректер базасын жобалау I
  Несиелер: 5

  Пән концептуалды және физикалық жобалауды оқытуды ұсынады. Реляциялық деректер базасын құру, реляциялық деректерді өңдеу, әртүрлі сұрауларды жасау, транзакцияларды басқару, транзакцияларды рәсімдеу, деректер базасының өзгеруін тіркеу және деректер қорын құрудағы заманауи SQL ДҚБЖ қолдануды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Oracle деректер базасын жобалау I
  Несиелер: 5

  Пән концептуалды және физикалық жобалауды оқытуды ұсынады. Реляциялық деректер базасын құру, реляциялық деректерді өңдеу, әртүрлі сұрауларды жасау, транзакцияларды басқару, транзакцияларды рәсімдеу, деректер базасының өзгеруін тіркеу және деректер қорын құрудағы заманауи ДҚБЖ қолдануды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электроника және сандық сұлбатехника
  Несиелер: 5

  Электрондық тізбектерді жіктеу. Реактивті тізбектердің жиілігін талдау.Диодтар мен диод схемалары. Транзисторлар.OЭ күшейткіші.Эберса – Молл үлгісі.Операциялық күшейткіштер және кері байланыс. Компараторлар және Шмитт триггері. Мультивибраторлар. Импульстік ені модуляция және аналогты-цифрлық түрлендіргіш схемалары. Далалық транзисторлары. ЭВМ-нің арифметикалық және логикалық негіздері. Логикалық элементтер.Интегралды инъекция логикасы.Комбинациялық түрдегі сандық құрылғылар. Триггерлер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • SQL деректер базасын жобалау IІ
  Несиелер: 4

  Пән «SQL деректер базасын жобалау I» жалғастырады. Клиент-сервер дерекқорының архитектурасын құру, SQL әкімшілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Oracle деректер базасын жобалау II
  Несиелер: 4

  Пән «Oracle деректер базасын жобалау I» оқытуды жалғастырады. Бұл дерекқордың клиент-серверлік архитектурасын құру дағдыларын үйретеді, ORACLE әкімшілігін зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Заманауи компьютерлік сәулеті
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы компьютерлерге қойылатын жалпы талаптар. Қолданбалар бойынша компьютерлерді жіктеу. Өнімділікті бағалау әдістері. Негізгі архитектуралық ұғымдар. Конвейерді өңдеу. Конвейер және суперскалярлы өңдеу. Жадтың иерархиясы. Қазіргі микропроцессорлар. Кіріс пен шығынды ұйымдастыру. Көп процессорлық жүйелер. Жоғары қолжетімділік және ақауларға төзімді жүйелер. Заманауи серверлердің техникалық сипаттамалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • С# объектіге бағытталған жобалау
  Несиелер: 6

  NET PLATFORM. Жасау тарихы және .NET платформасының мақсаты. .NET платформасының құрылымы. .NET Framework. .NET аттар кеңістігі. Visual Studio .NET интеграцияланған даму ортасы және осы ортадағы жұмысдың негізгі кезеңдері. C # .NET негіздері. C # ішіндегі негізгі деректер түрлері. Айнымалы және тұрақты. Айнымалы мәндер, статикалық айнымалылар. Массивтер, көп өлшемді массивтер, массивтер массивтері. Мән түрлері мен анықтамалық түрлері. Қапшықты жинап, басқарыңыз. Жад карталары. Бағдарламалық кодтағы пікірлер. Арифметикалық операциялар және математикалық функциялар. Салыстыру операторлары. Логикалық операциялар Жо��дық операциялар және әдістер. Ереже String.Format.Operators жағдайлары. Цикл операторлары Әдістері C # жағдайындағы ерекше жағдайларды өңдеу. OBJECT-ORIENTED БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖӘНЕ C #. C # сыныптары. Нысанды құру. Класс өрісі, класс әдістері, қасиеттері. Статикалық және динамикалық сыныптар, өрістер, әдістер. Файлдар мен каталогтармен жұмыс: File, FileInfo, Directory, DirectoryI nfo сыныптары, олардың негізгі әдістері. Класс қа��иеттері Класс құрастырушылары. Destructor класы. C # -те мұра. Көшіруді теріңіз Кірістірілген сыныптар. Visual Studio бағдарламасындағы сынып диаграммалары. Полиморфизм C #. Виртуалд�� әдістер. Аннотация сабақтары. Интерфейстер, оларды дерексіз сыныптармен салыстыру, интерфейстер деректер түрінде, аттар қақтығыстарын жою. Стандартты IComparable, IComparer, IClonable, IEnumerable және IEnumerator интерфейстері. Итераторлар және жалқау есептеулер үшін оларды қолдану. Алгоритмдер және деректер құрылымы. Рекурсия алгоритмдері және әдістер. Шартты оператор «?:». Құрылымдар және олардың ерек��еліктері. Тізімдер, сөздіктер, стектер және кезектер. Әмбебап сыныптар (генериктер), әмбебап әдістер және әмбебап интерфейстер. Параметрдің шектеулерін енгізіңіз. Делегат��ар, жалпы делегаттар, жасырын делегаттар және ламбда өрнектері. Аяқтау Көпжасымалдық делегаттары (көп мажорлық өкілдер). Көзден-байқаушы өзара әрекеттесуі. Оқиғалар WINDOWS БАҒДАРЛАМАЛАРЫ GRAPHIC INTERFACE. Графикалық интерфейспен Windows қосымшаларын жасау. Оқиға негізделген бағдарламалау. Windows пішімдеріне негізделген графикалық интерфейспен Windows қосымшаларын жасау процесі. Пішіндер, олард��ң қасиеттері, көрсетілуі және жасырылуы. MDI нысандары. Басқару элементтері. Графикамен жұмыс істеу негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • C / C ++ машиналық - бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пəн компьютерлік құралдарды модельдеуге арналған құрал ретінде C жəне C ++ ортасының ерекшеліктерін есепке ала отырып, операциялық жүйелердің аппаратқа байланысты бөліктерін бағдарламалауды, цифрлы басқару жүйелерінің жабдықтарын бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару функцияларын әзірлеуді жəне жоғары сапалы қосымшаларды бағдарламалауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Желілік технологиялар және жүйелік әкімшілендіру
  Несиелер: 5

  Желілік өзара әрекеттесудің негіздері туралы негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Клиент / сервердің архитектурасы. Клиент-серверлік технологиялар. Желілік өзара әрекеттесудің OSI, TCP / IP модельдері. UPD, TCP хаттамалары. Ұшақтың негізгі технологиялық қосылыстары. Мекенжайы IPv4 және IPv6 протоколдары. Желілік бағдарламалау үшін Java-класс желілік сокеты. UDP протоколы арқылы қосымшалар жасау. DatagramPacket және DatagramSocket сыныптары. TCP арқылы желілік қолданбаларды жасау. Socket және ServerSocket сабақтарының әдістерін анықтаңыз. Бөлінген қолданбалар. Қашықтан басқару әдісі (RMI). RMI қосымшасының компоненттері. Сәулет және RMI пак��ттері. Бөлінетін қосымшаларды құру кезеңдері. Сессияны басқару сервлеті. Қателерді өңдеу және бүйірлік тақталардағы ерекше жағдайлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Java тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Java платформасына кіріспе. Қолданбаны әзірлеу ортасы. Java деректер түрлері. Өрнектер мен операторлар. Басқару құрылымдары. Кластар мен объектілер. Конструкторлар, әдістер және кластық өрістер. Модификаторлар Java-дегі деректерді енгізу және шығару. Графикалық пайдаланушы интерфейсі. Контейнерлер мен компоненттер. Кітапханалар. Оқиғаларды өңдеу Java-дегі графика. Файлдармен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Cisco желісін ұйымдастыру негіздері
  Несиелер: 5

  Корпоративтік желілер. Корпоративтік желінің сипаттамасы. Корпоративтік қосымшаларды анықтау. Қашықтағы қызметкерлерді қолдау. Корпоративтік желіні зерттеу. Қолданыстағы желінің сипаттамасы. Корпоративтік шекараны қолдау. Қайталану коммутация және маршруттау арқылы өтті. UDP протоколы арқылы қосымшалар жасау. Сыныптар DatagramPacket және Datagram Socket. Қашықтығы векторлық протокол арқылы маршруттау. Корпоративтік желіні басқару. RIP арқылы маршруттау. EIGRP арқылы маршруттау. Cisco қызметтерін өз жұмысының ұзақтығына енгізу. Қолданыстағы Cisco IOS OS жүйесін жаңарту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ассемблердегі машиналық-бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  ДК сәулеті. 8086 процессор сәулеті. Сегменттер, сегменттеу қағидалары. Деректерді анықтау директивтері. Эквиваленттік және меншіктеу директивалары Бүтін сандық арифметиканың негізгі командалары. Қайта жіберу командалары. Көшулер. Циклдер. Шартсыз және шартты көшулер және салыстыру командалары . Массивтер. Құрылымдар. Индекстеу. Логикалық командалар. Арифметикалық ығыстырулар. Циклдік ығысулар. Жинақталған деректер. Жиындар. Жазбалар. Стек және стек сегменті. Стек командалары. Регистрлер жалаушасын оқу және жазу. Енгізу-шығару командалары. Үзулер концепциясы. Сыртқы құрылғылармен жұмыс. Резидентті бағдарламалар. Үзу өңдеушілері. Жоғарғы деңгейлі тілдер және Turbo Assembler

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер және жүйелік бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Жіктеу, мақсаттары, жұмыс режимдері, операциялық жүйенің архитектурасы. ОЖ-ны орнату, конфигурациялау және пайдалану.Процесті басқару. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету, классификациясы, ашық бастапқы бағдарламалық жасақтаманың құрылымы, компьютерлік жабдықтардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыру, ашық бастапқы бағдарламалық қамтамасыз ету және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету. Операциялық жүйе интерфейсі. Желілік операциялық жүйелер. Қазіргі заманғы операциялық жүйелер, орталар мен қабықшалар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кибер қауіпсіздігі
  Несиелер: 6

  Криптографияның негізгі түсініктері, жеке кілтпен шифрлаудың қарапайым әдістері, Жеке кілтпен блоктық шифрларды құру принциптері, DES және AES шифрлау алгоритмдері, криптографиялық хеш функциялары. Ағындық шифрлер мен жалған кездейсоқ сандардың генераторлары. Ашық кілттік криптографияға кіріспе. Ашық кілт криптографиясында қолданылатын сандар теориясының негіздері. Ашық кілттердің криптографиялық алгоритмдері және оларды пайдалану. Электрондық сандық қолтаңба.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Python құралдары көмегімен бағдарламалық қосымшаларды құру (1-бөлім)
  Несиелер: 7

  Пән графикалық интерфейсті зерттеуді, графикалық интерфейсті, орналасуды, оқиғаларды өңдеуді зерттейді. PyQT көмегімен графикалық интерфейсті құру, Jango көмегімен веб-қосымшаларды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • C# қосымшаларын жасау (1-бөлім)
  Несиелер: 7

  Пән C# тілінде бағдарламалауды оқытуды қамтиды; негізгі стандартты C# модульдерін пайдалануды үйрену; функционалдық бағдарламалау элементтері, объектілі-бағдарлы бағдарламалау, сандық алгоритмдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Java қосымшаларын жасау (1-бөлім)
  Несиелер: 7

  Пән графикалық интерфейсті зерттеуді, графикалық интерфейсті, орналасуды, оқиғаларды өңдеуді қамтиды. Java бағдарламасында GUI жасау, веб-қосымшаларды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микроконтроллерлер мен микропроцессорларды бағдарламалау
  Несиелер: 7

  AVR микроконтролернің архитектурасы.AVR микроконтролерніңбағдарламалау ортасы және компиляторлары. AVR микроконтролернің бағдарламалау ортасы.С тілінің негіздері.С бағдарламасының құрлымы. Деректері типтері,айнымалары, константалары.Функциялар.Құрылымдар.Кіргізу, шығару стандарты функциялар. Препроцессордың директивалары.Үзілістерді өңдеу.Асемблердің кодтарын қолдануы. Әр түрлі компилятоларға арналған С тілінің функциялары. Win AVR компиляторының функциисымен және макростары. CodE.VisionAVR компилятор функциисымен және макростары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Желіаралық экрандау
  Несиелер: 6

  Корпоративтік желіні Интернетке қосудан туындайтын қазіргі заманғы қауіпсіздік проблемалары. Firewall жіктемесі мен брандмауэр саясатын анықтау. Брандмауэрдің түрлі орталары. FreeBSD 6.0 пакеттік сүзгілерінің мысалы. Брандмауэр түрлерін таңдау. Интриграцияны анықтау жүйесі (IDS). Интрузияны анықтау жүйелерін таңдау. IDS-ді қолдану. Демилитаризацияланған аймақтың топологиясын таңдау. Қауіпсіз DNS қызметінің орналастырылу принциптері. DNS транзакциялары. Қауіпсіздік DNS Сұрауы / Жауап. Веб-серверлерді қорғау. Веб-мазмұн қауіпсіздігі. Түпнұсқалық растама және шифрлау технологиясы. Веб-сервер үшін қауіпсіз желілік инфрақұрылымды енгізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Java қосымшаларын жасау (2-бөлім)
  Несиелер: 6

  Пән Java тілінде кітапханаларды құруды қамтиды. Клиенттік-серверлік қосымшаларды құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • БЛИС жобалау әдістері
  Несиелер: 5

  Электрондық құрылғыларды жобалаудың жалпы мәселелері. WEBPACK ISE ортасында FPGA компаниясының Xilinx негізіндегі сандық құрылғыларды жобалау. FPGA негізінде қайта құрастырылатын I / O құрылғыларды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Сандық құрылғыларды жобалау
  Несиелер: 5

  Цифрлық құрылғылармен жұмыс істеу. Сандық құрылғылардағы үндестіру, ақаулықтар қатері. Логикалық тізбектердің, қуат беру тізбектерінің, импульстік роликтердің, оптоэлектроникалы оқшаулағыштардың шығу сатыларының түрлері. Сандық құрылғылардағы үндестіру, ақаулықтар қатері. SPICE симуляциялық пакеттерін пайдаланатын цифрлық құрылғылардың сипаттамаларын есептеу. SPICE симуляциялық пакеттерін пайдаланып, тасымалдау, өтпелі сипаттамалар, құрылғының параметрлерін есептеу әдістері. Нәтижелерді талдау. Комбинация түрінің функционалдық түйіндері. Кодтамалар мен декодерлер, мультиплексорлар және демультиплексорлар, адсессорлар, ALU. Олардың дизайнының ерекшеліктері. Кезекті түрдегі функционалдық түйіндер. Олардың дизайн ерекшеліктері. Регистрлер, есепшіле��, импульстік таратқыштар. Олардың контурлық жобалау және дизайн ерекшеліктері. Жад схемасы. Статикалық және динамикалық жады, тұрақты және қайта бағдарламаланатын жады. Маска, күйдірілген жады. Сандық жүйелердегі жады блоктарын жобалау. Цифрлық жүйелердегі космостықтың әсері. Жүйенің динамикалық сипаттамаларына интегралдық схемалар мен баспа схемаларының өткізгіштерінің әсері. Жоғары жылдамдықты құрылғыларды жобалау ерекшеліктері. LSI / VLSI бағдарламасын бағдарламаланатын құрылыммен пайдалану. PLA және BMK көмегімен сандық жүйелерді жобалау. Негізгі матрицалық кристалдардың түрлері. PLM типтері мен сыныптары. PLM архитектурасы. PLM бағдарламалау құралдары. Цифрлық аналогты және аналогты-сандық түрлендіргіштер. Сипаттамалары мен параметрлері. Аналогтық жүйелерде сандық сигналды өңдеу. С��ндық аудио өңдеу. Сандық бейне өңдеу. VHDL-де сандық жүйелердің типтік түйіндерін жобалау. Жабдықты сипаттау тілдері (HDL). Шығу және даму тарихы, HDL саласы. HDL - қарау схемасы және бағдарламашы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • C# қосымшаларын жасау (2-бөлім)
  Несиелер: 6

  Пән матрицалық есептеулер, файл операциялары және сөз өңдеу үшін C# функциясын қолдану арқылы орындалуын үйретеді. Әртүрлі форматтағы деректермен тұрақты өрнектермен жұмыс істеу. Іздеуді ұйымдастыру, жою, деректерді енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Python құралдары көмегімен бағдарламалық қосымшаларды құру (2-бөлім)
  Несиелер: 6

  Пән PyGame арқылы кішігірім ойындар жасауды, желілік клиент-сервер қосымшаларын жасауды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • IoТ технологиясы
  Несиелер: 5

  Интернет заттардың жалпы ережелері. Негізгі қағидалар, стандарттар, сәулет архитектурасы. Веб-заттар. CIOT заттарының танымдық Интернет. Интернеттегі заттармен өзара әрекеттесу жолдары. IoT концепциясы және оның құрамдас технологиялары. IoT-тың перспективалық ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен өзара әрекеттесуі. IoT-ті практикалық қолданудың бағыттары. Интернет-нано заттар. RFID жиілігін анықтау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллельді бағдарламалау принциптері
  Несиелер: 5

  Параллельді компьютерлер туралы негізгі мәліметтер. Өнімділікті талдау. Параллельді бағдарламалау бағытындағы алғашқы қадамдар. Масштабталатын алгоритмдік әдістер. Ағынды бағдарламалау. MPI стандарты және жергілікті деңгейдегі басқа тілдер. ZPL тілі және жаһандық деңгейдегі басқа тілдер. Мәселенің қазіргі жай-күйін бағалау. Параллель бағдарламалаудағы перспективалы бағыттар. Параллельді бағдарламаларды жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллель бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Параллельді компьютерлер туралы негізгі мәліметтер. Өнімділікті талдау. Параллельді бағдарламалау бағытындағы алғашқы қадамдар. Масштабталатын алгоритмдік әдістер. Ағынды бағдарламалау. MPI стандарты және жергілікті деңгейдегі басқа тілдер. ZPL тілі және жаһандық деңгейдегі басқа тілдер. Мәселенің қазіргі жай-күйін бағалау. Параллель бағдарламалаудағы перспективалы бағыттар. Параллельді бағдарламаларды жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • BIG DATA технологиясына кіріспе
  Несиелер: 6

  Үлкен деректер қандай және неге қажет: Үлкен деректер басталады, Relational және relational емес дерекқорлар, Деректер ағындары. Реляциялық дерекқорларға шолу. SQL-сервер: негізгі принциптер, мысалдар. NoSQL деректер базасы: шолу, мысалдар. Subject-oriented ақпараттық дерекқор Деректер қоймасы MapReduce: бөлінген есептеу әдістемесі және технологиясы: карта сатысы - алдын-ала өңдеу, төмендету сатысы - нәтижелерді икемдеу, функциялардың мысалдары Hadoop-ке кіріспе: Hadoop негізгі принциптері Hadoop компоненттері Реляциялық емес деректермен жұмыс, Case Studies, Hadoop қоңызы және шошқа қондырмалары MapReduce, Hadoop 2.0 Нақты уақыттағы деректерді өңдеу (Storm, Spark, Impal) Параллельді құрылым - Массивті параллельді өңдеу: Реляциялық дерекқорларды масштабтау, Деректер базасына сұрауды параллель орындау, Hub және Spoke архитектурасы Үлкен деректер көлеміне арналған сипаттама статистикасын есептеу (жиілік, орташа, стандартты ауытқулар, медиана, квартилдер) MicrosoftAzure құралдар жиынтығын пайдалану арқылы мысалдармен қосымша деректер технологияларын қолдану. Нақты жинақталған іскерлік дер����тер мысалында деректерді қабылдау және дайындау. Талдау алгоритмдерін таңдау. Оқу моделдерін құру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ОЖ үшін драйверлерді бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Драйверді дамыту тұжырымдамалары, Windows архитектурасы, WDM архитектурасы, ядро режимін бағдарламалау, драйвер құрылымы, негізгі Windows драйвері, күрделі Windows драйверлері, 64-биттік және бірнеше процессорлық драйверлерді жазу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Робототехника негіздері
  Несиелер: 7

  Роботтар мен манипуляторлардың түсінігі. Роботтарды және RTK пайдалану себептері. Ресей Федерациясында, ТМД елдерінде және шет елдерде роботтарды және РТК дамытудың жай-күйі мен перспективалары. Роботтық жүйелердің классификациясы. Басқару автоматтарының құрылысына екі тәсіл. Соңғы автомат графикасы. Анықтау, формалданған кіріспе. Оларды логикалық процестердің математикалық сипаттамасын қолдану. Петри торлары. Анықтау, формалданған кіріспе. Оларды логикалық процестердің математикалық сипаттамасын қолдану. Соңғы автотрансфотография және Petri желілері. Анықтау, формалданған кіріспе. Арасындағы айырмашылық. Пестр желілерінің тұжырымдамасы. Қолжетімді белгілердің ағашының тұжырымдамасы. Роботты немесе басқару объектісінің басқару жүйесін блоктау схемасы. Құрылыс бақылау жүйелерінің стандартты орналасу құрылымы. Стандартты позициялық құрылымның блоктарының теңдеулерін жазу. Бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыру үшін Петри торларын матрицалық сипаттау. РТЖ дизайны кезеңдері. RTS аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыру сатыларындағы айырмашылық. Басқару автоматикасын (UA) (аппараттық, бағдарламалық қамтамасыз ету) синтездеу әдістері. UA синтезіне арналған аппараттық әдістер (жеке, бағдарламалық жасақтама). Синтездің бағдарламалық әдісі (жеке, матрицаның сипаттамасына негізделген, оператор негізінде) формулалар). Комбинациялық және дәйекті функциялар. I / O модульдерінің «Tekonik» сипаттамалары және оларды қолдану саласы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Нейрондық желілер
  Несиелер: 7

  Нейрондық желі моделі. Құрылған логикалық нейрондық желілерді құру. Оқиғалардың математикалық логикасына негізделген шешім қабылдау жүйесі. Логикалық нейрондық желіні оқыту. Белгілі бір функциялар жиынтығы арқылы объектіні тану үшін логикалық нейрондық желіні дамыту. Нейрондық желі өзін-өзі үйрету және адаптивті басқару жүйесі. Кері байланысқа ие логикалық нейрондық желілер. Экономика және бизнес саласындағы нейрондық желілік технологиялар. Біртіндеп оңтайландыру, маршруттау және тактикалық ойындардың нейрондық желілік үлгілері. Үш өлшемді «тірі» модельдеу негіздері. Логикалық нейрондық желіге негізделген шешім қабылдау жүйесін құру тәсілі. Болашағы бар нейрондық желілік технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Интеллектуалды сенсорлар
  Несиелер: 6

  1. Қарапайым сенсорлардан интелектуалдыларға дейін. 2. Механикалық сенсорлардың түрлері. Микросистемалық технологияның тұжырымдамасы. Деформация сенсорлары. 3. Далалықтранзисторлардағы және теріс вольт-ампер сипаттамасы құрылғыларында сенсорлар. Газоразрядты сенсорлар. 4. Магнитті сенсорлар. Сквид сенсорлар. Индуктивті сенсорлар. 5. Радиосенсорлар мен радиолокаторлар. 6. Электрохимиялық сенсорлардың жұмыс істеу принциптері. Потенциометрикалық сенсорлар. 7. Бет плазмасында резонанс сенсорларының принциптері. Өнеркәсіптік бет плазмасында резонанс сенсорлары. 8. Интеллектуалды сенсорларэлементтер базасы. 9. Интеллек��уалды сенсорлардамыту перспективалары. Қорытынды ескертулер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 2

  Экологияның заңдылықтары, табиғатты сақтау және табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі, ағзалардың қоршаған ортаның факторлары мен тіршілік ету ортасы қатынастары, биосфера-нооқодарлы тұжырымдамасы. В.И. Вернадский, тұрақты дамудың тұжырымдамалары мен тұжырымдамалары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ІТ жобаларды басқару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнге кіріспе. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар IT-жобалар туралы негізгі ақпарат Ақпараттық технологиялар жобаларын басқарудың негізгі компоненттері Ақпараттық технологияларды жобалау және оны іске асыру процесінде басқару әдіснамасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бейнені тану
  Несиелер: 6

  Үлгіні тану арқылы шешуге болатын тапсырмалар. Тапсырманы орнату және деректермен танысу. Негізгі кітапханалар мен құралдар. Бірінші моделіңізді құрыңыз: ең жақын көршілес әдіс. Болжамды алу. Үлгінің сапасын бағалау. Машинаны оқыту әдістемесі мұғаліммен. Мұғалімсіз машина оқыту әдістемесі және алдын ала өңдеу деректері. Деректер типтері және мүмкіндіктің құрылысы. Алгоритмдерді тізбектер мен құбырларға біріктіру. Үлгіні тану үшін басқа шеңберлер мен машина оқу пакеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • IT жобаларын басқару және кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  АТ жобаларының өмірлік циклін басқару стандарттары мен технологиялары. ІТ жобаларын жоспарлау. Ресурстарды басқару IT жобалары. АТ жобасының тәуекелдерін басқару. АТ жобаларының нұсқаларын және құжат айналымын басқару. Қаржылық-экономикалық жоспарлау және ақпараттық технологиялар жобаларын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жалпы қабылданған айтылымдарды қолдана отырып, орыс, шетел, қазақ тілдерінде қарым-қатынас жасау. Қойылған сұрақтарға жауап беру және кәсіби ортада өз ойларын сауатты білдіру. Орыс, қазақ және шет тілдерінде әр түрлі кәсіби құжаттарды жазу дағдысының болуы, кәсіби тақырыпта еркін сөйлесіп, түсініп білу. Мемлекет және құқық теориясының негіздерін білу. Экология заңдарын білу.

 • Код ON2

  Кәсіби есептерді шешуде тиісті математикалық аппаратты (шешу әдістері мен алгоритмдерді) анықтау және дұрыс қолдану. Математикалық талдау, дискретті математика, бульдік алгебра, ықтималдылық теориясы және математикалық статистика, ақпарат теориясы, сандар теориясы, математикалық модельдеу негіздері бойынша есептерді шығару, оларды бағдарламалауда қолдану.

 • Код ON3

  Есептерді шешу алгоритмін құрастыру, сипаттау және түсіндіру, есептің құрылымын анықтау: сызықты, тармақталған және циклдық; деректер құрылымын түсіндіру: тізімдер, массивтер, жиындар, файлдар, жолдар және т. б. "Жоғарыдан төмен" және "төменнен жоғары" бағдарламалау технологияларын түсіндіру, таңдау және пайдалану; бағдарламалау тілдерінің бірінде бағдарламалаудың тәжірибелік дағдыларын иелену; қосымшаларды әзірлеу барысында бағдарламалау білімдерін қолдану.

 • Код ON4

  Тапсырмаларды талдау, шешімдерді табу жолын анықтау және міндеттерді орындау үшін тиімді алгоритмдерді таңдау. Кіріс пен шығыстағы деректерді анықтау. Бағдарламалық қамтаманың тұтастығын түсіну. Бағдарламалық қамтаманы тиімді іске асыратын құралдар мен бағдарламалау тілін таңдау. Қосымшаларды деректер базасымен, веб-порталдармен, жеке модульдермен әзірлеу (код жазу, дизайнды анықтау, верификациялау, тестілеу және т.б.), модульдерді қосымшаларға біріктіру.

 • Код ON5

  Деректер қорының моделін және деректер базасын жобалау кезеңдерін сипаттау, деректер базасын нормалауды қолдану, оларды қосымшаға қосу, деректер базасын басқару және жобалау, түрлі критерийлер бойынша деректерді іздеуге сұраныстарды жасау, жою, деректер қосу, бағдарламалық-аппараттық бөлімінде деректердің релеванттылығын анықтау. Дерекқорларды жобалау және тұтастылығын, нормалауды сақтау.

 • Код ON6

  IT жобаларын жобалау, бағдарламалық қамтамасыз ету жобаларын көрсету (БҚ), бағдарламалық жобалау әдістерін, IT жобаларды басқару әдіснамасын пайдалану, БҚ үшін техникалық тапсырманы жазу, front-end пен back-end құрылымын білу. Үлкен деректер технологиясының негіздерін білу, талдау және үлкен деректермен жұмыс істеу әдістерін қолдану. Клиент-серверлік қосымшаларды әзірлеу, верификациялауда қателерді анықтау, БҚ тестілеу.Үлкен мәліметтерді талдау.

 • Код ON7

  Компьютерлік жүйелердің архитектурасын, есептеуіш параллель жүйелердің жұмысын сипаттау, компьютерлік жүйелерді процессор типі бойынша, жадыны бөлу принципі бойынша жіктеу; көп ядролы процессорларда параллельдеу идеясын түсіндіру. Операциялық жүйелерді орнату және сүйемелдеу. КЖ архитектурасын жаңғырту туралы пікірлерді шығару (құру), компьютердің ішкі және сыртқы құрылғыларын орнату және ауыстыру.

 • Код ON8

  Компьютердің аппараттық бөлімі үшін бағдарламалау тілін таңдау. Микроконтроллер мен Микропроцессордағы жеке командалар блоктарын бағадарламалай білу, Агроөнеркәсіптік саласындағы құрылғыларда микроконтроллер/микропроцессор мен сыртқы құрылғылардың арасындағы өзара байланысты ұйымдастыру. Компьютерлік жүйелердегі ақпараттың қорғалуын тексеру. Сыртқы шабуылдардан ақпаратты қорғау. Бағдарламалауда шифрлеу алгоритмдерін қолдану, деректерді кодтау және декодтайтын,антивирусты бағдарламаларды қолдану

 • Код ON9

  Жергілікті желінің, сымсыз деректерді жіберудің, виртуалды желіңін, TCP/IP хаттамасының стегінде адресацияның құру принциптері мен концепцияларын түсіндіру. Жергілікті, виртуалды, клиент серверлік желілерді құру, интернет «заттар» арасында өзара байланысты орнату. Желіге арналған коммутатор, маршрутизатор және басқа құрылғыларды таңдау және күйге келтіру. Желіні әкімшілендіру. IOT желілік технологияларын қолдану.

 • Код ON10

  Қолданбалы БҚ жүйесін және ОЖ драйверін сипаттау, қолданыстағы құрылғылардың драйверлерінің бастапқы кодын түсіндіру, бағдарламалау тілінің негіздерін қолдану, драйверлерді жазу үшін құралдар жиынтығын сауатты қолдану. Бағдарламалау кезінде параллелді бағдарламалау принциптерін қолдана білу. Микропроцессор пен микроконтроллерлерді программалауда тиімді бағдарламалау тілді таңдап оны қолдана білу. Микропроцессорлар мен микроконтроллерлердің құрылғыларын салыстыру.

 • Код ON11

  Датчиктер мен интеллектуалды сенсорлардың түрлерін атау, элементтік базасын сипаттау, нейрондық желілердің, робототехникалық жүйелердің негіздерін қолдану. Салалар бойынша автоматтандырылған жүйелермен жұмыс істеудегі зияткерлік жүйелер туралы білімді көрсету. Құрылғылар сынған кезде өз бетінше шешім қабылдау және алмастыру, бағдарламанатын құрылғыларды ақауларды жөндеу. Нейрондық желі, робототехника жұмысының принциптерін анықтау.

 • Код ON12

  Компьютердің электрондық құрылғыларының сұлбаларын түсіну, электронды аспаптарды бағдарламалау үшін бағдарламалу тілін таңдау, компьютерлік құрылғылардың логикалық интегралды сұлбаларының жобалануы мен жұмыс істеуін сипаттау, микросұлбадағы логикалық қосылыстардың нәтижелерін есте сақтау, алынған нәтижелерді шамамен есептеу, сұлбатехниканың құрылғыларын көрсету (кодер, декодер, шифрлеуіш, дешифрлеуіш, транзистор).Интегралды сұлбалардың жобалануына қойылатын талаптарды анықтау,

Top